Advocaten / Avocats / Lawyers

Nieuws

Wijzigingen aan de heffing op het sparen (artikel 19bis WIB92)

Onder heffing op het sparen wordt de taxatie begrepen inkomsten die belastbaar zijn als ‘interesten’ en die verwezenlijkt wordt bij uitstap uit kapitalisatie-aandelen van bepaalde instellingen voor collectieve belegging. Het…
Nieuws

Huwelijkscontracten: nieuwe solidariteitsregels tussen gehuwden worden fiscaal afgestraft in het Vlaamse Gewest, voorlopig althans …

Nieuwe solidariteitsregels in een stelsel van scheiding van goederen In het kader van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht zouden initiatieven worden genomen om echtgenoten, ongeacht het gekozen huwelijksvermogensstelsel (gemeenschap of…
Nieuws

Verzaken aan een restschenking

We hadden het in een vorige bijdrage over de Schenking van een familiale onderneming of vennootschap met fideicommis de residuo, en meer bepaald over het moment waarop de voorwaarden vervuld…
Nieuws

Kaaimantaks 2.0 anno 2018 met onduidelijke inwerkingtreding

De ministerraad heeft op 28 september 2017 een voorontwerp van programmawet goedgekeurd, dat onder meer gericht is op de aanpassing van het aanslagstelsel van toepassing op juridische constructies. Deze tekst…
Evenementen
Januari & februari 2018 | Brussel, Antwerpen, Houthalen, Deinze

Seminarie: Het nieuwe erfrecht

Spreker: Alain Van Geel, Murielle Gijbels & Dominique De Bie
Nieuws

Eindejaarstip: kapitaalverminderingen en gunstregime familiebedrijven – een gevaarlijke combinatie

Zoals genoegzaam bekend wijzigen de regels betreffende de fiscale gevolgen van kapitaalverminderingen vanaf 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2018 zullen kapitaalverminderingen immers niet langer belastingvrij zijn maar proportioneel worden…
Publicaties

Voorontwerp van Vlaams decreet, over het verrekenbeding en andere zaken

Minister Tommelein, de Vlaamse minister van financiën heeft een voorontwerp van decreet klaar met een aantal interessante bepalingen inzake erf- en registratiebelasting [1]. Het gaat nog maar om een voorontwerp,…
Evenementen
5 december 2017 | 09.00u - 17.00u | Elewijt

Ondernemingsfiscaliteit anno 2017/2018: actuele topics toegelicht

Spreker: Koen Morbée
Evenementen
14 december 2017 | 09.30u - 17.15u | Sint-Niklaas

Studiedag 'de fiscale hervormingen van 2017: 4 bijzondere items onder de loep'

Spreker: Dirk Coveliers
Evenementen
17 november 2017 | 09.30u - 17.30u | Sint-Niklaas

Themadag schenk- en erfbelasting

Spreker: Gerd D. Goyvaerts & Dirk Coveliers
Evenementen
9 november 2017 | 08.30u - 17.00u | Brussel

Nieuwe elementen over fondsen

Spreker: Dirk Coveliers
Nieuws

“DBI”-aftrek van 95% naar 100%

In het kader van de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting (in uitvoering van het “zomerakkoord”), bestaat het voornemen om de deelnemingsvrijstelling voor ontvangen dividenden (‘DBI-aftrek’) te verhogen van 95% naar…
Publicaties

Het UBO-register - een verstoorde balans tussen transparantie en privacy

De invoering van het UBO-register is onderdeel van de vierde antiwitwasrichtlijn (richtlijn 2015/ 849, hierna 'De Richtlijn') inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen…
Evenementen
23 november 2017 | 12.30u - 18.00u | Vught, NL

Gevolgen van het Belgische Zomerakkoord voor Nederbelg situaties

Spreker: Koen Van Duyse
Nieuws

Newsflash: Toch geen invoering optionele btw op onroerende verhuur

In een eerdere nieuwsbrief informeerden we u over de aangekondigde hervormingen inzake btw en onroerende verhuur. De geplande invoering van een optioneel stelsel zou inderdaad een btw-revolutie betekenen voor de…
Evenementen
22 & 23 november 2017 | 08.00u - 18.00u | Brussels Expo - Hall 7

Forum for the Future Congress 2017

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Nieuws

Visitatierecht fiscus: Grondwettelijk Hof blaast koud en (een beetje) warm …

Het visitatierecht van de fiscale administratie boeit iedere belastingplichtige en fiscalist al jaren.
Publicaties

Inbreng vastgoed in maatschap: soms verkooprecht of schenkbelasting

Fiscoloog 1535, p. 10  In een voorafgaande beslissing bespreekt de Vlaamse belastingdienst de gevolgen op het vlak van de registratiebelasting van de inbreng van onroerende goederen in een burgerlijke maatschap.…
Publicaties

Verlaagde tarieven bij Erfgoedschenking en -verkoop

Kunst, cultuur, erfgoed. De nalatenschap van onze voorouders. Het is belangrijk dat wij de mooie dingen uit het verleden behouden, voor onszelf en voor ons nageslacht. Er bestaat dan ook…
Nieuws

Btw-vrijstelling medische prestaties: Belangrijke evoluties voor osteopaten, chiropractors en esthetische chirurgie

29/09/2017 - Btw-vrijstelling medische prestaties: Het Grondwettelijk Hof zet de puntjes op de i, en roept de hulp in van het Hof van Justitie. Belangrijke impact voor osteopaten, chiropractors en…
Evenementen
Oktober 2017 | 18.00u - 21.00u | Gent, Antwerpen & Roeselare

Zomerakkoordsessies

Nieuws

Het nieuwe erfrecht en de schenking van familiebedrijven: wat wijzigt er?

28/09/2017 - Het nieuwe erfrecht treedt in werking op 1 september 2018. Vanaf dan geldt als algemene regel dat de inbreng van geschonken goederen gebeurt op basis van de intrinsieke…
Nieuws

Hof van Justitie beperkt btw-vrijstelling kostendelende vereniging: belangrijke impact voor de financiële, verzekerings- en vastgoedsector

26/09/2017 - Op 21 september 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in een aantal ophefmakende arresten de btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen in belangrijke mate beperkt. De…
Publicaties

Schenking van een familiale onderneming met fideicommis de residuo

Bij schenkingen die gebeuren bij notariële akte worden dikwijls schikkingen genomen voor na het overlijden van de begiftigde. Een zeer gebruikelijke clausule is de conventionele terugkeer: als de begiftigde eerder…
Nieuws

Solidariteit tussen echtgenoten via huwelijkscontract fiscaal onder vuur

Voorontwerp van decreet gaat te ver Vlaams Minister van Begroting Bart Tommelein kondigde eind juli aan “paal en perk te stellen aan het oneigenlijk ontwijken van erfbelasting” via huwelijkscontract. Daartoe…
Nieuws

Kaaimantaks onder revisie !

Voorontwerp van wet - Kaaimantaks revisie Via een gunstige wind dwarrelde op kantoor een tekst neder die bleek als voorwerp te hebben een volledige revisie van wat wij genoegzaam “de…
Evenementen
19 oktober 2017 | 13.30u - 17.00u | Gent

Studienamiddag 'Hoe krijgen fundamentele rechten toepassing in fiscale zaken?'

Spreker: Anne Van de Vijver
Evenementen
11 oktober 2017 | 13.30u - 17.40u | UAntwerpen

Misbruik binnen de onderneming

Spreker: Anne Van de Vijver
Publicaties

De inkorting van een huwelijksvoordeel valt niet in de nalatenschap

Het Hof van Cassatie besliste op 24 maat 2017 dat een huwelijksvoordeel niet in de nalatenschap valt, maar aan de langstlevende echtgenoot toebehoort ingevolge de vereffening en verdeling van het…
Nieuws

Het nieuwe erfrecht: wat moet/mag/kan, nù en nà 1/09/2018?

07-09-2017 - Op 1 september werd de wet tot wijziging van het erfrecht1 gepubliceerd. Net zoals duizenden studenten een jaar de tijd hebben om hun nieuwe leerstof te doorploegen, hebben…
Evenementen
1 december 2017 | 08.45u - 17.15u | Sint-Niklaas

Studiedag Ondernemingsstrafrecht

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Publicaties

Levensverzekering met twee verzekeringnemers. Toestand voor overlijdens vanaf 01/01/2017

Wat gebeurt er nu precies bij een levensverzekering met twee verzekeringnemers? Door het decreet van 23 december 2016 [1] werd de regeling grondig aangepast, en de Vlaamse belastingdienst past dan…
Evenementen
14 & 15 september 2017 | Luxemburg

NVAB/BATL Congres

Spreker: Koen Morbée
Evenementen
23 november 2017 | 13.00u - 17.30u | UHasselt, Auditorium Louis Roppe

Patrimonium 2017 - het nieuwe erfrecht in theorie én praktijk

Spreker: Alain Van Geel, Charlotte Declerck
Publicaties

Familiale bedrijfsschenking: 'restschenking' niet steeds vrijgesteld?

Fiscoloog 1529, p. 8  Volgens de Vlaamse Belastingdienst moeten de voorwaarden voor de vrijstelling van schenkbelasting voor familiale ondernemingen en vennootschappen in geval van schenking met een beding van fideïcommis…
Publicaties

Het Belgische erfrecht in Europa: en marche!

De hervorming van het erfrecht staat hoog op de Belgische politieke agenda. De minister van Justitie stelde hiertoe zelfs een werkgroep van academische experten samen teneinde deze hervorming voor te…
Nieuws

Nieuw standpunt van Vlabel over de burgerlijke maatschap

01-08-2017 - De Vlaamse belastingdienst heeft een nieuw standpunt ingenomen over de burgerlijke maatschap, dat van groot belang zal zijn in de praktijk.
Nieuws

Btw-revolutie in de vastgoedsector: optioneel stelsel voor btw-belaste onroerende verhuur

28-07-2017 - Op 26 juli 2017 bereikte de federale regering een akkoord over de begrotingsopgave en een reeks sociaaleconomische hervormingen. Naast een aantal andere belangrijke maatregelen op fiscaal vlak, zoals…
Nieuws

Akkoord over de hervorming van de spaar- en beleggingsfiscaliteit

28-07-2017 – Naast het akkoord over de hervorming van de vennootschapsbelasting, heeft de federale regering eveneens consensus gevonden over de wijzigingen in de spaar- en beleggingsfiscaliteit. Hieronder een overzicht in…
Nieuws

Akkoord over de hervorming van de vennootschapsbelasting

27-07-2017 – De federale topministers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een belangrijk akkoord bereikt over o.a. de hervorming van de vennootschapsbelasting. In een volgende nieuwsbrief komen de wijzigingen in…
Nieuws

Update: Wet van 30 juni 2017 houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude gepubliceerd

20-07-2017 - Op 7 juli 2017 is de Wet van 30 juni 2017 houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Bij gebrek aan…
Evenementen
27 Augustus - 1 September 2017 | Rio de Janeiro

IFA 2017

Publicaties

Actualiteiten Hof van Justitie - Directe belastingen

In de rubriek 'Actualiteiten Hof van Justitie - Directe belastingen' van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (meerbepaald n°523, p. 500-501) bespreekt Koen Morbée ditmaal kort de voornaamste evoluties inzake de impact…
Publicaties

Hervorming vennootschapsbelasting: drie suggesties voor meer fiscale zekerheid

De OESO publiceerde in maart 2017 samen met het IMF een lijvig rapport, dat een antwoord biedt op de groeiende fiscale onzekerheid ('OESO -rapport'). Deze fiscale onzekerheid treft zowel de…
Nieuws

Hebben dividenden van Franse oorsprong eindelijk recht op een belastingkrediet in België?

11-07-2017 - Op 16 juni heeft het Hof van Cassatie een arrest geveld dat een einde zou kunnen stellen aan de dubbele juridische belasting van dividenden van Franse oorsprong verkregen…
Publicaties

Schuld uit Nederlandse ouderlijke boedelverdeling niet aftrekbaar maar wel verrekening (standpunt Vlabel)

In een merkwaardige voorafgaande beslissing nummer 16052 van 28 november 2016 oordeelde de Vlaamse Belastingdienst dat een schuld uit een Nederlandse ouderlijke boedelverdeling niet aftrekbaar was maar oordeelde hij dat…
Evenementen
Najaar 2017 | 12.45u - 18.00u | Antwerpen, Houthalen, Oostkamp, Gent

Opleiding: Het nieuwe erfrecht concreet toegepast

Spreker: Alain Van Geel & Charlotte Declerck
Publicaties

Fiscaal stelsel gereglementeerde spaarboekjes opnieuw onder vuur

Fiscoloog 1525, p. 8  Enkele jaren geleden heeft het Hof van Justitie reeds geoordeeld dat het Belgische fiscaal gunststelsel voor interesten op spaarboekjes strijdig was met de Europese vrijheid van…
Nieuws

Btw: 12% tarief geldt voortaan voor privé-investeringen in het kader van sociale huisvesting

Om het tekort aan sociale woningen op te vangen, werd in de Programmawet van 25 december 2016 voorzien in een uitbreiding van het verlaagd btw-tarief dat wordt toegepast op de…
Nieuws

Wetsontwerp houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude goedgekeurd

27-06-2017 - Op 22 juni 2017 heeft de Kamer het wetsontwerp houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude aangenomen. Het betreffen vooral maatregelen van procedurele aard om de…
Publicaties

Nieuw belastingverdrag met Japan houdt rekening met BEPS-rapporten

Fiscoloog Internationaal 401 p. 1 20-06-2017 - Japan en België ondertekenden op 12 oktober 2016 een nieuw dubbelbelastingverdrag (hierna : het 'nieuwe Verdrag'). De Engelstalige versie ervan is inmiddels beschikbaar…
Publicaties

Opgelet met herstructureringen in de drie jaar na overdracht van een familiale vennootschap

Vlaams gewest Fiscale Actualiteit nr. 2017/19, pag. 3-7 20-06-2017 - De huidige Vlaamse regeling voor overdracht van familiale vennootschappen bestaat al meer dan vijf jaar, maar alle onduidelijkheden zijn nog…
Nieuws

Bent u voorbereid op de komst van het UBO-register?

20-06-17 - Op 20 mei 2015 werd de Europese richtlijn 2015/849 aangenomen door het Europees Parlement en de Raad. Op grond van deze richtlijn dient iedere lidstaat, waaronder België, uiterlijk…
Nieuws

Het erfrecht weldra in een nieuw kleedje?

20-06-2017 - Minister van justitie Koen Geens heeft er een actiepunt van gemaakt om het erfrecht in België te hervormen. Daartoe werd op 25 januari van dit jaar een wetsvoorstel…
Nieuws

Opletten met herstructureringen na overdracht van familiale vennootschappen onder toepassing van het Vlaamse gunstregime

20-06-2017 - Overdrachten van aandelen van familiale vennootschappen kunnen in het Vlaamse gewest genieten van een gunstregime indien bepaalde voorwaarden voldaan zijn (art. 2.8.6.0.3 en 2.7.4.2.2 VCF). Dit gunstregime is…
Nieuws

Verlenging van vruchtgebruik op onroerend goed bij de vennootschap

Enkele recente voorafgaande beslissingen van Vlabel (nr. 16045 van 5 september 2016 en nr. 17005 van 20 maart 2017) bevestigen dat bij de verlenging van het recht van vruchtgebruik op…
Nieuws

Update btw: regeling van schadegevallen vanaf 1 januari 2018 niet langer vrijgesteld

Naar aanleiding van evoluties in de Europese rechtspraak heeft de btw-administratie in een nieuwe circulaire de draagwijdte van de btw-vrijstelling voor de handelingen van verzekeringstussenpersonen nader toegelicht. De belangrijkste wijziging…
Nieuws

Update btw: nieuwe circulaire btw en geschenken

De btw-administratie heeft op 30 mei 2017 een nieuwe circulaire gepubliceerd over de btw-problematiek verbonden aan de gratis overdracht van goederen.  In essentie betreft deze circulaire een bevestiging van de…
Nieuws

Vlaanderen aanvaardt verschillende methodes voor de waardering van vruchtgebruik

De Vlaamse minister van financiën aanvaardt verschillende methodes voor de waardering van vruchtgebruik, zo antwoordde hij recent op een schriftelijke vraag.
Publicaties

Btw en consignatiezendingen Belgische vereenvoudigingsregeling niet altijd compatibel met het standpunt andere lidstaten: een analyse Duitsland-België

30-05-2017 - Bij een consignatiezending worden goederen door een leverancier (consignant) fysiek ter beschikking gesteld aan een klant (consignataris) maar de juridische eigendomsoverdracht van deze goederen vindt slechts plaats op het ogenblik waarop de…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com