Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Kan ik mijn huwelijkscontract nog wijzigen voor een notaris?

vrijdag, 03 april 2020

Kan ik mijn huwelijkscontract nog wijzigen voor een notaris?

Emilie Van Goidsenhoven

Emilie Van Goidsenhoven

Partner
Brussel
Eléonore Maertens de Noordhout

Eléonore Maertens de Noordhout

Senior Associate
Brussel

Huwelijkscontracten, en wijzigingen ervan, moeten noodzakelijkerwijze in authentieke vorm worden opgesteld om geldig te zijn.

De notarissen moeten een reeks voorzorgsmaatregelen in acht nemen in de strijd tegen het Coronavirus. Sinds de invoering van de quarantainemaatregelen en tot 20 april 2020, mogen zij in principe alleen nog maar akten met een “dringend” karakter verlijden. Dit dringend karakter moet geval per geval worden beoordeeld. Die voorwaarde blijkt in de praktijk echter moeilijk werkbaar. Daarom heeft de Federatie van het Notariaat haar richtlijnen aangepast.

Vanaf 20 april 2020 kunnen ook niet dringende akten opnieuw door notarissen worden verleden, mits aan strikte voorwaarden wordt voldaan. Notarissen moeten daarbij zoveel mogelijk akten op afstand verlijden.

In dit verband is een wetsvoorstel ingediend, dat het mogelijk maakt om authentieke akten - waaronder een huwelijkscontract - op afstand te ondertekenen. Concreet geven partijen eerst een digitale volmacht aan een notarismedewerker of aan een vertrouwenspersoon, die de akte vervolgens in hun plaats zal ondertekenen. Voor het verlenen van deze digitale volmacht, verschijnen partijen per videoconferentie voor de notaris. Zij zullen zich daarbij moeten identificeren met hun elektronische identiteitskaart of digitaal met hun Itsme-ID. Tijdens de videoconferentie kunnen vragen worden gesteld aan de notaris en geeft de notaris toelichting bij de volmacht en bij het ontwerp van de notariële akte die door de volmachthouder zal worden ondertekend. De authentieke akte kan dan op afstand worden ondertekend door middel van deze digitale volmacht.

Waarom zou ik mijn huwelijksovereenkomst wijzigen? Wat is het voordeel daarvan?

Het wijzigen van het huwelijkscontract kan een interessant instrument zijn in het kader van uw vermogensplanning, aangezien het u toelaat om zowel uw echtgeno(o)t(e) te beschermen als uw kinderen te bevoordelen. Ter illustratie:

U wenst uw echtgeno(o)t(e) te beschermen?

U kunt in het huwelijkscontract voorzien dat de langstlevende echtgenoot, bij het overlijden van de eerststervende echtgenoot, meer dan de helft van de gemeenschappelijke of onverdeelde goederen tussen hen zal ontvangen. Voorkeursrechten op bepaalde goederen (bijvoorbeeld een tweede verblijf) kunnen in dit verband ook aan de langstlevende worden toegekend in geval van overlijden.

Een huwelijkscontract is bovendien ook het ideale instrument om uw echtgenoot eigenaar te maken van de helft van de goederen (roerend of onroerend) die alleen aan u toebehoren. De inbreng van een onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen kan bovendien gebeuren zonder toepassing van de evenredige registratierechten (noch schenkbelasting, noch verkooprecht).

U wenst uw kinderen te beschermen?

Een wijziging van uw huwelijkscontract is vereist indien u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel (stelsel van gemeenschap van goederen) en u goederen die behoren tot het gemeenschappelijk vermogen aan uw kinderen wenst te schenken zonder tussenkomst van uw echtgeno(o)t(e). 

Bovendien is het mogelijk om in het huwelijkscontract een beding op te nemen dat echtgenoten met kinderen uit een eerdere relatie, toelaat om alle of een deel van hun rechten in elkaars nalatenschap te ontnemen. Op die manier kunnen de kinderen een groter aandeel van hun ouder verkrijgen. Voor de opname van een dergelijk beding gelden wel strikte geldigheidsvereisten (zo moet er een totale periode van minstens anderhalve maand verstrijken en moet er minstens één vergadering worden gehouden), waarvan de naleving in de huidige omstandigheden niet evident zal zijn.  

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com