Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Nieuws

Auteursrechten: Uitsluiting van softwareontwikkelaars is redelijk verantwoord volgens het Grondwettelijk Hof

vrijdag, 17 mei 2024

Het Grondwettelijk Hof is van oordeel dat het uitsluiten van computerprogramma’s van de fiscale regeling voor auteursrechten redelijk verantwoord is [1].  

Nieuws

Wijzigingen aan investeringsaftrek vanaf januari 2025

maandag, 06 mei 2024

Middels de recente goedkeuring van het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen wordt de bestaande regeling met betrekking tot de investeringsaftrek, belastingkrediet voor O&O, alsook de innovatieaftrek gewijzigd. In de huidige…

Nieuws

Huurder, vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter? Waak over uw kostenaftrek!

dinsdag, 30 april 2024

Huurders en houders van zakelijke gebruiksrechten moeten in bepaalde gevallen vanaf aanslagjaar 2024 een bijlage 270 MLH voegen bij hun belastingaangifte om te vermijden dat zij de betaalde of toegekende…

Evenementen
26 mei 2024 | Brussel

Legal Run 2024

Nieuws

NEWSFLASH: Uitbreiding van de “guilty plea” met grotere rol voor slachtoffer en dus ook fiscus

maandag, 22 april 2024

De wetgever probeert de vergeten procedure van de voorafgaande erkenning van schuld (de “VES”-procedure, ook wel “guilty plea” genoemd) nieuw leven in te blazen. Door de omslachtige procedure aan te…

Evenementen
7,14, 21 & 23 mei 2024

Tiberghien Tax Buffet - Voorjaar 2024

Nieuws

NEWSFLASH: Nieuwe regels voor de verjaring van de strafvordering van belang in fiscale strafzaken

donderdag, 18 april 2024

Met de wet strafprocesrecht I heeft de Belgische wetgever een nieuw kader voor de verjaring van de strafvordering geïntroduceerd. Er wordt gekozen voor een rechtlijnig systeem, waarbij een eenvoudige basistermijn…

Nieuws

Uitbreiding verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw

maandag, 15 april 2024

Met ingang van 1 januari 2024 is de nieuwe permanente regeling voor toepassing van het verlaagd btw-tarief van afbraak en heropbouw in werking getreden. Deze nieuwe regeling werd vanuit de…

Nieuws

2024 Transfer pricing audit wave

donderdag, 11 april 2024

De Belgische belastingdienst is onlangs begonnen met de 2024 transfer pricing audit wave, te beginnen met een vragenlijst en een vergadering voorafgaand aan de audit.  

Nieuws

Nieuwe regels btw-aftrek gemengde en gedeeltelijke btw-plichtigen: nieuw uitstel rapporteringsverplichtingen

dinsdag, 09 april 2024

  Zoals eerder aangegeven gelden in hoofde van gemengde en gedeeltelijke btw-plichtigen nieuwe specifieke rapporteringsverplichtingen. Op jaarlijkse basis moet gedetailleerde info worden doorgegeven aan de btw-administratie over de bepaling van…

Nieuws

De niet-aflevering van het tax shelter-attest: een fiscaal betreurenswaardige eindgeneriek

woensdag, 03 april 2024

Uit een recent gepubliceerd vonnis blijkt dat de Rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge (21/1955/A – 22 mei 2023) oordeelt dat de kosten die gepaard gaan met een tax shelter-investering, in hoofde…

Nieuws

Nieuwe Tiberghien Podcast: Elektrificatie van het wagenpark

vrijdag, 29 maart 2024

De elektrificatie van het wagenpark van ondernemingen in België staat hoog op de agenda. Deze belangrijke transformatie naar een milieuvriendelijker wagenpark, vergt goede inzichten in het complexe fiscale landschap om…

Nieuws

Handig stappenplan voor btw-aftrek door gemengde en gedeeltelijke belastingplichtigen

donderdag, 21 maart 2024

Btw-belastingplichtigen die naast hun btw-belaste activiteiten ook btw-vrijgestelde activiteiten verrichten (zoals medische, financiële of onroerende handelingen), kunnen geen volledig recht op btw-aftrek uitoefenen. Zij hebben de keuze om het recht…

Nieuws

Nieuwe regels onder de kaaimantaks 2.1 kunnen leiden tot nevenwerkingen en acute hoofdpijn voor de (passieve) belegger

donderdag, 21 maart 2024

Er raast een spook door het land: het spook van de kaaimantaks 2.1. De Wet van 22 december 2023 hervormde de regels inzake de kaaimantaks op een aantal essentiële punten.…

Nieuws

BV-vrijstelling ploegenarbeid: nieuw keuzestelsel zorgt voor rechtszekerheid

woensdag, 20 maart 2024

In een arrest van 8 februari 2024 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het niet onredelijk is dat de ondernemingen waarin de omvang van het werk van de ploegen dezelfde is…

Nieuws

De UK-voorjaarsbegroting 2024: Vervanging van de "non-dom" belastingstatus (“Residents Non-Domiciled" - RND) door een nieuwe vierjarige regeling voor buitenlandse inkomsten en winsten (“foreign income and gains” – FIG) vanaf 6 april 2025

vrijdag, 15 maart 2024

Het Verenigd Koninkrijk (UK) heeft recent belangrijke belastinghervormingen aangekondigd in zijn voorjaarsbegroting voor 2024. De voorgestelde wijzigingen zijn relevant voor natuurlijke personen die in het Verenigd Koninkrijk wonen maar er…

Nieuws

Controles BV-vrijstellingen en nieuwe verlengde onderzoekstermijn voor 2024

dinsdag, 05 maart 2024

Ook in 2024 zal de fiscus opnieuw controles uitvoeren op de toepassing van de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Sinds 8 januari 2024 beschikt de fiscus daarbij in bepaalde gevallen…

Nieuws

​​Regels inzake verdeling heffingsbevoegdheid bij immigratie en emigratie van natuurlijke personen onder het nieuw Belgisch – Nederlands Dubbelbelastingverdrag: belangrijkste wijzigingen ​

maandag, 04 maart 2024

​​In een eerder artikel in deze reeks bespraken wij reeds de voorziene wijzigingen op het vlak van de roerende inkomsten. Waar de wijzigingen op het eerste gezicht relatief beperkt bleken,…

Nieuws

(Aandeelhouders van) vennootschapsgroepen: opgelet voor nieuwe CFC- en kaaimantaksregels

vrijdag, 01 maart 2024

De Belgische wetgever heeft op 22 december 2023 twee fiscale regimes significant aangepast: (i) de CFC-regels van toepassing op belastingplichtigen onderworpen aan vennootschapsbelasting (“Controlled Foreign Corporations”) en (ii) de kaaimantaksregels…

Publicaties

Tiberghien op Kanaal Z: duiding over de begrippen miljonairstaks en vermogensbelasting.

donderdag, 29 februari 2024

Griet Vanden Abeele geeft op Z-Nieuws (28.02.2024) duiding over de begrippen miljonairstaks en vermogensbelasting. Een felbesproken thema tijdens het Groot Verkiezingsdebat van Kanaal Z.  

Nieuws

Vernietiging DAC6: Vier nieuwe arresten van het Grondwettelijk Hof inzake de vernietiging van de federale en regionale omzetting van de DAC6 -richtlijn.

woensdag, 28 februari 2024

In 4 arresten van 14 januari 2024 heeft het Grondwettelijk Hof verschillende aspecten van zowel de federale als de regionale omzetting van de DAC6 richtlijn vernietigd (arrest nr. 1/2024, nr.…

Nieuws

Vraag tijdig uw proportionele vermindering van de onroerende voorheffing aan!

maandag, 26 februari 2024

Heeft uw onroerend goed een bepaalde periode leeggestaan en geen inkomsten opgebracht, kan u verzoeken om de onroerende voorheffing proportioneel te verminderen in verhouding tot het aantal maanden dat de…

Nieuws

Inkomsten uit staking, harvesting en liquidity rewards van crypto zijn aan te geven volgens Dienst voorafgaande beslissingen.

vrijdag, 23 februari 2024

Cryptomunten die gebruikt worden bij een proof-of-stake blockchain hebben onder andere als voordeel dat een belegger er een bijkomend rendement op kan halen door de munten te staken. Maar hoe…

Nieuws

Tiberghien verhuist in Hasselt naar Tweetorenwijk

donderdag, 22 februari 2024

Met trots kondigen wij onze nieuwe locatie in het hart van Hasselt aan. Deze verhuis betekent een aanzienlijke versteviging van onze aanwezigheid in de regio.  

Nieuws

BV-vrijstelling ploegenarbeid: enkel identiek werk qua omvang niet ongrondwettelijk

vrijdag, 09 februari 2024

Volgens het Grondwettelijk Hof is het niet ongrondwettig dat de BV-vrijstelling voor ploegenarbeid enkel geldt wanneer de opeenvolgende ploegen hetzelfde werk doen qua omvang. Het is dus niet onredelijk dat…

Nieuws

Nieuw dubbelbelastingverdrag België-Nederland – Bepalingen inzake vaste inrichtingen uitgebreid in overeenstemming met het MLI

dinsdag, 06 februari 2024

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland heeft aanzienlijke wijzigingen aangebracht aan artikel 5 inzake vaste inrichtingen. Als een gevolg van de standpunten van België en Nederland onder het multilateraal…

Nieuws

Meer controles op aanvragen teruggave bijzondere accijns op professionele diesel

donderdag, 01 februari 2024

Eind 2021 besloot de federale overheid om de terugbetaling van de bijzondere accijnzen voor professionele diesel stapsgewijs af te bouwen. Dit kadert in het geheel van maatregelen voor een fiscale…

Nieuws

Wetswijzigingen op vlak van btw: een stand van zaken

dinsdag, 30 januari 2024

De eerste weken van het nieuw jaar bieden naar goede gewoonte de perfecte gelegenheid om stil te staan bij de verschillende wetgevende initiatieven die hun intrede (zullen) doen. Om u…

Nieuws

Newsflash: Geen ontsnappingsroute meer voor “gewone” derden bij witwas van fiscale fraude

vrijdag, 26 januari 2024

Het zat al lang in de pijplijn, maar na publicatie vandaag in het Belgisch staatsblad is er geen “ontsnappen” meer aan. vanaf 5 februari 2024 kunnen (financiële tussen)personen die transacties…

Nieuws

Forse verhoging van de patrimoniumtaks: gevolgen voor sport-, cultuur- en onderwijsinstellingen

vrijdag, 19 januari 2024

In de wet “houdende diverse fiscale bepalingen” van 28 december 2023 wordt o.m. voorzien in een forse verhoging van het tarief van de taks tot vergoeding der successierechten alsook in…

Nieuws

Van “waterpistooltje” over “bazooka” naar een “atoombom” tegen fiscaal misbruik?

donderdag, 18 januari 2024

Derde Actieplan tegen fiscale en sociale fraude

Nieuws

Bronheffing op dividenden, interesten en royalty’s onder het nieuw Belgisch – Nederlands Dubbelbelastingverdrag: belangrijkste wijzigingen

dinsdag, 16 januari 2024

De heffingsbevoegdheid van de bronstaat wordt zoals voorheen beperkt tot 15% voor dividenden. Er mag geen bronheffing (meer) worden ingehouden bij uitkering van dividenden door dochtervennootschappen aan moedervennootschappen (onder voorwaarden). Voor interesten…

Publicaties

Artikel in Netto: Kunt u nog open kaart spelen na fiscale regularisatie?

maandag, 15 januari 2024

Op 9 januari verscheen er in Nettto/De Tijd een artikel over het einde van de vierde ronde van de fiscale regularisatie met daarin een bijdrage van Gerd D. Goyvaerts. 

Nieuws

België: Ook de Belgische regering is officieel van plan om B2B e-facturatie te verplichten

maandag, 08 januari 2024

Op 28 december 2023 diende de Belgische regering haar voorstel in voor een verplicht B2B-factureringssysteem. Geruchten over een dergelijke verplichting waren er al sinds eind 2022 en in de loop…

Nieuws

Vereenvoudigde zusterfusies en disproportionele partiële splitsingen: nuttige reorganisatievormen met fiscale blinde vlekken

donderdag, 21 december 2023

De Europese Mobiliteitsrichtlijn werd eerder dit jaar omgezet via een aanpassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). In het kader van deze aanpassing werden o.m. een aantal nieuwe…

Nieuws

Afsluiten van een effectenrekening en opening van een nieuwe kan tot dubbele belasting leiden. Bezint eer ge begint.

donderdag, 14 december 2023

JTER, een effectentaks per effectenrekening Begin 2021 werd de nieuwe effectentaks (m.n. de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen, hierna “JTER”) ingevoerd in het wetboek diverse rechten en taksen. In tegenstelling…

Nieuws

Kaaimantaks 2.1. Nieuwe tanden of vals gebit? Een eerste update aan de hand van het WO zoals finaal ingediend bij het parlement.

woensdag, 13 december 2023

 VOORBEHOUD : Deze nieuwsbrief is slechts een eerste korte weergave van wederom een zeer complex ontwerp van aanpassing van de kaaimantaks. Verdere analyse is aangewezen. Dit is een update van…

Nieuws

Een belastingverhoging van 165% …. De fors verhoogde taks tot vergoeding der successierechten van 0,17% naar 0,45% heeft een nefast effect op vermogensplanningen met de private stichting

maandag, 27 november 2023

De ministerraad had in juni 2023 al een nieuw voorontwerp van de Wet “houdende diverse fiscale bepalingen” in eerste lezing goedgekeurd. Inmiddels werd voormeld ministerieel voorontwerp op 19 oktober 2023…

Nieuws

Vastgoedfiscaliteit volop in beweging

woensdag, 15 november 2023

Heel wat recente evoluties op fiscaal vlak hebben een belangrijke impact op de vastgoedmarkt. Ook het begrotingsakkoord van de federale regering bevat een aantal maatregelen die belangrijke gevolgen zullen hebben…

Evenementen
28/11 | 30/11 | 05/12| 07/12

Schuif mee aan tafel op het Tiberghien Tax Buffet najaar 2023

Nieuws

Geen fiscale visitatie zonder toestemming!

maandag, 13 november 2023

In twee recente arresten heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de fiscale visitatie in particuliere woningen en bedrijfslokalen niet kan plaatsvinden zonder de toestemming van de belastingplichtige.  

Nieuws

DAC8: Crypto-activa blijven niet langer vanonder de Europese radar

woensdag, 08 november 2023

Europa legt de focus op crypto-activa. Na de MiCa-verordening waarmee een eerste stap werd gezet naar een geharmoniseerd kader voor aanbieders van cryptodiensten, heeft de Europese raad op 17 oktober…

Nieuws

Kaaimantaks 2.1, nieuwe tanden of vals gebit?

maandag, 30 oktober 2023

Het wetsontwerp dat werd goedgekeurd op de Ministerraad van vrijdag 27 oktober 2023 stelt een heel aantal wijzigingen aan de kaaimantaks voor om ervoor te zorgen – naar eigen zeggen…

Nieuws

Douaneregeling 42: een rode lap voor fiscale controles

dinsdag, 24 oktober 2023

De invoer van goederen van buiten de Europese unie in België is in de regel onderworpen aan invoerrechten en invoer btw. Wanneer goederen worden ingevoerd in België maar deze zijn…

Nieuws

Twee nieuwe partners versterken Tiberghien

dinsdag, 24 oktober 2023

Tiberghien heeft een lange en rijke traditie en wil die verder vorm geven. Het kantoor kijkt daarom resoluut vooruit en investeert in zijn toekomst om de hoogste kwaliteit van dienstverlening…

Nieuws

Negatieve ruling auteursrechten voor de IT-sector

vrijdag, 13 oktober 2023

Recent werd een ruling gepubliceerd waarbij de rulingcommissie het standpunt inneemt dat softwareontwikkeling niet in aanmerking komt voor het (nieuwe) gunstregime voor auteursrechten (voorafgaande beslissing nr. 2023.0659 d.d. 03.10.2023).  

Evenementen
UA | UGent | KUL | ULB | KUL | UCL | ULiege

Tiberghien op de Jobbeurzen 2023!

Nieuws

Rulingcommissie oordeelt eerste maal over hervormd auteursrechtregime

donderdag, 28 september 2023

Is de forfaitaire vergoeding die een schrijver van fiscale artikels voor publicatie in een vaktijdschrift ontvangt volledig een roerend inkomen uit auteursrechten? In voorafgaande beslissing nr. 2023.0437 van 25 juli…

Nieuws

Final countdown fiscale regularisaties EBAquater

vrijdag, 01 september 2023

Op 31 december 2023 dienen de allerlaatste regularisatieaangiften voor federale belastingen te worden ingediend. Het Contactpunt Regularisatie (‘CPR’) stelt in een recent geüpdatete FAQ dat aangiften die materieel onvolledig zijn,…

Nieuws

Werking kaaimantaks blijft behouden onder nieuw Nederlands-Belgisch verdrag

maandag, 28 augustus 2023

De wisselwerking van de Belgische kaaimantaks met de verschillende door België afgesloten dubbelbelastingverdragen is in de praktijk al enige jaren voorwerp van discussie. De vraag rijst nu of er voor…

Nieuws

Nieuw dubbelbelastingverdrag België-Nederland – gevolgen voor de particuliere belegger

maandag, 17 juli 2023

Het op 21 juni 2023 ondertekende dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland heeft voor de particuliere belegger enkele wijzigingen tot gevolg. De belangrijkste aandachtspunten zijn de impact op de jaarlijkse taks…

Nieuws

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen Nederland en België

vrijdag, 30 juni 2023

Veel Belgen hebben financiële belangen in Nederland en omgekeerd. Om op het zelfde inkomen geen tweemaal te worden belast, bestaan er dubbelbelastingverdragen. Op 21 juni hebben België en Nederland een…

Nieuws

Erfbelasting betalen: met de kaart, cash of… kunst?

vrijdag, 30 juni 2023

Vanaf 1 juli as. versoepelt de Vlaamse regering de voorwaarden van de regeling die toelaat de erfbelasting met kunstvoorwerpen te betalen. Hoewel deze regeling al in 1985 het levenslicht zag,…

Publicaties

Tax shelter voor de game-industrie: spelen met rechtszekerheid

donderdag, 22 juni 2023

Reeds in 2019 nam de Belgische wetgever het initiatief om de tax shelter-maatregel voor audiovisuele werken en podiumwerken uit te breiden tot de Belgische gaming-sector. Ingevolge enkele Europese bezwaren, duurde…

Publicaties

Hof van Beroep te Gent beschouwt uitkeringen uit een buitenlandse stichting als een belastbaar fictielegaat

woensdag, 21 juni 2023

Het Hof van Beroep te Gent deed met het arrest van 5 april 2022 opnieuw uitspraak over de belastbaarheid van uitkeringen uit een Liechtensteinse Stiftung in de Vlaamse erfbelasting. Volgens…

Publicaties

Contractsvrijheid van aanstaande echtgenoten uitgedrukt in cijfers en grafieken

dinsdag, 20 juni 2023

De wetgever stelt de contractsvrijheid van de echtgenoten voor de keuze van een huwelijks(vermogens) stelsel voorop. Artikel 2.3.1 BW bepaalt dat de echtgenoten vrij hun huwelijksstelsel kiezen of wijzigen in…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com