Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Nieuws

Kaaimantaks 2.1. Nieuwe tanden of vals gebit? Een eerste update aan de hand van het WO zoals finaal ingediend bij het parlement.

vrijdag, 01 december 2023

 VOORBEHOUD : Deze nieuwsbrief is slechts een eerste korte weergave van wederom een zeer complex ontwerp van aanpassing van de kaaimantaks. Verdere analyse is aangewezen. Dit is een update van…

Nieuws

Een belastingverhoging van 165% …. De fors verhoogde taks tot vergoeding der successierechten van 0,17% naar 0,45% heeft een nefast effect op vermogensplanningen met de private stichting

maandag, 27 november 2023

De ministerraad had in juni 2023 al een nieuw voorontwerp van de Wet “houdende diverse fiscale bepalingen” in eerste lezing goedgekeurd. Inmiddels werd voormeld ministerieel voorontwerp op 19 oktober 2023…

Nieuws

Vastgoedfiscaliteit volop in beweging

woensdag, 15 november 2023

Heel wat recente evoluties op fiscaal vlak hebben een belangrijke impact op de vastgoedmarkt. Ook het begrotingsakkoord van de federale regering bevat een aantal maatregelen die belangrijke gevolgen zullen hebben…

Evenementen
28/11 | 30/11 | 05/12| 07/12

Schuif mee aan tafel op het Tiberghien Tax Buffet

Nieuws

Geen fiscale visitatie zonder toestemming!

maandag, 13 november 2023

In twee recente arresten heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de fiscale visitatie in particuliere woningen en bedrijfslokalen niet kan plaatsvinden zonder de toestemming van de belastingplichtige.  

Nieuws

DAC8: Crypto-activa blijven niet langer vanonder de Europese radar

woensdag, 08 november 2023

Europa legt de focus op crypto-activa. Na de MiCa-verordening waarmee een eerste stap werd gezet naar een geharmoniseerd kader voor aanbieders van cryptodiensten, heeft de Europese raad op 17 oktober…

Nieuws

Kaaimantaks 2.1, nieuwe tanden of vals gebit?

maandag, 30 oktober 2023

Het wetsontwerp dat werd goedgekeurd op de Ministerraad van vrijdag 27 oktober 2023 stelt een heel aantal wijzigingen aan de kaaimantaks voor om ervoor te zorgen – naar eigen zeggen…

Nieuws

Douaneregeling 42: een rode lap voor fiscale controles

dinsdag, 24 oktober 2023

De invoer van goederen van buiten de Europese unie in België is in de regel onderworpen aan invoerrechten en invoer btw. Wanneer goederen worden ingevoerd in België maar deze zijn…

Nieuws

Twee nieuwe partners versterken Tiberghien

dinsdag, 24 oktober 2023

Tiberghien heeft een lange en rijke traditie en wil die verder vorm geven. Het kantoor kijkt daarom resoluut vooruit en investeert in zijn toekomst om de hoogste kwaliteit van dienstverlening…

Nieuws

Negatieve ruling auteursrechten voor de IT-sector

vrijdag, 13 oktober 2023

Recent werd een ruling gepubliceerd waarbij de rulingcommissie het standpunt inneemt dat softwareontwikkeling niet in aanmerking komt voor het (nieuwe) gunstregime voor auteursrechten (voorafgaande beslissing nr. 2023.0659 d.d. 03.10.2023).  

Evenementen
UA | UGent | KUL | ULB | KUL | UCL | ULiege

Tiberghien op de Jobbeurzen 2023!

Nieuws

Rulingcommissie oordeelt eerste maal over hervormd auteursrechtregime

donderdag, 28 september 2023

Is de forfaitaire vergoeding die een schrijver van fiscale artikels voor publicatie in een vaktijdschrift ontvangt volledig een roerend inkomen uit auteursrechten? In voorafgaande beslissing nr. 2023.0437 van 25 juli…

Nieuws

Final countdown fiscale regularisaties EBAquater

vrijdag, 01 september 2023

Op 31 december 2023 dienen de allerlaatste regularisatieaangiften voor federale belastingen te worden ingediend. Het Contactpunt Regularisatie (‘CPR’) stelt in een recent geüpdatete FAQ dat aangiften die materieel onvolledig zijn,…

Nieuws

Werking kaaimantaks blijft behouden onder nieuw Nederlands-Belgisch verdrag

maandag, 28 augustus 2023

De wisselwerking van de Belgische kaaimantaks met de verschillende door België afgesloten dubbelbelastingverdragen is in de praktijk al enige jaren voorwerp van discussie. De vraag rijst nu of er voor…

Nieuws

Nieuw dubbelbelastingverdrag België-Nederland – gevolgen voor de particuliere belegger

maandag, 17 juli 2023

Het op 21 juni 2023 ondertekende dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland heeft voor de particuliere belegger enkele wijzigingen tot gevolg. De belangrijkste aandachtspunten zijn de impact op de jaarlijkse taks…

Nieuws

Breaking – Het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen Nederland en België

vrijdag, 30 juni 2023

Op 21 juni België en Nederland een nieuw dubbelbelastingverdrag ondertekend aangaande belastingen naar het inkomen. Anders dan onder het huidige verdrag wordt het toepassingsgebied van dit verdrag beperkt tot de…

Nieuws

Erfbelasting betalen: met de kaart, cash of… kunst?

vrijdag, 30 juni 2023

Vanaf 1 juli as. versoepelt de Vlaamse regering de voorwaarden van de regeling die toelaat de erfbelasting met kunstvoorwerpen te betalen. Hoewel deze regeling al in 1985 het levenslicht zag,…

Publicaties

Tax shelter voor de game-industrie: spelen met rechtszekerheid

donderdag, 22 juni 2023

Reeds in 2019 nam de Belgische wetgever het initiatief om de tax shelter-maatregel voor audiovisuele werken en podiumwerken uit te breiden tot de Belgische gaming-sector. Ingevolge enkele Europese bezwaren, duurde…

Publicaties

Hof van Beroep te Gent beschouwt uitkeringen uit een buitenlandse stichting als een belastbaar fictielegaat

woensdag, 21 juni 2023

Het Hof van Beroep te Gent deed met het arrest van 5 april 2022 opnieuw uitspraak over de belastbaarheid van uitkeringen uit een Liechtensteinse Stiftung in de Vlaamse erfbelasting. Volgens…

Publicaties

Contractsvrijheid van aanstaande echtgenoten uitgedrukt in cijfers en grafieken

dinsdag, 20 juni 2023

De wetgever stelt de contractsvrijheid van de echtgenoten voor de keuze van een huwelijks(vermogens) stelsel voorop. Artikel 2.3.1 BW bepaalt dat de echtgenoten vrij hun huwelijksstelsel kiezen of wijzigen in…

Nieuws

Raad van State vernietigt boete tarieven DAC6

maandag, 19 juni 2023

Intermediairs die de rapporteringsverplichtingen onder DAC6 niet correct of laattijdig naleven kunnen worden gesanctioneerd met administratieve geldboetes. Deze geldboetes worden geregeld bij KB van 20 mei 2020. Dit KB wordt…

Nieuws

Last call for action: melding btw-aftrek volgens werkelijk gebruik (30/06)!

vrijdag, 09 juni 2023

Sinds 1 januari 2023 wordt een nieuwe meldingsplicht opgelegd aan gemengde belastingplichtigen die toepassing wensen te maken van de methode van het werkelijk gebruik voor de btw-aftrek op inkomende kosten.…

Nieuws

Europese Woonstaatheffing wel degelijk verrekenbaar met regularisatieheffingen onder EBAbis en EBAter

donderdag, 25 mei 2023

Volgens het hof van beroep te Brussel moest de Europese woonstaatheffing wel degelijk  worden verrekend met de regularisatieheffingen onder EBAbis en EBAter. De beroepsrechter bevestigt  in een recent arrest van…

Nieuws

Verhoogde aandacht fiscus: let op met onvoldoende inhouding van bedrijfsvoorheffing voor bedrijfsleiders

donderdag, 25 mei 2023

Vennootschappen hebben de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de bezoldigingen die zij betalen of toekennen aan hun bedrijfsleiders. De laatste jaren zet de Belgische fiscus steeds meer in…

Evenementen
Vrijdag 16 juni, 2023, VBO/FEB, Auditorium, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussels

Nieuwe high-tech wapens voor de fiscus?

Nieuws

Vanaf 1.8.2023 aanmelding bij Belspo vereist voorafgaand aan start van O&O-project of -programma

maandag, 15 mei 2023

Op 6.1.2023 besliste het Hof van Cassatie dat, voor de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling, de aanmelding bij Belspo moet gebeuren voorafgaand aan…

Publicaties

Fiat-case: EU arm's length interpretatie overrulet nationale niet

vrijdag, 12 mei 2023

Op 24 september 2019 verklaarde het Gerecht van Justitie van de Europese Unie (het “Gerecht”) het beroep tot nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie – waarbij deze laatste…

Publicaties

Verrekening buitenlandse erfbelasting op roerende goederen: ook de Vlaamse decreetgever remedieert, of toch niet helemaal?

vrijdag, 12 mei 2023

De Vlaamse decreetgever heeft sinds kort de verrekening van buitenlandse erfbelasting voor alle buitenlandse goederen ingevoerd, zowel roerende als onroerende. Dit is het gevolg van het arrest van het Grondwettelijk…

Publicaties

Het UBO-register voortaan afgeschermd voor het grote publiek?

vrijdag, 12 mei 2023

In haar arrest van 22 november 2022 (C37/20 & C/601/20) oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de publieke toegang tot het UBO-register strijdig is met de fundamentele rechten tot…

Nieuws

Kerncijfers van de Belgische vermogensfiscaliteit 2023

dinsdag, 09 mei 2023

De aanhoudende veranderingen in de Belgische vermogensfiscaliteit en de steeds toenemende verschillen tussen de drie gewesten wat betreft de invulling en toepassing van hen toebedeelde belastingen, leidt tot een moeilijk…

Publicaties

OPINIE: De onjuistheid te veel over start-ups

vrijdag, 05 mei 2023

Enkele maatregelen in het fiscale hervormingsplan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem dreigen onze start-ups, die de voorbije jaren een groeiend succesverhaal hebben neergezet, zuur op te breken. Zij…

Nieuws

BV-vrijstelling ploegenarbeid en Cassatie (bis): is 'hetzelfde' werk identiek of vergelijkbaar? Grondwettelijk Hof opnieuw aan zet

dinsdag, 25 april 2023

Om toepassing te maken van de BV-vrijstelling voor ploegenarbeid, moeten de opeenvolgende ploegen hetzelfde werk doen qua inhoud en omvang. Maar wat indien de omvang van het werk van de…

Publicaties

Reflecties inzake de invordering van fiscale schulden lastens echtgenoten

vrijdag, 14 april 2023

De invordering van fi scale schulden ten aanzien van echtgenoten is een problematiek die reeds decennia de rechtspraktijk bezig houdt. Deze bijdrage zal enkele recente ontwikkelingen uitlichten.   Lees hier…

Nieuws

CRS-controles: rechtbank stelt perk en paal aan controles van fiscus

donderdag, 13 april 2023

Reeds geruime tijd kennen wij een (automatische) gegevensuitwisseling van financiële gegevens tussen landen. Hierdoor krijgt de Belgische fiscus vroeg of laat zicht op uw buitenlandse bankrekening. N.a.v. de (automatische) uitwisseling…

Nieuws

Verlengde aanslagtermijn wegens fraude: welke inkomsten kan de fiscus supplementair belasten?

woensdag, 12 april 2023

Vanaf aanslagjaar 2023 heeft de fiscus maar liefst tien jaar de tijd om uw belastingaangifte te controleren en desgevallend een aanvullende aanslag te vestigen, indien men kan aantonen dat er…

Nieuws

Nieuwe aangifteverplichting voor eigenaars van Franse woningen

dinsdag, 11 april 2023

Sinds 1 januari 2023 moeten alle eigenaars van Franse woningen welbepaalde informatie over de bewoning van hun woning(en) aangeven bij de Franse administratie.

Nieuws

BV-vrijstelling ploegenarbeid: enkel voor bandwerk, niet voor piekmomenten? Grondwettelijk Hof aan zet.

vrijdag, 07 april 2023

Om toepassing te maken van de BV-vrijstelling voor ploegenarbeid, moeten de opeenvolgende ploegen hetzelfde werk qua inhoud en omvang doen. Die voorwaarde wordt beoordeeld op ploegniveau. Maar wat indien de…

Evenementen
27/04 Hasselt | 02/05 Gent | 04/05 Antwerpen | 09/05 Brussel

Tiberghien Tax Buffet - Mei 2023

Nieuws

UBO-register enkel nog publiek consulteerbaar mits ‘legitiem belang’

maandag, 27 maart 2023

In navolging van het arrest van het Europees Hof van Justitie van 22 november 2022 m.b.t. het Luxemburgs UBO-register, wordt nu ook de toegang tot het Belgisch UBO-register voor het…

Evenementen
27 april 2023 |Tiberghien, Tour&Taxis, Havenlaan 86C B.419, 1000 Brussel

Lunchseminarie O&O-incentives met Konnekto

Publicaties

Belastingverhoging bij foutieve toepassing BV-vrijstellingen: specifieke schaal gepubliceerd

donderdag, 23 maart 2023

Als na controle blijkt dat een aangifte voor een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing een onjuist negatief bedrag aan bedrijfsvoorheffing vermeldt, is sinds 1 april 2022 uitdrukkelijk bepaald dat de…

Publicaties

HvJ over terugname waardevermindering aandelen na zetelverplaatsing

dinsdag, 21 maart 2023

De zaak handelt over een in Luxemburg opgerichte vennootschap die in mei 2009 haar zetel overbracht naar België. De vennootschap werd omgevormd in een vennootschap naar Belgisch recht. Er werd…

Nieuws

Meer tijd voor de indiening van “complexe” aangiftes personenbelasting

woensdag, 15 maart 2023

Recent publiceerde de FOD Financiën de uiterste indieningsdata voor de aangiftes in de personenbelasting over inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023). Voor mandatarissen wijzigt de termijn ingrijpend door de introductie van een…

Nieuws

Btw: Europees Hof van Justitie bevestigt btw-regels vernieuwbouw – maar discussie blijft bestaan

dinsdag, 14 maart 2023

In het arrest van 9 maart 2023 in de zaak Promo 54 SA (C-239/22) bevestigt het Europees Hof dat de Belgische btw-regels voor de verkoop van verbouwde oude gebouwen niet…

Nieuws

Belastingverhoging wegens laattijdige aangifte: hof van beroep bevestigt motiveringsplicht

maandag, 13 maart 2023

Belastingplichtigen die een fiscale controle ondergaan, worden vaak geconfronteerd met belastingverhogingen en administratieve sancties. Indien de fiscus een belastingverhoging wenst op te leggen, dient zij dit steeds in concreto te…

Nieuws

Feest de fiscus mee op het podium?

maandag, 06 maart 2023

Vele festivals hebben de eerste namen voor het voorjaar en de zomer van 2023 ondertussen bekend gemaakt. Wij blikken ook al eens vooruit en geven hierna toelichting bij de fiscale…

Nieuws

Update btw: kennisgeving werkelijk gebruik; foutmelding bij stap 1 en uitstel voor stap 2

maandag, 20 februari 2023

Wij verwijzen naar onze eerdere nieuwsbrief inzake de nieuwe procedure voor de toepassing het werkelijk gebruik. Hierin werd o.m. verduidelijkt dat de kennisgeving voor de verderzetting of de toepassing van…

Nieuws

FOD FINANCIËN publiceert een update van haar circulaire over de ATAD-interestaftrekbeperking

vrijdag, 17 februari 2023

Ruim twee jaar geleden (5 oktober 2021) publiceerde de administratie een “overzichts-circulaire” over de interestaftrekbeperking in toepassing van de ATAD-richtlijn (circulaire 2021/C/87 van 5 oktober 2021 over de interestaftrekbeperking). Deze…

Nieuws

Fiscus kan vanaf nu parket vergezellen (MOTEM’s)

dinsdag, 14 februari 2023

In de strijd tegen fiscale fraude heeft de wet van 17 maart 2022 de mogelijkheid voorzien om fiscale onderzoeksteams ("MOTEM's") op te richten. Deze fiscale MOTEM’s bestaan uit gespecialiseerde politiediensten…

Evenementen
28-02-2023 |12:00-14:00u | Tiberghien Gent & 7-03-2023 | 12:00-14:00u | Tiberghien Antwerpen

Fiscale voordelen dankzij de bescherming van intellectuele eigendom

Spreker: Tine Slaedts (Tiberghien economics), Mitchell Hoefman (Tiberghien), Ben Brigou (NLO)
Nieuws

Christophe Dillen vervoegt de vennoten van Tiberghien

dinsdag, 31 januari 2023

Tiberghien blijft groeien en evolueren om haar cliënten een toekomstgerichte dienstverlening te bieden van het hoogste niveau. Het is dan ook met veel genoegen dat we de benoeming tot vennoot…

Nieuws

Een bankgift in grensoverschrijdende context: enkele aandachtspunten

donderdag, 26 januari 2023

De bankgift is een geliefde techniek om schenkingen te doen aan bv. kinderen of kleinkinderen. Zoals uit dit artikel zal blijken, komt hier meer bij kijken dan louter een overschrijving…

Nieuws

BV-vrijstelling Onderzoek & Ontwikkeling: Belspo publiceert richtlijnen 2023 voor aanmeldingsvoorwaarde

donderdag, 26 januari 2023

Ondernemingen die toepassing maken van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling, moeten hun O&O-projecten of -programma’s aanmelden bij Belspo. Op haar website heeft Belspo nu richtlijnen voor 2023 gepubliceerd…

Nieuws

Kan de fiscus binnenkort zelf de aanvangsdatum van de bijzondere aanslagtermijn bepalen?

vrijdag, 13 januari 2023

Na meer dan een half jaar onderhandelen is de wet van 20 november 2022 houdende diverse fiscale en sociale bepalingen eindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.1 Ingevolge deze wet krijgt…

Nieuws

Nieuw expatregime nu (en voor het verleden?) ook voor stichtingen van openbaar nut, private stichtingen, openbare instellingen, rechtspersonen sui generis en buitenlandse non-profitorganisaties

dinsdag, 10 januari 2023

Nieuw expatregime Op 1 januari 2022 werd het nieuwe expatregime ingevoerd in België. Het bijzondere belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (“BBIB”) en ingekomen onderzoekers (“BBIO”) voorziet in een gunstig fiscaal regime voor…

Publicaties

Weigeren banken fiat (te geven)?

dinsdag, 03 januari 2023

Sedert enkele jaren maken cryptomunten en ander virtuele vermogensbestanddelen steeds vaker onderdeel uit van de portefeuille van beleggers, waarbij niet zelden mooie meerwaarden op die activa werden en worden gerealiseerd.…

Publicaties

Fiscale behandeling inkomsten buitenlandse icb’s: enkele Europeesrechtelijke en Belgische bedenkingen

dinsdag, 03 januari 2023

In de arresten van 17 maart 2022 (“AllianzGI AEVN”) en 7 april 2022 (“A SCPI”) heeft het Europees Hof van Justitie zich opnieuw uitgesproken over de fiscale behandeling van (de…

Publicaties

Hof van Beroep Gent (her)bevestigt principes inzake onverdeelde gemeenschappelijke rekeningen in de aangifte nalatenschap van de langstlevende

dinsdag, 03 januari 2023

In een arrest van 2 november 2021 heeft het Hof van Beroep te Gent zich opnieuw uitgesproken over de toepassing van erfbelasting in het geval van een post communautaire onverdeeldheid,die niet…

Publicaties

Personenbelasting verschuldigd op pensioenuitkering niet langer aftrekbaar voor berekening erfbelasting: administratieve praktijk opnieuw op wankele bodem

dinsdag, 03 januari 2023

In een recente uitspraak buigt het Gentse hof van beroep zich over de vraag of de personenbelasting die verschuldigd is op pensioenuitkeringen aftrekbaar is voor de berekening van de belastbare…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com