Advocaten / Avocats / Lawyers

Algemene voorwaarden

> België

> Luxemburg: De algemene voorwaarden van Tiberghien Luxemburg zijn beschikbaar in het Frans en het Engels.

België

(versie geldig met ingang van 01/01/24)

Artikel 1. Identificatie

TIBERGHIEN is een besloten vennootschap met zetel te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C, bus 419 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0417.899.754.

T: +32 2 773 40 00

F: +32 2 773 40 55

E: info@tiberghien.com

TIBERGHIEN is een advocatenkantoor. TIBERGHIEN, en niet de individuele advocaten, verleent diensten aan de cliënt (hierna “Cliënt”). De individuele advocaten werkzaam voor TIBERGHIEN dragen allen de beroepstitel van advocaat (naar Belgisch recht) en zijn allen ingeschreven bij hun respectieve balies.

De maatschappelijke zetel van TIBERGHIEN wordt geacht de plaats van uitvoering van deze verbintenissen te zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke prestatie, met inbegrip van de eerste vergadering, van TIBERGHIEN ten behoeve van de Cliënt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen TIBERGHIEN en de Cliënt.


Elke prestatie betreft de dienstverleningen opgenomen in de dienstenovereenkomst, evenals de eerste vergadering en alle toekomstige prestaties waartoe de Cliënt opdracht heeft gegeven en dit ongeacht op welke wijze deze opdracht werd gecommuniceerd. Dit kan onder meer worden afgeleid uit het niet protesteren binnen redelijke termijn van lopende dienstverrichtingen van TIBERGHIEN.


Indien een andere schriftelijke overeenkomst bestaat tussen TIBERGHIEN en de Cliënt zijn de Algemene Voorwaarden slechts van toepassing voor zover deze niet afwijken van wat in die overeenkomst is bepaald.

Deze Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard bij ondertekening van de dienstenovereenkomst waar zij integraal deel van uitmaken. Indien geen dienstenovereenkomst wordt ondertekend, worden de Algemene Voorwaarden geacht te zijn aanvaard indien er geen schriftelijk bezwaar werd gemaakt binnen een termijn van vijftien (15) dagen na de ontvangst ervan.


Zij zijn raadpleegbaar via de website : https://www.tiberghien.com/nl/algemene-voorwaarden.


Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. Indien er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de verschillende versies van de Algemene Voorwaarden, primeert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 3. Samenwerking

Cliënt verbindt zich ertoe aan TIBERGHIEN alle informatie die nodig of nuttig is onmiddellijk te bezorgen om TIBERGHIEN toe te laten haar activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren.

TIBERGHIEN is in geen geval aansprakelijk voor de schade die zou ontstaan ten gevolge van verkeerde, onvolledige, onduidelijke, en/of misleidende informatie die zij zou hebben ontvangen van Cliënt.

Artikel 4. Erelonen en kosten

De diensten geleverd door TIBERGHIEN worden gewoonlijk maar niet uitsluitend gefactureerd op basis van uurtarieven.

Onze standaarduurtarieven variëren van 150 EUR tot 440 EUR. De individuele uurtarieven van de advocaten worden op regelmatige tijdstippen verhoogd in functie van de ervaring van de advocaat, en dit zonder voorafgaande kennisgeving aan de Cliënt.

De definitieve erelonen kunnen echter variëren in functie van het spoedeisend karakter van de prestaties, de complexiteit ervan, het behaalde resultaat, de innoverende of waarde creërende aard, de ervaring van de advocaat, de praktijkervaring binnen het specifieke domein, etc. Ook de eerste bespreking en eerste mondelinge advisering wordt op deze manier aangerekend.

In sommige gevallen kan ook een succesfee aangerekend worden.

De door TIBERGHIEN verrichte prestaties en gemaakte kosten zullen in principe maandelijks worden afgerekend.

De hiervoor beschreven erelonen zijn exclusief algemene kantoorkosten en specifieke kosten.

De algemene kantoorkosten omvatten onder meer de secretariaatskosten, de archivering, etc. Deze algemene kantoorkosten worden begroot op 7,5 % van het aangerekende ereloon.

De specifieke kosten worden afzonderlijk op de factuur vermeld. Ze omvatten o.a. kosten van vertaling, procedurekosten, verplaatsingskosten, speciale verzendkosten, documentatiekosten, gerechtsdeurwaarderkosten en erelonen van derden. Zij omvatten ook de eventuele negatieve rente die de financiële instelling zou aanrekenen op de tegoeden van de Cliënt aangehouden op de derdenrekening zoals omschreven in artikel 12.

Onze tarieven zijn exclusief btw. Indien btw aangerekend moet worden, worden onze tarieven verhoogd met het toe te passen btw-bedrag.

TIBERGHIEN kan voor de aanvang van de opdracht en tijdens de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden in mindering gebracht van de uiteindelijke afrekening.

Elke raming van erelonen wordt te goeder trouw opgesteld, maar is geenszins bindend, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

De facturen, ereloonstaten, voorschotten en ieder ander betalingsverzoek van TIBERGHIEN kunnen zowel elektronisch, als per gewone post worden overgemaakt aan de Cliënt.

De Cliënt verbindt zich ertoe elke wijziging van gegevens onverwijld mee te delen aan TIBERGHIEN en ervoor te zorgen dat de elektronische communicatie kan worden ontvangen.

Artikel 5. Facturatie en formele opdrachtgever en achterliggende Cliënt

De (rechts)persoon die de formele opdracht tot dienstverlening heeft gegeven, wordt geacht de Cliënt te zijn.

Ingeval de formele opdrachtgever optreedt voor een achterliggende Cliënt wordt deze opdrachtgever geacht de Cliënt te zijn tot ná de expliciete aanvaarding door de achterliggende Cliënt van de opdracht en Algemene Voorwaarden van TIBERGHIEN.

TIBERGHIEN zal uitsluitend aan de formele opdrachtgever factureren tenzij er een expliciete aanvaarding is door de achterliggende Cliënt van de opdracht en Algemene Voorwaarden van TIBERGHIEN.

Indien al prestaties werden verricht in het kader van de opdracht kan de formele opdrachtgever pas worden ontslagen van betaling voor deze prestaties vanaf het moment dat de achterliggende Cliënt zich akkoord heeft verklaard met de reeds gepresteerde prestaties en Algemene Voorwaarden van TIBERGHIEN.

Artikel 6. Betaling en nalatigheidsinteresten

De verschuldigde erelonen en kosten moeten uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na opmaak van de factuur betaald worden. Voorschotfacturen moeten uiterlijk binnen de zeven (7) dagen na opmaak van de voorschotfactuur betaald worden.

Client-Ondernemer: 

Bij ontstentenis van betaling is de Client van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, een verwijlintrest van 8% op jaarbasis verschuldigd en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigde bedrag.

Cliënt-Consument: 

Bij ontstentenis van betaling op de vervaldatum van een bedrag dat door één van partijen bij deze samenwerkingsovereenkomst verschuldigd is, zal na het verzenden van een ingebrekestelling die de vorm aanneemt van een herinnering en na het verstrijken van de daarin vermelde termijn van ten minste veertien (14) kalenderdagen het volgende verschuldigd zijn:

  • een verwijlintrest vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering wordt verzonden, tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht (8) procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties;
  • een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan:
  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

De termijn van veertien (14) kalenderdagen gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de Cliënt. Wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van veertien (14) kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de andere partij.

TIBERGHIEN heeft daarenboven het recht om na schriftelijke aanmaning de uitvoering van haar verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst te staken indien de Cliënt haar betalingsverplichtingen niet naleeft en zonder dat dit voor de Cliënt aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Betwistingen van facturen

Betwistingen van facturen moeten gebeuren binnen éénentwintig (21) dagen na ontvangst. De ontvangst wordt geacht te hebben plaatsgevonden twee (2) dagen na de datum vermeld op de factuur.

Dit protest gebeurt bij voorkeur per e-mail naar invoicing@tiberghien.com en bevat een motivering van de betwisting.

Na het verstrijken van de termijn van éénentwintig (21) dagen wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.

Artikel 8. Verwerking persoonsgegevens

TIBERGHIEN is als gegevensverwerker verantwoordelijk voor alle verwerkingen van verstrekte persoonsgegevens. Voor meer informatie omtrent onze verwerkingsactiviteiten wordt verwezen naar de privacyverklaring die gepubliceerd is op onze website (https://www.tiberghien.com/nl/privacybeleid).

Persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de dienstenovereenkomst en om de belangen van de Cliënt te behartigen alsook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens kunnen eveneens gebruikt worden met het oog op informatieverstrekking omtrent juridische ontwikkelingen of met het oog op het verstrekken van uitnodigingen voor evenementen georganiseerd door TIBERGHIEN.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en met in acht name van de wettelijke bewaringstermijnen opgenomen in de preventieve antiwitwaswetgeving.

Cliënten hebben het recht op toegang, op het doorvoeren van correcties en op het actualiseren van persoonsgegevens. Zij kunnen beperkingen opleggen inzake verdere verwerkingsactiviteiten, verwijderen van alle persoonsgegevens vragen of een kopie van de persoonsgegevens in een leesbare vorm vragen zodat deze gegevens kunnen worden overgedragen. Alle verzoeken in dat verband moeten gericht worden aan privacy@tiberghien.com. Indien het antwoord van TIBERGHIEN in navolging daarvan niet zou volstaan, kan de Cliënt per e-mail contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het e-mailadres commission@privacycommission.be.

Artikel 9. Antiwitwaswetgeving

De Cliënt neemt kennis dat de dienstverlening binnen het toepassingsgebied van de wet van

18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot de beperking van het gebruik van contanten kan vallen.

Op grond van deze wetgeving is TIBERGHIEN gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van de Cliënt, zijn lasthebber(s) en zijn uiteindelijke begunstigden.

De Cliënt verleent hiertoe elke medewerking en bezorgt op eerste verzoek alle gevraagde informatie, gestaafd met de nodige stukken. Indien deze informatie tijdens de dienstverlening zou wijzigen, moet TIBERGHIEN hier onmiddellijk van op de hoogte worden gesteld.

TIBERGHIEN houdt zich het recht voor om elke en alle dienstverleningen op te schorten of stop te zetten wanneer geen of onvoldoende informatie wordt verstrekt of wanneer twijfels bestaan over de juistheid van de verstrekte informatie. Deze opschorting of stopzetting brengt geen enkele aansprakelijkheid van TIBERGHIEN teweeg en heeft geen invloed op de reeds gepresteerde en factureerbare prestaties.

Cliënt aanvaardt dat de kosten en erelonen voor prestaties verricht in het kader van de verplichtingen gesteld in deze wetgeving in rekening worden gebracht.

Artikel 10. DAC 6

Cliënt neemt kennis dat dienstverleningen met een grensoverschrijdend karakter onder het toepassingsgebied kunnen vallen van de wet van 20 december 2019 tot omzetting van richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige “grensoverschrijdende constructies” (hierna DAC 6) en verklaart zich akkoord met de toepassing ervan tegenover hem.

Op grond van DAC 6 kan, met ingang van 1 januari 2021, iedere intermediair die tussenkomt in de advisering of implementering van meldingsplichtige “grensoverschrijdende constructies” gehouden zijn tot rapportering van deze constructie.

Er geldt een uitzondering op deze meldingsplicht indien de intermediair gebonden is aan een wettelijk beschermd beroepsgeheim (o.a. advocaten).

In dat geval moet de door het beroepsgeheim gebonden intermediair alle andere gekende intermediairs op de hoogte stellen dat hij niet aan de meldingsplicht zal kunnen voldoen. Om te vermijden dat deze kennisgeving op zichzelf een inbreuk op het beroepsgeheim zou uitmaken, verleent de Cliënt automatisch een mandaat aan TIBERGHIEN om deze kennisgeving in zijn naam uit te voeren.

Indien geen andere intermediairs aanwezig zijn, verschuift de meldingsplicht naar de Cliënt. Cliënt kan in dat geval TIBERGHIEN mandateren om namens de Cliënt te melden, waarvoor dan specifieke afspraken zullen worden gemaakt.

Cliënt aanvaardt dat de kosten en erelonen voor prestaties verricht in het kader van DAC 6 worden aangerekend.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

Het werk van TIBERGHIEN wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Cliënt heeft niet het recht om zonder toestemming van TIBERGHIEN het werk van TIBERGHIEN (adviezen, overeenkomsten, procedurestukken, andere intellectuele werkzaamheden), in welke vorm ook, zelf of met behulp van derden, openbaar te maken, te verveelvoudigen of te gebruiken in een andere context dan de toegekende opdracht.

Artikel 12. Derdengelden

TIBERGHIEN stort alle bedragen die zij voor haar Cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan haar Cliënt.

TIBERGHIEN mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt sommen inhouden tot dekking van voorschotfacturen of ereloonstaten. Zij brengt Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van Cliënt om de ereloonstaten te betwisten en de betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

TIBERGHIEN stort alle bedragen die zij van Cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

De verbintenissen van TIBERGHIEN zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. Hieruit volgt dat TIBERGHIEN zich niet verbindt tot het behalen van een vooropgesteld resultaat, maar zich slechts naar best vermogen zal inzetten in het belang van de Cliënt.

De Cliënt aanvaardt dat enkel het kantoor aansprakelijk kan worden gesteld en niet de individuele advocaten of werknemers van TIBERGHIEN.

De beroepsaansprakelijkheid van TIBERGHIEN en advocaten die optreden in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met TIBERGHIEN, alsmede hun aangestelden in rechte en in feite en alle personen voor wie TIBERGHIEN burgerlijk aansprakelijk kan worden gesteld, is in eerste rang verzekerd bij Liberty Mutual Insurance Europe SE. Deze polis verleent wereldwijd dekking voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor. Dit evenwel onder voorbehoud van verduidelijkingen en nuances gemaakt in de polis zelf en met uitzondering van eisen die tegen de verzekerden worden ingesteld in de Verenigde Staten of Canada of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de Verenigde Staten of Canada.

In aanvulling op de polis onderschreven bij Liberty Mutual Insurance Europe SE heeft TIBERGHIEN zes bijkomende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen onderschreven bij AON, Liberty Mutual Insurance Europe SE, CNA Insurance Company (Europe) SA, HDI Global Specialty SE, Zurich Benelux & Probitas en HDI Global Specialty SE.

Zurich Benelux en HDI Global Specialty SE. Deze bijkomende polissen verlenen wereldwijd dekking voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor. Dit evenwel onder voorbehoud van verduidelijkingen en nuances gemaakt in de polissen zelf.

De beroepsaansprakelijkheid van TIBERGHIEN is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Meer informatie omtrent de volledige dekking kan worden verkregen op eerste verzoek.

Cliënt erkent dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Tiberghien voldoende is.

In geen geval kan TIBERGHIEN aansprakelijk worden gesteld voor de tekortkomingen in de prestaties die worden geleverd door derden waarop zij een beroep doet, noch voor het aanbevelen van die derden.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, om welke reden dan ook, dan kan TIBERGHIEN niet worden aangesproken, noch voor de contractuele, noch voor buitencontractuele aansprakelijkheid en zal zij geen enkele vergoeding verschuldigd zijn aan Cliënt.

Artikel 14. Einde van de overeenkomst

De overeenkomst kan door beide partijen te allen tijde en zonder enige motivering worden beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

Indien de schriftelijke kennisgeving uitgaat van TIBERGHIEN wordt rekening gehouden met de periode die de Cliënt nodig heeft om tijdig juridische bijstand te krijgen van een andere dienstverlener. Deze periode kan echter niet langer zijn dan twee weken. Deze paragraaf is niet van toepassing indien de beëindiging van de overeenkomst het gevolg is van een wettelijke verplichting. In dat geval zal de beëindiging onmiddellijk van kracht zijn.

Indien de schriftelijke kennisgeving uitgaat van de Cliënt wordt de overeenkomst onmiddellijk beëindigd en waarbij de Cliënt geen schadevergoeding verschuldigd is aan TIBERGHIEN. Cliënt blijft wel gehouden tot betaling van de door TIBERGHIEN geleverde prestaties, gemaakte kosten,

e.d. tot op het ogenblik van kennisname van de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst. Cliënt blijft daarenboven ook de prestaties verschuldigd die gepaard gaan met de afsluiting en overdracht van het dossier.

TIBERGHIEN is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst.

De beëindiging van de overeenkomst of het einde van het mandaat en van de daaruit voortvloeiende verbintenissen, bevrijdt partijen niet van de afspraken die werden gemaakt in de Algemene Voorwaarden of in de onderliggende dienstenovereenkomst.

Artikel 15. Nietigheid van een clausule

In geval van nietigheid of niet-toepasselijkheid van een clausule of welbepaalde aspecten daarvan, wordt de geldigheid van de overige clausules van de Algemene Voorwaarden hierdoor niet in het gedrang gebracht.

De nietig of niet toepasselijk verklaarde clausule wordt door partijen in gemeen overleg vervangen door een clausule die zo dicht mogelijk aanleunt bij de oorspronkelijke clausule en haar bedoeling.

Artikel 16. Wijziging

TIBERGHIEN behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegdheid

De Algemene Voorwaarden en de verhoudingen tussen TIBERGHIEN en de Cliënt worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en, voor zover van toepassing, door en met respect voor de deontologische regels waaraan de advocaat is onderworpen. Meer informatie hieromtrent wordt op eerste verzoek verschaft.

Geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld.

Indien geen minnelijke regeling mogelijk is, zullen geschillen tussen TIBERGHIEN en de Cliënt uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van Brussel.

Voor zover van toepassing kan de Cliënt zich richten tot de bevoegde instanties van de betrokken Balies te Brussel, Antwerpen, Gent of Hasselt.

Consumenten kunnen naargelang het geval bovendien een klacht indienen bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) of Service Ombudsman des avocats de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. Meer informatie hieromtrent kan worden teruggevonden op volgende website: http://oca.ligeca.be.

Luxemburg

De algemene voorwaarden van Tiberghien Luxemburg zijn beschikbaar in het Frans en het Engels.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com