Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Ik heb een aanslag erfbelasting ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst. Krijg ik meer tijd om een bezwaarschrift in te dienen tegen deze aanslag omwille van corona?

donderdag, 02 april 2020

Ik heb een aanslag erfbelasting ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst. Krijg ik meer tijd om een bezwaarschrift in te dienen tegen deze aanslag omwille van corona?

Een bezwaarschrift tegen een aanslag erfbelasting moet worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Deze termijn is een vervaltermijn. De bezwaarprocedure, voorzien in de Vlaamse Codex Fiscaliteit, is een georganiseerde bezwaarprocedure die verplicht dient te worden uitgeput alvorens een gerechtelijke procedure te kunnen inleiden (eveneens binnen een termijn van 3 maanden na de beslissing met betrekking tot het bezwaarschrift). Hoewel op de website van de Vlaamse Belastingdienst een heel arsenaal aan steunmaatregelen kan worden geraadpleegd om de burger tegemoet te komen in tijden van corona, wordt niet voorzien in een verlenging of een uitstel van de proceduretermijnen.

Algemeen geldt, inzake erf- en registratiebelasting, een tolerantieperiode van 2 maanden, zo is te lezen op de website van de Vlaamse Belastingdienst. De Vlaamse Belastingdienst beoogt echter geen verlening of uitstel van de proceduretermijnen.

Aanvankelijk werd op de website van de Vlaamse Belastingdienst uitdrukkelijk vermeld dat de periode met verstrengde coronamaatregelen zou worden aanvaard als een situatie van overmacht voor de verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen. De termijnen, door de Vlaamse Belastingdienst beoogd, betreffen de nakoming/de vervulling van bepaalde voorwaarden/fiscale verplichtingen in het kader van de VCF en zijn niet exhaustief. De Vlaamse Belastingdienst beoogde niet de verlenging of het uitstel van proceduretermijnen. Bijgevolg wordt voor de verlenging van proceduretermijnen de periode met verstrengde coronamaatregelen niet automatisch als een overmachtssituatie aanvaard. Het is de belastingplichtige die het bewijs moet leveren dat in een concreet geval de omstandigheid van corona hem heeft verhinderd tijdig bezwaar aan te tekenen, dan wel een verzoekschrift in te leiden voor de rechtbank.

Door de uitdrukkelijke vermelding op de website achterwege te laten, geldt nu algemeen dat de periode met verstrengde coronamaatregelen niet meer automatisch als een geval van overmacht wordt aanvaard. Indien deze omstandigheid de belastingplichtige heeft verhinderd bepaalde voorwaarden, termijnen en/of andere verplichtingen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit na te leven, dan dient de belastingplichtige daarvan het bewijs te leveren.

De Vlaamse Belastingdienst aanvaardt overmacht immers als een algemeen rechtsbeginsel, zelfs als het niet uitdrukkelijk in de regelgeving is voorzien. Overmacht wordt door onze hoogste rechtscolleges aanvaard als een algemeen rechtsprincipe, ook inzake fiscaliteit. Bovendien bevestigt de Vlaamse Belastingdienst dit principe als dusdanig in de standpunten nr. 14013 en 14019 de dato 14 november 2016.

Welke gevolgen heeft dit dan voor de bezwaartermijn? Zou de Vlaamse Belastingdienst dan toch een verlenging of uitstel van de bezwaartermijn aanvaarden, omwille van corona?

Uiteraard kan de bezwaarindiener, die door de omstandigheid van corona, in de onmogelijkheid was om zijn bezwaarschrift binnen de vervaltermijn van 3 maanden in te dienen, zich beroepen op overmacht, op voorwaarde dat uit de feiten blijkt dat deze weldegelijk overmacht uitmaakt in zijn concrete situatie.

De Vlaamse Belastingdienst zal dan ad hoc en rekening houdend met de omstandigheden van elk concreet dossier beslissen of er sprake is van overmacht. Dit brengt toch wel een zekere rechtsonzekerheid met zich mee voor de belastingplichtigen.

Waar de belastingplichtige, die een enige gezinswoning heeft aangekocht met vermindering van registratiebelasting, zeker weet dat hij 2 maanden langer de tijd heeft om zijn hoofdverblijfplaats er te vestigen, geldt dit niet voor de belastingplichtige die bezwaar wenst aan te tekenen tegen een lastens hem uitvoerbaar verklaard aanslagbiljet.

De bezwaartermijn blijft in principe 3 maanden. Hetzelfde geldt voor de termijn om een verzoekschrift in te leiden voor de rechtbank.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com