Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Nieuws

Het nieuwe erfrecht en de gevolgen voor familiebedrijven

maandag, 11 juni 2018

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. De wijzigingen zijn verregaand en hebben een aanzienlijke impact op de familiebedrijven, in het bijzonder op de schenking ervan. In…

Nieuws

Geschonken of gelegateerde aandelen aan een minderjarig kind

maandag, 11 juni 2018

Een minderjarig kind valt onder het ouderlijk gezag, dat spreekt vanzelf. Ouders hebben een recht van beheer en genot van alle goederen in eigendom van hun minderjarige kinderen. Ook dus…

Nieuws

Wat met het familiebedrijf als papa hertrouwt?

maandag, 11 juni 2018

Als de aandeelhouder van een familiebedrijf een (tweede) huwelijk overweegt, is het nuttig om even stil te staan bij de impact van dit huwelijk voor het familiebedrijf. Dit is zeker…

Publicaties

Belasting over de toegevoegde waarde – Aftrek van voorbelasting - 2018/28 HvJ 15 september 2016

maandag, 04 juni 2018

De correctie achteraf van een factuur, teneinde bijvoorbeeld een onjuist BTW-identificatienummer recht te zetten, staat er niet aan in de weg dat het recht op aftrek kan worden uitgeoefend voor het jaar waarin…

Nieuws

Private Privak 3.0 – een update

vrijdag, 01 juni 2018

Op basis van de behoeften van de private equity-sector, werd de Private Privak een derde maal herzien. De hervorming maakt komaf met vergaande beperkingen die het succes van de Private…

Nieuws

Nieuwe meldingsplicht van grensoverschrijdende constructies - Europese richtlijn goedgekeurd op 25 mei 2018

vrijdag, 25 mei 2018

‘Op 25 mei 2018 werd de Europese richtlijn goedgekeurd die belastingadviseurs ertoe verplicht om grensoverschrijdende fiscale constructies aan te geven. De meldingsplicht geldt vanaf 1 juli 2020, maar tegelijk voorziet…

Nieuws

Voetbal op groot scherm : fiscale en juridische do's en don'ts

donderdag, 24 mei 2018

Over minder dan een maand is Rusland gastheer voor het wereldkampioenschap voetbal 2018. België is opnieuw van de partij en neemt het in de groepsfase achtereenvolgens op tegen Panama, Tunesië…

Nieuws

De langverwachte circulaire voor de forfaitaire waardering gratis woonst: niets nieuws onder de zon!

donderdag, 17 mei 2018

Op 15 mei ll. publiceerde de FOD Financiën haar Circulaire 2018/C/57 over de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning. Deze Circulaire…

Nieuws

Burgerlijke maatschappen voortaan verplicht in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen én boekhoudplichtig!

woensdag, 16 mei 2018

Op 27 april verscheen in het Belgische Staatsblad de Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht. Waar men dat op basis van de titel van de wet misschien niet zou verwachten,…

Publicaties

DE KAAIMANTAKS 2.0: Een korte inleiding over volkomen en onvolkomen fiscale transparantie anno 2018

dinsdag, 15 mei 2018

In deze bijdrage over de kaaimantaks zullen we stilstaan bij de wijzigingen die werden aangebracht door de programmawet van 25 december 2017 en hoe deze het fiscale regime van de…

Publicaties

Play when feeling lucky...nu ook online?

dinsdag, 15 mei 2018

Het Grondwettelijk hof vernietigt de opheffing van de btw-vrijstelling voor online kans- en geldspelen, maar enkel voor de toekomst (GwH 22 maart 2018, nr. 2018/34). De vrijstelling was ingetrokken met de programmawet…

Publicaties

Naar een activering van de DBI's

dinsdag, 15 mei 2018

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd op het laatste ogenblik een opmerkelijke wijziging toegevoegd aan de teksten: de 95%-DBI-aftrek werd opgetrokken naar 100%. Met deze aanpassing…

Publicaties

Verrekenbedingen fiscaal afgeschaft

vrijdag, 11 mei 2018

Met een verrekenbeding kunnen echtgenoten elkaar laten delen in de waarde van hun vermogen, zonder de goederen zelf gemeenschappelijk te maken: ze bepalen dan bijvoorbeeld dat de minst vermogende echtgenoot…

Publicaties

Bedingen van aanwas gunstig beoordeeld door de Vlaamse belastingdienst

donderdag, 03 mei 2018

Wie getrouwd is met scheiding van goederen, of niet getrouwd, kan de goederen die hij samen met zijn partner bezit aan de langstlevende laten toekomen door een zogenaamd beding van…

Publicaties

Fiscale Regularisatie: Provisionele aangifte kan nu, maar slechts tot 13 april 2018

vrijdag, 13 april 2018

Fiscale Actualiteit, nr. 2018/11 (week 22 - 28 maart 2018), pag. 1-5 De fiscus krijgt steeds meer inlichtingen over buitenlandse rekeningen. Als blijkt dat daar zwart kapitaal op staat, zal…

Publicaties

Psychologische benadering van de werkrelatie tussen de belastingadministratie en de belastingplichtige

vrijdag, 13 april 2018

In deze bijdrage worden aan de hand van inzichten uit de psychologie, meer bepaald de theorie van de Working Alliance, suggesties gedaan om de relatie tussen de belastingadministratie en de…

Publicaties

De Europese Verordeningen inzake relatievermogensstelsels: de "I dos en don'ts"

vrijdag, 13 april 2018

In juni 2016 werden de Europese Verordeningen 2016/1104 inzake de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen en 2016/1103 inzake huwelijksvermogensstelsels aangenomen. Ze harmoniseren de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning…

Nieuws

Wetsontwerp ‘cash for car’ goedgekeurd

dinsdag, 10 april 2018

Publicaties

Delft het eenjarigheidsbeginsel het onderspit t.o.v. het gezag van gewijsde, zelfs indien juridische opvattingen inmiddels zijn gewijzigd na ruim tijdsverloop?

donderdag, 29 maart 2018

De heer X. en mevrouw Y. huwden in het jaar 1969. Dit huwelijk bracht 4 kinderen voort. ln 1992 kwam het tot een feitelijke scheiding tussen de heer X. en…

Nieuws

Nieuw standpunt van de Belgische Sociale Zekerheidsinstanties inzake het toepasselijk sociale zekerheidsregime (EU Verordening 883/2004)

donderdag, 29 maart 2018

België past nu het principe van “herkwalificatie” toe. In de context van internationale tewerkstelling is het de EU verordening 883/2004 die bepaalt welk sociaal zekerheidsregime er van toepassing is op…

Nieuws

Versterking holdingregime? Niet voor KMO's!

woensdag, 28 maart 2018

Met het zomerakkoord en de eerder ingevoerde nieuwe regels inzake de vorming van gestort kapitaal werd het holdingregime aanzienlijk gewijzigd. Men zou zich daarbij de vraag kunnen stellen of het…

Publicaties

Verrekenbedingen, schattingsprocedure en andere wijzigingen decretaal geregeld

dinsdag, 27 maart 2018

Het Vlaams Parlement keurde op zes december jl. het ontwerpdecreet houdende wijzigingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit met een ruime meerderheid goed. We lichten in het bijzonder de relevante wijzigingen…

Publicaties

Opname in het passief van een verrekenbeding

dinsdag, 27 maart 2018

Het verrekenbeding heeft veel van zijn fiscaal belang verloren, althans in Vlaanderen niet: de Vlaamse Regering heeft een voorstel van decreet daartoe neergelegd bij het Vlaamse Parlement, dat inmiddels goedgekeurd…

Nieuws

Alsnog revolutie btw en vastgoed: regering keurt optiestelsel btw en onroerende verhuur goed

maandag, 26 maart 2018

Dit weekend heeft de regering in het kader van de begrotingscontrole een akkoord bereikt over de invoering van een optiestelsel voor btw en onroerende verhuur. Het spreekt voor zich dat…

Nieuws

Grondwettelijk Hof vernietigt btw op online gokdiensten

vrijdag, 23 maart 2018

Het Grondwettelijk Hof acht de schrapping van de btw-vrijstelling voor online gokdiensten strijdig met de Grondwettelijke bevoegdheidsverdeling, maar handhaaft de gevolgen voor het verleden.

Nieuws

Liber Amicorum voor Rik Deblauwe

vrijdag, 23 maart 2018

Een ‘buitengewoon gewoon’ en tegelijk ‘gewoon buitengewoon’ man en advocaat, zo zouden wij Rik Deblauwe kunnen omschrijven. Het is dan ook met bijzonder genoegen dat wij dit Liber Amicorum aanbieden…

Nieuws

De kogel is door de kerk: forfaitaire waardering gratis woonst definitief naar de prullenmand!

vrijdag, 23 maart 2018

In onze vorige nieuwsbrief van 23 juni 2016 “Forfaitaire waardering gratis woonst naar prullenmand” werd al een vervolg voorspeld m.b.t. de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het…

Nieuws

Automatische gegevensuitwisseling & de BBI: vragen staat vrij?

donderdag, 22 maart 2018

In het kader van de “Common Reporting Standard” (CRS) was het reeds bekend dat de Belgische fiscus bepaalde informatie m.b.t. door Belgische belastingplichtigen in het buitenland gehouden tegoeden zou ontvangen…

Nieuws

Nieuwigheden Patrimoniumtaks

donderdag, 22 maart 2018

De “patrimoniumtaks” of “de taks tot vergoeding der successierechten”, zijnde de jaarlijkse belasting van 0,17 % verschuldigd op het geheel van de bezittingen van (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) en…

Nieuws

Beding van aanwas: terug van weg geweest

donderdag, 22 maart 2018

Het recentste standpunt van de Vlaamse Belastingdienst nr. 17044 inzake het beding van aanwas biedt perspectieven voor planning tussen echtgenoten, zeker nu wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten in veel gevallen door…

Nieuws

Provisionele aangifte in fiscale regularisatie per 13 april 2018 indienen of eerder aangifte post factum te beperken tot het fiscaal verjaard kapitaal ?

woensdag, 21 maart 2018

In het kader van de “Common Reporting Standard” (CRS) was het reeds bekend dat de Belgische fiscus bepaalde informatie m.b.t. door Belgische belastingplichtigen in het buitenland gehouden tegoeden zou ontvangen…

Nieuws

De impact van het nieuwe erfrecht op filantropie

woensdag, 21 maart 2018

Dat het nieuwe erfrecht gevolgen heeft voor familiale successieplanning, is ondertussen bekend. Maar dat de nieuwe regels ook een impact hebben op de goede doelen die worden bevoordeeld middels schenking…

Nieuws

Gezinswoning volledig vrijgesteld van successierechten - Het Waalse Gewest stemt haar wetgeving af op de andere twee gewesten. Vergelijking van de vrijstellingsvoorwaarden in de drie gewesten

woensdag, 14 maart 2018

Sinds de inwerkingtreding op 1 januari van het Waals decreet van 13 december 2017 houdende diverse fiscale wijzigingen[1], wordt het netto-aandeel van de gezinswoning dat de echtgenoot of de wettelijke…

Publicaties

Een schenking onder last blijft een schenking

donderdag, 08 maart 2018

Hoe dikwijls gebeurt het niet dat iemand aan zijn kinderen iets wil geven, maar dat hij er wel een tegenprestatie wil krijgen: een rente, een bedrag ineens, of een goed…

Nieuws

Aanpassing erfbelasting aan nieuwe erfrecht: De Vlaamse regering beslist als volgt: voortgezet vruchtgebruik wel, terugval van vruchtgebruik niet (meer) belast met erfbelasting

dinsdag, 06 maart 2018

Tijdens de Ministerraad van 2 maart jl. heeft de Vlaamse regering zijn principiële goedkeuring verleend aan het Voorontwerp van Decreet tot modernisering van de erfbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht.1…

Publicaties

Familiale vermogensplanning in het nieuwe erfrecht: nieuwe mogelijkheden?

woensdag, 28 februari 2018

Op 1 september werd de wet tot wijziging van het erfrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Twaalf maanden later, op 1 september 2018, treedt het nieuwe erfrecht in werking. Vanaf…

Publicaties

Vangnetbepaling (oud): rechtbank bevestigt (te) ruime toepassing

woensdag, 28 februari 2018

Terwijl de wetgever inmiddels de scherpe kantjes van de 'vangnetbepaling' in de BNI enigszins heeft afgevijld, duiken in de rechtspraak de eerste uitspraken op over de 'oude' versie van de…

Publicaties

Ruling fiscale neutraliteit mogelijk bij omruiling van kapitalisatieaandelen binnen dezelfde BEVEK of binnen hetzelfde compartiment?

woensdag, 28 februari 2018

Het betreft hier een beslissing van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van 7 februari 2017. De DVB heeft zich hier moeten buigen over het feit of een omruiling van kapitalisatieaandelen…

Publicaties

Voorafgaande beslissing 2017.037 van 14 maart 2017 over de kaaimantaks en de Luxemburgse SICAV-SIF: een moeilijke kwalificatie-oefening...

woensdag, 28 februari 2018

De “kaaimantaks” is een stelsel van fiscale transparantie met betrekking tot inkomsten behaald door juridische constructies, ingevoerd door de artikelen 38 tot 47 van de Programmawet van 10 augustus 2015,…

Publicaties

'Heffing op sparen': legalisering uitbreiding geviseerde fondsen

woensdag, 28 februari 2018

Het ontwerp van Programmawet dat op dit ogenblik in de Kamer behandeld wordt, voorziet niet enkel in een verlaging van de drempel vanaf wanneer de 'heffing op het sparen' van…

Publicaties

Fiscale regularisatie anno 2017 voor privévermogen: een kritische beschouwing

woensdag, 28 februari 2018

De wettelijke en decretale regelingen inzake de fiscale regularisatie anno 2017 zijn verworden tot een zeer complex geheel waarbij de totstandkoming van de regels in totaal zo’n 2 jaar in…

Nieuws

Werkelijke zetel van een buitenlandse holding: voorbereiden is zilver, beslissen is goud

vrijdag, 23 februari 2018

Op 23 november 2017 heeft het hof van beroep Brussel in zijn arrest geoordeeld dat de werkelijke leiding van een Luxemburgse holding voor de boekjaren 2004 tot en met 2006…

Nieuws

Hoe de BBI van een kale reis bij de betaaloperatoren kan thuiskomen…

woensdag, 21 februari 2018

De onderzoeksbevoegdheden van de fiscale administratie (evenals van de BBI) doen meer dan eens stof opwaaien bij belastingplichtigen en in de fiscale literatuur. Belastingplichtigen worden nl. vaak geconfronteerd met een…

Nieuws

PERSBERICHT - WTS Global lanceert 'European Tax Law Centre' in Brussel

dinsdag, 20 februari 2018

WTS Global lanceert het ETCL, het European Tax Law Centre (ETCL). Onder leiding van Koen Morbée, Partner bij Tiberghien (Brussel), zal het ETCL optreden als geavanceerd ‘Tax advisory centre’ voor de internationale…

Evenementen
23 maart 2018 | 13.15u - 17.00u | Brussel

Beleggingsfiscaliteit: opportuniteiten na het Zomerakkoord? Standpunten en discussie te Brussel

Spreker: Gerd D. Goyvaerts & Dirk Coveliers
Nieuws

“Lenen bij de belastingplichtige is lenen bij een vriend?”*

donderdag, 08 februari 2018

In het kader van het Zomerakkoord werd – naast o.a. de verlaging van het tarief inzake vennootschapsbelasting – besloten om het stelsel van de moratorium- en nalatigheidsinteresten gevoelig te hervormen.…

Evenementen
20 april 2018 | 8.30u - 13.00u | Luxemburg

Belgische beleggingsfiscaliteit: wat voor nieuws in 2018 en welke evoluties?

Spreker: Dirk Coveliers
Nieuws

Thuis is waar je terecht komt als je niets beters te doen hebt…in Monaco?*

dinsdag, 23 januari 2018

Op 23 januari blokletterde De Tijd dat de fiscus 130 Belgen viseert met adres in Monaco. Voor de eerste keer zou de belastinginspectie een grootschalig onderzoek voeren naar alle Belgen…

Publicaties

Het nieuwe erfrecht en zijn fiscale gevolgen

donderdag, 11 januari 2018

Het heeft al goed de media gehaald: het erfrecht is veranderd. Minister Geens is erin geslaagd om de hervorming door het parlement te laten goedkeuren en het is een vrij…

Nieuws

Btw en overheden: opmerkelijke standpunten in nieuwe FAQ’s

woensdag, 10 januari 2018

Op 10 december 2015 heeft de btw-administratie een circulaire gepubliceerd over de btw-positie van publiekrechtelijke lichamen (circulaire AAFisc Nr. 42/2015). Een aantal bepalingen uit deze circulaire werden nadien door de…

Evenementen
30 januari 2018 | 13.00u - 18.00u | VIVES campus Brugge

Patrimonium 2017 - het nieuwe erfrecht in theorie én praktijk

Spreker: Charlotte Declerck & Alain Van Geel
Nieuws

Het dilemma van het begrip 'distributie-aandeel' voor beurstaks wordt definitief opgelost

donderdag, 28 december 2017

Naast de parlementaire vraag en antwoord eerder dit jaar met preciseringen over de notie van distributie-aandeel voor de beurstaks, die m.i. nog niet voor 100 % zekerheid gaf, wordt nu…

Nieuws

Het einde van het ‘klein en groot beschrijf’. Naar maximum 7% voor eigen woning in Vlaanderen.

donderdag, 28 december 2017

In de aanloop naar kerst keurde de Vlaamse regering een belangrijke hervorming van de registratiebelasting goed. Het verkooprecht voor een enige woning zal standaard 7% worden.  Dit tarief kan dalen…

Nieuws

Hervorming vennootschapsbelasting: goedgekeurd door het parlement

donderdag, 28 december 2017

Zoals u weet heeft de regering eind juli als onderdeel van het Zomerakkoord een consensus bereikt over de hervorming van de vennootschapsbelasting. De ontwerpwetteksten van deze hervorming werden afgelopen vrijdag…

Nieuws

Berekening van het voordeel van alle aard voor plug-in hybrides aangekocht vanaf 01/01/2018: Grens (opnieuw) verlaagd naar 0,5 kWh en toevoeging van bijkomend criterium

dinsdag, 19 december 2017

Er is de voorbije maanden heel wat te doen geweest rond de verhoging van het voordeel van alle aard voor de zogenaamde “valse hybrides” die aangekocht worden na 1 januari…

Nieuws

Aanpassing voordeel van alle aard 'mobile devices'

dinsdag, 19 december 2017

Vanaf 1 januari 2018 zullen een aantal forfaitaire waarderingsregels worden aangepast en/of ingevoerd betreffende de voordelen van alle aard die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling van zogenaamde “mobile devices” - zoals…

Nieuws
26 januari 2018 | 08.45u - 13.00u | Luxemburg

Belgische spaarfiscaliteit: wat heeft 2018 voor u in petto?

maandag, 18 december 2017
Spreker: Dirk Coveliers

De Belgische belastinghervorming aangekondigd deze zomer wordt in de maand december omgezet in een programmawet en een aparte wet taks op effectenrekening. Er zijn verschillende maatregelen die betrekking hebben op…

Nieuws

Taks op effectenrekening - TER

donderdag, 14 december 2017

Vanaf 2018 wordt een taks op effectenrekeningen (TER) geïntroduceerd voor beleggers natuurlijke personen, die verschuldigd is indien de waarde van de effecten op één of meerdere effectenrekeningen 500.000,00 EUR of…

Nieuws

Wijzigingen aan de heffing op het sparen (artikel 19bis WIB92)

donderdag, 14 december 2017

Onder heffing op het sparen wordt de taxatie begrepen inkomsten die belastbaar zijn als ‘interesten’ en die verwezenlijkt wordt bij uitstap uit kapitalisatie-aandelen van bepaalde instellingen voor collectieve belegging. Het…

Nieuws

Huwelijkscontracten: nieuwe solidariteitsregels tussen gehuwden worden fiscaal afgestraft in het Vlaamse Gewest, voorlopig althans …

maandag, 11 december 2017

Nieuwe solidariteitsregels in een stelsel van scheiding van goederen In het kader van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht zouden initiatieven worden genomen om echtgenoten, ongeacht het gekozen huwelijksvermogensstelsel (gemeenschap of…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com