Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Info COVID-19

Te veel voorafbetalingen gedaan? Kan deze betaling snel gerecupereerd worden?

Indien te veel zou voorafbetalingen zouden zijn gedaan, kan tot de laatste dag van de derde maand volgend op het belastbaar tijdperk een verzoek tot terugbetaling worden ingediend via het…

Info COVID-19

Het resultaat van het lopend boekjaar is momenteel moeilijk te voorspellen. Wat met voorafbetaling van belasting?

Tijdens een boekjaar zijn er verschillende vervaldata om voorafbetalingen (“VA”) te verrichten.  Voor boekjaar 2020 (balans afgesloten per 31 december) is dit 14 april, 10 juli, 12 oktober en 20…

Info COVID-19

Krijg ik uitstel van betaling voor de aanslag in de schenk-of erfbelasting (Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest)?

:: UPDATE - 11/05/2020 ::  Vlaams Gewest Geen uitstel, wel een afbetalingsplan Wie een aanslag in de schenk- of erfbelasting heeft ontvangen en financiële moeilijkheden ondervindt, kan steeds een afbetalingsplan…

Info COVID-19

Kan ik nog schenken voor een Nederlandse notaris?

Nu de grens tussen Nederland en België zo goed als gesloten is, stelt zich de vraag of u nog kan schenken voor een Nederlandse notaris.

Info COVID-19

Help, mijn boekhouder heeft corona en kan mijn aangifte niet tijdig indienen. Is dit een geldig excuus?

Hier is het antwoord neen. Het naleven van de btw-rapporteringsverplichtingen behoren de onderneming zelf toe. Een laattijdige aangifte kan in principe niet worden verantwoord door ziekte van uw boekhouder. Neem…

Info COVID-19

Moet ik mijn btw-nummer laten schrappen nu ik geen uitgaande handelingen meer heb?

Uw btw-nummer dient niet geschrapt te worden indien u als btw-plichtige gedurende een bepaalde tijd geen btw-belaste activiteiten meer verricht (bv. owv een verplichte sluiting). In principe dient u enkel…

Info COVID-19

Indien ik overschakel naar verkopen via internet, wat zijn hierbij de belangrijkste valkuilen voor btw?

:: UPDATE - 20/04/2021 :: Indien u als verkoper uw goederen verkoopt via een webshop op het internet en hierbij ook het vervoer naar de particuliere klant faciliteert dan heeft…

Info COVID-19

Is er een mogelijkheid om btw-teruggaaf te claimen op verkochte reisvouchers wanneer de reis wordt geannuleerd?

Hier zijn verschillende situaties denkbaar. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waarbij een reiziger zelf op eigen houtje alle onderdelen van zijn reis heeft geboekt (vervoer, hotel,…

Info COVID-19

Kan ik als hoteluitbater de reeds afgedragen btw op voorschotten terugvragen wanneer klanten niet komen opdagen?

Indien u als hoteluitbater de hoteldiensten niet kan leveren omdat uw klanten niet komen opdagen, dan kan u in principe de reeds afgedragen btw op het betaalde voorschot terugvragen via…

Info COVID-19

Kan ik de reeds afgedragen btw op tickets voor events terugvragen wanneer deze events omwille van de covid-19 uitbraak worden afgelast?

De toe te passen btw-behandeling bij de verkoop van tickets voor events is voorwerp van discussie omdat er binnen de EU geen eensgezinde interpretatie geldt. De exacte btw-kwalificatie kan evenwel…

Info COVID-19

Indien ik een gebouw met btw-verhuur of ter beschikking stel, zijn er btw-gevolgen indien de betaling van de huur tijdelijk wordt opgeschort?

Indien u als verhuurder akkoord gaat om de betaling van de huur tijdelijk op te schorten en er dus ook geen facturatie of betaling van de huur plaatsvindt, dan zal…

Info COVID-19

Welk btw-tarief is er van toepassing voor de levering van medische hulpmiddelen, medicijnen, e.a.?

:: UPDATE - 20/04/2021 :: In het kader van de COVID-19 crisis is er grote nood aan medicijnen en medische hulpmiddelen, zoals mondmaskers, beademingstoestellen en dgl. Belangrijke vraag hierbij is…

Info COVID-19

Dien ik als restauranthouder een ander btw-tarief toe te passen wanneer ik maaltijden aan huis lever?

:: UPDATE - 3/05/2021 :: Op 8 juni 2020 werd een tijdelijke btw-verlaging op voeding en non-alcoholische dranken die ter plaatse worden verbruikt naar 6%, goedgekeurd. Dit bleef gelden tot…

Info COVID-19

Zijn er btw-gevolgen indien een onderneming omwille van de covid-19 uitbraak goederen of producten moet weggooien of vernietigen?

Het is denkbaar dat vanwege de verplichte sluiting van sommige ondernemingen bederfbare goederen zoals voeding, bloemen of bederfbare grondstoffen verloren gaan.

Info COVID-19

Zijn er andere mogelijkheden om uw btw-cashflow positie te verbeteren?

Naast bovenstaande bijzondere regelingen in het kader van de COVID-19 crisis, zijn er nog mogelijkheden onder de bestaande btw-regelgeving die btw-plichtigen mogelijks kunnen benutten. We sommen er hierna een aantal…

Info COVID-19

Wat zijn de mogelijkheden om btw-teruggaaf te claimen indien een factuur niet of niet tijdig wordt betaald?

Ingevolge de COVID-19 crisis zullen leveranciers en dienstverrichters meer geconfronteerd worden met onbetaalde facturen of facturen die mogelijk pas lange tijd na vervaldatum betaald zullen worden. In de mate deze…

Info COVID-19

Wat betekent de maatregel inzake versnelde btw-teruggaaf? Moeten hiervoor specifieke formaliteiten worden vervuld?

Alle maandindieners (ook niet-starters en niet-vergunninghouders) zullen, wanneer zij dit aanvragen in hun periodieke btw-aangifte voor de maand februari 2020, voor een versnelde teruggave (uiterlijk op 30 april 2020) van…

Info COVID-19

Wat houdt de uitstelmaatregel voor btw juist in? Moeten hiervoor specifieke formaliteiten worden vervuld?

:: UPDATE - 27/01/2021 ::  Via een gemotiveerd verzoek dat u moet indienen bij het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel…

Info COVID-19

Kunnen belastingen met vertraging betaald worden? Zijn er dan boetes of interesten verschuldigd?

1. Automatisch uitstel voor inkomstenbelastingen Voor belastingschulden die voortvloeien uit een aanslag in de vennootschapsbelasting, personenbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners geldteen automatische verlenging van de betaaltermijn met twee maanden,…

Info COVID-19

Is er een verlenging voorzien van de termijn voor het indienen van de aangifte in de inkomstenbelastingen?

De termijn voor het indienen van de aangiftes in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners, waarvan de oorspronkelijke uiterste datum tot indiening zich tussen 16 maart (inbegrepen) en 30…

Info COVID-19

Ik heb een aanslag erfbelasting ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst. Krijg ik meer tijd om een bezwaarschrift in te dienen tegen deze aanslag omwille van corona?

Een bezwaarschrift tegen een aanslag erfbelasting moet worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Deze termijn is een vervaltermijn. De bezwaarprocedure, voorzien in…

Info COVID-19

Ik deed recent een bankgift aan mijn kinderen. Hoe laat ik het bewijs daarvan (pacte adjoint) registreren in tijden van corona?

Een bankgift is krachtens artikel 19 W.Reg. niet aan enige registratieverplichting onderworpen. Men kan het bewijs bij gedane bankgift (de zogenaamde pacte adjoint) wel vrijwillig ter registratie aanbieden om de…

Info COVID-19

Hoe gebeurt de waardering van beursgenoteerde aandelen voor de toepassing van de schenkbelasting (Vlaamse Gewest)?

Aangezien de schenkbelasting op beursgenoteerde aandelen grosso modo berekend wordt op basis van de actuele waarde zal de coronacrisis wellicht in veel gevallen tot een lagere schenkbelasting leiden. 

Info COVID-19

Hoe gebeurt de waardering van beursgenoteerde aandelen voor de toepassing van de erfbelasting (Vlaams Gewest)?

:: UPDATE - 22/04/2020 ::  Ondanks het duidelijke negatieve effect van het coronavirus op de financiële markten wordt de waardering van beursgenoteerde aandelen voorlopig niet aangepast voor de toepassing van…

Info COVID-19

Krijg ik uitstel voor de aangifte in de erfbelasting (Vlaams Gewest)?

:: UPDATE - 18/01/2021 ::  Gelet op de uitzonderlijke situatie en op de verstrengde veiligheidsmaatregelen heeft de Vlaamse Belastingdienst beslist om de aangiftetermijn in de erfbelasting te verlengen zonder dat…

Info COVID-19

Kan ik nog een zorgvolmacht opstellen?

:: UPDATE - 11/05/2020 ::  Een zorgvolmacht lijkt in de huidige omstandigheden uiterst aangewezen: ze bevat voorzieningen voor wanneer u zelf niet meer kan handelen. Voor het verlijden of opstellen…

Info COVID-19

Ik heb recent een aanwasbeding/kanscontract gesloten met mijn partner (Vlaams Gewest). Wat als Corona de kansen keert?

Neen, dat is geen probleem zolang er op het ogenblik van het sluiten van het contract een gelijkaardige levensverwachting tussen de partijen bestond. Dat de gezondheidstoestand van één van de…

Info COVID-19

Ik ben ziek: kan de notaris nog langskomen om een testament te verlijden?

:: UPDATE - 11/05/2020 ::  Indien u ziek bent en een testament wenst op te stellen, is een eigenhandig testament de meest eenvoudige manier. Soms kan een notarieel of een…

Info COVID-19

Ik ben niet ziek: hoe kan ik nog een testament maken?

:: UPDATE - 11/05/2020 ::  Heel wat mensen denken er in deze corona-tijden aan om een testament op te stellen, just in case. Toch is het laten verlijden van een testament…

Publicaties

Over een beslagrechter met fiscale ambities

woensdag, 01 april 2020

In het arrest van 25 januari 2018 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de afbakening van de bevoegdheid van de beslagrechter in fiscale executiegeschillen. Het Hof kwam tot…

Nieuws

Onmiddellijke aangifte na ontdekking? Dan toch geen boete

woensdag, 01 april 2020

Wanneer de belastingplichtige kort na het ontdekken van een buitenlandse verzekering een aanvullende aangifte indient in de nalatenschap is hij geen boete verschuldigd, aldus een arrest van het hof van…

Info COVID-19

Uitvoervergunning voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen uit de EU naar derde landen is een uitvoervergunning vereist. Deze verplichting geldt vanaf 15 maart 2020. Overtredingen worden streng bestraft.

Info COVID-19

Covid-19 en de impact op de waardering van beursgenoteerde aandelen voor de erf- en schenkbelasting

Covid-19 heeft een impact op onze hele samenleving, uiteraard en in de eerste plaats op ieders persoonlijk leven maar ook op vele rechtsgebieden. We lichten hierna de verlengde aangiftetermijn voor…

Nieuws

Aanleg liquidatiereserve na zetelverplaatsing… en wat met een wijziging in verbondenheid?

donderdag, 26 maart 2020

De Dienst Voorafgaande Beslissingen – beter bekend als de rulingcommissie – heeft zich in een voorafgaande beslissing 2019.0612 dd. 17 september 2019 uitgesproken over de vraag naar de mogelijkheid tot…

Info COVID-19

Fiscale gunstmaatregelen voor het schenken van medische goederen

In het kader van de strijd tegen COVID-19 heeft de minister van Financiën beslist om uitzonderlijke en tijdelijke fiscale gunstmaatregelen te nemen voor giften in natura aan ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.…

Info COVID-19

Circulaire 2020/C/ : Over de gevolgen van de crisis door het virus Covid-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.

De nieuwe circulaire (link) bevestigt dat voor vennootschappen en natuurlijke personen die belastbaar zijn op hun winsten, de crisis veroorzaakt door het virus Covid-19 kan worden beschouwd als een bijzondere…

Info COVID-19

Natuurlijke personen : Overzicht steunmaatregelen (Vlaamse Gewest)

- informatie geüpdatet op 30/03/2020 -

Nieuws

DAC6 en planning particulier vermogen - enkele voorbeelden

vrijdag, 20 maart 2020

Op 25 mei 2018 heeft de Raad van de Europese Unie een richtlijn goedgekeurd betreffende de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Deze…

Info COVID-19

Welke bijzondere fiscale maatregelen zijn van toepassing voor thuiswerk?

In deze tijden van nationale lockdowns worden werknemers massaal aangespoord of verplicht om van thuis uit te werken. De fiscale regelgever heeft alvast enkele bijzondere maatregelen getroffen.

Nieuws

Coronamaatregelen

maandag, 16 maart 2020

Geachte cliënt, Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om uw gezondheid en die van onze medewerkers te beschermen, zullen ook binnen onze organisatie extra voorzorgen genomen…

Nieuws

Abonnementstaks – nieuwe formulieren voor aangifte en vraag teruggave

donderdag, 12 maart 2020

Belgische collectieve beleggingsinstellingen en verzekeringsondernemingen dienen jaarlijks een taks (hierna “abonnementstaks”) van 0,0925% te betalen op het totaal van de netto uitstaande bedragen. Deze taks wordt eveneens geheven ten aanzien…

Nieuws

Verkoop van SCI-aandelen door Belgische ingezetenen: Franse Raad van State bevestigt meerwaardebelasting in Frankrijk

woensdag, 11 maart 2020

Het bezit door een Belgisch ingezetene van aandelen in een Franse “société civile immobilière” (SCI) die Franse onroerende goederen aanhoudt, heeft reeds het voorwerp uitgemaakt van veel controverse, met name…

Publicaties

Hof van Gent actualiseert vruchtgebruik tegen 4 %

maandag, 09 maart 2020

Verkoop van blote eigendom tegen een prijs die omgezet wordt in een lijfrente: een schoolvoorbeeld voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.9 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Het hof van beroep…

Publicaties

De fiscale achtergrond van de Belgische Opstand/ Revolutie in 1830

maandag, 09 maart 2020

Nadat Napoleon in oktober 1813 in Leipzig was verslagen,werd hij verbannen naar het eiland Elba. Tijdens deze ballingschap zijn de toenmalige grootmachten –Oostenrijk, Groot-Brittannië, Rusland en Pruisen – in het…

Publicaties

Het einde van de duolegaten

vrijdag, 06 maart 2020

Het Vlaamse regeerakkoord bepaalt dat de regeling rond duolegaten gewijzigd zal worden, “waarbij we het zuiver altruïstisch element van deze legaten herstellen en versterken met een tariefverlaging”1. Wat deze wijziging…

Publicaties

Belgisch rapport n.a.v. het 73ste IFA-Congres te London, U.K. (9-12 september 2019) (Investment funds)

maandag, 02 maart 2020

Voor de Belgische inkomstenbelastingen moeten niet-transparante fondsen (beleggingsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid) worden onderscheiden van transparante fondsen. Binnen de categorie van de Belgische publieke beleggingsvennootschappen zijn er de UCITS fondsen (met EU-paspoort),…

Nieuws

Doctoraatsonderzoek van Kimberly Van Sande - Digitax

maandag, 02 maart 2020

De wereld is de afgelopen 100 jaar aanzienlijk veranderd, met name in de afgelopen decennia als gevolg van de digitale evolutie. De digitale evolutie lijkt steeds sneller te gaan. Dit…

Evenementen
5 maart 2020 | 18.00u - 21.00u | Universiteit Hasselt

Masterclass "Btw quick fixes" – impact op de btw-vrijstelling voor intracommunautaire leveringen

Spreker: Stijn Vastmans
Nieuws

Wat met het belastingkrediet voor dividenden van Franse oorsprong in België?

donderdag, 06 februari 2020

Op 16 juni 2017 heeft het Hof van Cassatie een arrest geveld waarin wordt bevestigd dat België verplicht is een belastingkrediet toe te kennen voor dividenden van Franse oorsprong verkregen…

Nieuws

Nieuw criterium van fiscale woonplaats beïnvloedt managers van Franse bedrijven

donderdag, 06 februari 2020

De Franse “Loi de Finances” voor 2020 heeft een nieuw criterium van fiscale woonplaats in het Franse interne recht ingevoerd voor belastingplichtigen-natuurlijke personen.

Nieuws

Beurstaks op buitenlandse verrichtingen doorstaat Europese toets

donderdag, 30 januari 2020

Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag uitspraak gedaan over de Belgische beurstaks die verschuldigd is op transacties via buitenlandse tussenpersonen (HvJ 30 januari 2020, C-725/18). Het Hof oordeelt dat…

Nieuws

Zaakvoerder van managementvennootschap = bedrijfsleider van cliënt van de managementvennootschap? Cassatie verbreekt arrest op basis van (gebrek aan) simulatie

maandag, 27 januari 2020

Op 14 november 2017 oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat de inkomsten uit een licentieovereenkomst moeten worden belast als bedrijfsleidersbezoldigingen in hoofde van de licentiegever A, gelet op…

Publicaties

De functie van artikel 6 EVRM bij het opleggen van administratieve boetes

vrijdag, 24 januari 2020

Het wezenlijk verschil tussen administratieve en strafrechtelijke sancties, betreft de entiteit die de sanctie oplegt. Dat een administratieve sanctie kan worden opgelegd door een buitengerechtelijke entiteit is een merkwaardig gegeven gelet…

Publicaties

Cassatie: partiële aangifte EBA-bis is wel degelijk wettelijk

vrijdag, 24 januari 2020

Het Hof van Cassatie oordeelt over de toepassing van de wet van 27 december 2005 (EBA-bis) en de fiscale regularisatie zoals die gold tot 15 juli 2013. ln een helder…

Publicaties

Geen schorsing van verjaring voor minderjarigen

vrijdag, 24 januari 2020

Het hof van beroep te Brussel besliste dat de verjaring ten voordele van de Staat ook loopt tegen minderjarigen. De feiten In 1999 had de notaris een voorschot van (omgerekend)…

Publicaties

De kaaimantaks als de yin en yang van de Belgische fiscaliteit. Een kritische commentaar bij de invoering van het nieuwe EER-KB en niet-EER-KB

vrijdag, 24 januari 2020

De kaaimantaks was eerder door de wet van 25 december 2017 al verveld tot kaaimantaks 2.0; intrinsiek hetzelfde gebleven doch qua effectiviteit en toepassing voorwerp van een gedaanteverwisseling. Desalniettemin bleef…

Publicaties

Een update inzake de 'zorgvolmacht': overzicht van de laatste wijzigingen in het internationaal privaatrecht en het Belgische interne recht

donderdag, 23 januari 2020

1. Inleiding Met de wet van 17 maart 2013 gaf België gevolg aan de aanbevelingen van de Raad van Europa om een juridisch kader te creëren voor de lastgeving als…

Nieuws

Mogelijkheid tot rechtskeuze in een zorgvolmacht uitgesteld

donderdag, 23 januari 2020

In een eerder bericht informeerden wij u erover dat de Wet tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van `s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen in werking…

Nieuws

Topadvocatenkantoren ALTIUS en Tiberghien bundelen sportdepartementen in ATFIELD

maandag, 20 januari 2020

Brussel – De sportdepartementen van het full service - advocatenkantoor ALTIUS en het fiscaal advocatenkantoor Tiberghien slaan de handen in elkaar voor de oprichting van een nieuwe juridisch dienstverlener in…

Publicaties

FBB op Franse dividenden: het lang verwachte arrest van het hof van beroep van Antwerpen sluit zich aan bij cassatierechtspraak (Antwerpen 17 december 2019)

donderdag, 16 januari 2020

Ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2017 is België verplicht om ten aanzien van dividenden van Franse oorsprong een verrekening van een minimaal belastingkrediet toe…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com