Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Nieuws

Digitale publicaties weldra onderworpen aan verlaagde tarieven

vrijdag, 22 februari 2019

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een wetsvoorstel dat voorziet in de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op digitale publicaties. Indien het wetsvoorstel wordt aanvaard, komt er…

Publicaties

Hoe ver drijft het Verenigd Koninkrijk weg van de EU? De impact van een harde Brexit op douane- en accijnsvlak

woensdag, 20 februari 2019

Zoals het er nu naar uitziet, verlaat het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019 om 0.00 uur [29 maart 2019 om 23 uur in het Verenigd Koninkrijk.] de Europese Unie…

Publicaties

Fiscaal gunstregime voor de vererving van familiale vennootschappen: het Vlaamse Gewest anticipeert

dinsdag, 19 februari 2019

De wetgever heeft de bedoeling om het 'oude' Wetboek Vennootschappen (WVenn.) te vervangen door een nieuw en moderner Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WW). Het nieuwe vennootschapsrecht zal een aantal…

Publicaties

Belastbaar tijdstip buitenlandse dividenden: inschrijving op Belgische rekening?

dinsdag, 19 februari 2019

In een arrest van 24 april 2018 heeft het hof van beroep te Gent zich uitgesproken over het belastbaar tijdstip van buitenlandse dividenden. Het hof concludeert dat niet de datum…

Nieuws

Deadline Belgisch UBO-register uitgesteld tot 30 september 2019

woensdag, 13 februari 2019

Zoals reeds eerder op onze site meegedeeld, wordt door het koninklijk besluit inzake de praktische modaliteiten van het UBO-register, 30 november 2018 voorzien als deadline om deze informatie aan het…

Publicaties

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: wat nieuws voor de gehuwde zakenman of vrouw?

woensdag, 06 februari 2019

Deze bijdrage onderzoekt de impact van de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van…

Publicaties

De Franse "impôt sur la fortune immobilière" en haar toepassing op de Franse tweede verblijven van Belgen

woensdag, 30 januari 2019

'La douce France': de Belgen zijn er zot van, al is het maar voortgaand op het aantal (privé) onroerend goed transacties van Belgen in Frankrijk die wij de voorbije jaren…

Publicaties

Gent 22 februari 2018: A posteriori toevoeging van een conventioneel beding van terugkeer aan een gedane schenking: Quid?

vrijdag, 25 januari 2019

"Een schenking is een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt", zo bepaalt artikel 894 van…

Evenementen
19 maart 2019 | 12.30u - 18.00u | Leuven

Dag van het Pensioenrecht: Fiscaliteit

Spreker: Koen Van Duyse
Publicaties

Familierechtelijke aspecten van het hervormde erfrecht

woensdag, 23 januari 2019

Door de wet van 31 juli 201, zoals gewijzigd door de wet van 22 juli 2018 (hierna: Erfwet), wordt de reeds lang beoogde hervorming van het erfrecht eindelijk gerealiseerd. Door de…

Evenementen
19 maart 2019 | 18.30u - 22.00u | Universiteit Antwerpen

Groot Fiscaal Verkiezingsdebat

Spreker: Prof. dr. Bruno Peeters & Bernard Peeters (andere sprekers zie uitnodiging)
Nieuws

Brexit: geen tijd te verliezen

woensdag, 23 januari 2019

Brexit zal een enorme impact hebben op bedrijven die zaken doen met het VK. Vooral de gevolgen voor douane en btw zullen gigantisch zijn. Zoals minister De Croo recent beklemtoonde,…

Evenementen
11 februari 2019 | 18.00u - 21.10u | Gerechtsgebouw Brugge

Studieavond Patrimonium 2018

Spreker: Prof. dr. Walter Pintens & Prof. dr. Charlotte Declerck
Evenementen
28 januari 2019 | 15.30u - 19.00u | Universiteit Hasselt

Studieavond Patrimonium 2018

Spreker: Prof. dr. Walter Pintens & Prof. dr. Charlotte Declerck
Nieuws

Tiberghien breidt zijn douane en accijnzen team uit

vrijdag, 11 januari 2019

Om een antwoord te bieden op de toegenomen vraag naar expertise op gebied van douane en accijnzen heeft Tiberghien zijn praktijkgroep Indirecte Belastingen verder uitgebreid. Jurgen Gevers vervoegde het team…

Nieuws

“’T is gebeurd!” – Forfaitaire waardering gratis woonst: KB/WIB92 eindelijk aangepast conform Circulaire

dinsdag, 08 januari 2019

1. In onze voorgaande nieuwsbrief van 17 mei 2018 werd de Circulaire 2018/C/57 van 15 mei 2018 besproken over de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze…

Nieuws

Onderscheid in tarief van de nalatigheids- en moratoriuminteresten doorstaat de grondwettigheidstoets

dinsdag, 08 januari 2019

1. De Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (BS 29 december 2017) heeft diverse maatregelen in het leven geroepen. Eén van deze maatregelen betreft de nieuwe…

Publicaties

Zijn nieuwe schulden na het overlijden nog aftrekbaar?

maandag, 07 januari 2019

Standpunt Vlabel nr. 18019, 19 maart 2018 In zijn standpunt nummer 18019 aanvaardt de Vlaamse Belastingdienst dat passiva, die in de aangifte niet opgenomen zijn, onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn.

Publicaties

De 'burgerlijke maatschap' is dood. Leve de 'maatschap-onderneming'?

donderdag, 03 januari 2019

De maatschap-onderneming, De Wet Hervorming Ondememingsrecht vervangt het verouderde handelsrecht door een modern ondernemingsrecht. De oude summa divisio tussen handelaar en niet handelaar wordt hierbij vervangen door een nieuwe opdeling tussen ondememingen en consumenten. Hierdoor…

Publicaties

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht. Commentaar bij de wet van 22 juli 2018

vrijdag, 28 december 2018

Inleiding 1. Het huwelijksvermogensrecht, waarvan de laatste grote hervorming gebeurde door de wet van 14 juli 1976, bevatte verouderde en onvolkomen regelgeving. Zo was het statuut van verschillende goederen en…

Publicaties

Aanslag geheime commissielonen doorstaat eens te meer toets aan de Grondwet

donderdag, 27 december 2018

Verdoken meerwinsten Het Grondwettelijk Hof spreekt zich opnieuw uit over de aanslag geheime commissielonen. Deze keer gaat het over de zgn. tweede ontsnappingsroute, de mogelijkheid voor de vennootschap om de…

Publicaties

Modernisering van de erfbelasting (6): vrijstelling van € 50.000 op roerend goed voor partners

dinsdag, 11 december 2018

Een van de maatregelen die door het Decreet van 6 juli 2018 tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht, B.S. 20 juli 2018 werden genomen…

Publicaties

Modernisering van de erfbelasting (5): vrijstellingen voor weeskinderen

dinsdag, 11 december 2018

Naar aanleiding van het nieuwe erfrecht heeft de Vlaamse wetgever gezorgd voor nieuwe vrijstellingen voor weeskinderen: een van € 75.000 voor roerende goederen, en een onbeperkte vrijstelling voor de verkrijgingen…

Publicaties

Modernisering van de erfbelasting (4): nieuwe tarieven

dinsdag, 11 december 2018

Het Decreet van 6 juli 2018 tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht, B.S. 20 juli 2018 heeft ook nieuwe tarieven ingevoerd voor verkrijgingen niet…

Publicaties

Modernisering van de erfbelasting (3): belasting van onoverdraagbare aandelen

dinsdag, 11 december 2018

Een derde wijziging die door het Decreet van 6 juli 2018 tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht, B.S. 20 juli 2018, artikel 5, aan…

Publicaties

Geen aansprakelijkheid meer van de erfgenamen voor schenkingen in de laatste drie jaar

dinsdag, 11 december 2018

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de erfgenamen en algemene legatarissen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de rechten en interesten verschuldigd op schenkingen in de laatste drie jaar voor…

Nieuws

De vrijwillige erfenissprong

dinsdag, 11 december 2018

Publicaties

Modernisering van de erfbelasting (2): terugvallend vruchtgebruik wordt niet langer belast met erfbelasting

vrijdag, 07 december 2018

Een tweede wijziging aan de Vlaamse codex fiscaliteit die werd aangebracht door het Decreet van 6 juli 2018 tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht,…

Publicaties

Modernisering van de erfbelasting (1): voortgezet vruchtgebruik wordt belast

vrijdag, 07 december 2018

In onze bijdrage “Het nieuwe erfrecht en zijn fiscale gevolgen” (Taxwin 12 oktober 2017) hebben wij aangegeven wat de krachtlijnen zijn van het nieuwe erfrecht, en wat mogelijks de fiscale…

Publicaties

De bierroute en de kaasroute

vrijdag, 07 december 2018

De Raad van State heeft het beruchte standpunt 15004 van de Vlaamse belastingdienst vernietigd, tot groot jolijt van vele belastingplichtigen, maar wellicht tot ongenoegen van de Vlaamse belastingdienst zelf en…

Publicaties

Hoe lang kan de Vlaamse belastingdienst terugkomen op een schatting in de aangifte?

vrijdag, 07 december 2018

De erfbelasting of schenkbelasting wordt geheven op de waarde van de geërfde of geschonken goederen; en daarop kan de Vlaamse Belastingdienst controle uitoefenen. Hoe lang kan hij dat? Kan de…

Publicaties

Standpunten van de Vlaamse belastingdienst, gepubliceerd in 2018

vrijdag, 07 december 2018

De Vlaamse belastingdienst heeft een aantal standpunten ingenomen over het nieuwe erfrecht. Ze dragen als datum 2 oktober en 16 oktober 2017, maar werden pas op 12 maart 2018 gepubliceerd.…

Publicaties

Het nieuwe erfrecht: actie vereist?

vrijdag, 07 december 2018

Evenementen
13 december 2018 | 12.30u - 18.00u | Van der Valk, Vught

Nolot Seminar: Recente Belgische ontwikkelingen van belang voor Nederbelgen en de Nederlandse holdingproblematiek voor buitenlandse dga’s

Spreker: Ivo Vande Velde
Evenementen
6 december 2018 | 12.00u - 14.00u | Tour&Taxis, Brussel

Kom alles te weten over ‘cash for car’ en de mobiliteitsvergoeding

Spreker: Katrien Bollen
Evenementen
18 december 2018 | 12.00u - 15.00u | Tour&Taxis, Brussel

Quo vadis Belgisch voetbal: uitdagingen en perspectieven

Spreker: Daan Buylaert en Vincent Vercauteren
Nieuws

De Franse SCI valt buiten de Kaaimantaks. Is dit goed nieuws?

vrijdag, 23 november 2018

"Vandaag verscheen het nieuwe “KB EER” in het Belgisch Staatsblad. Dit koninklijk besluit lijst de entiteiten binnen de EER op die geviseerd zijn door de Kaaimantaks. Wat is de impact…

Publicaties

Het nieuwe erfrecht en zijn fiscale consequenties

vrijdag, 23 november 2018

Het erfrecht is in volle beweging: door de wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht werd het grondig gemoderniseerd. Heel wat bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek werden…

Nieuws

Taks op effectenrekeningen - bekendmaking modaliteiten aangifte en erkenning van aansprakelijk vertegenwoordiger – grijze zone voor buitenlandse banken die vrijwillig betaalagent zijn

dinsdag, 20 november 2018

Beter laat dan nooit, werd in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2018 het koninklijk besluit van 4 november 2018 gepubliceerd dat handelt over de aangifte, de betaling en enkele…

Nieuws

Tiberghien wint Legal Award voor ‘Beste Fiscaal Advocatenkantoor 2018’.

dinsdag, 13 november 2018

Wij zijn zeer verheugd te kunnen meedelen dat Tiberghien door de jury van Trends Legal Awards is uitgeroepen tot het ‘Beste Fiscaal Advocatenkantoor 2018’.

Nieuws

Over “A-A-B” en “AB-AB-C”-verzekeringen: het nieuwe huwelijksvermogensrecht en successierecht, elk zijn eigen logica?

dinsdag, 13 november 2018

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht is op 1 september 2018 in werking getreden. Een van de krachtlijnen bestond erin om in het wettelijk stelsel een duidelijk huwelijksvermogensrechtelijk statuut te geven aan individuele…

Nieuws

Copernicaanse revolutie voor pensioenfondsen en de roerende voorheffing op dividenden

maandag, 12 november 2018

Eerstdaags keurt de ministerraad een wetsontwerp goed met daarin maatregelen tegen belastingfraude en belastingontwijking door pensioeninstellingen op het vlak van roerende voorheffing. De regering wil oneigenlijke vrijstellingen of onterechte terugbetalingen…

Publicaties

Wat met terugname waardevermindering op aandelen na zetelverplaatsing?

donderdag, 08 november 2018

In een opmerkelijk arrest heeft het hof van beroep te Antwerpen zich recentelijk uitgesproken over de fiscale behandeling van de terugname van een waardevermindering op aandelen na een inbound-zetelverptaatsing. De…

Nieuws

Echtgenoten en wettelijke samenwoners in internationale context: twee Europese Verordeningen bepalen het toepasselijke recht en de bevoegde rechter met betrekking tot de vermogensrechtelijke gevolgen van de relatie

dinsdag, 30 oktober 2018

In juni 2016 werden twee Europese verordeningen inzake de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen en huwelijksvermogensstelsels aangenomen. Ze harmoniseren de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van…

Nieuws

Nieuwigheden in het Waals Gewest inzake schenkings- en successierechten – overzicht en vergelijking tussen de drie gewesten

vrijdag, 26 oktober 2018

Het Waals Gewest heeft, bij Decreet van 19 juli 2018, de fiscaliteit afgestemd op het nieuwe erfrecht. Het Vlaams Gewest nam daartoe kort voordien initiatief, bij Decreet van 6 juli…

Nieuws

De Vlaamse regering bereidt zich voor op de hervorming van het vennootschapsrecht.

woensdag, 24 oktober 2018

De federale regering stelt een hervorming van het Wetboek van vennootschappen voor in haar wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (Wetsontwerp/WVV). Het…

Nieuws

De contouren van het Belgisch UBO-register bekend

donderdag, 18 oktober 2018

Met de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna afgekort de…

Evenementen
21 & 22 november 2018 | 08.00u - 19.00u | Brussels Expo - Paleis 11

Congres Forum for the Future 2018

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Publicaties

De kaaimantaks 2.0: Een kritische commentaar bij de aanpassing van de kaaimantaks door de wet van 25 december 2017

dinsdag, 09 oktober 2018

De kaaimantaks is door de wet van 25 december 2017 verveld tot kaaimantaks 2.0, intrinsiek hetzelfde gebleven doch qua effectiviteit en toepassing voorwerp van een gedaanteverwisseling. Diegenen die dachten dat…

Nieuws

Wetsontwerp btw-belaste verhuur goedgekeurd door de Kamer

vrijdag, 05 oktober 2018

Het optioneel stelsel voor een btw-belaste verhuur (voor een uitgebreide bespreking hiervan, zie link) is op 4 oktober 2018 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Hiermee werd de laatste hindernis…

Nieuws

Nieuw standpunt van de Vlaamse belastingdienst over het nieuwe huwelijksvermogensrecht

woensdag, 03 oktober 2018

In het nieuwe huwelijksvermogensrecht wordt voor een aantal activa een onderscheid gemaakt tussen het titularisschap (de titre) en de vermogenswaarde ervan (de finance). “Door dit onderscheid wordt het mogelijk om…

Nieuws

Het Belgisch UBO-register: Gewijzigde deadline van 31 maart 2019

dinsdag, 25 september 2018

Eerder berichtten wij u over de invoering van het Belgisch UBO-register (zie deze link). Dit UBO-register is een (op Europese leest geschoeide) gecentraliseerde databank waaraan vennootschappen, verenigingen, stichtingen, trusts en…

Evenementen
17 september 2018 | 15.45u - 18.00u | Gent

Etion Forum 2018

Nieuws

Hervorming van het huwelijksvermogensrecht

donderdag, 23 augustus 2018

Na de hervorming van het erfrecht bij wet van 31 juli 2017, wordt nu ook het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Op 27 juli 2018 werd de wet van 22 juli 2018 tot…

Nieuws

Minimumbezoldiging bedrijfsleider: verschillende punten uitgeklaard

dinsdag, 21 augustus 2018

Sinds 1 januari 2018 is het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting voor KMO’s vervangen door het lineair tarief van 20% op de eerste schijf van 100.000 EUR belastbaar inkomen.

Evenementen
22 augustus 2018 | 14.00u - 16.00u | Brussel

De Advocatenvennootschap - Impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting & Actualiteiten

Spreker: Katrien Bollen en Ben Van Vlierden
Evenementen
22 augustus 2018 | 11.00u - 13.00u | Brussel

Internationale uitwisseling van fiscale inlichtingen

Spreker: Niels Diepvens
Nieuws

Btw en onroerende verhuur: wat u zeker moet weten over het definitief wetsontwerp

donderdag, 02 augustus 2018

In diverse eerdere nieuwsbrieven hebben we reeds bericht over de saga van de invoering van het optionele btw-stelsel voor onroerende verhuur. In maart dit jaar is er binnen de regering…

Publicaties

Kaaimantaks, a never ending story

donderdag, 19 juli 2018

De ministerraad van 8 juni heeft twee ontwerp-KB's goedgekeurd die het toepassingsgebied van de kaaimantaks verruimen. Het 'EER-KB' wordt in algemenere termen opgesteld, maar laat er daarnaast geen misverstand meer over…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com