Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Zijn er andere mogelijkheden om uw btw-cashflow positie te verbeteren?

donderdag, 02 april 2020

Zijn er andere mogelijkheden om uw btw-cashflow positie te verbeteren?

Stijn Vastmans

Stijn Vastmans

Partner
Ghent
Loulou Geboers

Loulou Geboers

Senior Associate
Brussel

Naast bovenstaande bijzondere regelingen in het kader van de COVID-19 crisis, zijn er nog mogelijkheden onder de bestaande btw-regelgeving die btw-plichtigen mogelijks kunnen benutten. We sommen er hierna een aantal voor u op.

 
Vergunning maandelijkse teruggaaf btw

Btw-belastingplichtigen wiens omzet van het afgelopen kalenderjaar voor minstens 30 % uit exportverkopen, intracommunautaire leveringen, werken in onroerende staat onderworpen aan het verlaagd btw-tarief, etc. bestond en wiens btw-krediet tijdens het vorige kalenderjaar minstens EUR 12.000 bedroeg, kunnen een vergunning voor maandelijkse teruggaaf van btw aanvragen. Hiervoor dient een schriftelijk verzoek daartoe gedaan te worden, gericht aan uw lokaal bevoegd btw-controlekantoor.

Maandelijkse teruggaaf btw als starter

Startende ondernemingen hebben vaak een btw-tegoed door de investeringen die zij in de aanvangsperiode hebben gedaan. Vanaf 1 januari 2020 kunnen starters onder bepaalde voorwaarden hun btw-krediet maandelijks terugkrijgen gedurende een periode van 2 jaar. Deze regeling is van toepassing op btw-plichtigen die hun economische activiteit aanvangen. Het zijn m.n. de btw-plichtigen die minder dan 24 maanden geleden een aangifte van aanvang van werkzaamheid (het zogenaamde formulier 604A) hebben ingediend. 

Voor deze versnelde teruggaafprocedure moet er geen voorafgaandelijke vergunning verkregen  worden (dit is wel zo voor de ‘gewone’ maandelijkse teruggaafprocedure). Er dient ook geen melding hiertoe te gebeuren aan de btw-administratie. Als aan alle voorwaarden voldaan is – en de terugbetaling van btw- wordt gevraagd in de btw-aangifte – dan vindt deze procedure automatisch toepassing.

Andere btw-krediet situaties - expliciet teruggaaf van btw verzoeken

De btw-administratie stort btw-tegoeden niet automatisch terug. Maand- en kwartaalaangevers die niet in aanmerking komen voor een vergunning voor maandelijkse teruggaaf kunnen hun btw cashflow verbeteren door expliciet de terugbetaling van btw te vragen in het daartoe bestemde vakje in de btw-aangifte.

Let wel, het bedrag van het tegoed moet groot genoeg zijn. In het licht van de COVID-19 crisis, werden de drempelbedragen om teruggave van de btw te vragen, verlaagd. Vanaf 1 april 2021 moet er sprake zijn van een tegoed van minstens EUR 400, zowel voor kwartaalaangevers als maandaangevers. Startende ondernemingen kunnen reeds teruggaaf van hun btw-tegoed bekomen vanaf een bedrag van EUR 50. Ook voor de btw-aangifte voor het vierde kwartaal en december van alle belastingplichtigen wordt dit bedrag verder verlaagd tot EUR 50.

In de normale teruggaafprocedure wordt momenteel niet in een versnelde teruggaafregeling voorzien. In dit kader dient u rekening te houden met een effectieve terugbetalingstermijn van 3 tot 6 maanden.

Facturatie uitstellen

De factuurdatum bepaalt in een B2B-context de opeisbaarheid van btw. Het verschuiven van de factuurdatum, binnen de wettelijke termijnen, kan m.a.w. uw btw cashflow positie verbeteren.

De btw die verschuldigd is op de levering van goederen die bijvoorbeeld in maart 2020 geleverd en uiterlijk op 15 april 2020 gefactureerd worden aan uw klant, is opeisbaar in april 2020. Deze btw dient in dit geval, onder de normale regels, betaald te worden vóór 20 mei 2020.

Daarnaast dient bekeken te worden of het uitreiken van voorschotfacturen kan beperkt of uitgesteld worden. Zodra een voorschotfactuur wordt uitgereikt, wordt de btw immers in principe opeisbaar. In de mate van het mogelijke dienen de datum van de voorschotfactuur en de datum van betaling zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten.

Het kan m.a.w. interessant zijn om stil te staan bij het facturatiebeleid van uw onderneming om de betaling van btw zo lang als mogelijk uit te stellen. 

Kasstelsel

Het dient bekeken te worden of er binnen uw onderneming mogelijkheden zijn om de afdracht van de btw te koppelen aan de effectieve datum van ontvangst van betaling.

Voor de levering van goederen en diensten aan particulieren is de hoofdregel dat de btw pas opeisbaar wordt op het ogenblik waarop betaling wordt ontvangen, ongeacht het feit of er voor deze levering een factuur wordt opgesteld. Dit is t.a.v. particulieren enkel anders in situaties waar verplicht facturen moeten uitgereikt worden (zoals bv. bij de verkoop van nieuwbouw, verkoop van voertuigen, …).

Voor de levering van goederen en diensten aan overheden geldt eveneens dat de btw pas opeisbaar wordt op het ogenblik waarop betaling wordt ontvangen.

Afschaffing decembervoorschot btw

Het decembervoorschot in de btw wordt vanaf december 2021 definitief afgeschaft. In december 2020 gebeurde dit al eenmalig, maar het decembervoorschot zal dus geen terugkeer meer maken. De verschuldigde btw voor de decemberaangifte of de aangifte voor het vierde kwartaal zal eenvoudigweg in zijn totaliteit op 20 januari moeten worden voldaan.  

Btw, douane en accijnsrechten: lagere nalatigheidsinteresten

De tarieven voor nalatigheids- en moratoriuminteresten in de btw, douane en accijnsrechten worden tijdelijk verlaagd. Dat wil zeggen dat het tarief zal dalen van 9,6% tot respectievelijk 4 en 2% op jaarbasis. Ook de btw-boete voor te late betaling zal gemilderd worden en dalen van 15% naar 10%.

Zowel de aangepaste interestvoeten als de verlaagde boete gelden enkel voor het tweede kwartaal van 2021.

 

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

 
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com