Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Publicaties

OPINIE: De onjuistheid te veel over start-ups

vrijdag, 05 mei 2023

Enkele maatregelen in het fiscale hervormingsplan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem dreigen onze start-ups, die de voorbije jaren een groeiend succesverhaal hebben neergezet, zuur op te breken. Zij…

Nieuws

BV-vrijstelling ploegenarbeid en Cassatie (bis): is 'hetzelfde' werk identiek of vergelijkbaar? Grondwettelijk Hof opnieuw aan zet

dinsdag, 25 april 2023

Om toepassing te maken van de BV-vrijstelling voor ploegenarbeid, moeten de opeenvolgende ploegen hetzelfde werk doen qua inhoud en omvang. Maar wat indien de omvang van het werk van de…

Publicaties

Reflecties inzake de invordering van fiscale schulden lastens echtgenoten

vrijdag, 14 april 2023

De invordering van fi scale schulden ten aanzien van echtgenoten is een problematiek die reeds decennia de rechtspraktijk bezig houdt. Deze bijdrage zal enkele recente ontwikkelingen uitlichten.   Lees hier…

Nieuws

CRS-controles: rechtbank stelt perk en paal aan controles van fiscus

donderdag, 13 april 2023

Reeds geruime tijd kennen wij een (automatische) gegevensuitwisseling van financiële gegevens tussen landen. Hierdoor krijgt de Belgische fiscus vroeg of laat zicht op uw buitenlandse bankrekening. N.a.v. de (automatische) uitwisseling…

Nieuws

Verlengde aanslagtermijn wegens fraude: welke inkomsten kan de fiscus supplementair belasten?

woensdag, 12 april 2023

Vanaf aanslagjaar 2023 heeft de fiscus maar liefst tien jaar de tijd om uw belastingaangifte te controleren en desgevallend een aanvullende aanslag te vestigen, indien men kan aantonen dat er…

Nieuws

Nieuwe aangifteverplichting voor eigenaars van Franse woningen

dinsdag, 11 april 2023

Sinds 1 januari 2023 moeten alle eigenaars van Franse woningen welbepaalde informatie over de bewoning van hun woning(en) aangeven bij de Franse administratie.

Nieuws

BV-vrijstelling ploegenarbeid: enkel voor bandwerk, niet voor piekmomenten? Grondwettelijk Hof aan zet.

vrijdag, 07 april 2023

Om toepassing te maken van de BV-vrijstelling voor ploegenarbeid, moeten de opeenvolgende ploegen hetzelfde werk qua inhoud en omvang doen. Die voorwaarde wordt beoordeeld op ploegniveau. Maar wat indien de…

Evenementen
27/04 Hasselt | 02/05 Gent | 04/05 Antwerpen | 09/05 Brussel

Tiberghien Tax Buffet - Mei 2023

Nieuws

UBO-register enkel nog publiek consulteerbaar mits ‘legitiem belang’

maandag, 27 maart 2023

In navolging van het arrest van het Europees Hof van Justitie van 22 november 2022 m.b.t. het Luxemburgs UBO-register, wordt nu ook de toegang tot het Belgisch UBO-register voor het…

Evenementen
27 april 2023 |Tiberghien, Tour&Taxis, Havenlaan 86C B.419, 1000 Brussel

Lunchseminarie O&O-incentives met Konnekto

Publicaties

Belastingverhoging bij foutieve toepassing BV-vrijstellingen: specifieke schaal gepubliceerd

donderdag, 23 maart 2023

Als na controle blijkt dat een aangifte voor een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing een onjuist negatief bedrag aan bedrijfsvoorheffing vermeldt, is sinds 1 april 2022 uitdrukkelijk bepaald dat de…

Publicaties

HvJ over terugname waardevermindering aandelen na zetelverplaatsing

dinsdag, 21 maart 2023

De zaak handelt over een in Luxemburg opgerichte vennootschap die in mei 2009 haar zetel overbracht naar België. De vennootschap werd omgevormd in een vennootschap naar Belgisch recht. Er werd…

Nieuws

Meer tijd voor de indiening van “complexe” aangiftes personenbelasting

woensdag, 15 maart 2023

Recent publiceerde de FOD Financiën de uiterste indieningsdata voor de aangiftes in de personenbelasting over inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023). Voor mandatarissen wijzigt de termijn ingrijpend door de introductie van een…

Nieuws

Btw: Europees Hof van Justitie bevestigt btw-regels vernieuwbouw – maar discussie blijft bestaan

dinsdag, 14 maart 2023

In het arrest van 9 maart 2023 in de zaak Promo 54 SA (C-239/22) bevestigt het Europees Hof dat de Belgische btw-regels voor de verkoop van verbouwde oude gebouwen niet…

Nieuws

Belastingverhoging wegens laattijdige aangifte: hof van beroep bevestigt motiveringsplicht

maandag, 13 maart 2023

Belastingplichtigen die een fiscale controle ondergaan, worden vaak geconfronteerd met belastingverhogingen en administratieve sancties. Indien de fiscus een belastingverhoging wenst op te leggen, dient zij dit steeds in concreto te…

Nieuws

Feest de fiscus mee op het podium?

maandag, 06 maart 2023

Vele festivals hebben de eerste namen voor het voorjaar en de zomer van 2023 ondertussen bekend gemaakt. Wij blikken ook al eens vooruit en geven hierna toelichting bij de fiscale…

Nieuws

Update btw: kennisgeving werkelijk gebruik; foutmelding bij stap 1 en uitstel voor stap 2

maandag, 20 februari 2023

Wij verwijzen naar onze eerdere nieuwsbrief inzake de nieuwe procedure voor de toepassing het werkelijk gebruik. Hierin werd o.m. verduidelijkt dat de kennisgeving voor de verderzetting of de toepassing van…

Nieuws

FOD FINANCIËN publiceert een update van haar circulaire over de ATAD-interestaftrekbeperking

vrijdag, 17 februari 2023

Ruim twee jaar geleden (5 oktober 2021) publiceerde de administratie een “overzichts-circulaire” over de interestaftrekbeperking in toepassing van de ATAD-richtlijn (circulaire 2021/C/87 van 5 oktober 2021 over de interestaftrekbeperking). Deze…

Nieuws

Fiscus kan vanaf nu parket vergezellen (MOTEM’s)

dinsdag, 14 februari 2023

In de strijd tegen fiscale fraude heeft de wet van 17 maart 2022 de mogelijkheid voorzien om fiscale onderzoeksteams ("MOTEM's") op te richten. Deze fiscale MOTEM’s bestaan uit gespecialiseerde politiediensten…

Evenementen
28-02-2023 |12:00-14:00u | Tiberghien Gent & 7-03-2023 | 12:00-14:00u | Tiberghien Antwerpen

Fiscale voordelen dankzij de bescherming van intellectuele eigendom

Spreker: Tine Slaedts (Tiberghien economics), Mitchell Hoefman (Tiberghien), Ben Brigou (NLO)
Nieuws

Christophe Dillen vervoegt de vennoten van Tiberghien

dinsdag, 31 januari 2023

Tiberghien blijft groeien en evolueren om haar cliënten een toekomstgerichte dienstverlening te bieden van het hoogste niveau. Het is dan ook met veel genoegen dat we de benoeming tot vennoot…

Nieuws

Een bankgift in grensoverschrijdende context: enkele aandachtspunten

donderdag, 26 januari 2023

De bankgift is een geliefde techniek om schenkingen te doen aan bv. kinderen of kleinkinderen. Zoals uit dit artikel zal blijken, komt hier meer bij kijken dan louter een overschrijving…

Nieuws

BV-vrijstelling Onderzoek & Ontwikkeling: Belspo publiceert richtlijnen 2023 voor aanmeldingsvoorwaarde

donderdag, 26 januari 2023

Ondernemingen die toepassing maken van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling, moeten hun O&O-projecten of -programma’s aanmelden bij Belspo. Op haar website heeft Belspo nu richtlijnen voor 2023 gepubliceerd…

Nieuws

Kan de fiscus binnenkort zelf de aanvangsdatum van de bijzondere aanslagtermijn bepalen?

vrijdag, 13 januari 2023

Na meer dan een half jaar onderhandelen is de wet van 20 november 2022 houdende diverse fiscale en sociale bepalingen eindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.1 Ingevolge deze wet krijgt…

Nieuws

Nieuw expatregime nu (en voor het verleden?) ook voor stichtingen van openbaar nut, private stichtingen, openbare instellingen, rechtspersonen sui generis en buitenlandse non-profitorganisaties

dinsdag, 10 januari 2023

Nieuw expatregime Op 1 januari 2022 werd het nieuwe expatregime ingevoerd in België. Het bijzondere belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (“BBIB”) en ingekomen onderzoekers (“BBIO”) voorziet in een gunstig fiscaal regime voor…

Publicaties

Weigeren banken fiat (te geven)?

dinsdag, 03 januari 2023

Sedert enkele jaren maken cryptomunten en ander virtuele vermogensbestanddelen steeds vaker onderdeel uit van de portefeuille van beleggers, waarbij niet zelden mooie meerwaarden op die activa werden en worden gerealiseerd.…

Publicaties

Fiscale behandeling inkomsten buitenlandse icb’s: enkele Europeesrechtelijke en Belgische bedenkingen

dinsdag, 03 januari 2023

In de arresten van 17 maart 2022 (“AllianzGI AEVN”) en 7 april 2022 (“A SCPI”) heeft het Europees Hof van Justitie zich opnieuw uitgesproken over de fiscale behandeling van (de…

Publicaties

Hof van Beroep Gent (her)bevestigt principes inzake onverdeelde gemeenschappelijke rekeningen in de aangifte nalatenschap van de langstlevende

dinsdag, 03 januari 2023

In een arrest van 2 november 2021 heeft het Hof van Beroep te Gent zich opnieuw uitgesproken over de toepassing van erfbelasting in het geval van een post communautaire onverdeeldheid,die niet…

Publicaties

Personenbelasting verschuldigd op pensioenuitkering niet langer aftrekbaar voor berekening erfbelasting: administratieve praktijk opnieuw op wankele bodem

dinsdag, 03 januari 2023

In een recente uitspraak buigt het Gentse hof van beroep zich over de vraag of de personenbelasting die verschuldigd is op pensioenuitkeringen aftrekbaar is voor de berekening van de belastbare…

Publicaties

De hercodificatie van het huwelijksvermogensrecht in titel 3 van boek 2 BW in hoofdlijnen

dinsdag, 03 januari 2023

De wet van 19 januari 2022 “houdende boek 2, titel 3, “Relatievermogensrecht” en boek 4 “Nalatenschappen, schenkingen en testamenten” van het Burgerlijk Wetboek” werd op 14 maart 2022 in het…

Publicaties

Inbreng van eigen goed in de huwgemeenschap gevolgd door een schenking: geen fiscaal misbruik

dinsdag, 03 januari 2023

In een vonnis van 8 juni 2021 heeft de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, geoordeeld dat de inbreng van eigen onroerende goederen in de huwgemeenschap door één echtgenoot,…

Publicaties

Fiscaal misbruik alleen als belastingplichtige zelf alle rechtshandelingen heeft gesteld

dinsdag, 03 januari 2023

Niet alleen in de inkomstenbelastingen maar ook in de erf- en schenkbelasting vangt de fiscus bot met zijn invulling van ‘misbruik’. In twee vonnissen verwerpt de Gentse rechter de stelling…

Nieuws

Hervormde procedureregels BV-vrijstellingen verduidelijkt: belastingverhoging en bezwaarschrift

donderdag, 22 december 2022

Met de wet van 28 maart 2022 zijn de regels inzake aangifte, sancties en procedure voor de toepassing van BV-vrijstellingen gewijzigd. In een circulaire van 16 december 20221 geeft de administratie…

Publicaties

Ook vastgoedactiviteit kan (reële) economische activiteit zijn

dinsdag, 20 december 2022

Vastgoedactiviteiten die op duurzame wijze een louter passief beheer van onroerend goed overstijgen, kunnen toch als een (reële) economische activiteit gelden (Gent 21 juni 2022). Afwezigheid van personeel en verhuur…

Nieuws

Hervorming fiscaal regime auteursrechten en naburige rechten: software in or out?

woensdag, 14 december 2022

Het ontwerp van programmawet voorziet een hervorming van het fiscaal stelsel voor auteursrechten en naburige rechten. De bedoeling daarvan is om het toepassingsgebied van het belastingregime beter af te lijnen.…

Nieuws

Europees Hof vernietigt de publieke toegang tot het UBO-register

vrijdag, 25 november 2022

Het Europees Hof van Justitie diende zich in haar arrest van 22 november 2022 (C37/20 & C/601/20) te buigen over de verenigbaarheid van het UBO-register en de fundamentele rechten tot…

Nieuws

Gedeeltelijke btw-aftrek volgens de regel van het werkelijk gebruik: belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2023

maandag, 21 november 2022

Lopende dossiers: kennisgeving vereist uiterlijk op 30 juni 2023!

Nieuws

Verrekening buitenlandse erfbelasting op roerende goederen: ook de Vlaamse Decreetgever remedieert, of toch niet helemaal?

dinsdag, 15 november 2022

Het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen bij de verrekening van buitenlandse erfbelasting is strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Dat besliste het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 3 juni…

Nieuws

UPDATE: Marokko geeft uitstel voor CRS-uitwisseling, fiscus onderzoekt gretig Turkse bankinformatie

donderdag, 03 november 2022

Marokko heeft nog steeds geen CRS-uitwisseling gedaan per 30 september 2022, zoals eerder vermeld in onze nieuwsbrief. Omwille van technische en wetgevende redenen heeft Marokko een kort uitstel aangekondigd. De…

Nieuws

De Tax Shelter is uitgebreid tot videospelen: de ‘hoe’ en ‘waarom’-vragen

vrijdag, 28 oktober 2022

Op 25 juli 2022 heeft de Europese Commissie bevestigd dat het Belgisch Tax Shelter-regime voor videospelen verenigbaar is met Europees recht. Dit regime werd onlangs gewijzigd om enkele bestaande “bugs”…

Nieuws

Breaking News – Arrest Grondwettelijk Hof inzake jaarlijkse taks op effectenrekeningen (JTER)

donderdag, 27 oktober 2022

Het Grondwettelijk Hof heeft deze namiddag zijn langverwachte arrest bekendgemaakt inzake de (on)grondwettelijkheid van de jaarlijkse taks op effectenrekeningen zoals geïntroduceerd bij wet van 17 februari 2021.

Nieuws

Bijkomende belastingen voor Belgische financiële sector

vrijdag, 21 oktober 2022

Een weinig in het oog springende begrotingsmaatregel met bijkomende taksen voor de financiële sector kan voor een sneeuwbal aan bijkomende taksen zorgen ten laste van de Belgische gereglementeerde beleggingsvennootschappen.

Nieuws

Grondwettelijk Hof vernietigt DAC6: Advocaten moeten zich ook voor marktklare constructies op hun beroepsgeheim kunnen beroepen

donderdag, 20 oktober 2022

Op 15 september 2022 deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over diverse verzoeken tot vernietiging van de implementatie van DAC6 (arrest nr. 103/2022 van 15 september 2022). Het Grondwettelijk Hof vernietigt…

Nieuws

Havensector moet toepassingsvoorwaarden BV-vrijstellingen havenbreed toetsen: belangrijke impact voor ploegenarbeid

woensdag, 19 oktober 2022

Erkende werkgeversorganisaties van havenbedrijven moeten op havenbreed niveau voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van de BV-vrijstellingen. Dat bevestigt een nieuw wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen. Die organisaties zullen worden…

Nieuws

Wanneer kan een autonoom gemeentebedrijf btw-aftrek uitoefenen voor de bouw of exploitatie van een sporthal of zwembad?

dinsdag, 18 oktober 2022

De uitbating van een sport-, onderwijs-, recreatieve of culturele instelling is vrijgesteld van btw wanneer de exploitant handelt zonder winstoogmerk. Hierdoor dient geen btw te worden afgedragen op de prijs…

Publicaties

Bekommernissen bij de betaling van de begrafeniskosten – noot bij antwerpen 19 november 2019

maandag, 17 oktober 2022

In een arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 19 november 2019 oordeelde het hof dat er geen ‘verwantschapsverplichting’ bestaat om de begrafeniskosten van de erflater te betalen…

Publicaties

De fiscus voor de strafrechter: de traditionele burgerlijke partijstelling versus de kersverse zelfstandige vordering

vrijdag, 14 oktober 2022

De burgerlijke partijstelling van de fiscus voor de strafrechter is al decennialang voer voor discussie en werd in de rechtsleer uitvoerig becommentarieerd. Met de wet van 5 mei 2019 houdende…

Evenementen
5 december 2022 |14.00u - 17.30u| Brussel

Seminar: Splitsingen van vennootschappen

Spreker: Thibault Haentjens & Eldar Mingaleyev
Publicaties

Tweede verblijven in Frankrijk en de impact van het Nieuwe Frans-Belgisch dubbelbelastingverdrag

dinsdag, 27 september 2022

Op 9 november 2021 ondertekenden België en Frankrijk een nieuwe overeenkomst voor het vermijden van dubbele belasting inzake inkomstenen vermogensbelasting en ter voorkoming van belastingontduiking en fiscale fraude (hierna: het…

Evenementen
11 Okt Gent | 18 Okt Hasselt | 25 Okt Antwerpen

Tiberghien Tax Buffet - Oktober 2022

Publicaties

De fiscale meldingsplicht voor advocaten bij grensoverschrijdende fiscale planningsstructuren - DAC6 en de onvermijdelijke clash met het beroepsgeheim

dinsdag, 20 september 2022

Door het Grondwettelijk Hof werd anno 2021 de prejudiciële vraag gesteld aan het Europees Hof van Justitie ter zake de onverenigbaarheid van de rapporteringsverplichtingen onder DAC6 met het beroepsgeheim van…

Publicaties

Afwezigheid KI-controle bij langdurig opsporingsonderzoek ongrondwettig: nieuwe stap richting eengemaakt vooronderzoek?

dinsdag, 13 september 2022

In een arrest van 3 februari 2022 spreekt het Grondwettelijk Hof zich opnieuw uit over een prejudiciële vraag met betrekking tot het verschil in behandeling tussen personen die het onderwerp…

Publicaties

COLUMN TRENDS: Sportkot(erijen)

vrijdag, 09 september 2022

Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.  'Als de regionale sportfederatie een premie wil geven aan haar atleten, dan…

Nieuws

JTER - Luxemburgse verdragsvrijstelling niet van toepassing volgens Belgische administratie

donderdag, 08 september 2022

De Jaarlijkse Taks op de Effectenrekeningen (hierna: “JTER”) is (o.a.) van toepassing op in België aangehouden effectenrekeningen, zelfs indien deze aangehouden worden door niet-inwoners.

Nieuws

Nieuw expatregime – discriminatoir voor stichtingen van openbaar nut!?

dinsdag, 16 augustus 2022

De Programmawet van 27 december 2021 (BS 31 december 2021) voerde vanaf 1 januari 2022 in het WIB92 een nieuw expatregime in het leven, nl. de nieuwe bijzondere belastingstelsels voor…

Publicaties

Nieuw DBV met Frankrijk : de overige aandachtspunten

dinsdag, 09 augustus 2022

In drie eerdere bijdragen werd reeds dieper ingegaan op de belangrijkste aandachtspunten van het nieuwe dubbelbelastingverdrag (DBV) met Frankrijk inzake onroerende resp. roerende inkomsten en vermogenswinsten (Fisc. Int. 2022, nr.…

Publicaties

Goed nieuws voor oude verzekeringsgiften: aftrekregeling ook mogelijk voor overlijdens vanaf 1 maart 2016

dinsdag, 09 augustus 2022

Het Grondwettelijk Hof (GwH) heeft zich met het arrest van 9 december 2021 opnieuw uitgesproken over artikel 2.7.1.0.6 VCF en de verzekeringsgift. Het Hof oordeelt dat er sprake is van…

Publicaties

Vlabel spreekt zich uit over de trust en het verschuldigde registratierecht: eindelijk (vertrouwd) licht aan het einde van de tunnel?

dinsdag, 09 augustus 2022

Het was lang wachten tot Vlabel nog eens met een nieuw standpunt over de trust over de vloer kwam. Dat hoeft natuurlijk niet geheel te verbazen. De trust is immers…

Publicaties

Reflecties inzake de invordering van fiscale schulden lastens echtgenoten

dinsdag, 09 augustus 2022

In deze bijdrage wordt de invordering van fiscale schulden lastens feitelijk gescheiden en ex-echtgenoten inzake inkomstenbelastingen tegen het licht gehouden. Hierbij zullen de gekende invorderingsmechanismen o.b.v. het fiscaal recht dan…

Publicaties

Hof van Cassatie bevestigt de geldigheid van een optioneel ontbindende voorwaarde. Vlabel past standpunten aan.

dinsdag, 09 augustus 2022

Op 14 oktober 2021 heeft het Hof van Cassatie zich in een bondig arrest uitgesproken over de interpretatie van een optioneel ontbindende voorwaarde. Het Hof besluit tot de civielrechtelijke geldigheid…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com