Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Burgerlijke maatschappen voortaan verplicht in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen én boekhoudplichtig!

woensdag, 16 mei 2018

Burgerlijke maatschappen voortaan verplicht in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen én boekhoudplichtig!

Op 27 april verscheen in het Belgische Staatsblad de Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht. Waar men dat op basis van de titel van de wet misschien niet zou verwachten, heeft deze wet ook belangrijke gevolgen voor burgelijke maatschappen. De wetgever beschouwt burgerlijke maatschappen immers voortaan ook als “ondernemingen”, waardoor er tal van regels uit het ondernemingsrecht ook op de burgerlijke maatschap van toepassing worden. Veruit de belangrijkste gevolgen daarvan – die onmiddellijk ‘voelbaar’ zullen zijn – zijn de verplichte inschrijving van burgerlijke maatschappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de onderwerping van burgerlijke maatschappen aan de boekhoudwetgeving.

Verplichte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Ingevolge de hervorming van het ondernemingsrecht zal een burgerlijke maatschap voortaan verplicht, vóór de aanvang van haar werkzaamheden, inschrijving moeten nemen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De KBO is een databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van “ondernemingen” zijn opgenomen. Vandaag is dat reeds het geval voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, vzw’s, stichtingen, enz. Een deel van de gegevens die in de KBO zijn opgenomen, zijn publiek toegankelijk (en dus voor iedereen zichtbaar). Andere gegevens zijn enkel zichtbaar voor overheidsdiensten en de onderneming zelf.

De verplichte registratie van burgerlijke maatschappen in de KBO geldt in principe vanaf 1 november 2018. Bestaande maatschappen krijgen echter de tijd tot eind april 2019 om zich in te schrijven in de KBO. De Koning heeft wel de mogelijkheid om deze data eventueel te vervroegen.

Onderwerping aan de boekhoudwetgeving

Een burgerlijke maatschap zal voortaan ook verplicht zijn om een boekhouding te voeren. Het gaat in principe om een dubbele boekhouding. Maatschappen waarvan de omzet € 500.000 niet overschrijdt, zullen zich echter in principe tot het voeren van een vereenvoudigde boekhouding kunnen beperken. Zulke vereenvoudigde boekhouding bestaat uit een aankoopboek, een verkoopboek, een financieel dagboek en een inventarisboek.

Burgerlijke maatschappen worden voortaan ook verplicht hun boeken gedurende minstens 7 jaar te bewaren. Zij zouden daarentegen niet verplicht worden een jaarrekening neer te leggen of te publiceren. Dit laatste volgt onzes inziens uit een logische lezing van het bewuste artikel III.90 van het Wetboek van economisch recht.

De onderwerping van burgerlijke maatschappen aan de boekhoudwetgeving geldt in principe vanaf 1 november 2018. Bestaande maatschappen krijgen echter nog wat respijt en zouden volgens de huidige overgangsregeling voor het eerst een boekhouding moeten voeren over het boekjaar 2020 (ervan uitgaande dat het boekjaar het kalenderjaar volgt). Ook hier heeft de Koning echter de mogelijkheid om de data van inwerkingtreding te vervroegen.

En wat nu?

Nieuwe burgerlijke maatschappen, die hun activiteiten niet hebben aangevat vóór 1 november 2018 (ervan uitgaande dat deze datum niet wordt vervroegd), zullen zich meteen moeten aligneren aan de nieuwe regels. Zij zullen dus meteen inschrijving moeten nemen in de KBO en een gepaste boekhouding moeten voeren.

Zaakvoerders van bestaande burgerlijke maatschappen, die reeds actief zijn op 1 november 2018 (ook hier ervan uitgaande dat de Koning deze datum niet vervroegt), treffen best nu reeds de nodige voorbereidingen. Zo is na te gaan in welke mate de administratie zoals die thans door de burgerlijke maatschap wordt gevoerd, zou kunnen volstaan om aan de toekomstige boekhoudverplichtingen te voldoen. Zo nodig dringen aanpassingen zich op aan de wijze waarop de administratie van de burgerlijke maatschap wordt gevoerd, teneinde in de toekomst op een zo eenvoudig en efficiënt mogelijke manier aan de nieuwe boekhoudverplichtingen te voldoen.

En verder …

En verder is het voor eenieder die van dichtbij of veraf bij burgerlijke maatschappen betrokken is, uitkijken naar wat de aangekondigde hervorming van het vennootschapsrecht en de invoering van het UBO-register brengt. Ook daarover zullen wij u te gepasten tijde verder informeren.

Indien u over de impact van de hervorming van het ondernemingsrecht op de burgerlijke maatschap meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de auteurs van dit artikel of met uw Tiberghien adviseur.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com