Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Publicaties

Rulings kaaimantaks herijken notie ‘oprichter’

woensdag, 26 april 2017

26-04-2017 - Na lange overwegingen die wel anderhalf jaar hebben geduurd, heeft de rulingdienst eind 2016 in een reeks rulings de notie oprichter zoals die geldt voor de kaaimantaks, scherp gesteld…

Nieuws

Fiscale regularisatie: Samenwerkingsakkoorden krijgen een onvoldoende vanwege de Raad van State

maandag, 24 april 2017

24-04-2017 - In een advies van 31 maart 2017 (nr. 60.849/VR/3) over “het voorontwerp van decreet van het Vlaamse Gewest ‘houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en…

Nieuws

Quid beurstaks en beleggingen door “juridische constructies” die onder de Kaaimantaks vallen? : Minister van Financiën “zet de puntjes op de i”

donderdag, 20 april 2017

20-04-2017 - Tot en met 31 december 2016 was de beurstaks in principe louter verschuldigd bij verrichtingen in België. De Wet van 25 december 2016 breidde het toepassingsgebied van de Belgische…

Nieuws

Belgisch register van uiteindelijk begunstigden of UBO register in aantocht

donderdag, 20 april 2017

20-04-2017 - Bij de artikelen 73 tot 75 van het voorontwerp van wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het…

Nieuws

Levensverzekering: enkel wat je krijgt is belastbaar met erfbelasting

woensdag, 19 april 2017

1. Door het Decreet van 23 december 2016, “houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen”, verschenen in het staatsblad van 30 december 2016, wordt de…

Nieuws

Nieuwe regeling bij decreet voor de verzekeringsgift

maandag, 17 april 2017

Het decreet van 23 december 2016 “houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen”, gepubliceerd in het B.S. van 30 december 2016, bevat een nieuwe regeling…

Nieuws

Voorbehoud van vruchtgebruik bij schenking niet (meer) belast met erfbelasting

dinsdag, 11 april 2017

Artikel 26 van het decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale bepalingen, gepubliceerd in het B.S. van 30 december 2016, wijzigt artikel 2.7.1.0.6 van de Codex Vlaamse fiscaliteit, zodat…

Nieuws

Valse facturen: voldoende aanwijzing van fraude of niet?

dinsdag, 11 april 2017

11-04-2017 - De fiscus is gebonden aan strikte onderzoekstermijnen. Als de administratie onderzoek wil voeren tijdens de aanvullende onderzoekstermijn van vier jaar, moet de belastingplichtige voorafgaand in kennis worden gesteld…

Nieuws

Kantoor Tiberghien groeit verder

maandag, 03 april 2017

03-04-2017 - Het kantoor Tiberghien heeft de laatste jaren een bijzondere ontwikkeling gekend. Naast de organische groei van de laatste jaren komen de advocaten van het kantoor Dauginet het kantoor…

Evenementen
12 mei 2017 | 12.30u - 18.00u | Vught

Seminarie: 'Nederbelgen: PEB Uitfasering en Belgische estate en fiscale planning'

Spreker: Griet Vanden Abeele
Evenementen
25 april 2017 | 17.00u - 20.00u | Gent

Seminarie: btw

Spreker: Stijn Vastmans & btw-team
Publicaties

Samenwerkingsakkoorden over fiscale regularisatie zijn in aantocht

maandag, 27 maart 2017

27-03-2017 - Het decreet over de Vlaamse regularisatie is intussen gepubliceerd, en binnenkort gebeurt hetzelfde met de samenwerkingsakkoorden waarin de gewesten en het federale niveau afspreken hoe ze gevallen zullen…

Evenementen
6 April 2017 | 16.00u - 17.30u | Barcelona

17th Annual Tax Planning Strategies - V.S. en Europa

Spreker: Koen Morbée (co-chair)
Evenementen
23 maart 2017 | 12.00u - 14.00u | LexAlert

Live online seminarie: Aftrek voor innovatie-inkomsten

Spreker: Nico Demeyere, Andy Neuteleers (T/A economics)
Evenementen
1 juni 2017 | 08.45u - 17.15u | Sint-Niklaas

Themadag 'Internationale fiscaliteit'

Spreker: Koen Morbée, Bernard Peeters
Nieuws

Interne meerwaarden – ongewenste neveneffecten nieuwe regels volstort kapitaal ?

donderdag, 16 maart 2017

16-03-2017 - Met ingang van 1 januari 2017 zijn de regels gewijzigd met betrekking tot de vorming van volstort kapitaal bij inbreng van aandelen (Programmawet van 25 december 2016, B.S. 29…

Nieuws

Beurstaks: nu ook van toepassing op verrichtingen in het buitenland!

woensdag, 15 maart 2017

15-03-2017 - Tot en met 31 december 2016 was de beurstaks in principe louter verschuldigd bij verrichtingen met tussenkomst van een professionele tussenpersoon gevestigd in België. Met ingang van 1…

Nieuws

Fiscale regularisaties te verdelen in Categorie 1, Categorie 2 en Categorie 3: Een complexe aangelegenheid

woensdag, 15 maart 2017

15-03-2017 - In Fiscale Actualiteit 2017/08 publiceerden wij eerder al een korte commentaar op de samenwerkingsakkoorden waarin het Vlaamse gewest en het Waals en Brussels Hoofdstedelijk gewest met de Federale…

Nieuws

Wijzigingen erfbelasting: enkel belasting in hoofde van diegene die iets krijgt op het moment dat hij het krijgt

dinsdag, 14 maart 2017

14-03-2017 - Traditiegetrouw worden bij elk jaareinde nog enkele belangrijke wets- of decretale wijzingen gestemd zodat het nieuwe jaar met een nieuwe, of soms letterlijk schone, lei aangevat kan worden.…

Nieuws

Internationale tewerkstelling en de 183 dagen regel – Tellen privédagen nog steeds mee?

woensdag, 08 maart 2017

Als een inwoner van het ene land, (ook) werkt in een ander land, rijst de vraag in welk land zijn loon belastbaar is.Het dubbelbelastingverdrag tussen de woonstaat en werkstaat (artikel…

Nieuws

Aftrek innovatie-inkomsten

woensdag, 08 maart 2017

Op de ministerraad van 2 december 2016 bereikten de regeringspartijen een akkoord over een nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten. Deze is tot stand gekomen onder invloed van het BEPS-actieplan dat lidstaten…

Nieuws

Btw en samenwerkingsverbanden - impact van de gewijzigde regels voor kostendelende verenigingen

woensdag, 08 maart 2017

Er bestaan tal van samenwerkingsvormen waarbij ondernemingen, zelfstandigen en vrije beroepen hun activiteiten groeperen. Deze samenwerkingsvormen kunnen gaan van een kostenassociatie waarbij gemeenschappelijk kosten worden gegroepeerd en gedeeld, over het…

Nieuws

De nieuwe Belgische GVBF kan eindelijk worden opgericht

dinsdag, 07 maart 2017

Het koninklijk besluit met betrekking tot het regelgevend kader voor het nieuwe Belgische ‘Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds’ (GVBF) werd eindelijk in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. Belgische en Internationale vastgoedbeleggers kunnen een…

Nieuws

Naar een fundamentele herijking van het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting?

dinsdag, 07 maart 2017

Reeds jaren wordt de aflijning van het toepassingsgebied tussen de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting als problematisch ervaren. Deze kritiek treft vooral het alles-of-niets-karakter ervan.

Publicaties

Geldt de Duitse informatieplicht bij overlijden van een Duits rijksinwoner ook steeds voor rekeningen aangehouden bij buitenlandse bijkantoren?

maandag, 06 maart 2017

In de zaak C-522/14 (3) werd het Hof van justitie verzocht om een prejudiciële beslissing te nemen over de uitlegging van de vrijheid van vestiging (art. 49 VWEU) in een geding tussen Sparkasse Allgäu…

Publicaties

Aanpassing 'catch all-bepaling' in belasting niet-inwoners

maandag, 27 februari 2017

Weliswaar werd de zogenaamde 'vangnetbepaling' in de belasting van niet-inwoners onlangs grondig aangepast, onder meer om ze beter in overeenstemming te brengen met de oorspronkelijke bedoeling, maar daarmee zijn niet alle interpretatieproblemen…

Nieuws

Afschaffing btw-voorschotten voor kwartaalaangevers

maandag, 27 februari 2017

Onder de huidige regels zijn btw-plichtigen die kwartaalaangiftes indienen verplicht om voorschotten te betalen. Deze voorschotten bedragen 1/3 van het saldo van de btw-aangifte van het vorige kwartaal en dienen…

Publicaties

Vlabel weigert vrijstelling voor buitenlandse bossen

donderdag, 23 februari 2017

De situatie op het vlak van bossen in het Vlaamse Gewest is anders dan de situatie in andere landen van de EER. Door het Agentschap Natuur en Bos werd geargumenteerd dat het beperken…

Nieuws

Nieuwe regels Belgische beurstaks. Quid beleggingen door juridische constructies?

dinsdag, 21 februari 2017

Omtrent de draagwijdte van de Belgische beurstaks (hierna TOB) en beleggingen door juridische constructies bestaat enige discussie. Volgens een reactie van de Minister van Financiën in de Kamercommissie Begroting en…

Nieuws

T/A economics: Painting a new story...

maandag, 13 februari 2017

... as the BeNeLux alternative for transfer pricing and valuation services, yet with a distinct approach. Met veel genoegen kondigt T/A economics haar lancering aan. Dit nieuwe samenwerkingsverband tussen Tivalor…

Nieuws

Nieuw uitstel meldingsplicht voor kostendelende verenigingen tot 31 maart 2017

woensdag, 01 februari 2017

Bestaande samenwerkingsverbanden die een btw-vrijstelling toepassen hebben er alle belang bij om hun specifieke situatie eerst ten gronde door te lichten alvorens over te gaan tot een melding.

Publicaties

Hoop op fiscale hervorming

woensdag, 01 februari 2017

Bij de publicatie van de 35ste editie van het handboek fiscaal recht Tiberghien, hoopt advocaat Koen Morbée dat het nu eindelijk wat wordt met de beloofde hervorming van het Belgisch…

Evenementen
13 maart 2017 | 14.00u - 18.00u | Stadscampus Universiteit Antwerpen

VIJFDE FORUM: Overdracht van onderneming met focus op koop-verkoop van aandelen

Spreker: Ben Van Vlierden
Publicaties

Aandelenopties: nieuwe Vlaamse aangiftemethode

maandag, 23 januari 2017

Ook niet-beursgenoteerde aandelenopties moeten in Vlaanderen voortaan onmiddellijk gewaardeerd en aangegeven worden, in tegenstelling tot het vroegere federale standpunt. (nieuw standpunt nr. 16063).

Publicaties

Inbreng in de gemeenschap en schenking, kan het nog?

maandag, 23 januari 2017

Inbreng van een onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen, gevolgd door schenking ervan aan de kinderen, staat op de zwarte lijst als voorbeeld van fiscaal misbruik; maar recent gaf Vlabel…

Evenementen
Februari 2017 | Middag of avond | Themis School

Vormingsonderdeel 'Personen- en familierecht'

Spreker: Charlotte Declerck
Nieuws

Recente ontwikkelingen in de Private Equity sector : intrestaftrek en moeder-dochter bepalingen

woensdag, 18 januari 2017

In het kader van de internationale strijd tegen fiscaal misbruik en belastingontwijking heeft Europa al talrijke maatregelen genomen mede ter implementatie van het BEPS-Actieplan van de OESO.Op 12 juli 2016…

Nieuws

Afschaffing nultarief pro deo-diensten advocaten en gerechtsdeurwaarders

maandag, 09 januari 2017

Een laatste administratieve beslissing (Beslissing Btw nr. E.T.131.005 van 23 december 2016, klik hier) die op de valreep nog werd gepubliceerd in 2016 heeft een belangrijke impact op prestaties van…

Nieuws

6% btw op verhuur van fietsen via openbaar fietssysteem

maandag, 09 januari 2017

In een opmerkelijke beslissing (Beslissing Btw nr. E.T.131.027 van 16 december 2016, klik hier) heeft de administratie een soepel standpunt ingenomen over de toepassing van het 6%-tarief op de verhuur…

Nieuws

Btw vrijstelling voor kostendelende verenigingen

maandag, 09 januari 2017

Een tweede belangrijke administratieve toelichting die einde 2016 werd gepubliceerd betreft de nieuwe vrijstellingsbepaling voor kostendelende verenigingen (Circulaire nr. 31/2016 ET.127.540 van 12 december 2016, klik hier) zoals die van…

Nieuws

Meer details over de btw op online kans- en geldspelen

maandag, 09 januari 2017

Zoals in eerdere nieuwsbrieven verduidelijkt, zijn online kans- en geldspelen vanaf 1 juli 2016 niet langer vrijgesteld van btw (artikel 31 Programmawet van 1 juli 2016, dat de vrijstelling vermeld…

Nieuws

De nieuwe Belgische GVBF kan eindelijk worden opgericht

maandag, 09 januari 2017

Het koninklijk besluit met betrekking tot het regelgevend kader voor het nieuwe Belgische ‘Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds’ (GVBF) werd eindelijk in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. Belgische en Internationale vastgoedbeleggers kunnen een…

Publicaties

Klacht BBI-directeur zet wettelijke chaos op scherp

dinsdag, 03 januari 2017

Voorbije regularisatierondes lieten aan de aangever de mogelijkheid om alleen fiscaal niet verjaarde kapitalen te regulariseren. Daardoor bleef er in bepaalde gevallen een strafrechtelijk risico bestaan m.b.t. de fiscaal verjaarde…

Nieuws

Eindejaarswetten goedgekeurd

vrijdag, 23 december 2016

Op 5 december jl. werd het ontwerp van programmawet ingediend dat uitvoering geeft aan het begrotingsakkoord. Het ontwerp is op 22 december goedgekeurd door de Kamer. Volgende wijzigingen zijn goedgekeurd:

Nieuws

Brussels Hoofdstedelijk Gewest hervormt de schenkings- en successierechten voor de overdracht van familiebedrijven

donderdag, 22 december 2016

De drie regionale, fiscale wetgevers hebben een vrijstelling of verlaagd tarief voorzien inzake schenkings- en successierechten, wanneer de schenkingen/overdrachten bij overlijden betrekking hebben op aandelen van een familiale vennootschap of…

Nieuws

Het aanhouden van een onroerend goed in Frankrijk middels een SCI : kentering in de rechtspraak!

dinsdag, 20 december 2016

Heel wat Belgische belastingplichtigen houden Frans onroerend goed aan via een Franse société civile immobilière (“SCI”). In een belangrijk arrest van 29 september 2016, lijkt het Hof van Cassatie terug…

Nieuws

Filantropische fiscaliteit

dinsdag, 20 december 2016

Tiberghien Advocaten heeft op maandag 19 december '1 Hour for Life' gewerkt ten voordele van SOS Kinderdorpen om zo de rechten van kinderen zowel in België als wereldwijd te steunen.…

Publicaties

Ook Vlaanderen krijgt zijn regularisatie

donderdag, 08 december 2016

Nieuws

"Wie koopt? Ik, we regelen het daarna wel bij de notaris!" is een kostelijke gedachte. Welke optie(s) in het compromis?

donderdag, 01 december 2016

De volgende situatie is (nog steeds) niet ongewoon. Een kandidaat koper heeft het ideale pand gevonden en wil dit zo spoedig mogelijk aankopen. Wellicht overhaast wordt de onderhandse verkoopovereenkomst (het…

Nieuws

Bouwwerven en btw

donderdag, 01 december 2016

Interessante verduidelijkingen in beslissing over off-shore windmolenpark. In een recente ruling (nr. 2016.256 van 21 juni 2016) heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) een aantal interessante verduidelijkingen gegeven over de…

Evenementen
2 december 2016 | 16.00h - 20.30h | Modemuseum Hasselt

TM Legal: Trademarks in Fashion and Business

Spreker: Charlotte Declerck
Evenementen
24 november 2016 | 8.00h - 18.00h | Brussels Expo - Hall 11

Congress 2016: Forum For the Future

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Evenementen
22 november 2016 | vanaf 18.00h | Budafabriek Kortrijk

Fiscale infoavond

Spreker: Nico Demeyere, Robin Minjauw, Jonathan Norman, Griet Vanden Abeele, Stijn Vastmans
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com