Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Nieuws

Nieuwigheden Patrimoniumtaks

donderdag, 22 maart 2018

De “patrimoniumtaks” of “de taks tot vergoeding der successierechten”, zijnde de jaarlijkse belasting van 0,17 % verschuldigd op het geheel van de bezittingen van (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) en…

Nieuws

Beding van aanwas: terug van weg geweest

donderdag, 22 maart 2018

Het recentste standpunt van de Vlaamse Belastingdienst nr. 17044 inzake het beding van aanwas biedt perspectieven voor planning tussen echtgenoten, zeker nu wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten in veel gevallen door…

Nieuws

Provisionele aangifte in fiscale regularisatie per 13 april 2018 indienen of eerder aangifte post factum te beperken tot het fiscaal verjaard kapitaal ?

woensdag, 21 maart 2018

In het kader van de “Common Reporting Standard” (CRS) was het reeds bekend dat de Belgische fiscus bepaalde informatie m.b.t. door Belgische belastingplichtigen in het buitenland gehouden tegoeden zou ontvangen…

Nieuws

De impact van het nieuwe erfrecht op filantropie

woensdag, 21 maart 2018

Dat het nieuwe erfrecht gevolgen heeft voor familiale successieplanning, is ondertussen bekend. Maar dat de nieuwe regels ook een impact hebben op de goede doelen die worden bevoordeeld middels schenking…

Nieuws

Gezinswoning volledig vrijgesteld van successierechten - Het Waalse Gewest stemt haar wetgeving af op de andere twee gewesten. Vergelijking van de vrijstellingsvoorwaarden in de drie gewesten

woensdag, 14 maart 2018

Sinds de inwerkingtreding op 1 januari van het Waals decreet van 13 december 2017 houdende diverse fiscale wijzigingen[1], wordt het netto-aandeel van de gezinswoning dat de echtgenoot of de wettelijke…

Publicaties

Een schenking onder last blijft een schenking

donderdag, 08 maart 2018

Hoe dikwijls gebeurt het niet dat iemand aan zijn kinderen iets wil geven, maar dat hij er wel een tegenprestatie wil krijgen: een rente, een bedrag ineens, of een goed…

Nieuws

Aanpassing erfbelasting aan nieuwe erfrecht: De Vlaamse regering beslist als volgt: voortgezet vruchtgebruik wel, terugval van vruchtgebruik niet (meer) belast met erfbelasting

dinsdag, 06 maart 2018

Tijdens de Ministerraad van 2 maart jl. heeft de Vlaamse regering zijn principiële goedkeuring verleend aan het Voorontwerp van Decreet tot modernisering van de erfbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht.1…

Publicaties

Familiale vermogensplanning in het nieuwe erfrecht: nieuwe mogelijkheden?

woensdag, 28 februari 2018

Op 1 september werd de wet tot wijziging van het erfrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Twaalf maanden later, op 1 september 2018, treedt het nieuwe erfrecht in werking. Vanaf…

Publicaties

Vangnetbepaling (oud): rechtbank bevestigt (te) ruime toepassing

woensdag, 28 februari 2018

Terwijl de wetgever inmiddels de scherpe kantjes van de 'vangnetbepaling' in de BNI enigszins heeft afgevijld, duiken in de rechtspraak de eerste uitspraken op over de 'oude' versie van de…

Publicaties

Ruling fiscale neutraliteit mogelijk bij omruiling van kapitalisatieaandelen binnen dezelfde BEVEK of binnen hetzelfde compartiment?

woensdag, 28 februari 2018

Het betreft hier een beslissing van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van 7 februari 2017. De DVB heeft zich hier moeten buigen over het feit of een omruiling van kapitalisatieaandelen…

Publicaties

Voorafgaande beslissing 2017.037 van 14 maart 2017 over de kaaimantaks en de Luxemburgse SICAV-SIF: een moeilijke kwalificatie-oefening...

woensdag, 28 februari 2018

De “kaaimantaks” is een stelsel van fiscale transparantie met betrekking tot inkomsten behaald door juridische constructies, ingevoerd door de artikelen 38 tot 47 van de Programmawet van 10 augustus 2015,…

Publicaties

'Heffing op sparen': legalisering uitbreiding geviseerde fondsen

woensdag, 28 februari 2018

Het ontwerp van Programmawet dat op dit ogenblik in de Kamer behandeld wordt, voorziet niet enkel in een verlaging van de drempel vanaf wanneer de 'heffing op het sparen' van…

Publicaties

Fiscale regularisatie anno 2017 voor privévermogen: een kritische beschouwing

woensdag, 28 februari 2018

De wettelijke en decretale regelingen inzake de fiscale regularisatie anno 2017 zijn verworden tot een zeer complex geheel waarbij de totstandkoming van de regels in totaal zo’n 2 jaar in…

Nieuws

Werkelijke zetel van een buitenlandse holding: voorbereiden is zilver, beslissen is goud

vrijdag, 23 februari 2018

Op 23 november 2017 heeft het hof van beroep Brussel in zijn arrest geoordeeld dat de werkelijke leiding van een Luxemburgse holding voor de boekjaren 2004 tot en met 2006…

Nieuws

Hoe de BBI van een kale reis bij de betaaloperatoren kan thuiskomen…

woensdag, 21 februari 2018

De onderzoeksbevoegdheden van de fiscale administratie (evenals van de BBI) doen meer dan eens stof opwaaien bij belastingplichtigen en in de fiscale literatuur. Belastingplichtigen worden nl. vaak geconfronteerd met een…

Nieuws

PERSBERICHT - WTS Global lanceert 'European Tax Law Centre' in Brussel

dinsdag, 20 februari 2018

WTS Global lanceert het ETCL, het European Tax Law Centre (ETCL). Onder leiding van Koen Morbée, Partner bij Tiberghien (Brussel), zal het ETCL optreden als geavanceerd ‘Tax advisory centre’ voor de internationale…

Evenementen
23 maart 2018 | 13.15u - 17.00u | Brussel

Beleggingsfiscaliteit: opportuniteiten na het Zomerakkoord? Standpunten en discussie te Brussel

Spreker: Gerd D. Goyvaerts & Dirk Coveliers
Nieuws

“Lenen bij de belastingplichtige is lenen bij een vriend?”*

donderdag, 08 februari 2018

In het kader van het Zomerakkoord werd – naast o.a. de verlaging van het tarief inzake vennootschapsbelasting – besloten om het stelsel van de moratorium- en nalatigheidsinteresten gevoelig te hervormen.…

Evenementen
20 april 2018 | 8.30u - 13.00u | Luxemburg

Belgische beleggingsfiscaliteit: wat voor nieuws in 2018 en welke evoluties?

Spreker: Dirk Coveliers
Nieuws

Thuis is waar je terecht komt als je niets beters te doen hebt…in Monaco?*

dinsdag, 23 januari 2018

Op 23 januari blokletterde De Tijd dat de fiscus 130 Belgen viseert met adres in Monaco. Voor de eerste keer zou de belastinginspectie een grootschalig onderzoek voeren naar alle Belgen…

Publicaties

Het nieuwe erfrecht en zijn fiscale gevolgen

donderdag, 11 januari 2018

Het heeft al goed de media gehaald: het erfrecht is veranderd. Minister Geens is erin geslaagd om de hervorming door het parlement te laten goedkeuren en het is een vrij…

Nieuws

Btw en overheden: opmerkelijke standpunten in nieuwe FAQ’s

woensdag, 10 januari 2018

Op 10 december 2015 heeft de btw-administratie een circulaire gepubliceerd over de btw-positie van publiekrechtelijke lichamen (circulaire AAFisc Nr. 42/2015). Een aantal bepalingen uit deze circulaire werden nadien door de…

Evenementen
30 januari 2018 | 13.00u - 18.00u | VIVES campus Brugge

Patrimonium 2017 - het nieuwe erfrecht in theorie én praktijk

Spreker: Charlotte Declerck & Alain Van Geel
Nieuws

Het dilemma van het begrip 'distributie-aandeel' voor beurstaks wordt definitief opgelost

donderdag, 28 december 2017

Naast de parlementaire vraag en antwoord eerder dit jaar met preciseringen over de notie van distributie-aandeel voor de beurstaks, die m.i. nog niet voor 100 % zekerheid gaf, wordt nu…

Nieuws

Het einde van het ‘klein en groot beschrijf’. Naar maximum 7% voor eigen woning in Vlaanderen.

donderdag, 28 december 2017

In de aanloop naar kerst keurde de Vlaamse regering een belangrijke hervorming van de registratiebelasting goed. Het verkooprecht voor een enige woning zal standaard 7% worden.  Dit tarief kan dalen…

Nieuws

Hervorming vennootschapsbelasting: goedgekeurd door het parlement

donderdag, 28 december 2017

Zoals u weet heeft de regering eind juli als onderdeel van het Zomerakkoord een consensus bereikt over de hervorming van de vennootschapsbelasting. De ontwerpwetteksten van deze hervorming werden afgelopen vrijdag…

Nieuws

Berekening van het voordeel van alle aard voor plug-in hybrides aangekocht vanaf 01/01/2018: Grens (opnieuw) verlaagd naar 0,5 kWh en toevoeging van bijkomend criterium

dinsdag, 19 december 2017

Er is de voorbije maanden heel wat te doen geweest rond de verhoging van het voordeel van alle aard voor de zogenaamde “valse hybrides” die aangekocht worden na 1 januari…

Nieuws

Aanpassing voordeel van alle aard 'mobile devices'

dinsdag, 19 december 2017

Vanaf 1 januari 2018 zullen een aantal forfaitaire waarderingsregels worden aangepast en/of ingevoerd betreffende de voordelen van alle aard die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling van zogenaamde “mobile devices” - zoals…

Nieuws
26 januari 2018 | 08.45u - 13.00u | Luxemburg

Belgische spaarfiscaliteit: wat heeft 2018 voor u in petto?

maandag, 18 december 2017
Spreker: Dirk Coveliers

De Belgische belastinghervorming aangekondigd deze zomer wordt in de maand december omgezet in een programmawet en een aparte wet taks op effectenrekening. Er zijn verschillende maatregelen die betrekking hebben op…

Nieuws

Taks op effectenrekening - TER

donderdag, 14 december 2017

Vanaf 2018 wordt een taks op effectenrekeningen (TER) geïntroduceerd voor beleggers natuurlijke personen, die verschuldigd is indien de waarde van de effecten op één of meerdere effectenrekeningen 500.000,00 EUR of…

Nieuws

Wijzigingen aan de heffing op het sparen (artikel 19bis WIB92)

donderdag, 14 december 2017

Onder heffing op het sparen wordt de taxatie begrepen inkomsten die belastbaar zijn als ‘interesten’ en die verwezenlijkt wordt bij uitstap uit kapitalisatie-aandelen van bepaalde instellingen voor collectieve belegging. Het…

Nieuws

Huwelijkscontracten: nieuwe solidariteitsregels tussen gehuwden worden fiscaal afgestraft in het Vlaamse Gewest, voorlopig althans …

maandag, 11 december 2017

Nieuwe solidariteitsregels in een stelsel van scheiding van goederen In het kader van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht zouden initiatieven worden genomen om echtgenoten, ongeacht het gekozen huwelijksvermogensstelsel (gemeenschap of…

Nieuws

Verzaken aan een restschenking

maandag, 11 december 2017

We hadden het in een vorige bijdrage over de Schenking van een familiale onderneming of vennootschap met fideicommis de residuo, en meer bepaald over het moment waarop de voorwaarden vervuld…

Nieuws

Kaaimantaks 2.0 anno 2018 met onduidelijke inwerkingtreding

maandag, 11 december 2017

De ministerraad heeft op 28 september 2017 een voorontwerp van programmawet goedgekeurd, dat onder meer gericht is op de aanpassing van het aanslagstelsel van toepassing op juridische constructies. Deze tekst…

Evenementen
Januari & februari 2018 | Brussel, Antwerpen, Houthalen, Deinze

Seminarie: Het nieuwe erfrecht

Spreker: Alain Van Geel, Murielle Gijbels & Dominique De Bie
Nieuws

Eindejaarstip: kapitaalverminderingen en gunstregime familiebedrijven – een gevaarlijke combinatie

woensdag, 06 december 2017

Zoals genoegzaam bekend wijzigen de regels betreffende de fiscale gevolgen van kapitaalverminderingen vanaf 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2018 zullen kapitaalverminderingen immers niet langer belastingvrij zijn maar proportioneel worden…

Publicaties

Voorontwerp van Vlaams decreet, over het verrekenbeding en andere zaken

woensdag, 06 december 2017

Minister Tommelein, de Vlaamse minister van financiën heeft een voorontwerp van decreet klaar met een aantal interessante bepalingen inzake erf- en registratiebelasting [1]. Het gaat nog maar om een voorontwerp,…

Evenementen
5 december 2017 | 09.00u - 17.00u | Elewijt

Ondernemingsfiscaliteit anno 2017/2018: actuele topics toegelicht

Spreker: Koen Morbée
Evenementen
14 december 2017 | 09.30u - 17.15u | Sint-Niklaas

Studiedag 'de fiscale hervormingen van 2017: 4 bijzondere items onder de loep'

Spreker: Dirk Coveliers
Evenementen
17 november 2017 | 09.30u - 17.30u | Sint-Niklaas

Themadag schenk- en erfbelasting

Spreker: Gerd D. Goyvaerts & Dirk Coveliers
Evenementen
9 november 2017 | 08.30u - 17.00u | Brussel

Nieuwe elementen over fondsen

Spreker: Dirk Coveliers
Nieuws

“DBI”-aftrek van 95% naar 100%

vrijdag, 27 oktober 2017

In het kader van de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting (in uitvoering van het “zomerakkoord”), bestaat het voornemen om de deelnemingsvrijstelling voor ontvangen dividenden (‘DBI-aftrek’) te verhogen van 95% naar…

Publicaties

Het UBO-register - een verstoorde balans tussen transparantie en privacy

donderdag, 26 oktober 2017

De invoering van het UBO-register is onderdeel van de vierde antiwitwasrichtlijn (richtlijn 2015/ 849, hierna 'De Richtlijn') inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen…

Evenementen
23 november 2017 | 12.30u - 18.00u | Vught, NL

Gevolgen van het Belgische Zomerakkoord voor Nederbelg situaties

Spreker: Koen Van Duyse
Nieuws

Newsflash: Toch geen invoering optionele btw op onroerende verhuur

maandag, 23 oktober 2017

In een eerdere nieuwsbrief informeerden we u over de aangekondigde hervormingen inzake btw en onroerende verhuur. De geplande invoering van een optioneel stelsel zou inderdaad een btw-revolutie betekenen voor de…

Evenementen
22 & 23 november 2017 | 08.00u - 18.00u | Brussels Expo - Hall 7

Forum for the Future Congress 2017

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Nieuws

Visitatierecht fiscus: Grondwettelijk Hof blaast koud en (een beetje) warm …

vrijdag, 13 oktober 2017

Het visitatierecht van de fiscale administratie boeit iedere belastingplichtige en fiscalist al jaren.

Publicaties

Inbreng vastgoed in maatschap: soms verkooprecht of schenkbelasting

donderdag, 12 oktober 2017

Fiscoloog 1535, p. 10  In een voorafgaande beslissing bespreekt de Vlaamse belastingdienst de gevolgen op het vlak van de registratiebelasting van de inbreng van onroerende goederen in een burgerlijke maatschap.…

Publicaties

Verlaagde tarieven bij Erfgoedschenking en -verkoop

woensdag, 04 oktober 2017

Kunst, cultuur, erfgoed. De nalatenschap van onze voorouders. Het is belangrijk dat wij de mooie dingen uit het verleden behouden, voor onszelf en voor ons nageslacht. Er bestaat dan ook…

Nieuws

Btw-vrijstelling medische prestaties: Belangrijke evoluties voor osteopaten, chiropractors en esthetische chirurgie

vrijdag, 29 september 2017

29/09/2017 - Btw-vrijstelling medische prestaties: Het Grondwettelijk Hof zet de puntjes op de i, en roept de hulp in van het Hof van Justitie. Belangrijke impact voor osteopaten, chiropractors en…

Evenementen
Oktober 2017 | 18.00u - 21.00u | Gent, Antwerpen & Roeselare

Zomerakkoordsessies

Nieuws

Het nieuwe erfrecht en de schenking van familiebedrijven: wat wijzigt er?

donderdag, 28 september 2017

28/09/2017 - Het nieuwe erfrecht treedt in werking op 1 september 2018. Vanaf dan geldt als algemene regel dat de inbreng van geschonken goederen gebeurt op basis van de intrinsieke…

Nieuws

Hof van Justitie beperkt btw-vrijstelling kostendelende vereniging: belangrijke impact voor de financiële, verzekerings- en vastgoedsector

dinsdag, 26 september 2017

26/09/2017 - Op 21 september 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in een aantal ophefmakende arresten de btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen in belangrijke mate beperkt. De…

Publicaties

Schenking van een familiale onderneming met fideicommis de residuo

donderdag, 21 september 2017

Bij schenkingen die gebeuren bij notariële akte worden dikwijls schikkingen genomen voor na het overlijden van de begiftigde. Een zeer gebruikelijke clausule is de conventionele terugkeer: als de begiftigde eerder…

Nieuws

Solidariteit tussen echtgenoten via huwelijkscontract fiscaal onder vuur

dinsdag, 19 september 2017

Voorontwerp van decreet gaat te ver Vlaams Minister van Begroting Bart Tommelein kondigde eind juli aan “paal en perk te stellen aan het oneigenlijk ontwijken van erfbelasting” via huwelijkscontract. Daartoe…

Nieuws

Kaaimantaks onder revisie !

zondag, 17 september 2017

Voorontwerp van wet - Kaaimantaks revisie Via een gunstige wind dwarrelde op kantoor een tekst neder die bleek als voorwerp te hebben een volledige revisie van wat wij genoegzaam “de…

Evenementen
19 oktober 2017 | 13.30u - 17.00u | Gent

Studienamiddag 'Hoe krijgen fundamentele rechten toepassing in fiscale zaken?'

Spreker: Anne Van de Vijver
Evenementen
11 oktober 2017 | 13.30u - 17.40u | UAntwerpen

Misbruik binnen de onderneming

Spreker: Anne Van de Vijver
Publicaties

De inkorting van een huwelijksvoordeel valt niet in de nalatenschap

maandag, 11 september 2017

Het Hof van Cassatie besliste op 24 maat 2017 dat een huwelijksvoordeel niet in de nalatenschap valt, maar aan de langstlevende echtgenoot toebehoort ingevolge de vereffening en verdeling van het…

Nieuws

Het nieuwe erfrecht: wat moet/mag/kan, nù en nà 1/09/2018?

donderdag, 07 september 2017

07-09-2017 - Op 1 september werd de wet tot wijziging van het erfrecht1 gepubliceerd. Net zoals duizenden studenten een jaar de tijd hebben om hun nieuwe leerstof te doorploegen, hebben…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com