Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Nieuw uitstel meldingsplicht voor kostendelende verenigingen tot 31 maart 2017

woensdag, 01 februari 2017

Nieuw uitstel meldingsplicht voor kostendelende verenigingen tot 31 maart 2017

Bestaande samenwerkingsverbanden die een btw-vrijstelling toepassen hebben er alle belang bij om hun specifieke situatie eerst ten gronde door te lichten alvorens over te gaan tot een melding.

Met ingang van 1 juli 2016 is de nieuwe vrijstellingsbepaling (art. 44, § 2 bis W.Btw) in werking getreden. De btw-administratie heeft hierover eind december haar langverwachte circulaire gepubliceerd. Voor een uitgebreide commentaar op deze nieuwe toelichting, verwijzen wij naar onze vorige nieuwsflash (klik hier).

De gewijzigde wettelijke bepalingen voorzien o.a. in een meldingsplicht voor kostendelende verenigingen die reeds bestonden onder de oude regels. Deze melding had in principe reeds moeten gebeuren vóór 1 augustus 2016. Gelet op de vele onduidelijkheden heeft de btw-administratie evenwel een uitstel toegestaan waarbij (i) bestaande kostendelende verenigingen nog de oude wettelijke bepalingen konden toepassen tot 31 december 2016 en (ii) de uiterste datum voor de melding van de kostendelende vereniging werd uitgesteld tot 31 januari 2017.

We hebben begrepen dat deze meldingsplicht de nodige ongerustheid gecreëerd heeft bij samenwerkingsverbanden in diverse btw-vrijgestelde sectoren (medische sector, non-profit,…). Wellicht mede om deze reden heeft de administratie beslist om de uiterste datum voor melding van de kostendelende vereniging opnieuw uit te stellen tot 31 maart 2017.

De vraag stelt zich evenwel of alle samenwerkingsverbanden waar er nu een btw-vrijstelling wordt toegepast effectief moeten gemeld worden onder de bovenvermelde verplichting.

We wijzen er in dit kader op dat er heel wat samenwerkingsverbanden bestaan die geen kostendelende vereniging (zelfstandige groepering) vormen maar die toch kunnen kwalificeren onder een btw-vrijstelling. Wij denken in dit verband bijvoorbeeld aan samenwerkingen binnen een stille- of tijdelijke handelsvennootschap, een maatschap, specifieke samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen, bijzondere regelingen voor vrije beroepen zoals onder meer voor (tand)artsen, de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen, de vrijstelling voor beroepsorganisaties, etc.

Alvorens een bestaand samenwerkingsverband te melden bij de btw-administratie is het m.a.w. aangewezen om de btw-positie van het samenwerkingsverband grondig te analyseren. Enkel indien het samenwerkingsverband is gestructureerd als een kostendelende vereniging (zelfstandige groepering) is o.i. een melding vereist. Voor alle andere samenwerkingsvormen dient goed bekeken te worden of de toepassing van een btw-vrijstelling inderdaad kan verantwoord worden. Een overhaaste melding van een samenwerkingsverband zonder deze voorafgaande oefening kan in worst case leiden tot naheffingen van btw, met boetes en interesten waarbij de administratie in principe kan teruggaan tot 1 januari 2014.

Kantoor Tiberghien heeft de nodige expertise in huis om de specifieke btw-positie van ieder samenwerkingsverband te beoordelen en om een onderbouwd standpunt in te nemen t.a.v. de btw-administratie. Aarzel niet ons te contacteren indien in uw concrete situatie assistentie vereist is.

Stijn Vastmans - Vennoot (stijn.vastmans@tiberghien.com)
Stein De Maeijer - Senior associate (stein.demaeijer@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com