Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Publicaties

Modernisering van de erfbelasting (2): terugvallend vruchtgebruik wordt niet langer belast met erfbelasting

vrijdag, 07 december 2018

Een tweede wijziging aan de Vlaamse codex fiscaliteit die werd aangebracht door het Decreet van 6 juli 2018 tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht,…

Publicaties

Modernisering van de erfbelasting (1): voortgezet vruchtgebruik wordt belast

vrijdag, 07 december 2018

In onze bijdrage “Het nieuwe erfrecht en zijn fiscale gevolgen” (Taxwin 12 oktober 2017) hebben wij aangegeven wat de krachtlijnen zijn van het nieuwe erfrecht, en wat mogelijks de fiscale…

Publicaties

De bierroute en de kaasroute

vrijdag, 07 december 2018

De Raad van State heeft het beruchte standpunt 15004 van de Vlaamse belastingdienst vernietigd, tot groot jolijt van vele belastingplichtigen, maar wellicht tot ongenoegen van de Vlaamse belastingdienst zelf en…

Publicaties

Hoe lang kan de Vlaamse belastingdienst terugkomen op een schatting in de aangifte?

vrijdag, 07 december 2018

De erfbelasting of schenkbelasting wordt geheven op de waarde van de geërfde of geschonken goederen; en daarop kan de Vlaamse Belastingdienst controle uitoefenen. Hoe lang kan hij dat? Kan de…

Publicaties

Standpunten van de Vlaamse belastingdienst, gepubliceerd in 2018

vrijdag, 07 december 2018

De Vlaamse belastingdienst heeft een aantal standpunten ingenomen over het nieuwe erfrecht. Ze dragen als datum 2 oktober en 16 oktober 2017, maar werden pas op 12 maart 2018 gepubliceerd.…

Publicaties

Het nieuwe erfrecht: actie vereist?

vrijdag, 07 december 2018

Evenementen
13 december 2018 | 12.30u - 18.00u | Van der Valk, Vught

Nolot Seminar: Recente Belgische ontwikkelingen van belang voor Nederbelgen en de Nederlandse holdingproblematiek voor buitenlandse dga’s

Spreker: Ivo Vande Velde
Evenementen
6 december 2018 | 12.00u - 14.00u | Tour&Taxis, Brussel

Kom alles te weten over ‘cash for car’ en de mobiliteitsvergoeding

Spreker: Katrien Bollen
Evenementen
18 december 2018 | 12.00u - 15.00u | Tour&Taxis, Brussel

Quo vadis Belgisch voetbal: uitdagingen en perspectieven

Spreker: Daan Buylaert en Vincent Vercauteren
Nieuws

De Franse SCI valt buiten de Kaaimantaks. Is dit goed nieuws?

vrijdag, 23 november 2018

"Vandaag verscheen het nieuwe “KB EER” in het Belgisch Staatsblad. Dit koninklijk besluit lijst de entiteiten binnen de EER op die geviseerd zijn door de Kaaimantaks. Wat is de impact…

Publicaties

Het nieuwe erfrecht en zijn fiscale consequenties

vrijdag, 23 november 2018

Het erfrecht is in volle beweging: door de wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht werd het grondig gemoderniseerd. Heel wat bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek werden…

Nieuws

Taks op effectenrekeningen - bekendmaking modaliteiten aangifte en erkenning van aansprakelijk vertegenwoordiger – grijze zone voor buitenlandse banken die vrijwillig betaalagent zijn

dinsdag, 20 november 2018

Beter laat dan nooit, werd in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2018 het koninklijk besluit van 4 november 2018 gepubliceerd dat handelt over de aangifte, de betaling en enkele…

Nieuws

Tiberghien wint Legal Award voor ‘Beste Fiscaal Advocatenkantoor 2018’.

dinsdag, 13 november 2018

Wij zijn zeer verheugd te kunnen meedelen dat Tiberghien door de jury van Trends Legal Awards is uitgeroepen tot het ‘Beste Fiscaal Advocatenkantoor 2018’.

Nieuws

Over “A-A-B” en “AB-AB-C”-verzekeringen: het nieuwe huwelijksvermogensrecht en successierecht, elk zijn eigen logica?

dinsdag, 13 november 2018

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht is op 1 september 2018 in werking getreden. Een van de krachtlijnen bestond erin om in het wettelijk stelsel een duidelijk huwelijksvermogensrechtelijk statuut te geven aan individuele…

Nieuws

Copernicaanse revolutie voor pensioenfondsen en de roerende voorheffing op dividenden

maandag, 12 november 2018

Eerstdaags keurt de ministerraad een wetsontwerp goed met daarin maatregelen tegen belastingfraude en belastingontwijking door pensioeninstellingen op het vlak van roerende voorheffing. De regering wil oneigenlijke vrijstellingen of onterechte terugbetalingen…

Publicaties

Wat met terugname waardevermindering op aandelen na zetelverplaatsing?

donderdag, 08 november 2018

In een opmerkelijk arrest heeft het hof van beroep te Antwerpen zich recentelijk uitgesproken over de fiscale behandeling van de terugname van een waardevermindering op aandelen na een inbound-zetelverptaatsing. De…

Nieuws

Echtgenoten en wettelijke samenwoners in internationale context: twee Europese Verordeningen bepalen het toepasselijke recht en de bevoegde rechter met betrekking tot de vermogensrechtelijke gevolgen van de relatie

dinsdag, 30 oktober 2018

In juni 2016 werden twee Europese verordeningen inzake de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen en huwelijksvermogensstelsels aangenomen. Ze harmoniseren de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van…

Nieuws

Nieuwigheden in het Waals Gewest inzake schenkings- en successierechten – overzicht en vergelijking tussen de drie gewesten

vrijdag, 26 oktober 2018

Het Waals Gewest heeft, bij Decreet van 19 juli 2018, de fiscaliteit afgestemd op het nieuwe erfrecht. Het Vlaams Gewest nam daartoe kort voordien initiatief, bij Decreet van 6 juli…

Nieuws

De Vlaamse regering bereidt zich voor op de hervorming van het vennootschapsrecht.

woensdag, 24 oktober 2018

De federale regering stelt een hervorming van het Wetboek van vennootschappen voor in haar wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (Wetsontwerp/WVV). Het…

Nieuws

De contouren van het Belgisch UBO-register bekend

donderdag, 18 oktober 2018

Met de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna afgekort de…

Evenementen
21 & 22 november 2018 | 08.00u - 19.00u | Brussels Expo - Paleis 11

Congres Forum for the Future 2018

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Publicaties

De kaaimantaks 2.0: Een kritische commentaar bij de aanpassing van de kaaimantaks door de wet van 25 december 2017

dinsdag, 09 oktober 2018

De kaaimantaks is door de wet van 25 december 2017 verveld tot kaaimantaks 2.0, intrinsiek hetzelfde gebleven doch qua effectiviteit en toepassing voorwerp van een gedaanteverwisseling. Diegenen die dachten dat…

Nieuws

Wetsontwerp btw-belaste verhuur goedgekeurd door de Kamer

vrijdag, 05 oktober 2018

Het optioneel stelsel voor een btw-belaste verhuur (voor een uitgebreide bespreking hiervan, zie link) is op 4 oktober 2018 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Hiermee werd de laatste hindernis…

Nieuws

Nieuw standpunt van de Vlaamse belastingdienst over het nieuwe huwelijksvermogensrecht

woensdag, 03 oktober 2018

In het nieuwe huwelijksvermogensrecht wordt voor een aantal activa een onderscheid gemaakt tussen het titularisschap (de titre) en de vermogenswaarde ervan (de finance). “Door dit onderscheid wordt het mogelijk om…

Nieuws

Het Belgisch UBO-register: Gewijzigde deadline van 31 maart 2019

dinsdag, 25 september 2018

Eerder berichtten wij u over de invoering van het Belgisch UBO-register (zie deze link). Dit UBO-register is een (op Europese leest geschoeide) gecentraliseerde databank waaraan vennootschappen, verenigingen, stichtingen, trusts en…

Evenementen
17 september 2018 | 15.45u - 18.00u | Gent

Etion Forum 2018

Nieuws

Hervorming van het huwelijksvermogensrecht

donderdag, 23 augustus 2018

Na de hervorming van het erfrecht bij wet van 31 juli 2017, wordt nu ook het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Op 27 juli 2018 werd de wet van 22 juli 2018 tot…

Nieuws

Minimumbezoldiging bedrijfsleider: verschillende punten uitgeklaard

dinsdag, 21 augustus 2018

Sinds 1 januari 2018 is het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting voor KMO’s vervangen door het lineair tarief van 20% op de eerste schijf van 100.000 EUR belastbaar inkomen.

Evenementen
22 augustus 2018 | 14.00u - 16.00u | Brussel

De Advocatenvennootschap - Impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting & Actualiteiten

Spreker: Katrien Bollen en Ben Van Vlierden
Evenementen
22 augustus 2018 | 11.00u - 13.00u | Brussel

Internationale uitwisseling van fiscale inlichtingen

Spreker: Niels Diepvens
Nieuws

Btw en onroerende verhuur: wat u zeker moet weten over het definitief wetsontwerp

donderdag, 02 augustus 2018

In diverse eerdere nieuwsbrieven hebben we reeds bericht over de saga van de invoering van het optionele btw-stelsel voor onroerende verhuur. In maart dit jaar is er binnen de regering…

Publicaties

Kaaimantaks, a never ending story

donderdag, 19 juli 2018

De ministerraad van 8 juni heeft twee ontwerp-KB's goedgekeurd die het toepassingsgebied van de kaaimantaks verruimen. Het 'EER-KB' wordt in algemenere termen opgesteld, maar laat er daarnaast geen misverstand meer over…

Publicaties

Journalisten en ngo’s: toegang tot fiscale bestuursdocumenten?

donderdag, 12 juli 2018

Journalisten en ngo’s informeren het publiek en stakeholders over zaken van algemeen belang. Zo bracht het International Consortium of Investigative Journalists met de Luxleaks, Swissleaks, Panama papers, Paradise papers en…

Nieuws

Nieuwe meldingsplicht van grensoverschrijdende constructies - Europese richtlijn van 25 mei 2018 in werking vanaf 25 juni 2018

woensdag, 11 juli 2018

‘Op 25 mei 2018 werd de Europese richtlijn goedgekeurd die belastingadviseurs ertoe verplicht om grensoverschrijdende fiscale constructies aan te geven. De meldingsplicht geldt vanaf 1 juli 2020, maar tegelijk voorziet…

Publicaties

Leave a light on. Scheiden zonder schade voor kinderen

dinsdag, 10 juli 2018

Scheiden en de gevolgen hiervan voor onze kinderen is een onderwerp dat velen beroert. Getuige hiervan zijn de vele (kinder)psychologen, bemiddelaars, juristen, pedagogen … die elk vanuit hun eigen specialisatie…

Publicaties

Over gehuwden, ongehuwden en wederzijdse toebedelingen

dinsdag, 10 juli 2018

De klassieke methode van samenleven was vroeger, gedurende eeuwen, het huwelijk. De veiligste methode om het vermogen dat men gedurende het huwelijk samen had opgebouwd, aan de langstlevende te laten…

Publicaties

Decreet 8 december 2017: verrekenbedingen en verblijvingsbedingen onder last – nieuwe regeling is discriminatie

dinsdag, 10 juli 2018

Vaak bestaat de wens tussen gehuwden om de rechten van de langstlevende echtgenoot te maximaliseren (althans bij een eerste huwelijk). Hiervoor bestaan een aantal welgekende planningstechnieken. De vormgeving van de…

Nieuws

Orde op zaken : Raad van State vernietigt het standpunt van de Vlaamse belastingdienst inzake de gesplitste aankoop/ inschrijving

dinsdag, 26 juni 2018

De Raad van State heeft op 12 juni 2018 het standpunt nr. 15004 van de Vlaamse Belastingdienst met betrekking tot de gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving vernietigd. Dit arrest maakt…

Nieuws

Fiscale implicaties van het nieuwe erfrecht

dinsdag, 26 juni 2018

Na de hervorming van het erfrecht, kon ook de hervorming van de erfbelasting niet uitblijven. Inmiddels heeft de Vlaamse regering op 4 mei jl. haar definitieve goedkeuring verleend aan het…

Nieuws

Wanneer veel privé verhuurd vastgoed te veel wordt

donderdag, 21 juni 2018

Zoals algemeen bekend, wordt vastgoed dat door particulieren verhuurd wordt aan privépersonen, die het goed niet voor beroepsdoeleinden gebruiken, in het algemeen vrij mild belast, in functie van het kadastraal…

Publicaties

Taxatievoorwaarde: geen daadwerkelijke belasting vereist

vrijdag, 15 juni 2018

Fiscoloog Internationaal 413  p. 1 Publicatiedatum: 30 april 2018 Rechtbank/Hof:  Cass. Datum van uitspraak:   25 januari 2018 Het Hof van Cassatie heeft zich uitgesproken over de toepassing van de 'vermijdingsbepaling'…

Publicaties

Schuldenaar RV en RPB: fiscus past standpunt opnieuw aan

vrijdag, 15 juni 2018

Fiscoloog 1567  p. 11Publicatiedatum: 23 mei 2018 Wie is schuldenaar van de roerende voorheffing (RV), indien de RV niet aan de bron ingehouden is en de genieter van het roerend…

Nieuws

Maatschap of STAK: houd de touwtjes in handen bij een overdracht

maandag, 11 juni 2018

Bent u bang om de controle over uw bedrijf of de ermee samengaande inkomsten te verliezen bij de overdracht van het familiale vennootschapsvermogen tijdens uw leven? Dan kunnen de Belgische…

Nieuws

Het nieuwe erfrecht en de gevolgen voor familiebedrijven

maandag, 11 juni 2018

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. De wijzigingen zijn verregaand en hebben een aanzienlijke impact op de familiebedrijven, in het bijzonder op de schenking ervan. In…

Nieuws

Geschonken of gelegateerde aandelen aan een minderjarig kind

maandag, 11 juni 2018

Een minderjarig kind valt onder het ouderlijk gezag, dat spreekt vanzelf. Ouders hebben een recht van beheer en genot van alle goederen in eigendom van hun minderjarige kinderen. Ook dus…

Nieuws

Wat met het familiebedrijf als papa hertrouwt?

maandag, 11 juni 2018

Als de aandeelhouder van een familiebedrijf een (tweede) huwelijk overweegt, is het nuttig om even stil te staan bij de impact van dit huwelijk voor het familiebedrijf. Dit is zeker…

Publicaties

Belasting over de toegevoegde waarde – Aftrek van voorbelasting - 2018/28 HvJ 15 september 2016

maandag, 04 juni 2018

De correctie achteraf van een factuur, teneinde bijvoorbeeld een onjuist BTW-identificatienummer recht te zetten, staat er niet aan in de weg dat het recht op aftrek kan worden uitgeoefend voor het jaar waarin…

Nieuws

Private Privak 3.0 – een update

vrijdag, 01 juni 2018

Op basis van de behoeften van de private equity-sector, werd de Private Privak een derde maal herzien. De hervorming maakt komaf met vergaande beperkingen die het succes van de Private…

Nieuws

Nieuwe meldingsplicht van grensoverschrijdende constructies - Europese richtlijn goedgekeurd op 25 mei 2018

vrijdag, 25 mei 2018

‘Op 25 mei 2018 werd de Europese richtlijn goedgekeurd die belastingadviseurs ertoe verplicht om grensoverschrijdende fiscale constructies aan te geven. De meldingsplicht geldt vanaf 1 juli 2020, maar tegelijk voorziet…

Nieuws

Voetbal op groot scherm : fiscale en juridische do's en don'ts

donderdag, 24 mei 2018

Over minder dan een maand is Rusland gastheer voor het wereldkampioenschap voetbal 2018. België is opnieuw van de partij en neemt het in de groepsfase achtereenvolgens op tegen Panama, Tunesië…

Nieuws

De langverwachte circulaire voor de forfaitaire waardering gratis woonst: niets nieuws onder de zon!

donderdag, 17 mei 2018

Op 15 mei ll. publiceerde de FOD Financiën haar Circulaire 2018/C/57 over de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning. Deze Circulaire…

Nieuws

Burgerlijke maatschappen voortaan verplicht in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen én boekhoudplichtig!

woensdag, 16 mei 2018

Op 27 april verscheen in het Belgische Staatsblad de Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht. Waar men dat op basis van de titel van de wet misschien niet zou verwachten,…

Publicaties

DE KAAIMANTAKS 2.0: Een korte inleiding over volkomen en onvolkomen fiscale transparantie anno 2018

dinsdag, 15 mei 2018

In deze bijdrage over de kaaimantaks zullen we stilstaan bij de wijzigingen die werden aangebracht door de programmawet van 25 december 2017 en hoe deze het fiscale regime van de…

Publicaties

Play when feeling lucky...nu ook online?

dinsdag, 15 mei 2018

Het Grondwettelijk hof vernietigt de opheffing van de btw-vrijstelling voor online kans- en geldspelen, maar enkel voor de toekomst (GwH 22 maart 2018, nr. 2018/34). De vrijstelling was ingetrokken met de programmawet…

Publicaties

Naar een activering van de DBI's

dinsdag, 15 mei 2018

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd op het laatste ogenblik een opmerkelijke wijziging toegevoegd aan de teksten: de 95%-DBI-aftrek werd opgetrokken naar 100%. Met deze aanpassing…

Publicaties

Verrekenbedingen fiscaal afgeschaft

vrijdag, 11 mei 2018

Met een verrekenbeding kunnen echtgenoten elkaar laten delen in de waarde van hun vermogen, zonder de goederen zelf gemeenschappelijk te maken: ze bepalen dan bijvoorbeeld dat de minst vermogende echtgenoot…

Publicaties

Bedingen van aanwas gunstig beoordeeld door de Vlaamse belastingdienst

donderdag, 03 mei 2018

Wie getrouwd is met scheiding van goederen, of niet getrouwd, kan de goederen die hij samen met zijn partner bezit aan de langstlevende laten toekomen door een zogenaamd beding van…

Publicaties

Fiscale Regularisatie: Provisionele aangifte kan nu, maar slechts tot 13 april 2018

vrijdag, 13 april 2018

Fiscale Actualiteit, nr. 2018/11 (week 22 - 28 maart 2018), pag. 1-5 De fiscus krijgt steeds meer inlichtingen over buitenlandse rekeningen. Als blijkt dat daar zwart kapitaal op staat, zal…

Publicaties

Psychologische benadering van de werkrelatie tussen de belastingadministratie en de belastingplichtige

vrijdag, 13 april 2018

In deze bijdrage worden aan de hand van inzichten uit de psychologie, meer bepaald de theorie van de Working Alliance, suggesties gedaan om de relatie tussen de belastingadministratie en de…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com