Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Evenementen
17 september 2018 | 15.45u - 18.00u | Gent

Etion Forum 2018

Nieuws

Hervorming van het huwelijksvermogensrecht

donderdag, 23 augustus 2018

Na de hervorming van het erfrecht bij wet van 31 juli 2017, wordt nu ook het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Op 27 juli 2018 werd de wet van 22 juli 2018 tot…

Nieuws

Minimumbezoldiging bedrijfsleider: verschillende punten uitgeklaard

dinsdag, 21 augustus 2018

Sinds 1 januari 2018 is het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting voor KMO’s vervangen door het lineair tarief van 20% op de eerste schijf van 100.000 EUR belastbaar inkomen.

Evenementen
22 augustus 2018 | 14.00u - 16.00u | Brussel

De Advocatenvennootschap - Impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting & Actualiteiten

Spreker: Katrien Bollen en Ben Van Vlierden
Evenementen
22 augustus 2018 | 11.00u - 13.00u | Brussel

Internationale uitwisseling van fiscale inlichtingen

Spreker: Niels Diepvens
Nieuws

Btw en onroerende verhuur: wat u zeker moet weten over het definitief wetsontwerp

donderdag, 02 augustus 2018

In diverse eerdere nieuwsbrieven hebben we reeds bericht over de saga van de invoering van het optionele btw-stelsel voor onroerende verhuur. In maart dit jaar is er binnen de regering…

Publicaties

Kaaimantaks, a never ending story

donderdag, 19 juli 2018

De ministerraad van 8 juni heeft twee ontwerp-KB's goedgekeurd die het toepassingsgebied van de kaaimantaks verruimen. Het 'EER-KB' wordt in algemenere termen opgesteld, maar laat er daarnaast geen misverstand meer over…

Publicaties

Journalisten en ngo’s: toegang tot fiscale bestuursdocumenten?

donderdag, 12 juli 2018

Journalisten en ngo’s informeren het publiek en stakeholders over zaken van algemeen belang. Zo bracht het International Consortium of Investigative Journalists met de Luxleaks, Swissleaks, Panama papers, Paradise papers en…

Nieuws

Nieuwe meldingsplicht van grensoverschrijdende constructies - Europese richtlijn van 25 mei 2018 in werking vanaf 25 juni 2018

woensdag, 11 juli 2018

‘Op 25 mei 2018 werd de Europese richtlijn goedgekeurd die belastingadviseurs ertoe verplicht om grensoverschrijdende fiscale constructies aan te geven. De meldingsplicht geldt vanaf 1 juli 2020, maar tegelijk voorziet…

Publicaties

Leave a light on. Scheiden zonder schade voor kinderen

dinsdag, 10 juli 2018

Scheiden en de gevolgen hiervan voor onze kinderen is een onderwerp dat velen beroert. Getuige hiervan zijn de vele (kinder)psychologen, bemiddelaars, juristen, pedagogen … die elk vanuit hun eigen specialisatie…

Publicaties

Over gehuwden, ongehuwden en wederzijdse toebedelingen

dinsdag, 10 juli 2018

De klassieke methode van samenleven was vroeger, gedurende eeuwen, het huwelijk. De veiligste methode om het vermogen dat men gedurende het huwelijk samen had opgebouwd, aan de langstlevende te laten…

Publicaties

Decreet 8 december 2017: verrekenbedingen en verblijvingsbedingen onder last – nieuwe regeling is discriminatie

dinsdag, 10 juli 2018

Vaak bestaat de wens tussen gehuwden om de rechten van de langstlevende echtgenoot te maximaliseren (althans bij een eerste huwelijk). Hiervoor bestaan een aantal welgekende planningstechnieken. De vormgeving van de…

Nieuws

Orde op zaken : Raad van State vernietigt het standpunt van de Vlaamse belastingdienst inzake de gesplitste aankoop/ inschrijving

dinsdag, 26 juni 2018

De Raad van State heeft op 12 juni 2018 het standpunt nr. 15004 van de Vlaamse Belastingdienst met betrekking tot de gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving vernietigd. Dit arrest maakt…

Nieuws

Fiscale implicaties van het nieuwe erfrecht

dinsdag, 26 juni 2018

Na de hervorming van het erfrecht, kon ook de hervorming van de erfbelasting niet uitblijven. Inmiddels heeft de Vlaamse regering op 4 mei jl. haar definitieve goedkeuring verleend aan het…

Nieuws

Wanneer veel privé verhuurd vastgoed te veel wordt

donderdag, 21 juni 2018

Zoals algemeen bekend, wordt vastgoed dat door particulieren verhuurd wordt aan privépersonen, die het goed niet voor beroepsdoeleinden gebruiken, in het algemeen vrij mild belast, in functie van het kadastraal…

Publicaties

Taxatievoorwaarde: geen daadwerkelijke belasting vereist

vrijdag, 15 juni 2018

Fiscoloog Internationaal 413  p. 1 Publicatiedatum: 30 april 2018 Rechtbank/Hof:  Cass. Datum van uitspraak:   25 januari 2018 Het Hof van Cassatie heeft zich uitgesproken over de toepassing van de 'vermijdingsbepaling'…

Publicaties

Schuldenaar RV en RPB: fiscus past standpunt opnieuw aan

vrijdag, 15 juni 2018

Fiscoloog 1567  p. 11Publicatiedatum: 23 mei 2018 Wie is schuldenaar van de roerende voorheffing (RV), indien de RV niet aan de bron ingehouden is en de genieter van het roerend…

Nieuws

Maatschap of STAK: houd de touwtjes in handen bij een overdracht

maandag, 11 juni 2018

Bent u bang om de controle over uw bedrijf of de ermee samengaande inkomsten te verliezen bij de overdracht van het familiale vennootschapsvermogen tijdens uw leven? Dan kunnen de Belgische…

Nieuws

Het nieuwe erfrecht en de gevolgen voor familiebedrijven

maandag, 11 juni 2018

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. De wijzigingen zijn verregaand en hebben een aanzienlijke impact op de familiebedrijven, in het bijzonder op de schenking ervan. In…

Nieuws

Geschonken of gelegateerde aandelen aan een minderjarig kind

maandag, 11 juni 2018

Een minderjarig kind valt onder het ouderlijk gezag, dat spreekt vanzelf. Ouders hebben een recht van beheer en genot van alle goederen in eigendom van hun minderjarige kinderen. Ook dus…

Nieuws

Wat met het familiebedrijf als papa hertrouwt?

maandag, 11 juni 2018

Als de aandeelhouder van een familiebedrijf een (tweede) huwelijk overweegt, is het nuttig om even stil te staan bij de impact van dit huwelijk voor het familiebedrijf. Dit is zeker…

Publicaties

Belasting over de toegevoegde waarde – Aftrek van voorbelasting - 2018/28 HvJ 15 september 2016

maandag, 04 juni 2018

De correctie achteraf van een factuur, teneinde bijvoorbeeld een onjuist BTW-identificatienummer recht te zetten, staat er niet aan in de weg dat het recht op aftrek kan worden uitgeoefend voor het jaar waarin…

Nieuws

Private Privak 3.0 – een update

vrijdag, 01 juni 2018

Op basis van de behoeften van de private equity-sector, werd de Private Privak een derde maal herzien. De hervorming maakt komaf met vergaande beperkingen die het succes van de Private…

Nieuws

Nieuwe meldingsplicht van grensoverschrijdende constructies - Europese richtlijn goedgekeurd op 25 mei 2018

vrijdag, 25 mei 2018

‘Op 25 mei 2018 werd de Europese richtlijn goedgekeurd die belastingadviseurs ertoe verplicht om grensoverschrijdende fiscale constructies aan te geven. De meldingsplicht geldt vanaf 1 juli 2020, maar tegelijk voorziet…

Nieuws

Voetbal op groot scherm : fiscale en juridische do's en don'ts

donderdag, 24 mei 2018

Over minder dan een maand is Rusland gastheer voor het wereldkampioenschap voetbal 2018. België is opnieuw van de partij en neemt het in de groepsfase achtereenvolgens op tegen Panama, Tunesië…

Nieuws

De langverwachte circulaire voor de forfaitaire waardering gratis woonst: niets nieuws onder de zon!

donderdag, 17 mei 2018

Op 15 mei ll. publiceerde de FOD Financiën haar Circulaire 2018/C/57 over de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning. Deze Circulaire…

Nieuws

Burgerlijke maatschappen voortaan verplicht in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen én boekhoudplichtig!

woensdag, 16 mei 2018

Op 27 april verscheen in het Belgische Staatsblad de Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht. Waar men dat op basis van de titel van de wet misschien niet zou verwachten,…

Publicaties

DE KAAIMANTAKS 2.0: Een korte inleiding over volkomen en onvolkomen fiscale transparantie anno 2018

dinsdag, 15 mei 2018

In deze bijdrage over de kaaimantaks zullen we stilstaan bij de wijzigingen die werden aangebracht door de programmawet van 25 december 2017 en hoe deze het fiscale regime van de…

Publicaties

Play when feeling lucky...nu ook online?

dinsdag, 15 mei 2018

Het Grondwettelijk hof vernietigt de opheffing van de btw-vrijstelling voor online kans- en geldspelen, maar enkel voor de toekomst (GwH 22 maart 2018, nr. 2018/34). De vrijstelling was ingetrokken met de programmawet…

Publicaties

Naar een activering van de DBI's

dinsdag, 15 mei 2018

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd op het laatste ogenblik een opmerkelijke wijziging toegevoegd aan de teksten: de 95%-DBI-aftrek werd opgetrokken naar 100%. Met deze aanpassing…

Publicaties

Verrekenbedingen fiscaal afgeschaft

vrijdag, 11 mei 2018

Met een verrekenbeding kunnen echtgenoten elkaar laten delen in de waarde van hun vermogen, zonder de goederen zelf gemeenschappelijk te maken: ze bepalen dan bijvoorbeeld dat de minst vermogende echtgenoot…

Publicaties

Bedingen van aanwas gunstig beoordeeld door de Vlaamse belastingdienst

donderdag, 03 mei 2018

Wie getrouwd is met scheiding van goederen, of niet getrouwd, kan de goederen die hij samen met zijn partner bezit aan de langstlevende laten toekomen door een zogenaamd beding van…

Publicaties

Fiscale Regularisatie: Provisionele aangifte kan nu, maar slechts tot 13 april 2018

vrijdag, 13 april 2018

Fiscale Actualiteit, nr. 2018/11 (week 22 - 28 maart 2018), pag. 1-5 De fiscus krijgt steeds meer inlichtingen over buitenlandse rekeningen. Als blijkt dat daar zwart kapitaal op staat, zal…

Publicaties

Psychologische benadering van de werkrelatie tussen de belastingadministratie en de belastingplichtige

vrijdag, 13 april 2018

In deze bijdrage worden aan de hand van inzichten uit de psychologie, meer bepaald de theorie van de Working Alliance, suggesties gedaan om de relatie tussen de belastingadministratie en de…

Publicaties

De Europese Verordeningen inzake relatievermogensstelsels: de "I dos en don'ts"

vrijdag, 13 april 2018

In juni 2016 werden de Europese Verordeningen 2016/1104 inzake de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen en 2016/1103 inzake huwelijksvermogensstelsels aangenomen. Ze harmoniseren de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning…

Nieuws

Wetsontwerp ‘cash for car’ goedgekeurd

dinsdag, 10 april 2018

Publicaties

Delft het eenjarigheidsbeginsel het onderspit t.o.v. het gezag van gewijsde, zelfs indien juridische opvattingen inmiddels zijn gewijzigd na ruim tijdsverloop?

donderdag, 29 maart 2018

De heer X. en mevrouw Y. huwden in het jaar 1969. Dit huwelijk bracht 4 kinderen voort. ln 1992 kwam het tot een feitelijke scheiding tussen de heer X. en…

Nieuws

Nieuw standpunt van de Belgische Sociale Zekerheidsinstanties inzake het toepasselijk sociale zekerheidsregime (EU Verordening 883/2004)

donderdag, 29 maart 2018

België past nu het principe van “herkwalificatie” toe. In de context van internationale tewerkstelling is het de EU verordening 883/2004 die bepaalt welk sociaal zekerheidsregime er van toepassing is op…

Nieuws

Versterking holdingregime? Niet voor KMO's!

woensdag, 28 maart 2018

Met het zomerakkoord en de eerder ingevoerde nieuwe regels inzake de vorming van gestort kapitaal werd het holdingregime aanzienlijk gewijzigd. Men zou zich daarbij de vraag kunnen stellen of het…

Publicaties

Verrekenbedingen, schattingsprocedure en andere wijzigingen decretaal geregeld

dinsdag, 27 maart 2018

Het Vlaams Parlement keurde op zes december jl. het ontwerpdecreet houdende wijzigingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit met een ruime meerderheid goed. We lichten in het bijzonder de relevante wijzigingen…

Publicaties

Opname in het passief van een verrekenbeding

dinsdag, 27 maart 2018

Het verrekenbeding heeft veel van zijn fiscaal belang verloren, althans in Vlaanderen niet: de Vlaamse Regering heeft een voorstel van decreet daartoe neergelegd bij het Vlaamse Parlement, dat inmiddels goedgekeurd…

Nieuws

Alsnog revolutie btw en vastgoed: regering keurt optiestelsel btw en onroerende verhuur goed

maandag, 26 maart 2018

Dit weekend heeft de regering in het kader van de begrotingscontrole een akkoord bereikt over de invoering van een optiestelsel voor btw en onroerende verhuur. Het spreekt voor zich dat…

Nieuws

Grondwettelijk Hof vernietigt btw op online gokdiensten

vrijdag, 23 maart 2018

Het Grondwettelijk Hof acht de schrapping van de btw-vrijstelling voor online gokdiensten strijdig met de Grondwettelijke bevoegdheidsverdeling, maar handhaaft de gevolgen voor het verleden.

Nieuws

Liber Amicorum voor Rik Deblauwe

vrijdag, 23 maart 2018

Een ‘buitengewoon gewoon’ en tegelijk ‘gewoon buitengewoon’ man en advocaat, zo zouden wij Rik Deblauwe kunnen omschrijven. Het is dan ook met bijzonder genoegen dat wij dit Liber Amicorum aanbieden…

Nieuws

De kogel is door de kerk: forfaitaire waardering gratis woonst definitief naar de prullenmand!

vrijdag, 23 maart 2018

In onze vorige nieuwsbrief van 23 juni 2016 “Forfaitaire waardering gratis woonst naar prullenmand” werd al een vervolg voorspeld m.b.t. de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het…

Nieuws

Automatische gegevensuitwisseling & de BBI: vragen staat vrij?

donderdag, 22 maart 2018

In het kader van de “Common Reporting Standard” (CRS) was het reeds bekend dat de Belgische fiscus bepaalde informatie m.b.t. door Belgische belastingplichtigen in het buitenland gehouden tegoeden zou ontvangen…

Nieuws

Nieuwigheden Patrimoniumtaks

donderdag, 22 maart 2018

De “patrimoniumtaks” of “de taks tot vergoeding der successierechten”, zijnde de jaarlijkse belasting van 0,17 % verschuldigd op het geheel van de bezittingen van (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) en…

Nieuws

Beding van aanwas: terug van weg geweest

donderdag, 22 maart 2018

Het recentste standpunt van de Vlaamse Belastingdienst nr. 17044 inzake het beding van aanwas biedt perspectieven voor planning tussen echtgenoten, zeker nu wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten in veel gevallen door…

Nieuws

Provisionele aangifte in fiscale regularisatie per 13 april 2018 indienen of eerder aangifte post factum te beperken tot het fiscaal verjaard kapitaal ?

woensdag, 21 maart 2018

In het kader van de “Common Reporting Standard” (CRS) was het reeds bekend dat de Belgische fiscus bepaalde informatie m.b.t. door Belgische belastingplichtigen in het buitenland gehouden tegoeden zou ontvangen…

Nieuws

De impact van het nieuwe erfrecht op filantropie

woensdag, 21 maart 2018

Dat het nieuwe erfrecht gevolgen heeft voor familiale successieplanning, is ondertussen bekend. Maar dat de nieuwe regels ook een impact hebben op de goede doelen die worden bevoordeeld middels schenking…

Nieuws

Gezinswoning volledig vrijgesteld van successierechten - Het Waalse Gewest stemt haar wetgeving af op de andere twee gewesten. Vergelijking van de vrijstellingsvoorwaarden in de drie gewesten

woensdag, 14 maart 2018

Sinds de inwerkingtreding op 1 januari van het Waals decreet van 13 december 2017 houdende diverse fiscale wijzigingen[1], wordt het netto-aandeel van de gezinswoning dat de echtgenoot of de wettelijke…

Publicaties

Een schenking onder last blijft een schenking

donderdag, 08 maart 2018

Hoe dikwijls gebeurt het niet dat iemand aan zijn kinderen iets wil geven, maar dat hij er wel een tegenprestatie wil krijgen: een rente, een bedrag ineens, of een goed…

Nieuws

Aanpassing erfbelasting aan nieuwe erfrecht: De Vlaamse regering beslist als volgt: voortgezet vruchtgebruik wel, terugval van vruchtgebruik niet (meer) belast met erfbelasting

dinsdag, 06 maart 2018

Tijdens de Ministerraad van 2 maart jl. heeft de Vlaamse regering zijn principiële goedkeuring verleend aan het Voorontwerp van Decreet tot modernisering van de erfbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht.1…

Publicaties

Familiale vermogensplanning in het nieuwe erfrecht: nieuwe mogelijkheden?

woensdag, 28 februari 2018

Op 1 september werd de wet tot wijziging van het erfrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Twaalf maanden later, op 1 september 2018, treedt het nieuwe erfrecht in werking. Vanaf…

Publicaties

Vangnetbepaling (oud): rechtbank bevestigt (te) ruime toepassing

woensdag, 28 februari 2018

Terwijl de wetgever inmiddels de scherpe kantjes van de 'vangnetbepaling' in de BNI enigszins heeft afgevijld, duiken in de rechtspraak de eerste uitspraken op over de 'oude' versie van de…

Publicaties

Ruling fiscale neutraliteit mogelijk bij omruiling van kapitalisatieaandelen binnen dezelfde BEVEK of binnen hetzelfde compartiment?

woensdag, 28 februari 2018

Het betreft hier een beslissing van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van 7 februari 2017. De DVB heeft zich hier moeten buigen over het feit of een omruiling van kapitalisatieaandelen…

Publicaties

Voorafgaande beslissing 2017.037 van 14 maart 2017 over de kaaimantaks en de Luxemburgse SICAV-SIF: een moeilijke kwalificatie-oefening...

woensdag, 28 februari 2018

De “kaaimantaks” is een stelsel van fiscale transparantie met betrekking tot inkomsten behaald door juridische constructies, ingevoerd door de artikelen 38 tot 47 van de Programmawet van 10 augustus 2015,…

Publicaties

'Heffing op sparen': legalisering uitbreiding geviseerde fondsen

woensdag, 28 februari 2018

Het ontwerp van Programmawet dat op dit ogenblik in de Kamer behandeld wordt, voorziet niet enkel in een verlaging van de drempel vanaf wanneer de 'heffing op het sparen' van…

Publicaties

Fiscale regularisatie anno 2017 voor privévermogen: een kritische beschouwing

woensdag, 28 februari 2018

De wettelijke en decretale regelingen inzake de fiscale regularisatie anno 2017 zijn verworden tot een zeer complex geheel waarbij de totstandkoming van de regels in totaal zo’n 2 jaar in…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com