Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Nieuws

Het recht op persoonlijk contact tussen grootouders en kinderen: wat verandert er?

maandag, 01 april 2019

De wet van 15 juni 2018 tot wijziging van artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1253ter/1, 1253ter/3 en 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek (verschenen in het Belgisch…

Publicaties

Bepaalde AICB’s blijven buiten de toepassing van artikel 19bis WIB 92

vrijdag, 29 maart 2019

De minister van Financiën heeft recent een belangrijke precisering aangebracht bij het toepassingsgebied van de heffing op het sparen (artikel 19bis WIB 92), ook Reynderstaks genoemd. Bepaalde alternatieve instellingen voor…

Nieuws

“Two beers or not two beers, that’s the question” - Het begrip “bier” en de belastbare grondslag ervan inzake accijnzen

maandag, 25 maart 2019

Twee recente arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn van bijzonder belang voor de Europese biersector. Deze arresten leiden er niet alleen toe dat een aantal…

Publicaties

Een richtlijnconforme algemene antimisbruikbepaling ?

woensdag, 20 maart 2019

Sinds 1 januari 2019 is de Europese richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken van toepassing. De richtlijn kadert in de politieke prioriteit om op het gebied van…

Publicaties

2018: het jaar van het aanwasbeding. Aandachtspunten voor de praktijk

woensdag, 20 maart 2019

Op fiscaal vlak kende het aanwasbeding in 2018 een absoluut hoogtepunt, met de publicatie van een standpunt over het aanwasbeding door de Vlaamse Belastingdienst en met maar liefst zestien goedgekeurde…

Nieuws

Overdracht van familiale vennootschappen: impact WVV

dinsdag, 19 maart 2019

Nu het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen definitief werd goedgekeurd (WVV) treden eveneens enkele wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) in werking. Wij hernemen in dit artikel graag onze…

Nieuws

Nieuwe episode in de Maatschap-saga

dinsdag, 19 maart 2019

Zoals u reeds in onze voorgaande nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, werden recent diverse verplichtingen ingevoerd voor de maatschap (16 mei 2018, 25 september 2018, 3 januari 2019, 13 februari 2019).…

Nieuws

Verrekenen van verliezen door slecht weer binnen land- en tuinbouwondernemingen

maandag, 18 maart 2019

Reeds enkele jaren liggen wetsvoorstellen ter tafel voor het verrekenen van verliezen in de land- en tuinbouwsector veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden. Op 31 januari 2019 werd het Wetsontwerp houdende fiscale,…

Nieuws

Verdwijnt de landbouwvennootschap na de hervorming van het vennootschapsrecht?

maandag, 18 maart 2019

In het kader van de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ter hervorming van het vennootschapsrecht, dat goedgekeurd werd op 28 februari 2019 en in werking treedt…

Nieuws

Kaaimantaks nu ook aangepast voor niet-EER rechtspersonen

vrijdag, 15 maart 2019

De kaaimantaks werd eerder bij KB van 21 november 2018 aangepast voor rechtspersonen binnen de EER. Daarover werd uitvoerig bericht in ons artikel in Fiscale actualiteit nr. 42.  

Evenementen
20 juni 2019 | 10.00u - 17.00u | Sint-Niklaas

Themadag 'Ondernemingsstrafrecht'

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Nieuws

Vernietigingsberoep Vlaamse regelgeving inzake verzekeringsgift afgewezen

vrijdag, 01 maart 2019

Bij arrest van 28 februari 2019 heeft het Grondwettelijk Hof het vernietigingsberoep afgewezen dat beroepsvereniging Assuralia had ingesteld tegen de (nieuwe) Vlaamse regelgeving in de erfbelasting inzake de verzekeringsgift.1

Nieuws

Forfaitaire waardering gratis woonst – Hoofdstuk 4: Arrest hof van beroep is “nieuw feit” voor verzoek tot ambtshalve ontheffing

donderdag, 28 februari 2019

1. Aan het verhaal van de forfaitaire waardering van de gratis woonst lijkt maar geen einde te komen. Na de veelvuldige – uiteindelijk vaste – rechtspraak over het ongrondwettelijk karakter…

Nieuws

Nieuwigheden op vlak van de onderhoudsbijdrage voor kinderen

woensdag, 27 februari 2019

Ons Civiele procedure en geschillenbeslechting- team brengt u graag op de hoogte van enkele nieuwigheden binnen het familierecht, meer bepaald op het vlak van de onderhoudsbijdrage voor minderjarige en studerende…

Nieuws

Digitale publicaties weldra onderworpen aan verlaagde tarieven

vrijdag, 22 februari 2019

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een wetsvoorstel dat voorziet in de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op digitale publicaties. Indien het wetsvoorstel wordt aanvaard, komt er…

Publicaties

Hoe ver drijft het Verenigd Koninkrijk weg van de EU? De impact van een harde Brexit op douane- en accijnsvlak

woensdag, 20 februari 2019

Zoals het er nu naar uitziet, verlaat het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019 om 0.00 uur [29 maart 2019 om 23 uur in het Verenigd Koninkrijk.] de Europese Unie…

Publicaties

Fiscaal gunstregime voor de vererving van familiale vennootschappen: het Vlaamse Gewest anticipeert

dinsdag, 19 februari 2019

De wetgever heeft de bedoeling om het 'oude' Wetboek Vennootschappen (WVenn.) te vervangen door een nieuw en moderner Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WW). Het nieuwe vennootschapsrecht zal een aantal…

Publicaties

Belastbaar tijdstip buitenlandse dividenden: inschrijving op Belgische rekening?

dinsdag, 19 februari 2019

In een arrest van 24 april 2018 heeft het hof van beroep te Gent zich uitgesproken over het belastbaar tijdstip van buitenlandse dividenden. Het hof concludeert dat niet de datum…

Nieuws

Deadline Belgisch UBO-register uitgesteld tot 30 september 2019

woensdag, 13 februari 2019

Zoals reeds eerder op onze site meegedeeld, wordt door het koninklijk besluit inzake de praktische modaliteiten van het UBO-register, 30 november 2018 voorzien als deadline om deze informatie aan het…

Publicaties

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: wat nieuws voor de gehuwde zakenman of vrouw?

woensdag, 06 februari 2019

Deze bijdrage onderzoekt de impact van de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van…

Publicaties

De Franse "impôt sur la fortune immobilière" en haar toepassing op de Franse tweede verblijven van Belgen

woensdag, 30 januari 2019

'La douce France': de Belgen zijn er zot van, al is het maar voortgaand op het aantal (privé) onroerend goed transacties van Belgen in Frankrijk die wij de voorbije jaren…

Publicaties

Gent 22 februari 2018: A posteriori toevoeging van een conventioneel beding van terugkeer aan een gedane schenking: Quid?

vrijdag, 25 januari 2019

"Een schenking is een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt", zo bepaalt artikel 894 van…

Evenementen
19 maart 2019 | 12.30u - 18.00u | Leuven

Dag van het Pensioenrecht: Fiscaliteit

Spreker: Koen Van Duyse
Publicaties

Familierechtelijke aspecten van het hervormde erfrecht

woensdag, 23 januari 2019

Door de wet van 31 juli 201, zoals gewijzigd door de wet van 22 juli 2018 (hierna: Erfwet), wordt de reeds lang beoogde hervorming van het erfrecht eindelijk gerealiseerd. Door de…

Evenementen
19 maart 2019 | 18.30u - 22.00u | Universiteit Antwerpen

Groot Fiscaal Verkiezingsdebat

Spreker: Prof. dr. Bruno Peeters & Bernard Peeters (andere sprekers zie uitnodiging)
Nieuws

Brexit: geen tijd te verliezen

woensdag, 23 januari 2019

Brexit zal een enorme impact hebben op bedrijven die zaken doen met het VK. Vooral de gevolgen voor douane en btw zullen gigantisch zijn. Zoals minister De Croo recent beklemtoonde,…

Evenementen
11 februari 2019 | 18.00u - 21.10u | Gerechtsgebouw Brugge

Studieavond Patrimonium 2018

Spreker: Prof. dr. Walter Pintens & Prof. dr. Charlotte Declerck
Evenementen
28 januari 2019 | 15.30u - 19.00u | Universiteit Hasselt

Studieavond Patrimonium 2018

Spreker: Prof. dr. Walter Pintens & Prof. dr. Charlotte Declerck
Nieuws

Tiberghien breidt zijn douane en accijnzen team uit

vrijdag, 11 januari 2019

Om een antwoord te bieden op de toegenomen vraag naar expertise op gebied van douane en accijnzen heeft Tiberghien zijn praktijkgroep Indirecte Belastingen verder uitgebreid. Jurgen Gevers vervoegde het team…

Nieuws

“’T is gebeurd!” – Forfaitaire waardering gratis woonst: KB/WIB92 eindelijk aangepast conform Circulaire

dinsdag, 08 januari 2019

1. In onze voorgaande nieuwsbrief van 17 mei 2018 werd de Circulaire 2018/C/57 van 15 mei 2018 besproken over de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze…

Nieuws

Onderscheid in tarief van de nalatigheids- en moratoriuminteresten doorstaat de grondwettigheidstoets

dinsdag, 08 januari 2019

1. De Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (BS 29 december 2017) heeft diverse maatregelen in het leven geroepen. Eén van deze maatregelen betreft de nieuwe…

Publicaties

Zijn nieuwe schulden na het overlijden nog aftrekbaar?

maandag, 07 januari 2019

Standpunt Vlabel nr. 18019, 19 maart 2018 In zijn standpunt nummer 18019 aanvaardt de Vlaamse Belastingdienst dat passiva, die in de aangifte niet opgenomen zijn, onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn.

Publicaties

De 'burgerlijke maatschap' is dood. Leve de 'maatschap-onderneming'?

donderdag, 03 januari 2019

De maatschap-onderneming, De Wet Hervorming Ondememingsrecht vervangt het verouderde handelsrecht door een modern ondernemingsrecht. De oude summa divisio tussen handelaar en niet handelaar wordt hierbij vervangen door een nieuwe opdeling tussen ondememingen en consumenten. Hierdoor…

Publicaties

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht. Commentaar bij de wet van 22 juli 2018

vrijdag, 28 december 2018

Inleiding 1. Het huwelijksvermogensrecht, waarvan de laatste grote hervorming gebeurde door de wet van 14 juli 1976, bevatte verouderde en onvolkomen regelgeving. Zo was het statuut van verschillende goederen en…

Publicaties

Aanslag geheime commissielonen doorstaat eens te meer toets aan de Grondwet

donderdag, 27 december 2018

Verdoken meerwinsten Het Grondwettelijk Hof spreekt zich opnieuw uit over de aanslag geheime commissielonen. Deze keer gaat het over de zgn. tweede ontsnappingsroute, de mogelijkheid voor de vennootschap om de…

Publicaties

Modernisering van de erfbelasting (6): vrijstelling van € 50.000 op roerend goed voor partners

dinsdag, 11 december 2018

Een van de maatregelen die door het Decreet van 6 juli 2018 tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht, B.S. 20 juli 2018 werden genomen…

Publicaties

Modernisering van de erfbelasting (5): vrijstellingen voor weeskinderen

dinsdag, 11 december 2018

Naar aanleiding van het nieuwe erfrecht heeft de Vlaamse wetgever gezorgd voor nieuwe vrijstellingen voor weeskinderen: een van € 75.000 voor roerende goederen, en een onbeperkte vrijstelling voor de verkrijgingen…

Publicaties

Modernisering van de erfbelasting (4): nieuwe tarieven

dinsdag, 11 december 2018

Het Decreet van 6 juli 2018 tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht, B.S. 20 juli 2018 heeft ook nieuwe tarieven ingevoerd voor verkrijgingen niet…

Publicaties

Modernisering van de erfbelasting (3): belasting van onoverdraagbare aandelen

dinsdag, 11 december 2018

Een derde wijziging die door het Decreet van 6 juli 2018 tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht, B.S. 20 juli 2018, artikel 5, aan…

Publicaties

Geen aansprakelijkheid meer van de erfgenamen voor schenkingen in de laatste drie jaar

dinsdag, 11 december 2018

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de erfgenamen en algemene legatarissen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de rechten en interesten verschuldigd op schenkingen in de laatste drie jaar voor…

Nieuws

De vrijwillige erfenissprong

dinsdag, 11 december 2018

Publicaties

Modernisering van de erfbelasting (2): terugvallend vruchtgebruik wordt niet langer belast met erfbelasting

vrijdag, 07 december 2018

Een tweede wijziging aan de Vlaamse codex fiscaliteit die werd aangebracht door het Decreet van 6 juli 2018 tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht,…

Publicaties

Modernisering van de erfbelasting (1): voortgezet vruchtgebruik wordt belast

vrijdag, 07 december 2018

In onze bijdrage “Het nieuwe erfrecht en zijn fiscale gevolgen” (Taxwin 12 oktober 2017) hebben wij aangegeven wat de krachtlijnen zijn van het nieuwe erfrecht, en wat mogelijks de fiscale…

Publicaties

De bierroute en de kaasroute

vrijdag, 07 december 2018

De Raad van State heeft het beruchte standpunt 15004 van de Vlaamse belastingdienst vernietigd, tot groot jolijt van vele belastingplichtigen, maar wellicht tot ongenoegen van de Vlaamse belastingdienst zelf en…

Publicaties

Hoe lang kan de Vlaamse belastingdienst terugkomen op een schatting in de aangifte?

vrijdag, 07 december 2018

De erfbelasting of schenkbelasting wordt geheven op de waarde van de geërfde of geschonken goederen; en daarop kan de Vlaamse Belastingdienst controle uitoefenen. Hoe lang kan hij dat? Kan de…

Publicaties

Standpunten van de Vlaamse belastingdienst, gepubliceerd in 2018

vrijdag, 07 december 2018

De Vlaamse belastingdienst heeft een aantal standpunten ingenomen over het nieuwe erfrecht. Ze dragen als datum 2 oktober en 16 oktober 2017, maar werden pas op 12 maart 2018 gepubliceerd.…

Publicaties

Het nieuwe erfrecht: actie vereist?

vrijdag, 07 december 2018

Evenementen
13 december 2018 | 12.30u - 18.00u | Van der Valk, Vught

Nolot Seminar: Recente Belgische ontwikkelingen van belang voor Nederbelgen en de Nederlandse holdingproblematiek voor buitenlandse dga’s

Spreker: Ivo Vande Velde
Evenementen
6 december 2018 | 12.00u - 14.00u | Tour&Taxis, Brussel

Kom alles te weten over ‘cash for car’ en de mobiliteitsvergoeding

Spreker: Katrien Bollen
Evenementen
18 december 2018 | 12.00u - 15.00u | Tour&Taxis, Brussel

Quo vadis Belgisch voetbal: uitdagingen en perspectieven

Spreker: Daan Buylaert en Vincent Vercauteren
Nieuws

De Franse SCI valt buiten de Kaaimantaks. Is dit goed nieuws?

vrijdag, 23 november 2018

"Vandaag verscheen het nieuwe “KB EER” in het Belgisch Staatsblad. Dit koninklijk besluit lijst de entiteiten binnen de EER op die geviseerd zijn door de Kaaimantaks. Wat is de impact…

Publicaties

Het nieuwe erfrecht en zijn fiscale consequenties

vrijdag, 23 november 2018

Het erfrecht is in volle beweging: door de wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht werd het grondig gemoderniseerd. Heel wat bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek werden…

Nieuws

Taks op effectenrekeningen - bekendmaking modaliteiten aangifte en erkenning van aansprakelijk vertegenwoordiger – grijze zone voor buitenlandse banken die vrijwillig betaalagent zijn

dinsdag, 20 november 2018

Beter laat dan nooit, werd in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2018 het koninklijk besluit van 4 november 2018 gepubliceerd dat handelt over de aangifte, de betaling en enkele…

Nieuws

Tiberghien wint Legal Award voor ‘Beste Fiscaal Advocatenkantoor 2018’.

dinsdag, 13 november 2018

Wij zijn zeer verheugd te kunnen meedelen dat Tiberghien door de jury van Trends Legal Awards is uitgeroepen tot het ‘Beste Fiscaal Advocatenkantoor 2018’.

Nieuws

Over “A-A-B” en “AB-AB-C”-verzekeringen: het nieuwe huwelijksvermogensrecht en successierecht, elk zijn eigen logica?

dinsdag, 13 november 2018

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht is op 1 september 2018 in werking getreden. Een van de krachtlijnen bestond erin om in het wettelijk stelsel een duidelijk huwelijksvermogensrechtelijk statuut te geven aan individuele…

Nieuws

Copernicaanse revolutie voor pensioenfondsen en de roerende voorheffing op dividenden

maandag, 12 november 2018

Eerstdaags keurt de ministerraad een wetsontwerp goed met daarin maatregelen tegen belastingfraude en belastingontwijking door pensioeninstellingen op het vlak van roerende voorheffing. De regering wil oneigenlijke vrijstellingen of onterechte terugbetalingen…

Publicaties

Wat met terugname waardevermindering op aandelen na zetelverplaatsing?

donderdag, 08 november 2018

In een opmerkelijk arrest heeft het hof van beroep te Antwerpen zich recentelijk uitgesproken over de fiscale behandeling van de terugname van een waardevermindering op aandelen na een inbound-zetelverptaatsing. De…

Nieuws

Echtgenoten en wettelijke samenwoners in internationale context: twee Europese Verordeningen bepalen het toepasselijke recht en de bevoegde rechter met betrekking tot de vermogensrechtelijke gevolgen van de relatie

dinsdag, 30 oktober 2018

In juni 2016 werden twee Europese verordeningen inzake de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen en huwelijksvermogensstelsels aangenomen. Ze harmoniseren de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van…

Nieuws

Nieuwigheden in het Waals Gewest inzake schenkings- en successierechten – overzicht en vergelijking tussen de drie gewesten

vrijdag, 26 oktober 2018

Het Waals Gewest heeft, bij Decreet van 19 juli 2018, de fiscaliteit afgestemd op het nieuwe erfrecht. Het Vlaams Gewest nam daartoe kort voordien initiatief, bij Decreet van 6 juli…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com