Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Nieuws

Ja, ik wil … maar niet het vruchtgebruik van de aandelen van het familiebedrijf

vrijdag, 20 september 2019

Familiebedrijven vormen een belangrijke motor van onze economie. Ook de wetgever is zich hiervan bewust. Op fiscaal gebied geldt op vandaag in alle gewesten een gunstregeling voor de overdracht van…

Evenementen
28 september 2019 | 9.00u - 13.00u | Leuven

Fiscale procedure : hoe in de praktijk communiceren met de fiscus

Spreker: Bruno Cardoen en Ben Van Vlierden
Nieuws

Zaak Brussels Securities (C-389/18): DBI-aftrek andermaal onder vuur!

vrijdag, 06 september 2019

De DBI-aftrek blijft voor problemen zorgen op het vlak van de conformiteit met de moeder-dochterrichtlijn. Zoals verwacht, blijkt dat de aanpassing aan de DBI-regeling na het Cobelfret-arrest niet alle problemen…

Nieuws

Blijft fiscale Antigoon dan toch overeind in inkomstenbelastingen, zelfs al is het bewijs verkregen n.a.v. een btw-onderzoek?

maandag, 19 augustus 2019

In fiscale zaken is het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs door de fiscale administratie regelmatig het voorwerp van verhitte discussies voor de rechtbanken en hoven. Het gebruik van onrechtmatig verkregen…

Nieuws

Hoe geef ik mijn vakantiewoning aan in mijn fiscale aangifte?

maandag, 22 juli 2019

Een Belgische rijksinwoner wordt in de personenbelasting belast op zijn wereldwijd inkomen. Wie een buitenlandse vakantiewoning heeft, moet daar dus melding van maken in zijn aangifte in de personenbelasting.

Nieuws

Nieuwe FAQ UBO-register per 19 juli 2019 : Beursgenoteerde vennootschappen vallen dan toch niet onder het toepassingsgebied.

vrijdag, 19 juli 2019

Hoewel de deadline voor de registratie in het UBO-register nog niet voorbij is, heeft de toepasselijke FAQ al verschillende gedaantes gekend en is die duidelijk onderhevig aan voortschrijdend inzicht (wat…

Nieuws

Taks op effectenrekening – aangiftetermijn tot 31 augustus 2019 als indiening via mandataris

donderdag, 04 juli 2019

Indien de taks niet ingehouden en betaald werd door de tussenpersoon, dan moet de titularis die de taks verschuldigd is een individuele aangifte indienen, uiterlijk op de laatste dag voor…

Evenementen
20 november 2019 | 12.45u - 19.00u | Oostkamp

Nieuw samengestelde gezinnen: de balans na 1 jaar nieuw erf- en huwelijksvermogensrecht: oplossing of nog steeds uitdaging?

Spreker: Alain Van Geel en Murielle Gijbels
Evenementen
6 november 2019 | 12.45u - 19.00u | Antwerpen

Nieuw samengestelde gezinnen: de balans na 1 jaar nieuw erf- en huwelijksvermogensrecht: oplossing of nog steeds uitdaging?

Spreker: Alain Van Geel en Murielle Gijbels
Evenementen
14 oktober 2019 | 12.45u - 19.00u | Houthalen

Nieuw samengestelde gezinnen: de balans na 1 jaar nieuw erf- en huwelijksvermogensrecht: oplossing of nog steeds uitdaging?

Spreker: Alain Van Geel en Murielle Gijbels
Nieuws

Update 4 juli - Taks op effectenrekeningen- enkele verduidelijkingen bij de aangifte en bij de terugvraag van teveel betaalde taks door titularissen van effectenrekeningen

donderdag, 27 juni 2019

Een administratieve circulaire van 17 april 2019, opgesteld in de vorm van vragen en antwoorden, vat de regels samen over deze aangifte en betaling van de taks op effectenrekeningen. Verder…

Nieuws

Nieuwe regels RV voor pensioeninstellingen en schuldenaars van roerende voorheffing

donderdag, 27 juni 2019

In onze newsflash van 12 november vorig jaar kondigden wij een copernicaanse revolutie voor pensioenfondsen aan. Hun quasi zero taxation zou niet langer standhouden. Ondertussen werd de wet definitief op…

Nieuws

Diverse ontwikkelingen inzake beleggingsfiscaliteit

donderdag, 27 juni 2019

De laatste maanden hebben er zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan voor de particuliere belegger. Er werd een vrijstelling van roerende voorheffing ingevoerd voor zogenaamde ‘spin-offs’ en de praktische modaliteiten werden…

Nieuws

Terugvorderingsmogelijkheden Belgische abonnementstaks en roerende voorheffing voor Luxemburgse ICB’s

donderdag, 27 juni 2019

In enkele recente arresten bevestigt het hof van beroep te Brussel de eerdere rechtspraak van de rechtbank van eerste aanleg dat de abonnemenstaks in hoofde van Luxemburgse SICAV’s strijdig is…

Nieuws

Kaaimantaks en beleggingsinstellingen: impact van de nieuwe koninklijke besluiten

donderdag, 27 juni 2019

De kaaimantaks voorziet een regime van fiscaal transparante belastingheffing voor de inkomsten geïnd door bepaalde laag belaste entiteiten (« juridische constructies »). De kaaimantaks is van toepassing op rijksinwoners en belastingplichtigen in…

Evenementen
29 november 2019 | 9.30u - 17.30u | Zwijnaarde

Studiedag ‘Internationale fiscaliteit: een update’

Spreker: Bernard Peeters
Nieuws

Btw-aftrek publiciteitskosten en commissies bij bouwpromotor: Hof van Cassatie vraagt het Hof van Justitie om verduidelijking

dinsdag, 18 juni 2019

Bij vastgoedontwikkeling is het een courante praktijk dat een bouwpromotor een project realiseert op andermans grond. De grondeigenaar verleent hierbij een opstalrecht/bouwtoelating aan de promotor die het project realiseert. De…

Publicaties

Commentaar voorafgaande beslissing nr. 18040 van de Vlaamse Belastingadministratie

donderdag, 13 juni 2019

Op 5 september 2018 heeft de Vlaamse Belastingadministratie zich uitgesproken over de voorgelegde feiten en voorgenomen handelingen van partijen. De administratie oordeelt dat de vraagstelling naar de toepassing van artikel 2.7.1,.0.7 VCF…

Publicaties

Is het abattement voor gehandicapte personen wel een voetvrijstelling?

donderdag, 13 juni 2019

Aan het hof van beroep te Gent werd de vraag voorgelegd hoe het abattement voor gehandicapte personen berekend moet worden: is dit een voetvrijstelling, of mag afgetrokken worden van de…

Publicaties

Fiscale gevolgen van het nieuwe erfrecht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

woensdag, 12 juni 2019

Beknopte vergelijking tussen de door de gewesten aangenomen maatregelen Op 13 december 2018 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ordonnantie aangenomen ter aanpassing aan het nieuwe erfrecht van zijn Wetboek der registratierechten en…

Nieuws

Btw en onroerende verhuur: nieuwe herzieningsregels eindelijk gepubliceerd

woensdag, 29 mei 2019

De invoering van een verlengde herzieningstermijn van 25 jaar bij de invoering van btw op onroerende verhuur per 1 januari 2019 vereiste nog gedetailleerde uitvoeringsbepalingen. Dit is nu finaal gebeurd…

Publicaties

Het wettelijk recht van terugkeer

dinsdag, 14 mei 2019

Het gebeurt meer en meer dat ouders hun kinderen helpen om zich te ‘installeren’. Ze gaan samenleven, of gewoon alleen wonen, en willen een huis kopen.Om hen daarbij te helpen,…

Publicaties

Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (4): Inbreng om niet = schenking

donderdag, 02 mei 2019

Door artikel 11 van het decreet van 21 december 2018 worden in een bepaling van de Vlaamse codex fisaliteit de woorden “inclusief inbrengen of niet” ingevoegd. Op het eerste gezicht…

Publicaties

Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (3): kapitaalbehoud bij familiale vennootschappen

dinsdag, 30 april 2019

In een vorige bijdrage hadden wij al het over de familiale vennootschappen, en meer bepaald de vervanging van het aandelenbezit door stemrecht wat betreft de participatievoorwaarde1.Het decreet van 21 december…

Publicaties

Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (2): van aandelen naar stemrecht bij familiale vennootschappen

donderdag, 25 april 2019

In een eerste bijdrage bespraken we de – relatief beperkte – wijzigingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit in verband met het voortgezet vruchtgebruik. Een tweede belangrijker wijziging betreft de participatievoorwaarde…

Publicaties

Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (1): welke belasting bij schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik?

dinsdag, 23 april 2019

Een decreet van 21 december 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2018, wijzigt een heel aantal bepalingen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Nieuws

Ceci n’est pas une cigarette. Het begrip “sigaren en cigarillo’s” voor accijnsdoeleinden.

woensdag, 17 april 2019

In een recent arrest oordeelde het Hof van Justitie dat tabaksrolletjes met een dekblad van natuurtabak die ter hoogte van de filter omhuld zijn met een extra papieren laag, moeten…

Publicaties

'Heffing op sparen' en rechten verworven voor januari 2018: minister corrigeert Fiscus

woensdag, 10 april 2019

Uit het antwoord van de minister van Financiën op een recente mondelinge parlementaire vraag kan worden afgeleid dat de Administratie voor haar beurt heeft gesproken toen zij met ingang van…

Publicaties

Een richtlijnconforme algemene antimisbruikbepaling?

woensdag, 03 april 2019

Sinds 1 januari 2019 is de Europese richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken van toepassingt. De richtlijn kadert in de politieke prioriteit om op het gebied van…

Nieuws

Vrijstelling van schenkbelasting bij erfenissprong: Schrapping ‘categorie van goederen’ bij decreet van 21 december 2018: concrete impact en overzicht stand van zaken.

dinsdag, 02 april 2019

Sinds 1 september 2018 kan men in Vlaanderen goederen die men uit een nalatenschap verkrijgt doorschenken aan zijn afstammelingen met vrijstelling van schenkbelasting ingevolge de nieuwe regeling voorzien in artikel…

Nieuws

Het recht op persoonlijk contact tussen grootouders en kinderen: wat verandert er?

maandag, 01 april 2019

De wet van 15 juni 2018 tot wijziging van artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1253ter/1, 1253ter/3 en 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek (verschenen in het Belgisch…

Publicaties

Bepaalde AICB’s blijven buiten de toepassing van artikel 19bis WIB 92

vrijdag, 29 maart 2019

De minister van Financiën heeft recent een belangrijke precisering aangebracht bij het toepassingsgebied van de heffing op het sparen (artikel 19bis WIB 92), ook Reynderstaks genoemd. Bepaalde alternatieve instellingen voor…

Nieuws

“Two beers or not two beers, that’s the question” - Het begrip “bier” en de belastbare grondslag ervan inzake accijnzen

maandag, 25 maart 2019

Twee recente arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn van bijzonder belang voor de Europese biersector. Deze arresten leiden er niet alleen toe dat een aantal…

Publicaties

Een richtlijnconforme algemene antimisbruikbepaling ?

woensdag, 20 maart 2019

Sinds 1 januari 2019 is de Europese richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken van toepassing. De richtlijn kadert in de politieke prioriteit om op het gebied van…

Publicaties

2018: het jaar van het aanwasbeding. Aandachtspunten voor de praktijk

woensdag, 20 maart 2019

Op fiscaal vlak kende het aanwasbeding in 2018 een absoluut hoogtepunt, met de publicatie van een standpunt over het aanwasbeding door de Vlaamse Belastingdienst en met maar liefst zestien goedgekeurde…

Nieuws

Overdracht van familiale vennootschappen: impact WVV

dinsdag, 19 maart 2019

Nu het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen definitief werd goedgekeurd (WVV) treden eveneens enkele wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) in werking. Wij hernemen in dit artikel graag onze…

Nieuws

Nieuwe episode in de Maatschap-saga

dinsdag, 19 maart 2019

Zoals u reeds in onze voorgaande nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, werden recent diverse verplichtingen ingevoerd voor de maatschap (16 mei 2018, 25 september 2018, 3 januari 2019, 13 februari 2019).…

Nieuws

Verrekenen van verliezen door slecht weer binnen land- en tuinbouwondernemingen

maandag, 18 maart 2019

Reeds enkele jaren liggen wetsvoorstellen ter tafel voor het verrekenen van verliezen in de land- en tuinbouwsector veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden. Op 31 januari 2019 werd het Wetsontwerp houdende fiscale,…

Nieuws

Verdwijnt de landbouwvennootschap na de hervorming van het vennootschapsrecht?

maandag, 18 maart 2019

In het kader van de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ter hervorming van het vennootschapsrecht, dat goedgekeurd werd op 28 februari 2019 en in werking treedt…

Nieuws

Kaaimantaks nu ook aangepast voor niet-EER rechtspersonen

vrijdag, 15 maart 2019

De kaaimantaks werd eerder bij KB van 21 november 2018 aangepast voor rechtspersonen binnen de EER. Daarover werd uitvoerig bericht in ons artikel in Fiscale actualiteit nr. 42.  

Evenementen
20 juni 2019 | 10.00u - 17.00u | Sint-Niklaas

Themadag 'Ondernemingsstrafrecht'

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Nieuws

Vernietigingsberoep Vlaamse regelgeving inzake verzekeringsgift afgewezen

vrijdag, 01 maart 2019

Bij arrest van 28 februari 2019 heeft het Grondwettelijk Hof het vernietigingsberoep afgewezen dat beroepsvereniging Assuralia had ingesteld tegen de (nieuwe) Vlaamse regelgeving in de erfbelasting inzake de verzekeringsgift.1

Nieuws

Forfaitaire waardering gratis woonst – Hoofdstuk 4: Arrest hof van beroep is “nieuw feit” voor verzoek tot ambtshalve ontheffing

donderdag, 28 februari 2019

1. Aan het verhaal van de forfaitaire waardering van de gratis woonst lijkt maar geen einde te komen. Na de veelvuldige – uiteindelijk vaste – rechtspraak over het ongrondwettelijk karakter…

Nieuws

Nieuwigheden op vlak van de onderhoudsbijdrage voor kinderen

woensdag, 27 februari 2019

Ons Civiele procedure en geschillenbeslechting- team brengt u graag op de hoogte van enkele nieuwigheden binnen het familierecht, meer bepaald op het vlak van de onderhoudsbijdrage voor minderjarige en studerende…

Nieuws

Digitale publicaties weldra onderworpen aan verlaagde tarieven

vrijdag, 22 februari 2019

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een wetsvoorstel dat voorziet in de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op digitale publicaties. Indien het wetsvoorstel wordt aanvaard, komt er…

Publicaties

Hoe ver drijft het Verenigd Koninkrijk weg van de EU? De impact van een harde Brexit op douane- en accijnsvlak

woensdag, 20 februari 2019

Zoals het er nu naar uitziet, verlaat het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019 om 0.00 uur [29 maart 2019 om 23 uur in het Verenigd Koninkrijk.] de Europese Unie…

Publicaties

Fiscaal gunstregime voor de vererving van familiale vennootschappen: het Vlaamse Gewest anticipeert

dinsdag, 19 februari 2019

De wetgever heeft de bedoeling om het 'oude' Wetboek Vennootschappen (WVenn.) te vervangen door een nieuw en moderner Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WW). Het nieuwe vennootschapsrecht zal een aantal…

Publicaties

Belastbaar tijdstip buitenlandse dividenden: inschrijving op Belgische rekening?

dinsdag, 19 februari 2019

In een arrest van 24 april 2018 heeft het hof van beroep te Gent zich uitgesproken over het belastbaar tijdstip van buitenlandse dividenden. Het hof concludeert dat niet de datum…

Nieuws

Deadline Belgisch UBO-register uitgesteld tot 30 september 2019

woensdag, 13 februari 2019

Zoals reeds eerder op onze site meegedeeld, wordt door het koninklijk besluit inzake de praktische modaliteiten van het UBO-register, 30 november 2018 voorzien als deadline om deze informatie aan het…

Publicaties

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: wat nieuws voor de gehuwde zakenman of vrouw?

woensdag, 06 februari 2019

Deze bijdrage onderzoekt de impact van de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van…

Publicaties

De Franse "impôt sur la fortune immobilière" en haar toepassing op de Franse tweede verblijven van Belgen

woensdag, 30 januari 2019

'La douce France': de Belgen zijn er zot van, al is het maar voortgaand op het aantal (privé) onroerend goed transacties van Belgen in Frankrijk die wij de voorbije jaren…

Publicaties

Gent 22 februari 2018: A posteriori toevoeging van een conventioneel beding van terugkeer aan een gedane schenking: Quid?

vrijdag, 25 januari 2019

"Een schenking is een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt", zo bepaalt artikel 894 van…

Evenementen
19 maart 2019 | 12.30u - 18.00u | Leuven

Dag van het Pensioenrecht: Fiscaliteit

Spreker: Koen Van Duyse
Publicaties

Familierechtelijke aspecten van het hervormde erfrecht

woensdag, 23 januari 2019

Door de wet van 31 juli 201, zoals gewijzigd door de wet van 22 juli 2018 (hierna: Erfwet), wordt de reeds lang beoogde hervorming van het erfrecht eindelijk gerealiseerd. Door de…

Evenementen
19 maart 2019 | 18.30u - 22.00u | Universiteit Antwerpen

Groot Fiscaal Verkiezingsdebat

Spreker: Prof. dr. Bruno Peeters & Bernard Peeters (andere sprekers zie uitnodiging)
Nieuws

Brexit: geen tijd te verliezen

woensdag, 23 januari 2019

Brexit zal een enorme impact hebben op bedrijven die zaken doen met het VK. Vooral de gevolgen voor douane en btw zullen gigantisch zijn. Zoals minister De Croo recent beklemtoonde,…

Evenementen
11 februari 2019 | 18.00u - 21.10u | Gerechtsgebouw Brugge

Studieavond Patrimonium 2018

Spreker: Prof. dr. Walter Pintens & Prof. dr. Charlotte Declerck
Evenementen
28 januari 2019 | 15.30u - 19.00u | Universiteit Hasselt

Studieavond Patrimonium 2018

Spreker: Prof. dr. Walter Pintens & Prof. dr. Charlotte Declerck
Nieuws

Tiberghien breidt zijn douane en accijnzen team uit

vrijdag, 11 januari 2019

Om een antwoord te bieden op de toegenomen vraag naar expertise op gebied van douane en accijnzen heeft Tiberghien zijn praktijkgroep Indirecte Belastingen verder uitgebreid. Jurgen Gevers vervoegde het team…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com