Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Fiscale regularisaties te verdelen in Categorie 1, Categorie 2 en Categorie 3: Een complexe aangelegenheid

woensdag, 15 maart 2017

Fiscale regularisaties te verdelen in Categorie 1, Categorie 2 en Categorie 3: Een complexe aangelegenheid

15-03-2017 - In Fiscale Actualiteit 2017/08 publiceerden wij eerder al een korte commentaar op de samenwerkingsakkoorden waarin het Vlaamse gewest en het Waals en Brussels Hoofdstedelijk gewest met de Federale Staat afspreken hoe gevallen van fiscale regularisaties zullen behandeld worden die zowel federale als gewestelijke belastingen bevatten maar waarvoor geen exacte opsplitsing mogelijk is. Voor de volledige tekst verwijzen wij naar dat artikel. Samengevat komt het erop neer dat een fiscale regularisatie moet worden opgedeeld in drie categorieën:

  • Categorie 1 : De louter federale belastingen

  • Categorie 2 : De louter gewestelijke belastingen

  • Categorie 3 : De gemengde of “niet uitsplitsbare” belastingen

Gemengde of zogenaamde “niet uitsplitsbare” bedragen zijn bedragen die betrekking hebben zowel op federale als op gewestelijke belastingen, maar waarvan de aangever niet exact kan aantonen welk gedeelte van het bedrag onder elk van beide categorieën valt. Bovendien moet de aangever in elk geval en stééds kunnen identificeren van wélk gewest de belastingen dan ontdoken werden en om welke belasting het gaat.

Men dient dus al naargelang de herkomst van de bedragen en kapitalen op rekening, en rekening houdende met de periode, aard en soort van de gepleegde fraude, gebruik te maken van verschillende wettelijke en decretale regelingen. Daartoe kan men dan in voorkomend verschillende aangiften moeten indienen bij het CPR dan wel bij Vlabel voor telkens andere bedragen. Dat dit een vrij complexe aangelegenheid wordt staat buiten kijf.

In diagram voorgesteld ziet dat er zo uit:
diagramgdg

Daarbij is de legende dan als volgt:

1. Federale wet van 21 juli 2016
2. Vlaams decreet van 10 februari 2017
3. Bepaalde artikels uit het samenwerkingsakkoord Waals-Brussels-federaal, evenals de bepalingen van de ontwerp ordonnantie van het Brussels hoofdstedelijk gewest én het ontwerpdecreet van het Waals Gewest voor bedragen in Cat. 2
4. Samenwerkingsakkoord Vlaams-federaal
5. Samenwerkingsakkoord Waals-Brussels-federaal

De delen van het diagram aangegeven met de cijfers 6, 7 en 8 zijn situaties waar zogenaamde niet uitsplitsbare bedragen in voorkomen die ontdoken belastingen betreffen uit méér dan één gewest. Die situaties zijn wettelijk noch decretaal noch via de samenwerkingsakkoorden geregeld en kunnen dus niet via een fiscale regularisatie worden rechtgezet.

Het is dus zaak voor de berouwvolle belastingplichtige die van deze regelingen wil gebruik maken, zijn dossier aan een zeer grondig vooronderzoek te onderwerpen alvorens de stap te zetten naar het contactpunt of Vlabel. Het is immers cruciaal om de correcte bedragen, sommen en kapitalen naar hun fiscale herkomst uit de tegoeden op rekening te ‘distilleren’ om met succes een fiscale regularisatie tot een goed einde te kunnen brengen.

Ons team fiscale regularisaties staat u hierbij graag bij!

Gerd D. Goyvaerts - Partner (gerdd.goyvaerts@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com