Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Nieuws

E-commerce: Vermijd btw-verplichtingen in het buitenland en registreer nu reeds voor de One Stop Shop (OSS)

vrijdag, 02 april 2021

Ondernemingen die goederen verkopen via webshops zullen vanaf 1 juli 2021 veel sneller met buitenlandse btw, en de daaraan gekoppelde verplichtingen, worden geconfronteerd wanneer deze goederen worden verkocht aan particulieren…

Publicaties

De waardering van onroerende goederen in het kader van de aangifte van nalatenschap: een weloverwogen keuze is op zijn plaats

dinsdag, 30 maart 2021

De waardering van onroerende goederen in het kader van een aangifte van nalatenschap is geen sinecure. Op heden bestaan er drie mogelijkheden om de aan te geven onroerende goederen te…

Publicaties

Pleidooi voor een pragmatische fiscale wettenmaker

dinsdag, 30 maart 2021

“The United States does not believe 2020 is a suitable time to be conducting such negotiations. (...) The United States is unable to agree, even on an interim basis, on…

Publicaties

Over wetsvoorstel nr. 55-1272. Warme oproep tot ernstig debat

dinsdag, 30 maart 2021

Toenmalig minister van Justitie Koen Geens ontwikkelde het plan voor een hercodificatie van het Burgerlijk Wetboek. Het oud Burgerlijk Wetboek dateert immers van 1804 en is niet langer aangepast aan…

Publicaties

Grondwettelijk Hof stelt toepassing kaaimantaks voor trusts op scherp

dinsdag, 30 maart 2021

Entiteiten kwalificeren niet als juridische constructies ‘van type 2’ (vennootschappen enz.) voor de kaaimantaks als ze in hun thuisland een belasting van minstens 15 % ondergaan. Voor trusts (en andere…

Publicaties

COLUMN-TRENDS: Of iets al dan niet sport is, is van groot geldelijk belang: er hangen fiscale voordelen aan vast

maandag, 29 maart 2021

  Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.      'De vraag of iets al dan niet sport is,…

Nieuws

Aangekondigde circulaire gepubliceerd over de verplichte registratie van notariële schenkingsakten

maandag, 29 maart 2021

Wij bespraken reeds in onze nieuwsbrief van 27 november 2020 de verplichting tot registratie in België van buitenlandse notariële schenkingsakten van roerende goederen. Deze verplichting geldt voor alle schenkingsakten verleden…

Nieuws

Telewerk door COVID-19: hoe kan de fiscale impact worden beperkt?

maandag, 22 maart 2021

Door de COVID-19 overheidsmaatregelen werken de meeste werknemers vanaf maart 2020 voornamelijk vanuit hun thuiskantoor.

Evenementen
24 maart 2021 | 09.00u - 10.00u

Webinar: SPITS Vastgoed | Het 6% btw-tarief voor afbraak en heropbouw: praktijkregels

Spreker: Stijn Vastmans
Publicaties

De verplichting tot registratie van buitenlandse notariële schenkingsakten van roerende goederen

dinsdag, 09 maart 2021

Door twee wetten, van 3 en 13 december 2020, goedgekeurd door het federale parlement, werd de zgn. ‘kaasroute’ afgesloten. Vanaf 15 december 2020 moeten schenkingsakten van roerende goederen verleden voor…

Publicaties

Exit duolegaat: welke lessen hieruit trekken?

dinsdag, 09 maart 2021

De Vlaamse Regering kondigde in haar Regeerakkoord 2019-2024 reeds aan belangrijke belastinghervormingen door te voeren. Het voorontwerp van decreet dat op 18 september 2020 door de Vlaamse Ministerraad goedgekeurd werd,…

Publicaties

Formele aspecten van en de technieken achter (de flexibiliteit van) het “Multilateraal Instrument” - Toelichting en bedenkingen bij een juridisch-technische spitstechnologie

dinsdag, 09 maart 2021

In deze bijdrage wordt de werking en de flexibiliteit van het MLI geduid. In deze bijdrage wordt vooral ingegaan op de complexiteit en techniciteit waarmee die flexibiliteit gepaard gaat. Het…

Nieuws

Korte update inzake de zorgvolmacht

maandag, 08 maart 2021

In een eerder bericht informeerden wij u over de mogelijkheid om in de toekomst een rechtskeuze op te nemen in een zogenaamde zorgvolmacht. Een rechtskeuze biedt meer rechtszekerheid omtrent het toepasselijk…

Nieuws

Het UBO-register – welke (nieuwe) informatie te registreren?

maandag, 08 maart 2021

De deadline voor bestaande Belgische vennootschappen, private stichtingen en vzw’s om de informatie van hun UBO’s voor de eerste keer te registreren was 30 september 2019. Voor nieuwe entiteiten dient…

Publicaties

Pleidooi voor een pragmatische fiscale wettenmaker

dinsdag, 02 maart 2021

“De wettenmaker moet de pragmatische onvolmaaktheid verkiezen boven de theoretische volmaaktheid.” Met dit citaat van Albert Tiberghien (uit zijn Frater Fiscalianus) besluit Koen Morbée zijn 'Vrij gesteld' bijdrage in TFR 596. Klik…

Publicaties

Taks op de effectenrekeningen 2.0: eens een belasting bestaat wordt ze niet snel afgeschaft

maandag, 01 maart 2021

Op donderdag, 25 februari 2021 werd de Wet van 17 februari houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit houdt in dat…

Nieuws

Update verlaagd btw-tarief 6% afbraak en heropbouw - lang verwachte circulaire gepubliceerd

vrijdag, 26 februari 2021

We verwijzen naar onze eerdere publicaties (cfr. hier en hier) over de tijdelijke uitbreiding van het 6% btw-tarief voor afbraak en heropbouw projecten.  Er was aangekondigd dat er een bijkomende…

Nieuws

De schenking van aandelen op naam – niets is nog wat het geweest is

vrijdag, 26 februari 2021

De alternatieven voor de schenking van aandelen op naam via notariële akte komen momenteel onder de aandacht. Sedert 15 december 2020 moeten in het buitenland verleden notariële akten die titel…

Nieuws

Vastgoed in het buitenland – vervul tijdig uw wettelijke verplichtingen!

donderdag, 25 februari 2021

Op 11 februari 2021 werd door de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd welke wijzigingen aanbrengt aan de fiscale behandeling van onroerende goederen gelegen in het buitenland. Met dit wetsontwerp beoogt de…

Nieuws

Grondwettelijk Hof stelt de toepassing van de kaaimantaks t.a.v. trusts op scherp

maandag, 08 februari 2021

Eerder had de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in zijn vonnis van 11 maart 2020 (A.R.. nr. 2018/4033/A onuitgegeven)1 een akkoord goedgekeurd tussen de oprichter van een Canadese trust…

Nieuws

FIDAL treedt toe tot het WTS Global netwerk in Frankrijk

donderdag, 04 februari 2021

Tiberghien is verheugd u een nieuwe ontwikkeling binnen het WTS Global netwerk te kunnen aankondigen: vanaf januari 2021 maakt het toonaangevende Franse advocatenkantoor FIDAL deel uit van WTS Global. (lees…

Info COVID-19

Hoeveel invoerrechten zijn verschuldigd bij de invoer van medische hulpmiddelen?

Met Besluit 2020/491 voorziet de Europese Commissie naast een (tijdelijke) vrijstelling voor btw op bepaalde medische hulpmiddelen, ook in een vrijstelling voor invoerrechten die van toepassing zouden zijn bij de…

Publicaties

COLUMN-TRENDS: Boete niet naleven aangifteverplichtingen voor eigenaars van onroerend goed fors hoger

maandag, 25 januari 2021

  Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.      'De administratie wordt opgezadeld met zeer veel werk voor,…

Nieuws

Wordt het centraal aanspreekpunt een vermomd vermogensregister?

vrijdag, 15 januari 2021

Op 30 december 2020 werd de eerste programmawet van 20 december 2020 van de regering De Croo gepubliceerd. Nauwelijks drie maanden na de regeringsverklaring zien we dat een onopvallend regeltje…

Publicaties

Over de vereiste van effectieve fysieke aanwezigheid in het licht van artikel 15 Belgisch-Duits dubbelbelastingverdrag

donderdag, 14 januari 2021

Het hof van beroep van Brussel heeft op 15 mei 2019 een interessant arrest geveld inzake de toepassing van artikel 15 van het Belgisch-Duits dubbelbelastingverdrag. Het arrest is op een…

Publicaties

Wallonië zet richtlijn 2017/1852/EU betreffende beslechting van belastinggeschillen om

donderdag, 14 januari 2021

Zoals reeds in een vorige Nieuwsbrief Successierechten uitgebreid werd aangehaald, nam de Raad Richtlijn 2017/1852/EU betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie aan in het kader van het…

Publicaties

Verschillende behandeling van meerwaarden op (beroeps)activa naargelang belastingplichtige vereenvoudigde boekhouding of dubbele boekhouding voert: geen schending van het gelijkheidsbeginsel

maandag, 11 januari 2021

Het Grondwettelijk Hof heeft zich op 28 mei 2020 uitgesproken over de verschillende wijze van berekening van een meerwaarde op de verkoop van een gedeeltelijk voor beroepsmatige doeleinden gebruikt gebouwd…

Publicaties

Uitwisseling van informatie: aandachtspunten, gebruik en samenwerking - Belgisch rapport n.a.v. het 74ste (digitale) IFA-congres te Cancun, Mexico (4-8 oktober 2020)

maandag, 11 januari 2021

“Het tijdperk van het bankgeheim is voorbij” was de straffe uitspraak van de leiders van de G20 in 2009 in Londen. Hadden zij – exact 10 jaar later – ooit…

Publicaties

Nieuw standpunt van de Vlaamse Belastingdienst inzake de voorafgaande schenking bij de gesplitste aankoop. The end of a saga?

maandag, 11 januari 2021

De techniek van de gesplitste aankoop is een welgekende techniek van successieplanning en wordt traditioneel toegepast in familieverband. De ouders kopen het levenslange vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom…

Nieuws

Nieuwe algemene antimisbruikbepaling in het Wetboek van Diverse Rechten en Taksen viseert ook verzekeringstaks en beurstaks

vrijdag, 08 januari 2021

In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij reeds meegegeven dat de invoering van de nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen eveneens gepaard gaat met het inschrijven van een nieuwe algemene antimisbruikbepaling…

Nieuws

Update verlaagd btw-tarief 6% afbraak en heropbouw- FAQ gepubliceerd : enkele aandachtspunten

woensdag, 23 december 2020

Het wetsontwerp ter invoering van het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw werd op 17 december 2020 officieel goedgekeurd door de Kamer. Met ingang van 1 januari 2021…

Nieuws

Wetsontwerp houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen (JTER) gaat in de finale fase

woensdag, 23 december 2020

Deze regering wenst blijkbaar te volharden in de (her)invoering van een herwerkte jaarlijkse taks op de effectenrekeningen (hierna JTER).  Door te blijven vasthouden aan de effectenrekening als belastbaar feit en…

Nieuws

Wetsontwerp betreffende de werking van het Europees Openbaar Ministerie in België – Wat betekent dat voor douane?

dinsdag, 22 december 2020

Met het wetsontwerp van 14 december 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie1 zet België de eerste stap om haar (straf-)wetgeving in overeenstemming te brengen met de Verordening (EU) 2017/1939 van…

Publicaties

Verblijvingsbeding in het huwelijkscontract met betrekking tot goederen in onverdeeldheid tussen echtgenoten: Vlabel spreekt zich uit over de gevolgen op vlak van erf- en registratiebelasting

dinsdag, 22 december 2020

In een Voorafgaande Beslissing nr. 19053 van 21 oktober 2019 heeft de Vlaamse Belastingdienst zich uitgesproken over de gevolgen op vlak van erf- en registratiebelasting van een verblijvingsbeding overeengekomen in…

Publicaties

Asymmetrische uitbreng uit de huwelijksgemeenschap bij leven frustreert artikel 2.7.1.0.4. VCF niet. Het bestaan van de vijfde weg?

dinsdag, 22 december 2020

In een arrest van 16 juni 2020 (2019/AR/916) heeft het hof van beroep te Gent zich uitgesproken over de aanwezigheid van fiscaal misbruik in geval van een asymmetrische verdeling van…

Publicaties

Beding van aanwas niet alleen interessant voor echtgenoten en samenwonenden!

dinsdag, 22 december 2020

Het beding van aanwas is een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen die betrekking heeft op een bepaald goed, dat ze samen aankopen of dat zij reeds in onverdeeldheid bezitten,…

Nieuws

Taks op de effectenrekeningen 2.0 : Raad van State formuleert bedenkingen - Update 9/12/2020

woensdag, 09 december 2020

In onze vorige newsflashes werd aangekondigd dat het voorontwerp van wet over de nieuwe taks op de effectenrekeningen naar de Raad van State was verzonden om een advies te formuleren,…

Nieuws

Het Hof van Justitie doet uitspraak over de verhoging van de douanewaarde met de ontwikkelingskost van software die kosteloos ter beschikking wordt gesteld (BMW – zaak 509/19)

dinsdag, 08 december 2020

Soms dient de transactiewaarde van de ingevoerde goederen te worden verhoogd met de ontwikkelingskosten van software, die de koper kosteloos aan zijn leverancier ter beschikking stelt. Dit is met name…

Evenementen
18 December 2020 | 13.00u - 17.00u

Webinar: Patrimonium - De toepassing van zorgvolmachten

Spreker: Walter Pintens, Charlotte Declerck & Dominique De Bie
Nieuws

Voordeel van alle aard – Bal terug in het kamp van de hoven en rechtbanken

maandag, 30 november 2020

De interpretatie dat de ongrondwettigheid van een reglementaire fiscale bepaling geen “nieuw feit” is voor de ontheffing van ambtswege, schendt het gelijkheidbeginsel niet, dixit Grondwettelijk Hof.

Publicaties

Exit duolegaat en andere wijzigingen inzake Vlaamse schenken erfbelasting: welke lessen hieruit trekken?

maandag, 30 november 2020

De Vlaamse Regering kondigde in haar Regeerakkoord 2019-2024 reeds aan belangrijke belastinghervormingen door te voeren. Dit voornemen is nu geconcretiseerd in een voorontwerp van decreet dat op 18 september 2020…

Publicaties

FBB op Franse dividenden: het Hof van Cassatie bevestigt eerdere rechtspraak in een recent arrest (Cass. 15 oktober 2020)

vrijdag, 27 november 2020

In een eerdere nieuwsbrief bespraken wij de ontwikkeling in de rechtspraak in navolging van het arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2017 (zie eerder artikel van 20…

Nieuws

De verplichte registratie in België van buitenlandse notariële akten: uitstel tot 15 december 2020 – goedgekeurd in de Kamer en doorverwezen naar de Senaat

vrijdag, 27 november 2020

Zoals toegelicht in onze nieuwsbrief van 29 september 2020, moet het wetsvoorstel met betrekking tot de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten volgens de Raad van State worden opgesplitst in…

Publicaties

COLUMN-TRENDS: Geef derden ook een aanwervingspremie

donderdag, 26 november 2020

  Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.      'De rulingcommissie maakt een belastingverlaging met 17 procentpunten mogelijk…

Publicaties

Erfgenamen blijven aansprakelijk voor verdwenen goederen

donderdag, 26 november 2020

- Grondwettelijk Hof nr. 91/2020, 18 juni 2020 - Aan het Grondwettelijk Hof werd de vraag voorgelegd of artikel 2.7.3.2.5. van de VCF, het vroegere artikel 108 W.Succ., wel grondwettig…

Publicaties

Driemaal is niet altijd scheepsrecht

donderdag, 26 november 2020

In een eerder naar de feiten opmerkelijk arrest van 14 januari 2020 bevestigt het hof van beroep te Gent vaststaande rechtspraak dat een door de belastingplichtige laattijdig ingediend bezwaarschrift niet…

Publicaties

Onroerend goed als scheidingsaandeel in BV of CV: verkoop- of verdeelrecht?

donderdag, 26 november 2020

De nieuwe vennootschapswetgeving heeft de mogelijkheid van uittreding van een vennoot 'lastens het vennootschapsvermogen' - d.w.z. via de uitbetaling van een 'scheidingsaandeel' door de vennootschap - ook ingevoerd in het…

Nieuws

Nieuwe taks op de effectenrekeningen: quid tak 21 reserves ?

dinsdag, 24 november 2020

Begin november 2020 heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd waarbij een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen ingevoerd wordt in het Wetboek diverse rechten en taksen. Het voorontwerp werd…

Nieuws

Het Hof van Justitie interpreteert het “gebruik” van goederen bij het tenietgaan van de douaneschuld (Combinova - case C-476/19)

dinsdag, 24 november 2020

Een douaneschuld bij invoer ontstaat door niet-naleving van de verplichting om de regeling actieve veredeling tijdig aan te zuiveren. Die douaneschuld gaat teniet wanneer is aangetoond dat de goederen niet…

Evenementen
26 november 2020 | 15.15u - 16.15u | Forum For the Future | Online

Congres Forum For the Future: Fiscale actualiteit onder de loep genomen

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Nieuws

Europese Commissie stelt België in gebreke voor discriminatie buitenlandse spaardeposito’s

maandag, 16 november 2020

De Europese Commissie heeft België via een schriftelijke ingebrekestelling verzocht om haar regelgeving inzake de vrijstelling van inkomsten uit spaardeposito's in overeenstemming te brengen met het Unierecht (zie hier). De…

Nieuws

Taks op de effectenrekeningen 2.0: Ettelijke aandachtspunten en bedenkingen - Update 10/11/2020

dinsdag, 10 november 2020

Aansluitend op onze newsflash van 3 november 2020 en de newsflash van 4 november 2020 waarin de krachtlijnen van de nieuwe taks op de effectenrekeningen 2.0 werden besproken, hierbij een aantal…

Nieuws

Taks op de effectenrekeningen 2.0 – update 4/11/2020

woensdag, 04 november 2020

Het Belgisch Staatsblad van vandaag bevat een aankondigingsbericht van de Federale Overheidsdienst Financiën dat de nieuwe anti-misbruikbepaling inzake de nieuwe taks op de effectenrekeningen, met terugwerkende kracht van toepassing is…

Evenementen
4 november 2020 | Studiekring Notarissen Vlaams-Brabant | Online

Webinar – Aspecten van de overdracht van familiale vennootschappen

Spreker: Bruno Cardoen
Nieuws

Btw: tijdelijke uitbreiding 6% tarief afbraak en heropbouw

maandag, 02 november 2020

Uitbreiding tot het volledige grondgebied én tot verkopen maar ook belangrijke beperkingen Binnen de Ministerraad is men tot een akkoord gekomen over de uitbreiding van het 6% tarief voor afbraak…

Nieuws

Taks op de effectenrekeningen 2.0 – voorontwerp van wet goedgekeurd door de Ministerraad

donderdag, 29 oktober 2020

Op maandag 2 november 2020 heeft de Ministerraad zich opnieuw gebogen over een voorontwerp van wet houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen. De tekst werd intussen…

Nieuws

Aangiften vennootschapsbelasting: wat je moet weten over de ATAD-interestaftrekbeperking

donderdag, 29 oktober 2020

In eerdere nieuwsbrieven werd reeds ingegaan op (bepaalde aspecten van) de ATAD-interestaftrekbeperking (Nieuwsbrief dd. 28 december 2017; Nieuwsbrief dd. 25 juni 2020; Nieuwsbrief dd. 16 juli 2020; en Nieuwsbrief dd.…

Evenementen
17 november 2020 | 10.30u - 12.00u | Portilog | Online

Webinar – Update rechtspraak douane & accijnzen

Spreker: Jurgen Gevers & Ward Lietaert
Nieuws

In Memoriam Ludo Dillen

donderdag, 22 oktober 2020

Het is met diepe spijt dat wij vandaag het overlijden van onze gewezen vennoot Ludo Dillen vernomen hebben en dit na een lange slepende ziekte die hij met indrukwekkende waardigheid…

Publicaties

Doctoraat Rik Smet - “The making of” dubbelbelastingverdragen in België. Goed geregeld?

woensdag, 21 oktober 2020

Dat België een ruim netwerk aan dubbelbelastingverdragen heeft, zal de Belgische economie en de Belgische belastingplichtige verheugen. Ieder nieuw dubbelbelastingverdrag is een welgekomen aanwinst. Maar reden tot gejuich is er…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com