Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Recente ontwikkelingen in de Private Equity sector : intrestaftrek en moeder-dochter bepalingen

woensdag, 18 januari 2017

Recente ontwikkelingen in de Private Equity sector : intrestaftrek en moeder-dochter bepalingen

In het kader van de internationale strijd tegen fiscaal misbruik en belastingontwijking heeft Europa al talrijke maatregelen genomen mede ter implementatie van het BEPS-Actieplan van de OESO.

Op 12 juli 2016 werd de ATA-Richtlijn (oftewel Anti Tax Avoidance-Richtlijn 2016/1164) aangenomen door de ECOFIN Raad. Deze richtlijn bevat een aantal minimum maatregelen tegen belastingontwijking, zoals een intrestaftrekbeperking. Die maatregel houdt in dat ondernemingen de door hen verschuldigde intresten slechts fiscaal in mindering kunnen brengen in de mate dat het bedrag daarvan niet hoger is dan 30% van hun fiscale EBITDA voor het betrokken belastbaar tijdperk. Die nieuwe aftrekbeperking moet uiterlijk op 31 december 2018 worden omgezet in nationale wetgeving die van toepassing is vanaf 1 januari 2019. Er is echter voorzien in een overgangsregeling. Lidstaten die op 18 augustus 2016 beschikten over een BEPS-wetgeving die op het vlak van beperking van de intrestaftrek even doeltreffend is als de nieuwe aftrekbeperking, krijgen de mogelijkheid om de regels slechts in te voeren vanaf 1 januari 2024.

Ten gevolge van de aanpassing van de Moeder-Dochterrichtlijn werd ook in België recentelijk de DBI-aftrek en RV-vrijstelling voor dividenden aangescherpt door de invoeging van o.a. een specifieke antimisbruikbepaling middels de Richtlijn 2015/121 van 27 januari 2015. De voordelen van die richtlijn mogen niet worden toegekend aan een constructie (of een reeks van constructies) die is opgezet met als hoofddoel of één van de hoofddoelen een belastingvoordeel te verkrijgen dat het doel of de toepassing van de richtlijn ondermijnt en die kunstmatig is, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden. Een constructie (of een reeks van constructies) is kunstmatig voor zover zij niet is opgezet op grond van geldige zakelijke overwegingen die de economische realiteit weerspiegelen. België koos echter voor een ruime omzetting van de Richtlijn middels de Wet van 1 december 2016 (BS 8 december 2016). De nieuwe antimisbruikbepaling geldt eveneens zowel in een puur Belgische context als in relatie met derde landen. Opmerkelijk en niet te vergeten is ook dat de uitsluiting van DBI-aftrek zijn doorwerking kent naar de vrijstelling van meerwaarden op aandelen.

Telkens kan de vraag worden gesteld welke impact deze maatregelen en wijzingen hebben in België? Zijn ze van toepassing op bestaande structuren of enkel op nieuwe structuren? En vanaf wanneer gelden deze nieuwe bepalingen intern?

Interessante discussie is tevens de vraag naar de onderlinge verhouding tussen de verschillende antimisbruikbepalingen. De ATA-Richtlijn bevat een algemene antimisbruikbepaling die tegen 1 januari 2019 moet worden omgezet in nationale wetgeving. Hoe verhoudt die antimisbruikbepaling zich ten aanzien van de antimisbruikbepaling in de Moeder-Dochterrichtlijn? En wat is (nog) de betekenis van de algemene antimisbruikbepaling overeenkomstig artikel 344, §1 WIB92?

Kortom, interessante materie voor een nadere bespreking...

Ben Van Vlierden - vennoot Tiberghien (ben.vanvlierden@tiberghien.com)
Robin Minjauw - counsel Tiberghien (robin.minjauw@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com