Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Meer details over de btw op online kans- en geldspelen

maandag, 09 januari 2017

Meer details over de btw op online kans- en geldspelen

Zoals in eerdere nieuwsbrieven verduidelijkt, zijn online kans- en geldspelen vanaf 1 juli 2016 niet langer vrijgesteld van btw (artikel 31 Programmawet van 1 juli 2016, dat de vrijstelling vermeld in art. 44, §3, 13° WBTW wijzigt). Bij wijze van toegeving werd de inwerkingtreding van deze nieuwe bepaling uitgesteld tot 1 augustus 2016.

In de circulaire nr. 32/2016 (ET 130.082) van 30 november 2016 (klik hier) heeft de administratie de toepassing van de btw op online kans- en geldspelen nu in detail toegelicht.

De circulaire start met een verduidelijking van de definities van kans- en geldspelen. Er wordt bevestigd dat loterijen, ook online aangeboden, vrijgesteld blijven van btw.

In een vrij uitgebreide passage wordt vervolgens ingegaan op de plaatsbepaling voor btw. Toepassing van de btw op online kans- en geldspelen vereist immers dat de aangeboden diensten voor btw in België worden gelokaliseerd. In een B2C context hangt dit samen met de op 1 januari 2015 gewijzigde regels voor de plaatsbepaling van diensten die langs elektronische weg worden aangeboden. Dergelijke diensten worden gelokaliseerd waar de niet-btw-plichtige speler gevestigd is of zijn woonplaats heeft. De circulaire verwijst hierbij naar de principes zoals deze op EU niveau zijn vastgelegd.

In het verlengde van het voorgaande wordt vervolgens verduidelijkt wanneer een kans- of geldspel “langs elektronische weg” wordt aangeboden. Essentieel is dat de kans- en geldspelen via het internet of een elektronisch netwerk worden verleend. Kans- en geldspelen op televisie worden bijgevolg o.i. niet gevat door deze definitie.

Een belangrijk onderscheidend criterium betreft de vraag of de aangeboden diensten al dan niet in geringe mate menselijk ingrijpen vergen. Indien het “menselijk ingrijpen” van de dienstverrichter niet gering is, is er geen sprake van een langs elektronische weg verricht dienst en kan er bijgevolg geen btw van toepassing zijn. Hier bevat de circulaire een vrij uitvoerige toelichting die o.i. is gebaseerd op discussies op EU niveau (BTW-comité, toelichting dd. 8 januari 2003 en 30 maart 2015). De circulaire verduidelijkt dat moet gekeken worden naar de wijze waarop een individuele dienst wordt aangeboden en de mate van menselijke tussenkomst van de dienstverrichter om deze individuele dienst te verstrekken. Zonder alle details te verduidelijken zal op basis van deze toelichting in de meerderheid van de gevallen bij kans- en geldspelen op internet sprake zijn van een geringe menselijke tussenkomst. Enkel wanneer er duidelijk een interactie is tussen de individuele speler en de dienstverrichter (het voorbeeld wordt gegeven van een  croupier waarmee de spelers via internet interageren) zou dit anders kunnen zijn. Het spreekt voor zich dat dit onderscheid in de praktijk tot discussies zal kunnen leiden.

Belangrijk is dat de circulaire de btw-vrijstelling bevestigt, bij toegeving en onder bepaalde voorwaarden, voor interactieve automaten, zelfs indien deze zijn verbonden met het internet of een gelijkaardig elektronisch netwerk.

In een volgende passage wordt uitgebreid ingegaan op de problematiek van de maatstaf van heffing voor btw. Indien de organisator een juridische verplichting heeft om winsten aan spelers uit te keren wordt de maatstaf van heffing bepaald door een formule waarbij de btw wordt berekend op basis van de brutomarge, i.e. het bedrag van de inzetten en eventueel het inschrijvingsgeld verminderd met de uitgekeerde winsten. De maatstaf van heffing kan periodiek berekend worden. De circulaire legt hier de link met de regionale taks op spelen en weddenschappen op basis waarvan de maatstaf van heffing op tweewekelijkse basis dient bepaald te worden. Er wordt ook in detail verduidelijkt wat er dient te gebeuren indien de organisator de kans- en geldspelen in verschillende landen aanbiedt. Voor de berekening van de btw mag enkel rekening gehouden worden met de inzetten van in België gevestigde spelers en de uitkering van winsten aan in België gevestigde spelers. De dienst moet immers voor btw gelokaliseerd worden in België opdat de Belgische btw-regels van toepassing zijn. Het spreekt voor zich dat het voor organisatoren op dit punt uitermate belangrijk is om de juiste hoedanigheid en vestigingsplaats of domicilie van de spelers te registreren.

In geval de organisator geen juridische verplichting heeft om winsten uit te keren, wordt de heffing van de btw bepaald op basis van de inzetten van de spelers, zonder enige aftrek van kosten van de organisator. Wanneer tenslotte de organisator een commissie ontvangt (bv. toegangsgeld, inschrijvingsgeld) is de btw enkel van toepassing op de ontvangen commissie.

Een interessante verduidelijking betreft de problematiek van de bonussen toegekend door organisatoren. Wanneer de bonussen niet aan een “turnaround”-vereiste zijn onderworpen vormen deze een uitgekeerde winst en dienen deze bijgevolg in mindering gebracht te worden van de maatstaf van heffing. In het andere geval hebben deze bonussen geen impact op de maatstaf van heffing. Onder dergelijke turnaround vereiste wordt verstaan de verplichting tot het inzetten van de toegekende bonussen voor een bepaald aantal keren (cf. de spelers hebben geen vrije beschikking over de bonus).

Vervolgens bevat de circulaire toelichtingen over de opeisbaarheid van de btw en de mogelijkheid voor organisatoren om btw-aftrek uit te oefenen. Er is een mogelijkheid om een positieve  btw-herziening te doen voor aankopen en investeringen in het verleden maar hier moet rekening gehouden worden met de formaliteiten van artikel 21bis KB nr. 3. Dit houdt onder meer de verplichting in om voorafgaand een inventaris in te dienen, hetgeen in principe uiterlijk op 31 december 2016 diende gebeurd te zijn.

De circulaire gaat ook in op de problematiek van tussenpersonen, i.e. wanneer online spelen worden aangeboden via derden (zoals bv. telecomoperatoren voor spelen op de smartphone). Hier vat de circulaire de principes samen zoals die op EU niveau werden vastgelegd voor online diensten. Op basis hiervan geldt een weerlegbaar vermoeden dat de tussenpersoon, als commissionair, geacht wordt de spelen zelf aan te bieden. De circulaire verwijst naar de eigen toelichtingen voor telecomoperatoren op basis waarvan dit vermoeden op vrij eenvoudige wijze kan worden weerlegd.

Op vlak van btw-compliance wordt voorzien in een tolerantie voor regularisaties van handelingen vanaf 1 augustus 2016: voor maandaangevers in de aangifte van november 2016; voor kwartaalaangevers in de aangifte van het vierde kwartaal 2016.

Last but not least bevat de circulaire verduidelijkingen over de specifieke hoofdelijke aansprakelijkheid voor spelers t.a.v. online kans- en geldspelen die door buitenlandse organisatoren worden aangeboden. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid zal in principe niet spelen wanneer de organisator op zijn website een rechtsgeldig btw-nummer vermeldt met de letters BE of EU.

Deze uitgebreide circulaire bevat heel wat interessante praktische toelichtingen. Evenwel zullen hiermee niet alle discussies opgelost zijn (we verwijzen met name naar de problematiek van het gering menselijk optreden, de concrete berekening van de maatstaf van heffing). Het is enigszins vervelend dat de circulaire zo laat is gepubliceerd, wat belastingplichtigen heeft genoopt om voor het jaareinde nog snel acties te ondernemen mbt eventuele btw-regularisaties en/of uitoefening van historische btw-aftrek.

Bovendien dient de fundamentele vraag gesteld te worden of deze nieuwe regels volledig EU-conform zijn. We verwijzen op dit punt naar mogelijke discussies inzake het neutraliteits- en gelijkheidsbeginsel: is het onderscheid tussen online en offline kans –en geldspelen voor btw correct? Wat met de principiële vrijstelling voor loterijen, zelfs indien deze online worden aangeboden? Wat met de specifieke hoofdelijke aansprakelijkheid voor deelnemers aan online kans- en geldspelen die door niet-Belgische organisatoren worden aangeboden?... We wijzen er in dit kader tevens op dat een procedure hangende is voor het Grondwettelijk Hof over de verenigbaarheid van deze btw-regeling met de Belgische grondwettelijke regels (zie rolnrs. 6564, 6567, 6576, 6577 en 6579).

Bron : Circulaire nr. 32/2016 (ET 130.082) van 30 november 2016 (klik hier)

Voor meer informatie:
Stijn Vastmans - Partner (stijn.vastmans@tiberghien.com)

Stijn Vastmans
& btw-team

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com