Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Nieuws

Uitgestelde betaling koopprijs: getrouw beeld verzet zich niet tegen het boeken van een disconto

dinsdag, 26 mei 2020

In een arrest van 23 april 2020 (zaak C-640/18) bevestigt het Europees Hof van Justitie dat het getrouw beeld zich niet verzet tegen het boeken van een disconto, in geval…

Publicaties

De schande van Europa

maandag, 25 mei 2020

Reeds in 1982 schreef Albert Tiberghien dat één van de grote gebreken van onze fiscaliteit het gebrek aan eenvoud is. Hij richtte zijn verwijt niet alleen tot de wetgever of…

Publicaties

De anomalieën in ons belastingsysteem

vrijdag, 15 mei 2020

In 2017 bestelde Johan Van Overtveldt (N-VA), toen minister van Financiën, een rapport bij de Hoge Raad van Financiën. Die moest zich buigen over een rationalisering van de personenbelasting. Trends…

Nieuws

Niet langer 18% bedrijfsvoorheffing over inkomsten van buitenlandse artiesten en atleten?

woensdag, 13 mei 2020

CD&V heeft op 13 mei 2020 een wetsvoorstel ingediend tot versoepeling van het regime van de bevrijdende bedrijfsvoorheffing van 18% op inkomsten die betaald worden aan buitenlandse podiumkunstenaars en sporters.

Info COVID-19

Hoe kan men voortaan notariële akten laten verlijden zonder langs te gaan bij de notaris?

Sedert 4 mei kan u digitaal volmacht verlenen aan een notarismedewerker of een vertrouwenspersonen, om namens u een akte (bv. verkoopakte, schenkingsakte, huwelijkscontract, enz.) te ondertekenen voor een (Belgische) notaris.…

Nieuws

Tiberghien opent kantoren voor dringende klantenmeetings

donderdag, 07 mei 2020

Geachte cliënt, Vanaf maandag 11 mei zijn onze kantoren opnieuw opengesteld voor dringende klantenmeetings. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om uw gezondheid en die van…

Nieuws

Een specifiek legaat voor twee

donderdag, 07 mei 2020

Wanneer u een testament opstelt, wenst u vaak meer dan één persoon te bedenken met de goederen die u bij uw overlijden zal nalaten. Mogelijk wilt u zelfs dat deze…

Publicaties

Nieuwe una via regeling – fiscale bevoegdheid strafrechter

donderdag, 07 mei 2020

1.  —  Bijna een jaar geleden werden bij de Wet van 5 mei 2019 wijzigingen aangebracht aan de una via-procedure in het fiscaal strafrecht (Wet van 5 mei 2019 houdende…

Nieuws

DIVERSE TAKSEN (T.O.B., T.E.R., abonnementstaks op ICB’s, taks op verzekeringspremies, ...) - nieuwe rekeningen voor de betaling van de taksen.

woensdag, 06 mei 2020

Voor alle aangiften betreffende deze taksen die na 1 juni 2020 worden ingediend, zal de betaling moeten gebeuren op nieuwe rekeningen van de FOD Financiën. Voortaan moet elke belasting op…

Nieuws

Abonnementstaks naar Wetboek Diverse Rechten en Taksen

dinsdag, 28 april 2020

Deze verplaatsing van wetboek heeft een grotere impact dan op het eerste gezicht zou lijken. De verplaatsing van de abonnementstaks van het W.Succ. naar het WDRT verkort immers de verjaringstermijn…

Info COVID-19

In welke situaties en onder welke voorwaarden kan ik goederen schenken voor goede doelen, zonder negatieve btw-gevolgen?

:: UPDATE - 20/04/2021 ::  Wanneer btw-plichtigen goederen schenken kan dit op fiscaal vlak averechtse gevolgen hebben. Voor btw kan dit tot gevolg hebben dat btw moet afgedragen worden op…

Nieuws

Circulaire bespreekt concrete gevallen van de vrijstelling RV voor “spin-off” verrichtingen

donderdag, 23 april 2020

Vorig jaar heeft de wetgever een nieuwe vrijstelling van RV ingevoerd voor zogenaamde spin-off verrichtingen. Corporate actions zorgen al langer voor onbillijke fiscale gevolgen voor particuliere beleggers. De wetgever heeft…

Info COVID-19

Krijgt de fiscale administratie meer tijd om een aanslag te vestigen?

Nee. De gewone 3-jarige aanslagtermijn en de buitengewone 7- jarige aanslagtermijn in geval van fraude blijven gewoon van toepassing, en worden dus niet verlengd.

Info COVID-19

Worden de onderzoekstermijnen van de fiscale administratie verlengd, nu er geen controles kunnen plaatsvinden?

Nee. De gewone 3-jarige onderzoekstermijn en de buitengewone 7- jarige onderzoekstermijn in geval van fraude (deze laatste op voorwaarde van een voorafgaande kennisgeving van aanwijzigingen inzake belastingontduiking cf. artikel 333,…

Publicaties

'Toebedeling' vastgoed uit BV als dividend : altijd verkooprecht ?

dinsdag, 21 april 2020

In een recent standpunt bespreekt Vlabel de heffingsregels die van toepassing zijn bij toebedeling van vastgoed van (o.m.) een BV aan haar vennoten, en dit naar aanleiding van de afschaffing…

Publicaties

Het verbod van fiscaal misbruik: risico op overinterpretatie vs. terug naar de essentie

dinsdag, 21 april 2020

Sinds de arresten van de Grote kamer van het Hof van Justitie in de zogenaamde Deense zaken zijn het aantal bijdragen over het verbod van fiscaal misbruik en de impact…

Publicaties

Btw-plicht van bestuurders en commissarissen

dinsdag, 21 april 2020

In zijn arrest van 13 juni 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan over de btw-plicht van een commissaris. De commissaris in kwestie, in het…

Publicaties

Openbaarmaking van fiscale informatie door ondernemingen als teken van respect ten aanzien van stakeholders

dinsdag, 21 april 2020

Vorig jaar vroeg het Europees Parlement om het voorstel van richtlijn omtrent de openbaarmaking van fiscale informatie door ondernemingen opnieuw te activeren. Het Europees Parlement steunt de Europese Commissie in de…

Nieuws

Spanje en Portugal: fiscaal iets minder zonnig

maandag, 20 april 2020

Binnen een context van een stijgende mobiliteit binnen de Europese Unie, zijn Spanje en Portugal populaire bestemmingen voor o.a. gepensioneerden die op zoek zijn naar een milder (fiscaal) klimaat. Op…

Info COVID-19

Welk fiscaal regime is van toepassing op financiële giften aan ziekenhuizen?

:: UPDATE - 23/07/2020 :: Om de zorgverleners ook financieel te ondersteunen zijn al diverse individuele en collectieve initiatieven opgestart. Een stimulans voor financiële giften is alvast terug te vinden…

Info COVID-19

Wordt mijn dossier nog gepleit voor de rechtbank? Wat met bindende (conclusie)termijnen: moeten deze gerespecteerd worden?

Indien u verwikkeld bent in een gerechtelijke procedure in een burgerlijke zaak, kan de huidige coronacrisis veel onzekerheid en vragen met zich mee brengen. De rechtbanken werken met minder personeel,…

Info COVID-19

Ik ben (tijdelijk) werkloos ingevolge de coronacrisis. Moet ik nog een onderhoudsbijdrage blijven betalen voor mijn kinderen en mijn ex-partner?

De onderhoudsbijdrage blijft in de regel te betalen en kan enkel (tijdelijk) verminderd of geschorst worden indien hierover een akkoord bestaat tussen de partners of wanneer een rechter hierover beslist.…

Info COVID-19

Moet ik de verblijfsregeling voor mijn kinderen respecteren tijdens de coronacrisis? Wat als de kinderen, mijn ex-partner of ikzelf ziek zijn?

Ook tijdens de coronamaatregelen moet de verblijfregeling nageleefd worden, al bestaan hierop enkele uitzonderingen ingeval van besmetting van één van de ouders, de kinderen of andere gezinsleden.

Info COVID-19

Kan een maatschap opgericht worden zonder fysiek samen te komen?

Bij veel familiale planningen wordt voorzien in een controlestructuur zoals een maatschap. Deze wordt meestal onderhands opgericht, tussen ouders en kinderen. Gelet op het Covid-19 virus, is de fysieke bijeenkomst…

Nieuws

Tiberghien bestelt mondmaskers bij haar cliënt Alsico

woensdag, 15 april 2020

De coronacrisis heeft een grote impact op onze samenleving en daarbij ook op onze manier van werken. Tiberghien besliste zeer vroeg om zijn medewerkers zoveel mogelijk te laten telewerken en…

Info COVID-19

Ik werk normaal gezien in Luxemburg. Wat is de impact van thuiswerk op de belasting van mijn loon?

In deze tijden van nationale lockdowns worden werknemers massaal aangespoord of verplicht om van thuis uit te werken. De fiscale regelgever heeft alvast enkele bijzondere maatregelen getroffen.

Info COVID-19

Worden mijn termijnen voor het instellen van een verzoekschrift bij de rechtbank dan wel een akte tot hoger beroep bij het hof van beroep of een cassatievoorziening bij het Hof van Cassatie verlengd?

Het koninklijk besluit van 9 april 2020 nr. 2 bepaalt dat zowel de termijnen om een vordering in rechte in te stellen bij de burgerlijke rechtbanken alsook de termijnen voor het…

Info COVID-19

Worden mijn conclusietermijnen voor de fiscale rechtbanken/hoven van beroep verlengd?

Het koninklijk besluit van 9 april 2020 nr. 2 bepaalt dat alle termijnen van rechtspleging, die in principe verstrijken vanaf 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020, van rechtswege…

Info COVID-19

Wat gebeurt er voor btw indien bij annulering van een event, reis, hotelboeking of andere een effectieve terugbetaling wordt vervangen door een nieuw ticket of voucher voor een later event/reis/hotelboeking of andere?

Ingevolge de opgelegde COVID-19 maatregelen, hebben zich tal van annuleringen voorgedaan van events en boekingen voor vluchten, hotels, restaurants, etc. Om het inkomstenverlies ingevolge terugbetaling hier enigszins te remediëren, zijn…

Info COVID-19

Moet ik reeds btw afdragen op verkochte cadeau- en waardebonnen?

Cadeau- en waardebonnen die kunnen worden ingeruild als gehele of gedeeltelijke tegenprestatie van de levering van een goed of dienst kunnen kwalificeren als “vouchers” onder de geldende btw-reglementering. Hiervoor is…

Info COVID-19

Indien ik een innings- en invorderingsbericht inzake btw heb ontvangen, zal de gerechtsdeurwaarder na 48u aan mijn deur staan?

Vanaf het ogenblik dat de belastingplichtige wordt opgenomen in het innings- en invorderingsregister, verzendt de btw-Administratie een innings- en invorderingsbericht.

Info COVID-19

Mag ik een bezwaarschrift tegen een aanslag inzake directe belastingen indienen via e-mail?

Artikel 366, 1ste lid, WIB 92, bepaalt dat schriftelijk bezwaar moet worden ingediend. Geen enkele bepaling van het wetboek van de inkomstenbelastingen verbiedt het indienen van een bezwaarschrift per e-mail.…

Info COVID-19

Mag ik een antwoord op een vraag om inlichtingen overmaken via e-mail?

Op grond van artikel 316 WIB92 is iedere belastingplichtige verplicht om binnen de wettelijk voorziene termijn, zijnde één maand te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van…

Info COVID-19

Mag ik een antwoord op een correctieopgave dan wel een administratief bezwaarschrift inzake btw overmaken via e-mail?

Vaststellingen van niet-naleving van de btw-wetgeving zullen in eerste instantie, middels een gewoon schrijven, aan de belastingschuldige ter kennis worden gebracht door middel van een correctieopgave. Dergelijke correctieopgave is te…

Info COVID-19

Mag ik een antwoord op een bericht van wijziging van aangifte overmaken via e-mail?

Overeenkomstig artikel 346 WIB92 mag de fiscale Administratie de inkomsten en andere gegevens wijzigen welke de belastingplichtige heeft vermeld in zijn aangifte. De wetgeving bepaalt hieromtrent zeer duidelijk dat de…

Info COVID-19

Kan een vzw ook genieten van de coronasteunmaatregelen inzake bedrijfsvoorheffing en btw?

Ook vzw’s kunnen profiteren van de coronasteunmaatregelen inzake rechtspersonenbelasting, bedrijfsvoorheffing en btw.

Info COVID-19

Ik ben als zelfstandige technisch werkloos ingevolge de sluitingsmaatregelen van de overheid. Kom ik in aanmerking voor de kwijtschelding van de water- en energiefactuur?

Helaas niet. Enkel werknemers die als tijdelijke werkloze geregistreerd zijn bij de RVA komen in aanmerking voor deze maatregel.

Info COVID-19

Kan ik ook uitstel krijgen voor belastingschulden daterend van voor de coronacrisis begon?

De coronasteunmaatregel die voorziet in een uitstel van twee maanden voor de betaling van de directe belastingen geldt in principe enkel voor de aanslagen gevestigd vanaf 12 maart 2020. Belastingschulden…

Info COVID-19

Als ik als restauranthouder mijn business overschakel naar leveringen aan huis, kan ik dan nog aanspraak maken op de hinderpremie van 4.000 EUR?

De hinderpremie is een eenmalige betaling van 4.000 EUR voor ondernemingen die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen.

Info COVID-19

Ik heb een eenmanszaak. Moet ik een keuze maken tussen de hinderpremie, de compensatiepremie en het overbruggingsrecht?

Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de hinderpremie of de compensatiepremie. Een combinatie van de hinderpremie en de compensatiepremie is niet mogelijk.

Info COVID-19

Zijn tegemoetkomingen van de overheid in het kader van Corona belastbaar inkomen?

Per Gewest wordt voorzien in een premie voor ondernemers die hun fysieke locatie gedeeltelijk of volledig moet sluiten ingevolge de federale richtlijnen.

Info COVID-19

Hoe gebeurt de waardering van beursgenoteerde aandelen voor de toepassing van de schenkingsrechten (Waals Gewest)?

Aangezien de schenkbelasting op beursgenoteerde aandelen grosso modo berekend wordt op basis van de actuele waarde zal de coronacrisis wellicht in veel gevallen tot lagere schenkingsrechten leiden. 

Info COVID-19

Hoe gebeurt de waardering van beursgenoteerde aandelen voor de toepassing van de schenkingsrechten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)?

Aangezien de schenkingsrechten op beursgenoteerde aandelen grosso modo berekend worden op basis van de actuele waarde zal de coronacrisis wellicht in veel gevallen tot lagere schenkingsrechten leiden. 

Info COVID-19

Krijg ik uitstel voor de aangifte in de erfbelasting (Waals Gewest)?

Gelet op de uitzonderlijke situatie en op de verstrengde veiligheidsmaatregelen heeft de Vlaamse Belastingdienst beslist om de aangiftetermijn in de erfbelasting te verlengen zonder dat een belastingverhoging verschuldigd is. 

Info COVID-19

Krijg ik uitstel voor de aangifte in de erfbelasting (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)?

Gelet op de uitzonderlijke situatie en op de verstrengde veiligheidsmaatregelen heeft de Vlaamse Belastingdienst beslist om de aangiftetermijn in de erfbelasting te verlengen zonder dat een belastingverhoging verschuldigd is. 

Nieuws

Zeeschepen in douane en btw: gelijkaardige begrippen met een verschillende betekenis

dinsdag, 07 april 2020

In een arrest van 11 maart 2020 heeft het Hof van Justitie het begrip “zeeschepen” uitgelegd met het oog op de tariefindeling ervan bij invoer.1 Het ontwerp en de bouw van…

Info COVID-19

De notaris slaagt er niet in de akte van aankoop van vastgoed tijdig te verlijden. Moet ik nu zelf registratiebelasting gaan betalen?

Normaal gezien moet de onderhandse aankoopakte van uw woning binnen de vier maanden na de ondertekening worden geregistreerd. In normale tijden zal de notaris hiervoor een authentieke akte opstellen en…

Info COVID-19

Gaat mijn zitting bij de fiscale/burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg dan wel van het hof van beroep door tijdens de coronamaatregelen?

In artikel 755 van het Ger.W. wordt de schriftelijke procedure (dus zonder mondelinge pleidooien) slechts toegestaan als alle partijen akkoord gaan.

Info COVID-19

Hoe start ik een fiscale procedure voor de rechtbanken en hoven van beroep?

Het college van hoven en rechtbanken heeft dwingende maatregelen gepubliceerd die, behoudens nieuwe maatregelen, vanaf 18 maart 2020 om 12u van kracht zijn. Alle procedurestukken (eenzijdige verzoekschriften, verzoekschriften hoger beroep,…

Info COVID-19

Kan ik mijn huwelijkscontract nog wijzigen voor een notaris?

Huwelijkscontracten, en wijzigingen ervan, moeten noodzakelijkerwijze in authentieke vorm worden opgesteld om geldig te zijn.

Info COVID-19

Kan ik nog schenken voor een Belgische notaris?

:: UPDATE - 11/05/2020 ::  De verstrengde maatregelen die de federale overheid genomen heeft in de strijd tegen het corona virus hebben een belangrijke impact op de werking van het…

Info COVID-19

Ik schonk recent mijn familiebedrijf met vrijstelling van schenkbelasting, maar ik heb mijn economische activiteit tijdelijk moeten staken. Wordt de vrijstelling behouden? (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Vlaams Gewest In principe moet een economische activiteit – zonder onderbreking - worden verdergezet gedurende een periode van drie jaar na de schenking om de vrijstelling te behouden. De tijdelijke…

Info COVID-19

Te veel voorafbetalingen gedaan? Kan deze betaling snel gerecupereerd worden?

Indien te veel zou voorafbetalingen zouden zijn gedaan, kan tot de laatste dag van de derde maand volgend op het belastbaar tijdperk een verzoek tot terugbetaling worden ingediend via het…

Info COVID-19

Het resultaat van het lopend boekjaar is momenteel moeilijk te voorspellen. Wat met voorafbetaling van belasting?

Tijdens een boekjaar zijn er verschillende vervaldata om voorafbetalingen (“VA”) te verrichten.  Voor boekjaar 2020 (balans afgesloten per 31 december) is dit 14 april, 10 juli, 12 oktober en 20…

Info COVID-19

Krijg ik uitstel van betaling voor de aanslag in de schenk-of erfbelasting (Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest)?

:: UPDATE - 11/05/2020 ::  Vlaams Gewest Geen uitstel, wel een afbetalingsplan Wie een aanslag in de schenk- of erfbelasting heeft ontvangen en financiële moeilijkheden ondervindt, kan steeds een afbetalingsplan…

Info COVID-19

Kan ik nog schenken voor een Nederlandse notaris?

Nu de grens tussen Nederland en België zo goed als gesloten is, stelt zich de vraag of u nog kan schenken voor een Nederlandse notaris.

Info COVID-19

Help, mijn boekhouder heeft corona en kan mijn aangifte niet tijdig indienen. Is dit een geldig excuus?

Hier is het antwoord neen. Het naleven van de btw-rapporteringsverplichtingen behoren de onderneming zelf toe. Een laattijdige aangifte kan in principe niet worden verantwoord door ziekte van uw boekhouder. Neem…

Info COVID-19

Moet ik mijn btw-nummer laten schrappen nu ik geen uitgaande handelingen meer heb?

Uw btw-nummer dient niet geschrapt te worden indien u als btw-plichtige gedurende een bepaalde tijd geen btw-belaste activiteiten meer verricht (bv. owv een verplichte sluiting). In principe dient u enkel…

Info COVID-19

Indien ik overschakel naar verkopen via internet, wat zijn hierbij de belangrijkste valkuilen voor btw?

:: UPDATE - 20/04/2021 :: Indien u als verkoper uw goederen verkoopt via een webshop op het internet en hierbij ook het vervoer naar de particuliere klant faciliteert dan heeft…

Info COVID-19

Is er een mogelijkheid om btw-teruggaaf te claimen op verkochte reisvouchers wanneer de reis wordt geannuleerd?

Hier zijn verschillende situaties denkbaar. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waarbij een reiziger zelf op eigen houtje alle onderdelen van zijn reis heeft geboekt (vervoer, hotel,…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com