Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Nieuws

Exit duolegaat en andere wijzigingen inzake Vlaamse schenk- en erfbelasting: welke lessen hieruit trekken?

woensdag, 23 september 2020

De Vlaamse Regering kondigde in haar Regeerakkoord 2019-2024 reeds aan belangrijke belastinghervormingen door te voeren. Dit voornemen is nu geconcretiseerd in een voorontwerp van decreet dat op 18 september 2020…

Nieuws

5 nieuwe partners bij Tiberghien

dinsdag, 22 september 2020

2020 dat begon als een ‘gewoon’ jaar met allerlei ambities nam ook voor Tiberghien een onverwachte wending die heel veel extra creativiteit en inzet heeft gevraagd van ons team gedurende…

Nieuws

De Vlaamse Belastingdienst over de certificering van onroerend goed – aan te raden of net niet?

woensdag, 16 september 2020

De Vlaamse Belastingdienst heeft recent de gevolgen geanalyseerd van de overdracht van een Belgisch onroerend goed door een Nederlandse Stichting-Administratiekantoor (STAK) (Voorafgaande beslissing 19.057). De ruling heeft alleen betrekking op…

Nieuws

Fiscus geeft het startschot voor een controleactie omtrent de aanleg van de bijzondere liquidatiereserve

dinsdag, 08 september 2020

Per 1 oktober 2014 werd het tarief van de roerende voorheffing op liquidatieboni drastisch verhoogd van 10% naar 25% (Programmawet van 28 juni 2013). Inmiddels bedraagt het tarief 30%.

Nieuws

Kaaimantaks – impact van en strijdigheid met dubbelbelastingverdragen

vrijdag, 04 september 2020

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft in zijn vonnis van 11 maart 2020 (A.R.. nr. 2018/4033/A onuitgegeven)1 een akkoord goedgekeurd tussen de oprichter van een Canadese trust en de…

Publicaties

COLUMN TRENDS: Waarom zou u kosten maken bij een private bank, als het ook goedkoper kan bij de Bank van de Staat?

donderdag, 03 september 2020

Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.    'Als u bij de gelukkigen bent bij wie de bank komt…

Publicaties

ATAD-interestaftrekbeperking: enkele verduidelijkingen over het groepsconcept

vrijdag, 28 augustus 2020

Eind vorig jaar heeft een KB de wettelijke regeling van de ATAD-interestaftrekbeperking vervolledigd.  Maar lang niet alle vragen over de interpretatie van die uiterst complexe regeling zijn daarmee beantwoord.

Nieuws

Taks op effectenrekeningen: deadline betaling op 31 augustus 2020

dinsdag, 25 augustus 2020

Op 31 augustus 2020 verstrijkt de uiterste betalingstermijn voor de belastingplichtigen die zelf hun aangifte taks op effectenrekeningen indienen en betalen.1

Publicaties

Vakantie in eigen land en aankoop van een tweede verblijf aan zee: gewijzigd federaal standpunt

woensdag, 19 augustus 2020

De aanbevolen “vakantie in eigen land” doet de vraag naar tweede verblijven aan zee spectaculair stijgen1. Bij dergelijke vastgoedaankopen komt ongetwijfeld de fiscaal gunstige techniek van de “gesplitste aankoop” ter…

Publicaties

Bestaat die schuld nog wel bij het overlijden?

dinsdag, 11 augustus 2020

De last, bedongen bij een toebedeling van gemeenschap, wordt fiscaal niet meer in acht genomen sinds het decreet van 8 december 2017. Het Hof van Cassatie oordeelde op 23 januari…

Publicaties

COVID 19 en het familierecht. Als ik kon toveren, kwam alles voor elkaar

dinsdag, 11 augustus 2020

Soms gaat alles mis Bij het schrijven van dit editoriaal – begin mei 2020 – leven we in bijzondere en moeilijke omstandigheden. COVID-19 plaatst tal van families, gezinnen, ouders en…

Publicaties

Een model van lastgeving voor de buitengerechtelijke bescherming van wilsonbekwamen

maandag, 10 augustus 2020

De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, die op 1 september…

Publicaties

VLABEL en de afstand van vruchtgebruik: een update

maandag, 10 augustus 2020

Ten gevolge van een overdracht, bijvoorbeeld een gesplitste aankoop, een erfenis of een schenking, kan het vruchtgebruik en de blote eigendom van een bepaald goed zich bij verschillende personen bevinden.…

Publicaties

Keerpunt in de saga van de gesplitste aankoop en inschrijving. Eindelijk duidelijkheid?

maandag, 10 augustus 2020

De gesplitste aankoop of inschrijving kan onder andere een interessante ‘tool’ zijn om aan successieplanning te doen. Bij het overlijden van de vruchtgebruiker dooft het vruchtgebruik immers uit en wordt…

Publicaties

Enkele korte testamenten (2)

vrijdag, 31 juli 2020

Vorige keer hebben we enkele korte testamenten bekeken in de zijlijn; nu doen we hetzelfde in rechte lijn, maar zonder de echtgenote erbij te betrekken. Het kan dus gaan om…

Publicaties

Enkele korte testamenten (1)

vrijdag, 31 juli 2020

Testamenten – en akten in het algemeen – hebben de neiging om langer en langer te worden: men voegt er allerlei clausules in die wellicht hun nut hebben in bepaalde…

Nieuws

Interestaftrekbeperking: verduidelijkingen bevestigd in circulaire

donderdag, 16 juli 2020

In een recent verschenen nieuwsbericht op onze website lichtten wij reeds toe dat ons kantoor een aantal interpretatiemoeilijkheden met betrekking tot de interestaftrekbeperking had voorgelegd aan de fiscale administratie en…

Nieuws

Berekening belastbare roerende inkomsten en aftrek buitenlandse bronheffingen – werkelijk afgehouden buitenlands tarief of beperkt tot verdragstarief ?

maandag, 13 juli 2020

Buitenlandse roerende inkomsten - waarop nog geen bevrijdende roerende voorheffing werd ingehouden - moeten opgenomen worden in de aangifte personenbelasting. Dit is onder meer het geval wanneer roerende inkomsten in…

Nieuws

Taks op beursverrichtingen − Versoepeling verplichtingen tussenpersonen inzake nummering borderellen en dagelijks bijhouden van listings

donderdag, 09 juli 2020

Volgens de huidige regelgeving (artikel 127 W.DRT.) zijn financiële tussenpersonen gehouden om verrichtingen op effecten die onderworpen zijn aan beurstaks te bevestigen met een borderel.

Nieuws

Verplichte registratie in België van buitenlandse notariële schenkingsakten: voorzien vanaf 1 december 2020

donderdag, 09 juli 2020

Het intussen veelbesproken wetsvoorstel nr. 55/1357 van 17 juni 2020 werd gisteren goedgekeurd in de Kamercommissie Financiën in tweede lezing. Dit betekent dat de verplichte registratie van buitenlandse notariële schenkingsakte…

Nieuws

Update: Parlement keurt het tijdelijk ‘carry back’-systeem definitief goed

dinsdag, 30 juni 2020

Het parlement keurde op 18 juni ll. de carry-back voor verliezen – zowel in de vennootschapsbelasting, als in de personenbelasting – definitief goed (Parl. St. Kamer 2019-20, nr. 1309/004). Deze…

Nieuws

Interestaftrekbeperking: de fiscale administratie verduidelijkt

donderdag, 25 juni 2020

Het KB van 20 december 2019 heeft eind vorig jaar de wettelijke regeling van de nieuwe interestaftrekbeperking (artikel 198/1 WIB92) verder uitgewerkt. Met dit KB werden echter lang niet alle…

Nieuws

Generatiewissel bij land- en tuinbouwondernemingen

donderdag, 25 juni 2020

Inleidende kader: een bedrijf overdragen anno 2020 Uw bedrijf overdragen aan de volgende generatie bij overlijden of bij leven via schenking… In beide gevallen blijft de kwestie erg actueel. Hoe…

Nieuws

Covid-19: verlaging van het btw-tarief in de horecasector

dinsdag, 23 juni 2020

Met het oog op de economische relance van de horecasector na de coronacrisis, is bij koninklijk besluit van 8 juni 2020 een nieuwe maatregel in werking getreden die voorziet in…

Nieuws

Naar een verplichte registratie in België van buitenlandse notariële schenkingsakten?

donderdag, 18 juni 2020

Een wetsvoorstel  van 17 juni 2020 heeft tot doel de registratie in België verplicht te maken van elke schenkingsakte met betrekking tot roerende goederen die door een Belgisch rijksinwoner voor…

Publicaties

Kroniek internationaal en Europees belastingrecht 2017-2018

donderdag, 11 juni 2020

Deze kroniek bespreekt Belgische en Europese rechtspraak inzake internationale en Europese fiscaliteit op het gebied van inkomstenbelasting die relevant is voor de praktijk en bekend is geworden tussen 1 januari…

Publicaties

De abonnementstaks verplaatst naar het wetboek diverse rechten en taksen

donderdag, 11 juni 2020

De jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen (hierna “abonnementstaks”) is door de wet van 3 april 2019 tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale…

Publicaties

Temporele modulering van (fiscale) arresten: pleidooi voor onderbouwde handhavingsbeslissingen

donderdag, 11 juni 2020

De rechtstreekse aanleiding voor deze bijdrage is het recente vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof waarbij het de felbevochten taks op effectenrekeningen integraal naar de prullenmand verwijst. Tegelijkertijd handhaaft het de…

Nieuws

Beurstaks op buitenlandse verrichtingen doorstaat ook toets Grondwettelijk Hof

maandag, 08 juni 2020

Nadat het Europese Hof van Justitie begin dit jaar reeds uitspraak heeft gedaan over de Belgische beurstaks die verschuldigd is op transacties via buitenlandse tussenpersonen (HvJ 30 januari 2020, C-725/18),…

Nieuws

Last call voor de Vlaamse fiscale regularisatie anno 2020 - Prélude tot ongrondwettelijkheid vanaf 2021

vrijdag, 05 juni 2020

Als geïntegreerd onderdeel van de regelgeving terzake fiscale regularisatie bestaat er naast het permanente systeem inzake fiscale en sociale regularisaties op federaal niveau bij wet van 21 juli 2016 een…

Nieuws

Taks op effectenrekeningen – Administratieve circulaire bevestigt de handhaving van de taks voor de referentieperioden 2018 en 2019

donderdag, 28 mei 2020

Welke acties tot teruggave kunnen nog ondernomen worden? Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 17 oktober 2019 deze taks ongrondwettelijk verklaard doch met handhaving van de gevolgen van de…

Nieuws

Belgische rechtspraak over belastingvrijstelling op buitenlandse spaardeposito’s gunstig voor belastingplichtige

donderdag, 28 mei 2020

De Belgische rechtspraak heeft zich recent opnieuw uitgesproken over belastingvrijstelling op buitenlandse spaardeposito’s. Volgens de rechtspraak kunnen buitenlandse spaarboekjes ook in aanmerking komen voor de belastingvrijstelling onder artikel 21,5° WIB…

Nieuws

Geen of onvoldoende RV inhouden kan leiden tot een verhoogde belastbare grondslag van de RV

donderdag, 28 mei 2020

In principe wordt de roerende voorheffing economisch gedragen door de genieter van het inkomen. De RV die echter ten laste valt van de schuldenaar van het inkomen, ter ontlasting van…

Nieuws

Circulaire bespreekt concrete gevallen van de vrijstelling RV voor “spin-off” verrichtingen

donderdag, 28 mei 2020

Vorig jaar heeft de wetgever een nieuwe vrijstelling van RV ingevoerd voor zogenaamde spin-off verrichtingen. Corporate actions zorgen al langer voor onbillijke fiscale gevolgen voor particuliere beleggers. De wetgever heeft…

Nieuws

Fiscale hervorming in Zwitserland: quid recht op DBI-aftrek bij een Belgische corporate aandeelhouder?

donderdag, 28 mei 2020

Opdat dividenden in aanmerking komen voor DBI-aftrek is onder meer vereist dat de dochter niet gevestigd is in een land waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan…

Nieuws

Covid-maatregelen: tijdelijke ‘carry-back’ en ‘wederopbouwreserve’

woensdag, 27 mei 2020

Voor een update over het gedeelte van de ‘carry-back’: klik hier.Met een voorontwerp van wet wenst de regering in het licht van de covid-19 pandemie (naast een aantal eerder ingevoerde…

Nieuws

Uitgestelde betaling koopprijs: getrouw beeld verzet zich niet tegen het boeken van een disconto

dinsdag, 26 mei 2020

In een arrest van 23 april 2020 (zaak C-640/18) bevestigt het Europees Hof van Justitie dat het getrouw beeld zich niet verzet tegen het boeken van een disconto, in geval…

Publicaties

De schande van Europa

maandag, 25 mei 2020

Reeds in 1982 schreef Albert Tiberghien dat één van de grote gebreken van onze fiscaliteit het gebrek aan eenvoud is. Hij richtte zijn verwijt niet alleen tot de wetgever of…

Publicaties

De anomalieën in ons belastingsysteem

vrijdag, 15 mei 2020

In 2017 bestelde Johan Van Overtveldt (N-VA), toen minister van Financiën, een rapport bij de Hoge Raad van Financiën. Die moest zich buigen over een rationalisering van de personenbelasting. Trends…

Nieuws

Niet langer 18% bedrijfsvoorheffing over inkomsten van buitenlandse artiesten en atleten?

woensdag, 13 mei 2020

CD&V heeft op 13 mei 2020 een wetsvoorstel ingediend tot versoepeling van het regime van de bevrijdende bedrijfsvoorheffing van 18% op inkomsten die betaald worden aan buitenlandse podiumkunstenaars en sporters.

Info COVID-19

Hoe kan men voortaan notariële akten laten verlijden zonder langs te gaan bij de notaris?

Sedert 4 mei kan u digitaal volmacht verlenen aan een notarismedewerker of een vertrouwenspersonen, om namens u een akte (bv. verkoopakte, schenkingsakte, huwelijkscontract, enz.) te ondertekenen voor een (Belgische) notaris.…

Nieuws

Tiberghien opent kantoren voor dringende klantenmeetings

donderdag, 07 mei 2020

Geachte cliënt, Vanaf maandag 11 mei zijn onze kantoren opnieuw opengesteld voor dringende klantenmeetings. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om uw gezondheid en die van…

Nieuws

Een specifiek legaat voor twee

donderdag, 07 mei 2020

Wanneer u een testament opstelt, wenst u vaak meer dan één persoon te bedenken met de goederen die u bij uw overlijden zal nalaten. Mogelijk wilt u zelfs dat deze…

Publicaties

Nieuwe una via regeling – fiscale bevoegdheid strafrechter

donderdag, 07 mei 2020

1.  —  Bijna een jaar geleden werden bij de Wet van 5 mei 2019 wijzigingen aangebracht aan de una via-procedure in het fiscaal strafrecht (Wet van 5 mei 2019 houdende…

Nieuws

DIVERSE TAKSEN (T.O.B., T.E.R., abonnementstaks op ICB’s, taks op verzekeringspremies, ...) - nieuwe rekeningen voor de betaling van de taksen.

woensdag, 06 mei 2020

Voor alle aangiften betreffende deze taksen die na 1 juni 2020 worden ingediend, zal de betaling moeten gebeuren op nieuwe rekeningen van de FOD Financiën. Voortaan moet elke belasting op…

Nieuws

Abonnementstaks naar Wetboek Diverse Rechten en Taksen

dinsdag, 28 april 2020

Deze verplaatsing van wetboek heeft een grotere impact dan op het eerste gezicht zou lijken. De verplaatsing van de abonnementstaks van het W.Succ. naar het WDRT verkort immers de verjaringstermijn…

Info COVID-19

In welke situaties en onder welke voorwaarden kan ik goederen schenken voor goede doelen, zonder negatieve btw-gevolgen?

:: UPDATE - 20/04/2021 ::  Wanneer btw-plichtigen goederen schenken kan dit op fiscaal vlak averechtse gevolgen hebben. Voor btw kan dit tot gevolg hebben dat btw moet afgedragen worden op…

Nieuws

Circulaire bespreekt concrete gevallen van de vrijstelling RV voor “spin-off” verrichtingen

donderdag, 23 april 2020

Vorig jaar heeft de wetgever een nieuwe vrijstelling van RV ingevoerd voor zogenaamde spin-off verrichtingen. Corporate actions zorgen al langer voor onbillijke fiscale gevolgen voor particuliere beleggers. De wetgever heeft…

Info COVID-19

Krijgt de fiscale administratie meer tijd om een aanslag te vestigen?

Nee. De gewone 3-jarige aanslagtermijn en de buitengewone 7- jarige aanslagtermijn in geval van fraude blijven gewoon van toepassing, en worden dus niet verlengd.

Info COVID-19

Worden de onderzoekstermijnen van de fiscale administratie verlengd, nu er geen controles kunnen plaatsvinden?

Nee. De gewone 3-jarige onderzoekstermijn en de buitengewone 7- jarige onderzoekstermijn in geval van fraude (deze laatste op voorwaarde van een voorafgaande kennisgeving van aanwijzigingen inzake belastingontduiking cf. artikel 333,…

Publicaties

'Toebedeling' vastgoed uit BV als dividend : altijd verkooprecht ?

dinsdag, 21 april 2020

In een recent standpunt bespreekt Vlabel de heffingsregels die van toepassing zijn bij toebedeling van vastgoed van (o.m.) een BV aan haar vennoten, en dit naar aanleiding van de afschaffing…

Publicaties

Het verbod van fiscaal misbruik: risico op overinterpretatie vs. terug naar de essentie

dinsdag, 21 april 2020

Sinds de arresten van de Grote kamer van het Hof van Justitie in de zogenaamde Deense zaken zijn het aantal bijdragen over het verbod van fiscaal misbruik en de impact…

Publicaties

Btw-plicht van bestuurders en commissarissen

dinsdag, 21 april 2020

In zijn arrest van 13 juni 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan over de btw-plicht van een commissaris. De commissaris in kwestie, in het…

Publicaties

Openbaarmaking van fiscale informatie door ondernemingen als teken van respect ten aanzien van stakeholders

dinsdag, 21 april 2020

Vorig jaar vroeg het Europees Parlement om het voorstel van richtlijn omtrent de openbaarmaking van fiscale informatie door ondernemingen opnieuw te activeren. Het Europees Parlement steunt de Europese Commissie in de…

Nieuws

Spanje en Portugal: fiscaal iets minder zonnig

maandag, 20 april 2020

Binnen een context van een stijgende mobiliteit binnen de Europese Unie, zijn Spanje en Portugal populaire bestemmingen voor o.a. gepensioneerden die op zoek zijn naar een milder (fiscaal) klimaat. Op…

Info COVID-19

Welk fiscaal regime is van toepassing op financiële giften aan ziekenhuizen?

:: UPDATE - 23/07/2020 :: Om de zorgverleners ook financieel te ondersteunen zijn al diverse individuele en collectieve initiatieven opgestart. Een stimulans voor financiële giften is alvast terug te vinden…

Info COVID-19

Wordt mijn dossier nog gepleit voor de rechtbank? Wat met bindende (conclusie)termijnen: moeten deze gerespecteerd worden?

Indien u verwikkeld bent in een gerechtelijke procedure in een burgerlijke zaak, kan de huidige coronacrisis veel onzekerheid en vragen met zich mee brengen. De rechtbanken werken met minder personeel,…

Info COVID-19

Ik ben (tijdelijk) werkloos ingevolge de coronacrisis. Moet ik nog een onderhoudsbijdrage blijven betalen voor mijn kinderen en mijn ex-partner?

De onderhoudsbijdrage blijft in de regel te betalen en kan enkel (tijdelijk) verminderd of geschorst worden indien hierover een akkoord bestaat tussen de partners of wanneer een rechter hierover beslist.…

Info COVID-19

Moet ik de verblijfsregeling voor mijn kinderen respecteren tijdens de coronacrisis? Wat als de kinderen, mijn ex-partner of ikzelf ziek zijn?

Ook tijdens de coronamaatregelen moet de verblijfregeling nageleefd worden, al bestaan hierop enkele uitzonderingen ingeval van besmetting van één van de ouders, de kinderen of andere gezinsleden.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com