Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Taks op effectenrekeningen: deadline betaling op 31 augustus 2020

dinsdag, 25 augustus 2020

Taks op effectenrekeningen: deadline betaling op 31 augustus 2020

Op 31 augustus 2020 verstrijkt de uiterste betalingstermijn voor de belastingplichtigen die zelf hun aangifte taks op effectenrekeningen indienen en betalen.1

Het gaat dan meer in het bijzonder om buitenlandse effectenrekeningen, waarop tussen 1 oktober 2018 en 30 september 2019 (referentieperiode 2019), al dan niet samen met Belgische effectenrekeningen, belastbare effecten stonden voor een gemiddelde waarde van 500.000 euro of meer.

Het kan eventueel ook gaan om Belgische effectenrekeningen waarop in dezelfde periode voor minder dan gemiddeld 500.000 euro werd aangehouden, maar waarop de taks niet door de tussenpersoon werd ingehouden wegens niet toepassing van de ‘opt-in’ mogelijkheid door de belastingplichtige2, terwijl deze over nog andere effectenrekeningen beschikt(e) zodat hij de voornoemde gemiddelde waarde grens van 500.000 euro wel overschrijdt.

Het Grondwettelijk Hof heeft deze taks weliswaar vernietigd maar heeft daarbij de gevolgen van de vernietigde wet gehandhaafd voor de referentieperiodes die eindigen voor of op 30 september 2019.3

Concreet wil dit zeggen dat de taks verschuldigd blijft voor de referentieperioden 2018 en 2019. Dit houdt in dat de verplichtingen inzake inhouding, aangifte en betaling van de taks voor deze perioden van toepassing blijven. Dit is de visie van de fiscale administratie die dit inmiddels in een circulaire verwoord heeft.4

Gelet op dit standpunt van de fiscus, menen wij dat belastingplichtigen die aan de taxatievoorwaarden voldoen, toch best een aangifte indienen voor referentieperiode 2019 en de taks betalen, teneinde vooralsnog administratieve geldboetes, nalatigheidsinteresten en eventuele strafrechtelijke sancties te vermijden.

Niettemin menen wij dat deze visie betwistbaar is en dat de taks, ondanks de handhaving ervan door het Grondwettelijk Hof, in principe teruggevorderd kan worden.

 

Mocht u hierover nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Tiberghien.

Gerd D. Goyvaerts – Partner (gerdd.goyvaerts@tiberghien.com)

Dirk Coveliers – Counsel (dirk.coveliers@tiberghien.com)

Anouk Vander Mast – Associate (anouk.vandermast@tiberghien.com)


1 Indien de titularis zelf zijn aangifte indient, dan gebeurt die in principe elektronisch via het elektronisch platform MyMinFin, uiterlijk op de laatste dag voor de indiening van de elektronische aangifte in de personenbelasting. Doet de belastingplichtige voor zijn aangifte PB een beroep op een derde, dan heeft hij in principe tijd tot oktober, ofschoon de taks zelf uiterlijk op 31 augustus betaald moet worden. In dat geval kan de aangifte ook nog in papieren vorm gebeuren.

2 De opt-in mogelijkheid laat toe dat wanneer de belastingplichtige verschillende effectenrekeningen heeft bij verschillende financiële instellingen met een gezamenlijke gemiddelde waarde van € 500.000 of meer, dat hij de taks kan laten inhouden op effectenrekeningen van minder dan € 500.000.

3 GwH 17 oktober 2019, nr. 138/2019.

4 Circulaire 2020/C/28 van 8 februari 2020 met betrekking tot het arrest nr. 138/2019 van 17 oktober 2019 van het Grondwettelijk Hof

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com