Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Fiscale hervorming in Zwitserland: quid recht op DBI-aftrek bij een Belgische corporate aandeelhouder?

donderdag, 28 mei 2020

Fiscale hervorming in Zwitserland: quid recht op DBI-aftrek bij een Belgische corporate aandeelhouder?

Opdat dividenden in aanmerking komen voor DBI-aftrek is onder meer vereist dat de dochter niet gevestigd is in een land waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België (artikel 203, § 1, 1° WIB). De gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen worden geacht aanzienlijk gunstiger te zijn dan in België, wanneer hetzij, het gemeenrechtelijk nominaal tarief op de winsten van de vennootschap, lager is dan 15%; hetzij, gemeenrechtelijk, het tarief dat met de werkelijke belastingdruk overeenstemt, lager is dan 15%. De gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen die van toepassing zijn op vennootschappen gevestigd in een Lidstaat van de Europese Unie worden geacht niet aanzienlijk gunstiger te zijn dan in België.

Voor wat Zwitserse dochtervennootschappen betreft dient, om de grens van 15 % te berekenen, rekening gehouden te worden met de belasting op de winsten van de vennootschappen geïnd zowel door de centrale overheid (“federaal belastingtarief”) als door de kantons en andere staatkundige subdivisies.  Het kantonnaal belastingtarief is afhankelijk van het Zwitsers kanton waar de vennootschap gevestigd is. Ten gevolge van een recente fiscale hervorming in Zwitserland hebben de kantons de mogelijkheid om hun kantonnaal tarief te verlagen. Het gecombineerde (federaal, kantonnaal en communaal) tarief zal hierdoor naar verluidt in veel Zwitserse kantons zakken beneden de 15%.

Zwitserland is geen lidstaat van de Europese Unie.  Het voormelde vermoeden speelt bij gevolg niet.

Gelukkig voorziet het dubbelbelastingverdrag gesloten tussen België en Zwitserland een gelijke behandelingsclausule voor dividenden (artikel 23, §1, 4°): “Indien een vennootschap die inwoner is van België aandelen of delen in eigendom bezit van een vennootschap die inwoner is van Zwitserland en aldaar aan de belasting op inkomsten van vennootschappen is onderworpen, worden de dividenden die haar door de laatstbedoelde vennootschap worden betaald en die in Zwitserland volgens artikel 10, paragraaf 2 belastbaar zijn, in België vrijgesteld van de vennootschapsbelasting in zoverre als vrijstelling zou worden verleend indien beide vennootschappen inwoner zouden zijn van België.”

Gelet op deze bepaling kunnen dividenden uitgekeerd door een in Zwitserland gevestigde en aan de vennootschapsbelasting onderworpen vennootschap niet geacht worden afkomstig te zijn van een vennootschap die gevestigd is in een land waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België (cfr. artikel 203, § 1, 1° WIB92), zelfs indien het gemeenrechtelijk belastingtarief nominaal of werkelijk lager dan 15% zou zijn. Dit werd recent uitdrukkelijk bevestigd door de Minister van Financiën in zijn antwoord op een parlementaire vraag (nr. 74 van 24/10/2019, gesteld door Mevrouw Gabriëls Katja). 

Dit is bijvoorbeeld van belang voor een DBI-bevek die (onder meer) belegt in Zwitserse aandelen. Een investeerder zal recht hebben op DBI-aftrek op dividenden uitgekeerd door de bevek (gewoon dividend, inkoop of liquidatie) en/of vrijstelling van zijn meerwaarde op de bevek-aandelen, ook in de mate het inkomen uitgekeerd door de DBI-bevek zijn oorsprong vindt in (inkomsten van) aandelen van vennootschappen onderworpen aan de Zwitserse vennootschapsbelasting, ongeacht of het tarief (alle bestuursniveaus samen) meer of minder dan 15% bedraagt (belangrijk is wel dat de andere voorwaarden van artikel 203 WIB vervuld zijn).

Christophe Coudron - Counsel (christophe.coudron@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com