Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Publicaties

Personenbelasting verschuldigd op pensioenuitkering niet langer aftrekbaar voor berekening erfbelasting: administratieve praktijk opnieuw op wankele bodem

dinsdag, 03 januari 2023

In een recente uitspraak buigt het Gentse hof van beroep zich over de vraag of de personenbelasting die verschuldigd is op pensioenuitkeringen aftrekbaar is voor de berekening van de belastbare…

Publicaties

De hercodificatie van het huwelijksvermogensrecht in titel 3 van boek 2 BW in hoofdlijnen

dinsdag, 03 januari 2023

De wet van 19 januari 2022 “houdende boek 2, titel 3, “Relatievermogensrecht” en boek 4 “Nalatenschappen, schenkingen en testamenten” van het Burgerlijk Wetboek” werd op 14 maart 2022 in het…

Publicaties

Inbreng van eigen goed in de huwgemeenschap gevolgd door een schenking: geen fiscaal misbruik

dinsdag, 03 januari 2023

In een vonnis van 8 juni 2021 heeft de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, geoordeeld dat de inbreng van eigen onroerende goederen in de huwgemeenschap door één echtgenoot,…

Publicaties

Fiscaal misbruik alleen als belastingplichtige zelf alle rechtshandelingen heeft gesteld

dinsdag, 03 januari 2023

Niet alleen in de inkomstenbelastingen maar ook in de erf- en schenkbelasting vangt de fiscus bot met zijn invulling van ‘misbruik’. In twee vonnissen verwerpt de Gentse rechter de stelling…

Nieuws

Hervormde procedureregels BV-vrijstellingen verduidelijkt: belastingverhoging en bezwaarschrift

donderdag, 22 december 2022

Met de wet van 28 maart 2022 zijn de regels inzake aangifte, sancties en procedure voor de toepassing van BV-vrijstellingen gewijzigd. In een circulaire van 16 december 20221 geeft de administratie…

Publicaties

Ook vastgoedactiviteit kan (reële) economische activiteit zijn

dinsdag, 20 december 2022

Vastgoedactiviteiten die op duurzame wijze een louter passief beheer van onroerend goed overstijgen, kunnen toch als een (reële) economische activiteit gelden (Gent 21 juni 2022). Afwezigheid van personeel en verhuur…

Nieuws

Hervorming fiscaal regime auteursrechten en naburige rechten: software in or out?

woensdag, 14 december 2022

Het ontwerp van programmawet voorziet een hervorming van het fiscaal stelsel voor auteursrechten en naburige rechten. De bedoeling daarvan is om het toepassingsgebied van het belastingregime beter af te lijnen.…

Nieuws

Europees Hof vernietigt de publieke toegang tot het UBO-register

vrijdag, 25 november 2022

Het Europees Hof van Justitie diende zich in haar arrest van 22 november 2022 (C37/20 & C/601/20) te buigen over de verenigbaarheid van het UBO-register en de fundamentele rechten tot…

Nieuws

Gedeeltelijke btw-aftrek volgens de regel van het werkelijk gebruik: belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2023

maandag, 21 november 2022

Lopende dossiers: kennisgeving vereist uiterlijk op 30 juni 2023!

Nieuws

Verrekening buitenlandse erfbelasting op roerende goederen: ook de Vlaamse Decreetgever remedieert, of toch niet helemaal?

dinsdag, 15 november 2022

Het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen bij de verrekening van buitenlandse erfbelasting is strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Dat besliste het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 3 juni…

Nieuws

UPDATE: Marokko geeft uitstel voor CRS-uitwisseling, fiscus onderzoekt gretig Turkse bankinformatie

donderdag, 03 november 2022

Marokko heeft nog steeds geen CRS-uitwisseling gedaan per 30 september 2022, zoals eerder vermeld in onze nieuwsbrief. Omwille van technische en wetgevende redenen heeft Marokko een kort uitstel aangekondigd. De…

Nieuws

De Tax Shelter is uitgebreid tot videospelen: de ‘hoe’ en ‘waarom’-vragen

vrijdag, 28 oktober 2022

Op 25 juli 2022 heeft de Europese Commissie bevestigd dat het Belgisch Tax Shelter-regime voor videospelen verenigbaar is met Europees recht. Dit regime werd onlangs gewijzigd om enkele bestaande “bugs”…

Nieuws

Breaking News – Arrest Grondwettelijk Hof inzake jaarlijkse taks op effectenrekeningen (JTER)

donderdag, 27 oktober 2022

Het Grondwettelijk Hof heeft deze namiddag zijn langverwachte arrest bekendgemaakt inzake de (on)grondwettelijkheid van de jaarlijkse taks op effectenrekeningen zoals geïntroduceerd bij wet van 17 februari 2021.

Nieuws

Bijkomende belastingen voor Belgische financiële sector

vrijdag, 21 oktober 2022

Een weinig in het oog springende begrotingsmaatregel met bijkomende taksen voor de financiële sector kan voor een sneeuwbal aan bijkomende taksen zorgen ten laste van de Belgische gereglementeerde beleggingsvennootschappen.

Nieuws

Grondwettelijk Hof vernietigt DAC6: Advocaten moeten zich ook voor marktklare constructies op hun beroepsgeheim kunnen beroepen

donderdag, 20 oktober 2022

Op 15 september 2022 deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over diverse verzoeken tot vernietiging van de implementatie van DAC6 (arrest nr. 103/2022 van 15 september 2022). Het Grondwettelijk Hof vernietigt…

Nieuws

Havensector moet toepassingsvoorwaarden BV-vrijstellingen havenbreed toetsen: belangrijke impact voor ploegenarbeid

woensdag, 19 oktober 2022

Erkende werkgeversorganisaties van havenbedrijven moeten op havenbreed niveau voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van de BV-vrijstellingen. Dat bevestigt een nieuw wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen. Die organisaties zullen worden…

Nieuws

Wanneer kan een autonoom gemeentebedrijf btw-aftrek uitoefenen voor de bouw of exploitatie van een sporthal of zwembad?

dinsdag, 18 oktober 2022

De uitbating van een sport-, onderwijs-, recreatieve of culturele instelling is vrijgesteld van btw wanneer de exploitant handelt zonder winstoogmerk. Hierdoor dient geen btw te worden afgedragen op de prijs…

Publicaties

Bekommernissen bij de betaling van de begrafeniskosten – noot bij antwerpen 19 november 2019

maandag, 17 oktober 2022

In een arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 19 november 2019 oordeelde het hof dat er geen ‘verwantschapsverplichting’ bestaat om de begrafeniskosten van de erflater te betalen…

Publicaties

De fiscus voor de strafrechter: de traditionele burgerlijke partijstelling versus de kersverse zelfstandige vordering

vrijdag, 14 oktober 2022

De burgerlijke partijstelling van de fiscus voor de strafrechter is al decennialang voer voor discussie en werd in de rechtsleer uitvoerig becommentarieerd. Met de wet van 5 mei 2019 houdende…

Evenementen
5 december 2022 |14.00u - 17.30u| Brussel

Seminar: Splitsingen van vennootschappen

Spreker: Thibault Haentjens & Eldar Mingaleyev
Publicaties

Tweede verblijven in Frankrijk en de impact van het Nieuwe Frans-Belgisch dubbelbelastingverdrag

dinsdag, 27 september 2022

Op 9 november 2021 ondertekenden België en Frankrijk een nieuwe overeenkomst voor het vermijden van dubbele belasting inzake inkomstenen vermogensbelasting en ter voorkoming van belastingontduiking en fiscale fraude (hierna: het…

Evenementen
11 Okt Gent | 18 Okt Hasselt | 25 Okt Antwerpen

Tiberghien Tax Buffet - Oktober 2022

Publicaties

De fiscale meldingsplicht voor advocaten bij grensoverschrijdende fiscale planningsstructuren - DAC6 en de onvermijdelijke clash met het beroepsgeheim

dinsdag, 20 september 2022

Door het Grondwettelijk Hof werd anno 2021 de prejudiciële vraag gesteld aan het Europees Hof van Justitie ter zake de onverenigbaarheid van de rapporteringsverplichtingen onder DAC6 met het beroepsgeheim van…

Publicaties

Afwezigheid KI-controle bij langdurig opsporingsonderzoek ongrondwettig: nieuwe stap richting eengemaakt vooronderzoek?

dinsdag, 13 september 2022

In een arrest van 3 februari 2022 spreekt het Grondwettelijk Hof zich opnieuw uit over een prejudiciële vraag met betrekking tot het verschil in behandeling tussen personen die het onderwerp…

Publicaties

COLUMN TRENDS: Sportkot(erijen)

vrijdag, 09 september 2022

Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.  'Als de regionale sportfederatie een premie wil geven aan haar atleten, dan…

Nieuws

JTER - Luxemburgse verdragsvrijstelling niet van toepassing volgens Belgische administratie

donderdag, 08 september 2022

De Jaarlijkse Taks op de Effectenrekeningen (hierna: “JTER”) is (o.a.) van toepassing op in België aangehouden effectenrekeningen, zelfs indien deze aangehouden worden door niet-inwoners.

Nieuws

Nieuw expatregime – discriminatoir voor stichtingen van openbaar nut!?

dinsdag, 16 augustus 2022

De Programmawet van 27 december 2021 (BS 31 december 2021) voerde vanaf 1 januari 2022 in het WIB92 een nieuw expatregime in het leven, nl. de nieuwe bijzondere belastingstelsels voor…

Publicaties

Nieuw DBV met Frankrijk : de overige aandachtspunten

dinsdag, 09 augustus 2022

In drie eerdere bijdragen werd reeds dieper ingegaan op de belangrijkste aandachtspunten van het nieuwe dubbelbelastingverdrag (DBV) met Frankrijk inzake onroerende resp. roerende inkomsten en vermogenswinsten (Fisc. Int. 2022, nr.…

Publicaties

Goed nieuws voor oude verzekeringsgiften: aftrekregeling ook mogelijk voor overlijdens vanaf 1 maart 2016

dinsdag, 09 augustus 2022

Het Grondwettelijk Hof (GwH) heeft zich met het arrest van 9 december 2021 opnieuw uitgesproken over artikel 2.7.1.0.6 VCF en de verzekeringsgift. Het Hof oordeelt dat er sprake is van…

Publicaties

Vlabel spreekt zich uit over de trust en het verschuldigde registratierecht: eindelijk (vertrouwd) licht aan het einde van de tunnel?

dinsdag, 09 augustus 2022

Het was lang wachten tot Vlabel nog eens met een nieuw standpunt over de trust over de vloer kwam. Dat hoeft natuurlijk niet geheel te verbazen. De trust is immers…

Publicaties

Reflecties inzake de invordering van fiscale schulden lastens echtgenoten

dinsdag, 09 augustus 2022

In deze bijdrage wordt de invordering van fiscale schulden lastens feitelijk gescheiden en ex-echtgenoten inzake inkomstenbelastingen tegen het licht gehouden. Hierbij zullen de gekende invorderingsmechanismen o.b.v. het fiscaal recht dan…

Publicaties

Hof van Cassatie bevestigt de geldigheid van een optioneel ontbindende voorwaarde. Vlabel past standpunten aan.

dinsdag, 09 augustus 2022

Op 14 oktober 2021 heeft het Hof van Cassatie zich in een bondig arrest uitgesproken over de interpretatie van een optioneel ontbindende voorwaarde. Het Hof besluit tot de civielrechtelijke geldigheid…

Publicaties

Schets van de procespositie van de niet-ontvoogde minderjarige in het Belgische personen- en familierecht

dinsdag, 26 juli 2022

In deze bijdrage schetsen wij de procespositie van de niet-ontvoogde minderjarige (hierna: minderjarige) in het Belgische personen- en familierecht, in het bijzonder voor de familierechtbank. Wij lichten hierbij achtereenvolgens toe:…

Nieuws

Vier nieuwe counsels bij Tiberghien sinds 1 juli

vrijdag, 15 juli 2022

Tiberghien benoemde recent Katrien Bollen, Elisabeth De Nolf, Ahmed El Jilali en Gert Vranckx tot counsel en bouwt hiermee verder aan de groei en vernieuwing van het kantoor. Met deze…

Nieuws

Tiberghien benoemt twee nieuwe partners

donderdag, 07 juli 2022

Tiberghien heeft een lange en rijke traditie en wil die verder vorm geven. Het kantoor kijkt daarom resoluut vooruit en investeert in zijn toekomst om de hoogste kwaliteit van dienstverlening…

Publicaties

De beleggingsvennootschap: autonoom fiscaal begrip of echo van het financieel recht?

dinsdag, 05 juli 2022

Het begrip “beleggingsvennootschap” kan voor wat in België gevestigde vennootschappen betreft, verwijzen naar vennootschappen die geregeld worden door een bijzonder financieel-rechtelijk statuut, zoals bijvoorbeeld de Belgische openbare of institutionele beveks…

Nieuws

Het hof van beroep van Gent kent het verlaagd tarief erfbelasting toe bij exploitatie van vastgoed – achterpoortje of terechte beslissing?

woensdag, 29 juni 2022

Het hof van beroep van Gent bevestigt in zijn arrest van 21 juni 2022 dat vastgoedactiviteiten die op duurzame wijze het louter passief beheer van onroerend goed overstijgen, kwalificeren als…

Nieuws

Btw-update: administratie verduidelijkt nieuwe regels rond het verstrekken van gemeubeld logies

woensdag, 22 juni 2022

Met ingang van 1 juli 2022 wijzigen de regels rond het verstrekken van gemeubeld logies aanzienlijk. Vanaf deze datum zal enkel de korte termijn verhuur (minder dan 3 maanden) van…

Nieuws

Nieuwsflits: Rechtbank Antwerpen vijlt (opnieuw) de scherpe tanden van de kaaimantaks bij voor wat betreft de boete van 6.250 EUR

vrijdag, 17 juni 2022

In een reeks van opeenvolgende vonnissen werd door verschillende rechtbanken geoordeeld dat de rechter de fiscale administratieve boete van 6.250,00 EUR wegens het niet-naleven van de aangifteplicht voor juridische constructies…

Nieuws

TP té complex en té tijdrovend voor de fiscus? Alleszins disproportionele verantwoording voor uitbreiding proceduretermijnen tot 10 jaar…

maandag, 13 juni 2022

Het is zover… Volgens de fiscale administratie vereisen verrekenprijsonderzoeken meer diepgaande controles en zijn zij zeer tijdrovend, in het bijzonder het opvragen en bekomen van inlichtingen vanwege buitenlandse overheden. M.a.w.…

Nieuws

Jaarlijkse Taks op Effectenrekeningen (JTER) aangiftetermijn verstrijkt bijna voor: (co-)titularissen van buitenlandse effectenrekeningen en 'oprichters' van juridische constructies

maandag, 13 juni 2022

De aangifte JTER voor de referentieperiode 2021 moet uiterlijk worden ingediend op 15 juli 2022.

Nieuws

Fraude en internationale (eigen) wetgeving te complex voor fiscus, dus 10 jaar nodig om te onderzoeken en te taxeren

vrijdag, 10 juni 2022

UPDATE:  Dit artikel werd geschreven op basis van het voorontwerp van wet. De finale wetbepalingen werden gepubliceerd in de wet van 20 november 2022 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen…

Publicaties

Regularisatie post-mortem kan erfgenamen duur komen te staan

woensdag, 01 juni 2022

Mede onder toenemende druk van de bankensector voe­len meer en meer belastingplichtigen zich genoodzaakt om zich te wenden tot het Contactpunt regularisaties. Van de belastingplichtige wordt het bewijs gevraagd dat…

Nieuws

Luxemburgse verdragsvrijstelling voor de Jaarlijkse Taks op de Effectenrekeningen op de helling?

dinsdag, 24 mei 2022

De Jaarlijkse Taks op de Effectenrekeningen (hierna: “JTER”) is (o.a.) van toepassing op in België aangehouden effectenrekeningen, zelfs indien deze aangehouden worden door niet Belgische residenten/titularissen. Zowel de wetgever als…

Nieuws

Nieuwsflits: Een schenking online registreren via MyMinfin in 1, 2, 3?

maandag, 09 mei 2022

Op 1 mei publiceerde de FOD Financiën op haar website1 een aangepast stappenplan voor de registratie van niet-notariële schenkingen. Nieuw is dat u de bewijsdocumenten van een schenking online via MyMinfin…

Publicaties

COLUMN TRENDS: Eerst denken, dan pas beslissen

vrijdag, 06 mei 2022

Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.  'Een land moet een duurzaam belastingstelsel nastreven, waardoor het een voorspelbaar, stabiel inkomen…

Evenementen
31 mei Antwerpen | 21 juni Brussel | 28 juni Gent

Tiberghien Tax Buffet

Nieuws

Kerncijfers van de Belgische vermogensfiscaliteit 2022

woensdag, 04 mei 2022

De aanhoudende veranderingen in de Belgische vermogensfiscaliteit en de steeds toenemende verschillen tussen de drie gewesten wat betreft de invulling en toepassing van hen toebedeelde belastingen, leidt tot een moeilijk…

Publicaties

Gedetacheerde werknemer en non-concurrentievergoeding : wie mag belasten ?

woensdag, 27 april 2022

In een arrest van 21 september 2021 heeft het hof van beroep te Luik zich uitgesproken over de toepassing van het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag op een non-concurrentievergoeding. Dergelijke rechtspraak blijft interessant,…

Publicaties

Fictiebepalingen zijn geen antimisbruikbepalingen

dinsdag, 26 april 2022

Het Hof van Cassatie besliste op 16 september 2021 dat artikel 2.7.1.0.4 VCF geen antimisbruikbepaling is, en dat de rechter dus niet geldig kon beslissen dat een wijziging van dit…

Publicaties

Bezint eer ge aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving: de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving vs. het wettelijk vermoeden van eigendom

dinsdag, 26 april 2022

Op 30 maart 2021 oordeelde het Hof van Beroep te Gent dat erfgenamen niet kunnen terugkomen op hun aanvaarding (onder voorrecht van boedelbeschrijving), nadat de Vlaamse Belastingdienst (hierna ‘Vlabel’) een…

Nieuws

Internationaal actief? Fiscus krijgt 10 jaar, zonder meer!

donderdag, 21 april 2022

Op 1 april 2022 heeft het College voor de bestrijding van de fiscale en sociale fraude[1] aan het Ministerieel Comité een tweede actieplan afgeleverd dat zich richt op internationale thema’s.…

Evenementen
16 juni 2022 |12.45u - 18.00u| Antwerpen, Salons van Edel, Terbekehofsdreef 13

Huwelijksvermogensrecht civiel en fiscaal becommentarieerd

Spreker: Alain Van Geel & Charlotte Declerck
Evenementen
8 juni 2022 | 12.45u - 18.00u | Oostkamp, Hotel Van der Valk, Kapellestraat 146

Huwelijksvermogensrecht civiel en fiscaal becommentarieerd

Spreker: Alain Van Geel & Charlotte Declerck
Evenementen
17 mei 2022 |12.45u - 18.00u | Houthalen, De Barrier, Grote Baan 9

Huwelijksvermogensrecht civiel en fiscaal becommentarieerd

Spreker: Alain Van Geel & Charlotte Declerck
Nieuws

Wettelijk samenwonenden: Kan uw ex- partner onderhoudsgeld van u vorderen?

donderdag, 14 april 2022

De wet voorziet niet uitdrukkelijk in een onderhoudsuitkering voor (ex-)wettelijk samenwonenden Het hof van beroep te Antwerpen kende in een arrest van 14 maart 2017 een persoonlijk onderhoudsgeld toe aan…

Nieuws

Fiscale controleactie vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ten gevolge van COVID-19-pandemie: een gewaarschuwd(e) man/vrouw/x telt voor twee

woensdag, 13 april 2022

In één van onze vorige nieuwsbrieven hadden wij het reeds over de controleacties die plaatsvinden met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen-en nachtarbeid. Specifiek voor 2022 maakt…

Evenementen
3 Mei 2022 | 13.00u - 14.30u | Tour & Taxis, Brussel

Seminarie: Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegen- en/of nachtarbeid

Spreker: Daan Buylaert, Andy Neuteleers, Kimberley De Plucker & Charlotte Meskens
Nieuws

Opgelet voor Vlaamse erfbelasting wanneer u uitkeringen uit een Liechtensteinse Stiftung verkrijgt

woensdag, 06 april 2022

Op 5 april 2022 heeft het Hof van Beroep te Gent geoordeeld dat de begunstigden van een Liechtensteinse Stiftung (“stichting”) erfbelasting verschuldigd zijn over de uitkeringen die zij van de…

Evenementen
17 mei 2022 | 08.00u - 10.00u | Beringen

Ontbijtseminarie: Verrekenprijzen

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com