Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Vraag tijdig uw proportionele vermindering van de onroerende voorheffing aan!

maandag, 26 februari 2024

Vraag tijdig uw proportionele vermindering van de onroerende voorheffing aan!

Christophe Dillen

Christophe Dillen

Partner
Antwerpen
Zosia Daniels

Zosia Daniels

Senior Associate
Antwerpen

Heeft uw onroerend goed een bepaalde periode leeggestaan en geen inkomsten opgebracht, kan u verzoeken om de onroerende voorheffing proportioneel te verminderen in verhouding tot het aantal maanden dat de improductiviteit geduurd heeft. Tot 31 maart 2024 heeft u de tijd om deze proportionele vermindering van de onroerende voorheffing aan te vragen voor onroerende goederen die in 2023 leegstonden.

Merk op dat de onroerende voorheffing een regionale aangelegenheid is. Hierna gaan we enkel in op de Vlaamse regelgeving inzake improductiviteit.

 

Voorwaarden

Een proportionele vermindering van de onroerende voorheffing kan u pas vragen indien een gebouwd onroerend goed (onbebouwde gronden komen aldus niet in aanmerking):

  1. leegstaand is en geen inkomsten opgebracht heeft (aldus improductief was).
  2. minstens 90 dagen improductief was (deze dagen moeten niet aaneensluitend zijn). Bedraagt de improductiviteit meer dan 12 opeenvolgende maanden, moet niet alleen worden aangetoond dat het onroerend goed leegstaand en improductief was, maar ook dat de improductiviteit onvrijwillig was, d.w.z. dat de leegstand en de improductiviteit te wijten zijn aan redenen onafhankelijk van uw wil. Dit betreft een feitenkwestie waarbij u dient te bewijzen dat u afdoende inspanningen heeft gedaan om het pand terug productief te maken. In de praktijk kan dit o.a. bewezen worden a.d.h.v. een (tussen)vonnis in een lopende rechtszaak die de bezetting van het pand zou verhinderen, een verslag bij bodemverontreiging, kopieën van opeenvolgende aanbiedingen tot huur of verkoop verspreid over volledige periode van improductiviteit, enz.
  3. niet-gemeubileerd Een uitzondering op deze regel zijn de gebouwen met industriële, ambachtelijke of handelsdoeleinden. Deze gebouwen dienen in bepaalde omstandigheden niet volledig leeg te staan.

Naast gebouwde onroerende goederen, kunnen ook vernielde onroerend goederen in aanmerking komen voor de proportionele vermindering van de onroerende voorheffing. Ook hieromtrent zijn specifieke toepassingsvoorwaarden (zo moet bv. het vernield gedeelte minstens 25% van het kadastraal inkomen vertegenwoordigen en moet de vernieling te wijten zijn aan een ramp, bv. brand, instorting,…).

Tot slot is de vermindering van onroerende voorheffing ook mogelijk voor materieel en outillage dat ten minste 25% van het kadastraal inkomen vertegenwoordigt en in het jaar gedurende ten minste 90 dagen buiten werking was. Ook hier gelden specifieke toepassingsvoorwaarden afhankelijk of er sprake is van vernieling (deze hoeft niet te wijten zijn aan een ramp) dan wel van inactiviteit (deze hoeft niet onvrijwillig te zijn).

Bezwaarschrift

Als u meent in aanmerking te komen voor een proportionele vermindering, dan kan u een bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst.

U heeft hiervoor tijd tot 31 maart van het jaar dat volgt op het aanslagjaar waarvoor u een proportionele vermindering aanvraagt. In de regel heeft u aldus tot 31 maart 2024 de tijd om deze proportionele vermindering van de onroerende voorheffing aan te vragen voor onroerende goederen die in 2023 leegstonden. Ontvangt u het aanslagbiljet in een ander jaar dan het jaar waarvoor de aanslag geldt, dan geldt de gewone bezwaartermijn van drie maanden.

Voldoet het onroerend goed aan de voorwaarden, dan wordt de onroerende voorheffing proportioneel verminderd in verhouding tot het aantal maanden dat de improductiviteit geduurd heeft.

Mocht u bijstand wensen m.b.t. het voorgaande, helpen wij u graag!

 
Christophe Dillen

Christophe Dillen

Partner
Antwerpen
Zosia Daniels

Zosia Daniels

Senior Associate
Antwerpen
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com