Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Tiberghien - Nieuws
Nieuws

Nieuwe taks op de effectenrekeningen: quid tak 21 reserves ?

dinsdag, 24 november 2020

Begin november 2020 heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd waarbij een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen ingevoerd wordt in het Wetboek diverse rechten en taksen. Het voorontwerp werd…

Nieuws

Het Hof van Justitie interpreteert het “gebruik” van goederen bij het tenietgaan van de douaneschuld (Combinova - case C-476/19)

dinsdag, 24 november 2020

Een douaneschuld bij invoer ontstaat door niet-naleving van de verplichting om de regeling actieve veredeling tijdig aan te zuiveren. Die douaneschuld gaat teniet wanneer is aangetoond dat de goederen niet…

Evenementen
26 november 2020 | 15.15u - 16.15u | Forum For the Future | Online

Congres Forum For the Future: Fiscale actualiteit onder de loep genomen

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Nieuws

Europese Commissie stelt België in gebreke voor discriminatie buitenlandse spaardeposito’s

maandag, 16 november 2020

De Europese Commissie heeft België via een schriftelijke ingebrekestelling verzocht om haar regelgeving inzake de vrijstelling van inkomsten uit spaardeposito's in overeenstemming te brengen met het Unierecht (zie hier). De…

Nieuws

Taks op de effectenrekeningen 2.0: Ettelijke aandachtspunten en bedenkingen - Update 10/11/2020

dinsdag, 10 november 2020

Aansluitend op onze newsflash van 3 november 2020 en de newsflash van 4 november 2020 waarin de krachtlijnen van de nieuwe taks op de effectenrekeningen 2.0 werden besproken, hierbij een aantal…

Nieuws

Taks op de effectenrekeningen 2.0 – update 4/11/2020

woensdag, 04 november 2020

Het Belgisch Staatsblad van vandaag bevat een aankondigingsbericht van de Federale Overheidsdienst Financiën dat de nieuwe anti-misbruikbepaling inzake de nieuwe taks op de effectenrekeningen, met terugwerkende kracht van toepassing is…

Evenementen
4 november 2020 | Studiekring Notarissen Vlaams-Brabant | Online

Webinar – Aspecten van de overdracht van familiale vennootschappen

Spreker: Bruno Cardoen
Nieuws

Btw: tijdelijke uitbreiding 6% tarief afbraak en heropbouw

maandag, 02 november 2020

Uitbreiding tot het volledige grondgebied én tot verkopen maar ook belangrijke beperkingen Binnen de Ministerraad is men tot een akkoord gekomen over de uitbreiding van het 6% tarief voor afbraak…

Nieuws

Taks op de effectenrekeningen 2.0 – voorontwerp van wet goedgekeurd door de Ministerraad

donderdag, 29 oktober 2020

Op maandag 2 november 2020 heeft de Ministerraad zich opnieuw gebogen over een voorontwerp van wet houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen. De tekst werd intussen…

Nieuws

Aangiften vennootschapsbelasting: wat je moet weten over de ATAD-interestaftrekbeperking

donderdag, 29 oktober 2020

In eerdere nieuwsbrieven werd reeds ingegaan op (bepaalde aspecten van) de ATAD-interestaftrekbeperking (Nieuwsbrief dd. 28 december 2017; Nieuwsbrief dd. 25 juni 2020; Nieuwsbrief dd. 16 juli 2020; en Nieuwsbrief dd.…

Evenementen
17 november 2020 | 10.30u - 12.00u | Portilog | Online

Webinar – Update rechtspraak douane & accijnzen

Spreker: Jurgen Gevers & Ward Lietaert
Nieuws

In Memoriam Ludo Dillen

donderdag, 22 oktober 2020

Het is met diepe spijt dat wij vandaag het overlijden van onze gewezen vennoot Ludo Dillen vernomen hebben en dit na een lange slepende ziekte die hij met indrukwekkende waardigheid…

Publicaties

Doctoraat Rik Smet - “The making of” dubbelbelastingverdragen in België. Goed geregeld?

woensdag, 21 oktober 2020

Dat België een ruim netwerk aan dubbelbelastingverdragen heeft, zal de Belgische economie en de Belgische belastingplichtige verheugen. Ieder nieuw dubbelbelastingverdrag is een welgekomen aanwinst. Maar reden tot gejuich is er…

Publicaties

De DBI bevek en investeringen in American of Global Depositary Receipts

donderdag, 15 oktober 2020

De ‘DBI-BEVEK’ kent nog altijd veel belangstelling omdat het een fiscaal interessant beleggingsproduct is voor vennootschappen. Steeds vaker wordt er ook zo’n fonds gelanceerd voor Belgische vaste inrichtingen van buitenlandse…

Nieuws

Een nieuw hoofdstuk aan de UBO-register saga: het koninklijk besluit van 23 september 2020

dinsdag, 13 oktober 2020

De implementatie van het Belgisch UBO-register is verworden tot een heuse saga. Daarbij werd de deadline voor de eerste registratie tot driemaal toe uitgesteld - de laatste maal evenwel via…

Publicaties

Btw-aftrek bij gemengde belastingplichtigen

donderdag, 08 oktober 2020

De uitoefening van het recht op btw-aftrek door gemengde btw-belastingplichtigen is doorheen de jaren uitgebreid aan bod gekomen in de rechtspraak op Europees en nationaal niveau alsook in de administratieve…

Publicaties

Fiscale algoritmen, profilering en het recht op privéleven

donderdag, 08 oktober 2020

Nieuwe technologieën dringen door tot in alle hoeken vanonze samenleving. Ook de belastingadministraties maken steeds vaker gebruik van een brede waaier van digitale middelenen en data-analyse met het oog op…

Publicaties

COVID-19 en het aantal echtscheidingen. Mais la vie sépare ceux qui s’aiment

dinsdag, 06 oktober 2020

In de Belgische media doken berichten op dat het aantal echtscheidingen ten gevolge van COVID-19 en in het bijzonder ten gevolge van de lockdown toeneemt. Niet alleen advocaten maar ook…

Publicaties

Brussel zet met ordonnantie richtlijn 2017/1852/EU betreffende beslechting van belastinggeschillen om

dinsdag, 06 oktober 2020

In het kader van het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Actiepunt 14 nam de Raad richtlijn 2017/1852/EU betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie aan. De…

Nieuws

Btw-aftrek makelaars- en publiciteitskosten gesplitste verkoop: Hof van Justitie verduidelijkt

maandag, 05 oktober 2020

In de vastgoedsector is het courante praktijk dat een bouwpromotor een project realiseert op gronden die eigendom zijn van een andere vennootschap. Bij verkoop aan derden draagt de grondvennootschap de…

Nieuws

T/A economics wordt TIBERGHIEN ECONOMICS

vrijdag, 02 oktober 2020

EEN NIEUW, DOCH VERTROUWD MERK DIE ONZE HOLISTISCHE AANPAK IN HET BIJSTAAN VAN ONZE CLIËNTEN TEN AANZIEN VAN HUN UITDAGINGEN EN ASPIRATIES BENADRUKT. We zijn uiterst verheugd aan te mogen…

Nieuws

De Raad van State over de afschaffing van de ‘Kaasroute’: bijzondere meerderheid vereist

dinsdag, 29 september 2020

In onze eerdere nieuwsbrief bespraken we het wetsvoorstel van 17 juni 2020 over de invoering van de verplichte registratie van schenkingsakten verleden voor een buitenlandse notaris (zie het artikel op onze website…

Nieuws

Exit duolegaat en andere wijzigingen inzake Vlaamse schenk- en erfbelasting: welke lessen hieruit trekken?

woensdag, 23 september 2020

De Vlaamse Regering kondigde in haar Regeerakkoord 2019-2024 reeds aan belangrijke belastinghervormingen door te voeren. Dit voornemen is nu geconcretiseerd in een voorontwerp van decreet dat op 18 september 2020…

Nieuws

5 nieuwe partners bij Tiberghien

dinsdag, 22 september 2020

2020 dat begon als een ‘gewoon’ jaar met allerlei ambities nam ook voor Tiberghien een onverwachte wending die heel veel extra creativiteit en inzet heeft gevraagd van ons team gedurende…

Nieuws

De Vlaamse Belastingdienst over de certificering van onroerend goed – aan te raden of net niet?

woensdag, 16 september 2020

De Vlaamse Belastingdienst heeft recent de gevolgen geanalyseerd van de overdracht van een Belgisch onroerend goed door een Nederlandse Stichting-Administratiekantoor (STAK) (Voorafgaande beslissing 19.057). De ruling heeft alleen betrekking op…

Nieuws

Fiscus geeft het startschot voor een controleactie omtrent de aanleg van de bijzondere liquidatiereserve

dinsdag, 08 september 2020

Per 1 oktober 2014 werd het tarief van de roerende voorheffing op liquidatieboni drastisch verhoogd van 10% naar 25% (Programmawet van 28 juni 2013). Inmiddels bedraagt het tarief 30%.

Nieuws

Kaaimantaks – impact van en strijdigheid met dubbelbelastingverdragen

vrijdag, 04 september 2020

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft in zijn vonnis van 11 maart 2020 (A.R.. nr. 2018/4033/A onuitgegeven)1 een akkoord goedgekeurd tussen de oprichter van een Canadese trust en de…

Publicaties

COLUMN TRENDS: Waarom zou u kosten maken bij een private bank, als het ook goedkoper kan bij de Bank van de Staat?

donderdag, 03 september 2020

  Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.      'Als u bij de gelukkigen bent bij wie de…

Publicaties

ATAD-interestaftrekbeperking: enkele verduidelijkingen over het groepsconcept

vrijdag, 28 augustus 2020

Eind vorig jaar heeft een KB de wettelijke regeling van de ATAD-interestaftrekbeperking vervolledigd.  Maar lang niet alle vragen over de interpretatie van die uiterst complexe regeling zijn daarmee beantwoord.

Nieuws

Taks op effectenrekeningen: deadline betaling op 31 augustus 2020

dinsdag, 25 augustus 2020

Op 31 augustus 2020 verstrijkt de uiterste betalingstermijn voor de belastingplichtigen die zelf hun aangifte taks op effectenrekeningen indienen en betalen.1

Publicaties

Vakantie in eigen land en aankoop van een tweede verblijf aan zee: gewijzigd federaal standpunt

woensdag, 19 augustus 2020

De aanbevolen “vakantie in eigen land” doet de vraag naar tweede verblijven aan zee spectaculair stijgen1. Bij dergelijke vastgoedaankopen komt ongetwijfeld de fiscaal gunstige techniek van de “gesplitste aankoop” ter…

Publicaties

Bestaat die schuld nog wel bij het overlijden?

dinsdag, 11 augustus 2020

De last, bedongen bij een toebedeling van gemeenschap, wordt fiscaal niet meer in acht genomen sinds het decreet van 8 december 2017. Het Hof van Cassatie oordeelde op 23 januari…

Publicaties

COVID 19 en het familierecht. Als ik kon toveren, kwam alles voor elkaar

dinsdag, 11 augustus 2020

Soms gaat alles mis Bij het schrijven van dit editoriaal – begin mei 2020 – leven we in bijzondere en moeilijke omstandigheden. COVID-19 plaatst tal van families, gezinnen, ouders en…

Publicaties

Een model van lastgeving voor de buitengerechtelijke bescherming van wilsonbekwamen

maandag, 10 augustus 2020

De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, die op 1 september…

Publicaties

VLABEL en de afstand van vruchtgebruik: een update

maandag, 10 augustus 2020

Ten gevolge van een overdracht, bijvoorbeeld een gesplitste aankoop, een erfenis of een schenking, kan het vruchtgebruik en de blote eigendom van een bepaald goed zich bij verschillende personen bevinden.…

Publicaties

Keerpunt in de saga van de gesplitste aankoop en inschrijving. Eindelijk duidelijkheid?

maandag, 10 augustus 2020

De gesplitste aankoop of inschrijving kan onder andere een interessante ‘tool’ zijn om aan successieplanning te doen. Bij het overlijden van de vruchtgebruiker dooft het vruchtgebruik immers uit en wordt…

Publicaties

Enkele korte testamenten (2)

vrijdag, 31 juli 2020

Vorige keer hebben we enkele korte testamenten bekeken in de zijlijn; nu doen we hetzelfde in rechte lijn, maar zonder de echtgenote erbij te betrekken. Het kan dus gaan om…

Publicaties

Enkele korte testamenten (1)

vrijdag, 31 juli 2020

Testamenten – en akten in het algemeen – hebben de neiging om langer en langer te worden: men voegt er allerlei clausules in die wellicht hun nut hebben in bepaalde…

Nieuws

Interestaftrekbeperking: verduidelijkingen bevestigd in circulaire

donderdag, 16 juli 2020

In een recent verschenen nieuwsbericht op onze website lichtten wij reeds toe dat ons kantoor een aantal interpretatiemoeilijkheden met betrekking tot de interestaftrekbeperking had voorgelegd aan de fiscale administratie en…

Nieuws

Berekening belastbare roerende inkomsten en aftrek buitenlandse bronheffingen – werkelijk afgehouden buitenlands tarief of beperkt tot verdragstarief ?

maandag, 13 juli 2020

Buitenlandse roerende inkomsten - waarop nog geen bevrijdende roerende voorheffing werd ingehouden - moeten opgenomen worden in de aangifte personenbelasting. Dit is onder meer het geval wanneer roerende inkomsten in…

Nieuws

Taks op beursverrichtingen − Versoepeling verplichtingen tussenpersonen inzake nummering borderellen en dagelijks bijhouden van listings

donderdag, 09 juli 2020

Volgens de huidige regelgeving (artikel 127 W.DRT.) zijn financiële tussenpersonen gehouden om verrichtingen op effecten die onderworpen zijn aan beurstaks te bevestigen met een borderel.

Nieuws

Verplichte registratie in België van buitenlandse notariële schenkingsakten: voorzien vanaf 1 december 2020

donderdag, 09 juli 2020

Het intussen veelbesproken wetsvoorstel nr. 55/1357 van 17 juni 2020 werd gisteren goedgekeurd in de Kamercommissie Financiën in tweede lezing. Dit betekent dat de verplichte registratie van buitenlandse notariële schenkingsakte…

Nieuws

Update: Parlement keurt het tijdelijk ‘carry back’-systeem definitief goed

dinsdag, 30 juni 2020

Het parlement keurde op 18 juni ll. de carry-back voor verliezen – zowel in de vennootschapsbelasting, als in de personenbelasting – definitief goed (Parl. St. Kamer 2019-20, nr. 1309/004). Deze…

Nieuws

Interestaftrekbeperking: de fiscale administratie verduidelijkt

donderdag, 25 juni 2020

Het KB van 20 december 2019 heeft eind vorig jaar de wettelijke regeling van de nieuwe interestaftrekbeperking (artikel 198/1 WIB92) verder uitgewerkt. Met dit KB werden echter lang niet alle…

Nieuws

Generatiewissel bij land- en tuinbouwondernemingen

donderdag, 25 juni 2020

Inleidende kader: een bedrijf overdragen anno 2020 Uw bedrijf overdragen aan de volgende generatie bij overlijden of bij leven via schenking… In beide gevallen blijft de kwestie erg actueel. Hoe…

Nieuws

Covid-19: verlaging van het btw-tarief in de horecasector

dinsdag, 23 juni 2020

Met het oog op de economische relance van de horecasector na de coronacrisis, is bij koninklijk besluit van 8 juni 2020 een nieuwe maatregel in werking getreden die voorziet in…

Nieuws

Naar een verplichte registratie in België van buitenlandse notariële schenkingsakten?

donderdag, 18 juni 2020

Een wetsvoorstel  van 17 juni 2020 heeft tot doel de registratie in België verplicht te maken van elke schenkingsakte met betrekking tot roerende goederen die door een Belgisch rijksinwoner voor…

Publicaties

Kroniek internationaal en Europees belastingrecht 2017-2018

donderdag, 11 juni 2020

Deze kroniek bespreekt Belgische en Europese rechtspraak inzake internationale en Europese fiscaliteit op het gebied van inkomstenbelasting die relevant is voor de praktijk en bekend is geworden tussen 1 januari…

Publicaties

De abonnementstaks verplaatst naar het wetboek diverse rechten en taksen

donderdag, 11 juni 2020

De jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen (hierna “abonnementstaks”) is door de wet van 3 april 2019 tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale…

Publicaties

Temporele modulering van (fiscale) arresten: pleidooi voor onderbouwde handhavingsbeslissingen

donderdag, 11 juni 2020

De rechtstreekse aanleiding voor deze bijdrage is het recente vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof waarbij het de felbevochten taks op effectenrekeningen integraal naar de prullenmand verwijst. Tegelijkertijd handhaaft het de…

Nieuws

Beurstaks op buitenlandse verrichtingen doorstaat ook toets Grondwettelijk Hof

maandag, 08 juni 2020

Nadat het Europese Hof van Justitie begin dit jaar reeds uitspraak heeft gedaan over de Belgische beurstaks die verschuldigd is op transacties via buitenlandse tussenpersonen (HvJ 30 januari 2020, C-725/18),…

Nieuws

Last call voor de Vlaamse fiscale regularisatie anno 2020 - Prélude tot ongrondwettelijkheid vanaf 2021

vrijdag, 05 juni 2020

Als geïntegreerd onderdeel van de regelgeving terzake fiscale regularisatie bestaat er naast het permanente systeem inzake fiscale en sociale regularisaties op federaal niveau bij wet van 21 juli 2016 een…

Nieuws

Taks op effectenrekeningen – Administratieve circulaire bevestigt de handhaving van de taks voor de referentieperioden 2018 en 2019

donderdag, 28 mei 2020

Welke acties tot teruggave kunnen nog ondernomen worden? Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 17 oktober 2019 deze taks ongrondwettelijk verklaard doch met handhaving van de gevolgen van de…

Nieuws

Belgische rechtspraak over belastingvrijstelling op buitenlandse spaardeposito’s gunstig voor belastingplichtige

donderdag, 28 mei 2020

De Belgische rechtspraak heeft zich recent opnieuw uitgesproken over belastingvrijstelling op buitenlandse spaardeposito’s. Volgens de rechtspraak kunnen buitenlandse spaarboekjes ook in aanmerking komen voor de belastingvrijstelling onder artikel 21,5° WIB…

Nieuws

Geen of onvoldoende RV inhouden kan leiden tot een verhoogde belastbare grondslag van de RV

donderdag, 28 mei 2020

In principe wordt de roerende voorheffing economisch gedragen door de genieter van het inkomen. De RV die echter ten laste valt van de schuldenaar van het inkomen, ter ontlasting van…

Nieuws

Circulaire bespreekt concrete gevallen van de vrijstelling RV voor “spin-off” verrichtingen

donderdag, 28 mei 2020

Vorig jaar heeft de wetgever een nieuwe vrijstelling van RV ingevoerd voor zogenaamde spin-off verrichtingen. Corporate actions zorgen al langer voor onbillijke fiscale gevolgen voor particuliere beleggers. De wetgever heeft…

Nieuws

Fiscale hervorming in Zwitserland: quid recht op DBI-aftrek bij een Belgische corporate aandeelhouder?

donderdag, 28 mei 2020

Opdat dividenden in aanmerking komen voor DBI-aftrek is onder meer vereist dat de dochter niet gevestigd is in een land waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan…

Nieuws

Covid-maatregelen: tijdelijke ‘carry-back’ en ‘wederopbouwreserve’

woensdag, 27 mei 2020

Voor een update over het gedeelte van de ‘carry-back’: klik hier.Met een voorontwerp van wet wenst de regering in het licht van de covid-19 pandemie (naast een aantal eerder ingevoerde…

Nieuws

Uitgestelde betaling koopprijs: getrouw beeld verzet zich niet tegen het boeken van een disconto

dinsdag, 26 mei 2020

In een arrest van 23 april 2020 (zaak C-640/18) bevestigt het Europees Hof van Justitie dat het getrouw beeld zich niet verzet tegen het boeken van een disconto, in geval…

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com