Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Vastgoed in het buitenland – vervul tijdig uw wettelijke verplichtingen!

donderdag, 25 februari 2021

Vastgoed in het buitenland – vervul tijdig uw wettelijke verplichtingen!

Kimberley De Plucker

Laurine Vanherck

 
 
 
 
 
 
 
 

Op 11 februari 2021 werd door de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd welke wijzigingen aanbrengt aan de fiscale behandeling van onroerende goederen gelegen in het buitenland.

Met dit wetsontwerp beoogt de Belgische wetgever de in het buitenland gelegen onroerende goederen aan eenzelfde fiscale behandeling te onderwerpen als in België gelegen onroerende goederen.

Ongelijke behandeling in het verleden

België geeft hiermee gevolg aan eerdere veroordelingen van het Europees Hof van Justitie (arrest van 12 april 2018, zaak C-110/17; arrest van 11 september 2014, zaak C-489/13) en de dwangsom die door het Hof werd opgelegd (arrest van 12 november 2021, C-842/19).

Voor eigenaars van in België gelegen niet-verhuurde of aan particulieren verhuurde onroerende goederen baseert de fiscale administratie zich voor de belastingberekening op het kadastraal inkomen (KI) terwijl ze voor in het buitenland gelegen onroerende goederen uitgaat van de (meestal hogere) “huurwaarde” (i.e. de huurprijs die gevraagd zou kunnen worden indien het onroerend goed verhuurd zou worden) dan wel de “werkelijk ontvangen huur en huurvoordelen”.

KI voor in het buitenland gelegen onroerende goederen

In het wetsontwerp opteert de wetgever voor het toekennen van een KI aan in het buitenland gelegen onroerende goederen.

Het KI is de jaarlijkse normale nettohuurwaarde van het onroerend goed op een bepaald referentietijdstip. Dit referentietijdstip is vastgesteld op 1 januari 1975. Hoewel het KI voor de belastingberekening aan de index van de consumptieprijzen wordt aangepast, stemt deze doorgaans niet overeen met de werkelijke (netto)huurwaarde van het onroerend goed.

Het wetsontwerp voert een nieuwe (vierde) techniek in voor het bepalen van het KI van gebouwde onroerende goederen. Op basis van de actuele verkoopwaarde berekent men de verkoopwaarde in 1975. Dit gebeurt aan de hand van een correctiefactor die jaarlijks wordt vastgelegd (voor 2020 zou deze factor gelijk zijn aan 15,036). Hierop past men vervolgens een kapitalisatietarief van 5,3% toe. Deze berekeningsmethode zal algemeen worden toegepast voor in het buitenland gelegen onroerende goederen (Verslag, nr. 55-1762/002, 5).

Het KI van onbebouwde onroerende goederen gelegen in het buitenland wordt daarnaast forfaitair vastgesteld op basis van de schaal van 2 euro per hectare.

Aangezien het KI overeenstemt met het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomen, zijn binnen- en buitenlandse belastingen hiervan niet aftrekbaar.

Verplichtingen voor eigenaars

Opdat de Belgische overheid het KI van in het buitenland gelegen onroerende goederen kan vaststellen, dient de “belastingplichtige” (i.e. Belgische fiscale inwoners, bepaalde rechtspersonen en oprichters van een juridische constructie) bepaalde gegevens verplicht over te maken en dit binnen een bepaalde termijn. Zo moet:

  • Een “belastingplichtige” (Belgisch fiscaal inwoner) die op 01/01/2021 een onroerend goed in het buitenland bezat, hiervan uit eigen beweging vóór 31/12/2021 aangifte doen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

    Belastingplichtigen die inkomsten van in het buitenland gelegen onroerende goederen hebben aangegeven in hun aangifte m.b.t. aanslagjaar 2020 en/of 2021, zullen in principe worden gecontacteerd om informatie te bezorgen die nodig is om het KI van die goederen vast te stellen.

  • Een “belastingplichtige” (Belgisch fiscaal inwoner) die na 01/01/2021 een buitenlands onroerend goed verwerft (of vervreemdt), binnen de 4 maanden uit eigen beweging aangifte doen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

  • Een niet-inwoner die een onroerend goed bezit dat niet in België gelegen is en Belgisch fiscaal inwoner wordt (en dus onderworpen is aan personenbelasting) moet aangifte doen van het bezit van dat onroerend goed. Hij heeft hiervoor 30 dagen de tijd, te rekenen vanaf de datum waarop hij Belgisch fiscaal inwoner wordt.

Voor aankopen/vervreemdingen van onroerende goederen of een statuswijziging (belasting niet-inwoners naar personenbelasting) tussen 1 januari 2021 en de datum van bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad, gelden afwijkende termijnen. Daarnaast merken we op dat de aangifteverplichting niet geldt voor nieuwe of herbouwde onroerend goed die nog niet in gebruik werden genomen of werden verhuurd.

Inwerkingtreding en sancties

De wijzigingen m.b.t. de belastbare grondslag in de personenbelasting zijn van toepassing vanaf inkomstenjaar 2021 - aanslagjaar 2022.

Het niet of niet tijdig naleven van de aangifteverplichtingen kan worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van € 250 euro tot € 3.000. Het is bijgevolg van belang voor eigenaars van buitenlandse onroerend goederen om tijdig de nodige aangiftes te doen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Kimberley De Plucker - Senior Associate (kimberley.deplucker@tiberghien.com)

Laurine Vanherck - Associate (laurine.vanherck@tiberghien.com)

 
 
 
 
 
 
 
 

Kimberley De Plucker

Laurine Vanherck

 
 
 
 
 
 
 
 
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com