Advocaten / Avocats / Lawyers

Info COVID-19 Updates

U krijgt als kunstenaar/artiest uitkeringen van het noodfonds voor de cultuur-, jeugd- en mediasector toe. Is er btw verschuldigd op deze uitkeringen?

De Minister van Financiën heeft bevestigd dat er in dit geval een onderscheid moet worden gemaakt tussen, enerzijds de vergoeding voor voorbereidende kosten die zijn gemaakt voor activiteiten die werden…

Hoeveel invoerrechten zijn verschuldigd bij de invoer van medische hulpmiddelen?

Met Besluit 2020/491 voorziet de Europese Commissie naast een (tijdelijke) vrijstelling voor btw op bepaalde medische hulpmiddelen, ook in een vrijstelling voor invoerrechten die van toepassing zouden zijn bij de…

Hoe kan men voortaan notariële akten laten verlijden zonder langs te gaan bij de notaris?

Sedert 4 mei kan u digitaal volmacht verlenen aan een notarismedewerker of een vertrouwenspersonen, om namens u een akte (bv. verkoopakte, schenkingsakte, huwelijkscontract, enz.) te ondertekenen voor een (Belgische) notaris.…

In welke situaties en onder welke voorwaarden kan ik goederen schenken voor goede doelen, zonder negatieve btw-gevolgen?

:: UPDATE - 20/04/2021 ::  Wanneer btw-plichtigen goederen schenken kan dit op fiscaal vlak averechtse gevolgen hebben. Voor btw kan dit tot gevolg hebben dat btw moet afgedragen worden op…

Krijgt de fiscale administratie meer tijd om een aanslag te vestigen?

Nee. De gewone 3-jarige aanslagtermijn en de buitengewone 7- jarige aanslagtermijn in geval van fraude blijven gewoon van toepassing, en worden dus niet verlengd.

Worden de onderzoekstermijnen van de fiscale administratie verlengd, nu er geen controles kunnen plaatsvinden?

Nee. De gewone 3-jarige onderzoekstermijn en de buitengewone 7- jarige onderzoekstermijn in geval van fraude (deze laatste op voorwaarde van een voorafgaande kennisgeving van aanwijzigingen inzake belastingontduiking cf. artikel 333,…

Welk fiscaal regime is van toepassing op financiële giften aan ziekenhuizen?

:: UPDATE - 23/07/2020 :: Om de zorgverleners ook financieel te ondersteunen zijn al diverse individuele en collectieve initiatieven opgestart. Een stimulans voor financiële giften is alvast terug te vinden…

Wordt mijn dossier nog gepleit voor de rechtbank? Wat met bindende (conclusie)termijnen: moeten deze gerespecteerd worden?

Indien u verwikkeld bent in een gerechtelijke procedure in een burgerlijke zaak, kan de huidige coronacrisis veel onzekerheid en vragen met zich mee brengen. De rechtbanken werken met minder personeel,…

Ik ben (tijdelijk) werkloos ingevolge de coronacrisis. Moet ik nog een onderhoudsbijdrage blijven betalen voor mijn kinderen en mijn ex-partner?

De onderhoudsbijdrage blijft in de regel te betalen en kan enkel (tijdelijk) verminderd of geschorst worden indien hierover een akkoord bestaat tussen de partners of wanneer een rechter hierover beslist.…

Moet ik de verblijfsregeling voor mijn kinderen respecteren tijdens de coronacrisis? Wat als de kinderen, mijn ex-partner of ikzelf ziek zijn?

Ook tijdens de coronamaatregelen moet de verblijfregeling nageleefd worden, al bestaan hierop enkele uitzonderingen ingeval van besmetting van één van de ouders, de kinderen of andere gezinsleden.

Kan een maatschap opgericht worden zonder fysiek samen te komen?

Bij veel familiale planningen wordt voorzien in een controlestructuur zoals een maatschap. Deze wordt meestal onderhands opgericht, tussen ouders en kinderen. Gelet op het Covid-19 virus, is de fysieke bijeenkomst…

Ik werk normaal gezien in Luxemburg. Wat is de impact van thuiswerk op de belasting van mijn loon?

In deze tijden van nationale lockdowns worden werknemers massaal aangespoord of verplicht om van thuis uit te werken. De fiscale regelgever heeft alvast enkele bijzondere maatregelen getroffen.

Worden mijn termijnen voor het instellen van een verzoekschrift bij de rechtbank dan wel een akte tot hoger beroep bij het hof van beroep of een cassatievoorziening bij het Hof van Cassatie verlengd?

Het koninklijk besluit van 9 april 2020 nr. 2 bepaalt dat zowel de termijnen om een vordering in rechte in te stellen bij de burgerlijke rechtbanken alsook de termijnen voor het…

Worden mijn conclusietermijnen voor de fiscale rechtbanken/hoven van beroep verlengd?

Het koninklijk besluit van 9 april 2020 nr. 2 bepaalt dat alle termijnen van rechtspleging, die in principe verstrijken vanaf 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020, van rechtswege…

Wat gebeurt er voor btw indien bij annulering van een event, reis, hotelboeking of andere een effectieve terugbetaling wordt vervangen door een nieuw ticket of voucher voor een later event/reis/hotelboeking of andere?

Ingevolge de opgelegde COVID-19 maatregelen, hebben zich tal van annuleringen voorgedaan van events en boekingen voor vluchten, hotels, restaurants, etc. Om het inkomstenverlies ingevolge terugbetaling hier enigszins te remediëren, zijn…

Moet ik reeds btw afdragen op verkochte cadeau- en waardebonnen?

Cadeau- en waardebonnen die kunnen worden ingeruild als gehele of gedeeltelijke tegenprestatie van de levering van een goed of dienst kunnen kwalificeren als “vouchers” onder de geldende btw-reglementering. Hiervoor is…

Indien ik een innings- en invorderingsbericht inzake btw heb ontvangen, zal de gerechtsdeurwaarder na 48u aan mijn deur staan?

Vanaf het ogenblik dat de belastingplichtige wordt opgenomen in het innings- en invorderingsregister, verzendt de btw-Administratie een innings- en invorderingsbericht.

Mag ik een bezwaarschrift tegen een aanslag inzake directe belastingen indienen via e-mail?

Artikel 366, 1ste lid, WIB 92, bepaalt dat schriftelijk bezwaar moet worden ingediend. Geen enkele bepaling van het wetboek van de inkomstenbelastingen verbiedt het indienen van een bezwaarschrift per e-mail.…

Mag ik een antwoord op een vraag om inlichtingen overmaken via e-mail?

Op grond van artikel 316 WIB92 is iedere belastingplichtige verplicht om binnen de wettelijk voorziene termijn, zijnde één maand te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van…

Mag ik een antwoord op een correctieopgave dan wel een administratief bezwaarschrift inzake btw overmaken via e-mail?

Vaststellingen van niet-naleving van de btw-wetgeving zullen in eerste instantie, middels een gewoon schrijven, aan de belastingschuldige ter kennis worden gebracht door middel van een correctieopgave. Dergelijke correctieopgave is te…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com