Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Wordt mijn dossier nog gepleit voor de rechtbank? Wat met bindende (conclusie)termijnen: moeten deze gerespecteerd worden?

zaterdag, 18 april 2020

Wordt mijn dossier nog gepleit voor de rechtbank? Wat met bindende (conclusie)termijnen: moeten deze gerespecteerd worden?

Carolyn Vanthienen

Carolyn Vanthienen

Senior Associate
Brussel

Indien u verwikkeld bent in een gerechtelijke procedure in een burgerlijke zaak, kan de huidige coronacrisis veel onzekerheid en vragen met zich mee brengen. De rechtbanken werken met minder personeel, zittingen zijn geschorst en uw advocaat werkt van thuis uit. Wat kan u verwachten? Wij beantwoorden hierna u meest prangende vragen. De onderstaande regels gelden voor alle burgerlijke zaken, met uitzondering van de strafzaken tenzij die enkel betrekking hebben op de burgerlijke belangen.  

  • Maanden hebt u gewacht op de datum om uw dossier te pleiten voor de rechtbank, nu is het eindelijk zo ver, maar strooit de coronacrisis roet in het eten?

Alle dossiers die vanaf 11 april 2020 tot en met 3 juni 2020 werden vastgesteld om te pleiten, zullen schriftelijk door de rechter in beraad genomen worden. Dit wil zeggen dan er geen mondelinge debatten voor de rechtbank zullen zijn. De rechter zal een beslissing vellen op basis van de conclusies die ter griffie werden neergelegd. Heeft de rechter vragen voor de partijen, dan kan hij binnen de maand na het in beraad nemen van het dossier, de partijen vragen om mondelinge ophelderingen te geven, eventueel per videoconferentie. Werd er niet door alle partijen geconcludeerd, dan zal de rechter het dossier niet schriftelijk in beraad kunnen nemen.

Alleen in het geval waar alle partijen de schriftelijke behandeling weigeren, zal de rechter de zaak moeten uitstellen naar een latere datum waarop er wel gepleit kan worden, zijnde dus een datum die valt na het einde van de coronamaatregelen.

Verzet slechts één van de partijen zich tegen de schriftelijke behandeling van de zaak, dan zal het aan de rechter toekomen om te oordelen of hij een mondelinge toelichting van het dossier noodzakelijk acht en de zaak dus zal uitstellen of niet. Tevens heeft de rechter de mogelijkheid om in dergelijk geval de zitting via videoconferentie te laten doorgaan.

  • U bent verwikkeld in een procedure waarin er conclusietermijnen werden afgesproken, uw volgende termijn vervalt binnen enkele weken, wordt deze gerespecteerd?

Alle conclusietermijnen die vervallen vanaf 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020 worden automatisch verlengd tot één maand na het einde van de crisisperiode. De einddatum van deze periode is op dit ogenblik vastgesteld op 3 mei 2020, waardoor alle conclusietermijnen voorlopig worden verlengd tot 3 juni 2020. Als de coronamaatregelen langer aanhouden, kan deze termijn worden verlengd.

Wordt de termijn van de tegenpartij ingevolge deze regel verlengd tot 3 juni 2020, dan zal uw conclusietermijn die daarop volgt ook van rechtswege worden opgeschoven. Mogelijks zal ook de pleitzitting verdaagd worden indien de verlenging van de termijnen deze datum in het gedrang brengt.

Enkel in geval van spoedeisendheid of wanneer de vertraging gevaar zou opleveren, kan de rechter gevraagd worden om de verlenging van de termijnen uit te sluiten. De rechter zal hier geval per geval over oordelen.

De advocaten kunnen onderling ook afspreken om de afgesproken conclusietermijnen te behouden of om zelf aangepaste termijnen overeen te komen. Dit vereist uiteraard het akkoord van alle partijen.

Wij nodigen u uit om contact op te nemen met uw behandelend advocaat om een herberekening te maken van de te respecteren conclusietermijnen en om u te informeren of de datum van de pleitzitting behouden kan worden.

  • De tegenpartij heeft één maand om hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis, wordt deze termijn verlengd?

Niet alleen conclusietermijnen, maar ook verjaringstermijnen en termijnen voor het aantekenen van verzet en het instellen van hoger beroep of cassatieberoep die zouden vervallen tijdens de periode vanaf 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020 worden verlengd tot 3 juni 2020.

Moest de tegenpartij hoger beroep aantekenen tegen uiterlijk 30 april 2020, dan zal zij nu van rechtswege tijd hebben tot 3 juni 2020 om de beroepsakte in te dienen.

 

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com