Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Welk fiscaal regime is van toepassing op financiële giften aan ziekenhuizen?

zaterdag, 18 april 2020

Welk fiscaal regime is van toepassing op financiële giften aan ziekenhuizen?

:: UPDATE - 23/07/2020 ::

Om de zorgverleners ook financieel te ondersteunen zijn al diverse individuele en collectieve initiatieven opgestart. Een stimulans voor financiële giften is alvast terug te vinden in de Belgische personenbelasting. In de schenk- en erfbelasting is ook een bijzondere regeling uitgewerkt.

Fiscale stimulans in de personenbelasting

Als u in 2020 een gift doet, kan u hiervoor in uw aangifte personenbelasting van volgend jaar (inkomstenjaar 2020 – aanslagjaar 2021) een belastingvermindering van 60% van het bedrag van uw gedane gift krijgen1.  Concreet betekent dit dat u iets meer dan helft van het geschonken bedrag via uw belastingen kan recupereren.2 Belangrijk is dat u een gift van minstens 40 euro doet aan een erkende instelling die u hiervoor een attest zal uitreiken3.

Voor giften aan ziekenhuizen gelden volgen regels: 

  • Giften aan universitaire ziekenhuizen (bv. UZ Leuven, UZA) komen op basis van de wet altijd in aanmerking voor de belastingvermindering.
  • Regionale ziekenhuizen zijn zelf niet erkend, maar zij kunnen bijvoorbeeld wel eenvoudig een eigen erkend fonds (binnen de Koning Boudewijnstichting) oprichten.4 Zo heeft Jessa Ziekenhuis Hasselt het eigen erkend Jessa Fonds.5 Meer informatie hierover en over eventuele andere mogelijkheden van financiële ondersteuning kan u terugvinden op de website van de ziekenhuizen.
  • Een aftrekbare gift kan ook aan het “Fonds voor Solidaire Zorg” binnen de Koning Boudewijnstichting.6 De financiële middelen worden via dit fonds verdeeld naargelang de noden binnen de zorg. De gelden komen niet enkel ten goede van ziekenhuizen, maar ook van andere residentiële zorginstellingen, zoals bijvoorbeeld rusthuizen.
  • Privé-initiatieven kunnen in aanmerking komen, maar enkel als zij door de Minister van Financiën erkend zijn. U kan hier een lijst van de erkende instellingen terugvinden: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften#q3

Wie 100 EUR wil geven aan een niet-erkende instelling, kan door de belastingvermindering eigenlijk 181 EUR geven aan een erkende instelling. 

Fiscale stimulans in de schenk- en erfbelasting

In de personenbelasting is er sprake van “giften”, houdt dit dan ook een “schenking” in voor de toepassing van de schenk- en erfbelasting? Hier bestaat geen eenduidig antwoord op.

Als dit over relatief beperkte bedragen gaat die in verhouding staan tot het vermogen, mogen we hopen en gaan we er ook van uit dat deze vrijgevigheid niet belast wordt.

Gaat dit over belangrijke bedragen, dan is het risico al groter dat de fiscale administratie hier bij een overlijden binnen de 3 jaar na datum van de “schenking”, alsnog erfbelasting over wil heffen. Ook in de erfbelasting geldt een bijzondere regeling, ditmaal onder de vorm van een vast verlaagd tarief voor onder meer VZW’s (zoals ziekenhuizen) en (erkende fondsen binnen) de Koning Boudewijnstichting. In het Vlaamse Gewest bedraagt dit tarief 8,5%. In het kader van de hervorming van de erfbelasting zou er evenwel sprake zijn om dit naar 0% te verlagen.

Indien de vrijgevigheid geformaliseerd wordt in een notariële schenkingsakte of toch spontaan ter registratie wordt aangeboden, is de schenkbelasting van 5,5% in het Vlaamse Gewest van toepassing.  

Ondersteuning van de zorg is dus zeker mogelijk, en wordt bovendien fiscaal aangemoedigd.

Indien u hierover vragen heeft, of een eigen initiatief wenst op te zetten kunt u contact opnemen via de auteurs van dit artikel.


1 In principe geldt een belastingvermindering van 45% van het gedane bedrag, met als maximum ofwel 10% van uw totale netto-inkomsten. Als het te betalen bedrag aan belastingen 0 is of lager is dan de vermindering dan wordt de vermindering niet dan wel proportioneel toegekend. 

Update 23/07/2020: Voor giften gedaan in 2020 wordt enerzijds de belastingvermindering verhoogd tot 60% van het bedrag van de gedane gift en anderzijds het maximum verhoogd tot 20% van het totale netto-inkomen, zie Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, B.S. 23 juli 2020 (CORONA III).

2 We houden geen rekening met opcentiemen waardoor de impact nog iets groter is.

3 Dit attest is in principe automatisch beschikbaar via tax-on-web.

4 https://www.kbs-frb.be/nl/About-us/FAQs/Centrum_voor_filantropie/FAQfil9

5 https://www.jessafonds.be/

6 https://www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Press-releases/2020/20200327AJSolCare

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com