Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications
Publicaties

Play when feeling lucky...nu ook online?

dinsdag, 15 mei 2018
Het Grondwettelijk hof vernietigt de opheffing van de btw-vrijstelling voor online kans- en geldspelen, maar enkel voor de toekomst (GwH 22 maart 2018, nr. 2018/34). De vrijstelling was ingetrokken met de programmawet…
Publicaties

Naar een activering van de DBI's

dinsdag, 15 mei 2018
In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd op het laatste ogenblik een opmerkelijke wijziging toegevoegd aan de teksten: de 95%-DBI-aftrek werd opgetrokken naar 100%. Met deze aanpassing…
Publicaties

Verrekenbedingen fiscaal afgeschaft

vrijdag, 11 mei 2018
Met een verrekenbeding kunnen echtgenoten elkaar laten delen in de waarde van hun vermogen, zonder de goederen zelf gemeenschappelijk te maken: ze bepalen dan bijvoorbeeld dat de minst vermogende echtgenoot…
Publicaties

Bedingen van aanwas gunstig beoordeeld door de Vlaamse belastingdienst

donderdag, 03 mei 2018
Wie getrouwd is met scheiding van goederen, of niet getrouwd, kan de goederen die hij samen met zijn partner bezit aan de langstlevende laten toekomen door een zogenaamd beding van…
Publicaties

Fiscale Regularisatie: Provisionele aangifte kan nu, maar slechts tot 13 april 2018

vrijdag, 13 april 2018
Fiscale Actualiteit, nr. 2018/11 (week 22 - 28 maart 2018), pag. 1-5 De fiscus krijgt steeds meer inlichtingen over buitenlandse rekeningen. Als blijkt dat daar zwart kapitaal op staat, zal…
Publicaties

Psychologische benadering van de werkrelatie tussen de belastingadministratie en de belastingplichtige

vrijdag, 13 april 2018
In deze bijdrage worden aan de hand van inzichten uit de psychologie, meer bepaald de theorie van de Working Alliance, suggesties gedaan om de relatie tussen de belastingadministratie en de…
Publicaties

De Europese Verordeningen inzake relatievermogensstelsels: de "I dos en don'ts"

vrijdag, 13 april 2018
In juni 2016 werden de Europese Verordeningen 2016/1104 inzake de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen en 2016/1103 inzake huwelijksvermogensstelsels aangenomen. Ze harmoniseren de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning…
Publicaties

Delft het eenjarigheidsbeginsel het onderspit t.o.v. het gezag van gewijsde, zelfs indien juridische opvattingen inmiddels zijn gewijzigd na ruim tijdsverloop?

donderdag, 29 maart 2018
De heer X. en mevrouw Y. huwden in het jaar 1969. Dit huwelijk bracht 4 kinderen voort. ln 1992 kwam het tot een feitelijke scheiding tussen de heer X. en…
Publicaties

Verrekenbedingen, schattingsprocedure en andere wijzigingen decretaal geregeld

dinsdag, 27 maart 2018
Het Vlaams Parlement keurde op zes december jl. het ontwerpdecreet houdende wijzigingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit met een ruime meerderheid goed. We lichten in het bijzonder de relevante wijzigingen…
Publicaties

Opname in het passief van een verrekenbeding

dinsdag, 27 maart 2018
Het verrekenbeding heeft veel van zijn fiscaal belang verloren, althans in Vlaanderen niet: de Vlaamse Regering heeft een voorstel van decreet daartoe neergelegd bij het Vlaamse Parlement, dat inmiddels goedgekeurd…
Publicaties

Een schenking onder last blijft een schenking

donderdag, 08 maart 2018
Hoe dikwijls gebeurt het niet dat iemand aan zijn kinderen iets wil geven, maar dat hij er wel een tegenprestatie wil krijgen: een rente, een bedrag ineens, of een goed…
Publicaties

Familiale vermogensplanning in het nieuwe erfrecht: nieuwe mogelijkheden?

woensdag, 28 februari 2018
Op 1 september werd de wet tot wijziging van het erfrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Twaalf maanden later, op 1 september 2018, treedt het nieuwe erfrecht in werking. Vanaf…
Publicaties

Vangnetbepaling (oud): rechtbank bevestigt (te) ruime toepassing

woensdag, 28 februari 2018
Terwijl de wetgever inmiddels de scherpe kantjes van de 'vangnetbepaling' in de BNI enigszins heeft afgevijld, duiken in de rechtspraak de eerste uitspraken op over de 'oude' versie van de…
Publicaties

Ruling fiscale neutraliteit mogelijk bij omruiling van kapitalisatieaandelen binnen dezelfde BEVEK of binnen hetzelfde compartiment?

woensdag, 28 februari 2018
Het betreft hier een beslissing van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van 7 februari 2017. De DVB heeft zich hier moeten buigen over het feit of een omruiling van kapitalisatieaandelen…
Publicaties

Voorafgaande beslissing 2017.037 van 14 maart 2017 over de kaaimantaks en de Luxemburgse SICAV-SIF: een moeilijke kwalificatie-oefening...

woensdag, 28 februari 2018
De “kaaimantaks” is een stelsel van fiscale transparantie met betrekking tot inkomsten behaald door juridische constructies, ingevoerd door de artikelen 38 tot 47 van de Programmawet van 10 augustus 2015,…
Publicaties

'Heffing op sparen': legalisering uitbreiding geviseerde fondsen

woensdag, 28 februari 2018
Het ontwerp van Programmawet dat op dit ogenblik in de Kamer behandeld wordt, voorziet niet enkel in een verlaging van de drempel vanaf wanneer de 'heffing op het sparen' van…
Publicaties

Fiscale regularisatie anno 2017 voor privévermogen: een kritische beschouwing

woensdag, 28 februari 2018
De wettelijke en decretale regelingen inzake de fiscale regularisatie anno 2017 zijn verworden tot een zeer complex geheel waarbij de totstandkoming van de regels in totaal zo’n 2 jaar in…
Publicaties

Het nieuwe erfrecht en zijn fiscale gevolgen

donderdag, 11 januari 2018
Het heeft al goed de media gehaald: het erfrecht is veranderd. Minister Geens is erin geslaagd om de hervorming door het parlement te laten goedkeuren en het is een vrij…
Publicaties

Voorontwerp van Vlaams decreet, over het verrekenbeding en andere zaken

woensdag, 06 december 2017
Minister Tommelein, de Vlaamse minister van financiën heeft een voorontwerp van decreet klaar met een aantal interessante bepalingen inzake erf- en registratiebelasting [1]. Het gaat nog maar om een voorontwerp,…
Publicaties

Het UBO-register - een verstoorde balans tussen transparantie en privacy

donderdag, 26 oktober 2017
De invoering van het UBO-register is onderdeel van de vierde antiwitwasrichtlijn (richtlijn 2015/ 849, hierna 'De Richtlijn') inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com