Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications
Publicaties

Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (2): van aandelen naar stemrecht bij familiale vennootschappen

donderdag, 25 april 2019
In een eerste bijdrage bespraken we de – relatief beperkte – wijzigingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit in verband met het voortgezet vruchtgebruik. Een tweede belangrijker wijziging betreft de participatievoorwaarde…
Publicaties

Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (1): welke belasting bij schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik?

dinsdag, 23 april 2019
Een decreet van 21 december 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2018, wijzigt een heel aantal bepalingen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Publicaties

'Heffing op sparen' en rechten verworven voor januari 2018: minister corrigeert Fiscus

woensdag, 10 april 2019
Uit het antwoord van de minister van Financiën op een recente mondelinge parlementaire vraag kan worden afgeleid dat de Administratie voor haar beurt heeft gesproken toen zij met ingang van…
Publicaties

Een richtlijnconforme algemene antimisbruikbepaling?

woensdag, 03 april 2019
Sinds 1 januari 2019 is de Europese richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken van toepassingt. De richtlijn kadert in de politieke prioriteit om op het gebied van…
Publicaties

Bepaalde AICB’s blijven buiten de toepassing van artikel 19bis WIB 92

vrijdag, 29 maart 2019
De minister van Financiën heeft recent een belangrijke precisering aangebracht bij het toepassingsgebied van de heffing op het sparen (artikel 19bis WIB 92), ook Reynderstaks genoemd. Bepaalde alternatieve instellingen voor…
Publicaties

Een richtlijnconforme algemene antimisbruikbepaling ?

woensdag, 20 maart 2019
Sinds 1 januari 2019 is de Europese richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken van toepassing. De richtlijn kadert in de politieke prioriteit om op het gebied van…
Publicaties

2018: het jaar van het aanwasbeding. Aandachtspunten voor de praktijk

woensdag, 20 maart 2019
Op fiscaal vlak kende het aanwasbeding in 2018 een absoluut hoogtepunt, met de publicatie van een standpunt over het aanwasbeding door de Vlaamse Belastingdienst en met maar liefst zestien goedgekeurde…
Publicaties

Hoe ver drijft het Verenigd Koninkrijk weg van de EU? De impact van een harde Brexit op douane- en accijnsvlak

woensdag, 20 februari 2019
Zoals het er nu naar uitziet, verlaat het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019 om 0.00 uur [29 maart 2019 om 23 uur in het Verenigd Koninkrijk.] de Europese Unie…
Publicaties

Fiscaal gunstregime voor de vererving van familiale vennootschappen: het Vlaamse Gewest anticipeert

dinsdag, 19 februari 2019
De wetgever heeft de bedoeling om het 'oude' Wetboek Vennootschappen (WVenn.) te vervangen door een nieuw en moderner Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WW). Het nieuwe vennootschapsrecht zal een aantal…
Publicaties

Belastbaar tijdstip buitenlandse dividenden: inschrijving op Belgische rekening?

dinsdag, 19 februari 2019
In een arrest van 24 april 2018 heeft het hof van beroep te Gent zich uitgesproken over het belastbaar tijdstip van buitenlandse dividenden. Het hof concludeert dat niet de datum…
Publicaties

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: wat nieuws voor de gehuwde zakenman of vrouw?

woensdag, 06 februari 2019
Deze bijdrage onderzoekt de impact van de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van…
Publicaties

De Franse "impôt sur la fortune immobilière" en haar toepassing op de Franse tweede verblijven van Belgen

woensdag, 30 januari 2019
'La douce France': de Belgen zijn er zot van, al is het maar voortgaand op het aantal (privé) onroerend goed transacties van Belgen in Frankrijk die wij de voorbije jaren…
Publicaties

Gent 22 februari 2018: A posteriori toevoeging van een conventioneel beding van terugkeer aan een gedane schenking: Quid?

vrijdag, 25 januari 2019
"Een schenking is een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt", zo bepaalt artikel 894 van…
Publicaties

Familierechtelijke aspecten van het hervormde erfrecht

woensdag, 23 januari 2019
Door de wet van 31 juli 201, zoals gewijzigd door de wet van 22 juli 2018 (hierna: Erfwet), wordt de reeds lang beoogde hervorming van het erfrecht eindelijk gerealiseerd. Door de…
Publicaties

Zijn nieuwe schulden na het overlijden nog aftrekbaar?

maandag, 07 januari 2019
Standpunt Vlabel nr. 18019, 19 maart 2018 In zijn standpunt nummer 18019 aanvaardt de Vlaamse Belastingdienst dat passiva, die in de aangifte niet opgenomen zijn, onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn.
Publicaties

De 'burgerlijke maatschap' is dood. Leve de 'maatschap-onderneming'?

donderdag, 03 januari 2019
De maatschap-onderneming, De Wet Hervorming Ondememingsrecht vervangt het verouderde handelsrecht door een modern ondernemingsrecht. De oude summa divisio tussen handelaar en niet handelaar wordt hierbij vervangen door een nieuwe opdeling tussen ondememingen en consumenten. Hierdoor…
Publicaties

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht. Commentaar bij de wet van 22 juli 2018

vrijdag, 28 december 2018
Inleiding 1. Het huwelijksvermogensrecht, waarvan de laatste grote hervorming gebeurde door de wet van 14 juli 1976, bevatte verouderde en onvolkomen regelgeving. Zo was het statuut van verschillende goederen en…
Publicaties

Aanslag geheime commissielonen doorstaat eens te meer toets aan de Grondwet

donderdag, 27 december 2018
Verdoken meerwinsten Het Grondwettelijk Hof spreekt zich opnieuw uit over de aanslag geheime commissielonen. Deze keer gaat het over de zgn. tweede ontsnappingsroute, de mogelijkheid voor de vennootschap om de…
Publicaties

Modernisering van de erfbelasting (6): vrijstelling van € 50.000 op roerend goed voor partners

dinsdag, 11 december 2018
Een van de maatregelen die door het Decreet van 6 juli 2018 tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht, B.S. 20 juli 2018 werden genomen…
Publicaties

Modernisering van de erfbelasting (5): vrijstellingen voor weeskinderen

dinsdag, 11 december 2018
Naar aanleiding van het nieuwe erfrecht heeft de Vlaamse wetgever gezorgd voor nieuwe vrijstellingen voor weeskinderen: een van € 75.000 voor roerende goederen, en een onbeperkte vrijstelling voor de verkrijgingen…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com