Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Circulaire verduidelijkt berekening 1/3-norm in het kader van de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid

vrijdag, 19 november 2021

Circulaire verduidelijkt berekening 1/3-norm in het kader van de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid

In een vorige nieuwsbrief hadden wij het reeds over de gecoördineerde controleactie die lopende is met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen-en nachtarbeid. Eén van de pijnpunten in deze controles vormt de berekening van de 1/3-norm. De administratie heeft nu een nieuwe circulaire uitgevaardigd omtrent de berekeningsbasis van deze 1/3-norm.

Wat?

Eén van de voorwaarden die moet voldaan zijn om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid te kunnen genieten is dat een werknemer tenminste 1/3 van zijn arbeidstijd, over de betrokken maand, in ploegen-of nachtarbeid moet zijn tewerkgesteld.

Berekeningsbasis?

Tot op heden bestond er onduidelijkheid over de berekeningsbasis van de 1/3-norm: op dagbasis of op uurbasis? De FAQ (Frequently Asked Questions) van de Fod Financiën van 9 september 2015 stelde daarover dat de werkgever mag kiezen, op voorwaarde dat hij de één derde-norm op coherente wijze toepast.

In een arrest van 21 oktober 2020 oordeelde het hof van beroep te Bergen dat de 1/3-norm moest worden berekend op basis van het aantal door de betrokken werknemers gewerkte uren en niet op basis van het aantal dagen. De wettekst van artikel 275/5 WIB 1992 is ter zake duidelijk, zo meende het hof, zodat deze geen interpretatie behoeft. Het arrest week af van de door de Fod Financiën gepubliceerde FAQ.

Circulaire 2021/C/99 over de berekening van de 1/3-norm

In een nieuwe circulaire 2021/C/99 van 16 november 2021 sluit de administratie zich nu aan bij het arrest van het hof van beroep te Bergen. Met het oog op meer rechtszekerheid wordt dit gewijzigde standpunt ook opgenomen in de FAQ: voortaan vormt de berekening op uurbasis de regel.

Inwerkingtreding?

Het nieuwe standpunt in verband met de berekeningsbasis op uurbasis (FAQ 3) zal toepassing vinden vanaf 1 januari 2022. Ondernemingen die nog niet werken met een berekening van de 1/3-norm op uurbasis worden aangeraden om hun informaticasystemen zo spoedig mogelijk (en in ieder geval vóór 1 januari 2022) aan te passen.

In een recent gepubliceerde beleidsnota herhaalt de Minister zinnens te zijn om de stijgende kostprijs van maatregelen inzake niet-doorstorting van bedrijfsvoorheffing af te remmen door o.m. misbruik en excessen aan te pakken. Het valt dan ook te verwachten dat verdere meer doorgedreven controles niet zullen uitblijven.

 

Daan Buylaert - Partner (daan.buylaert@tiberghien.com)

Kimberley De Plucker - Senior Associate (kimberley.deplucker@tiberghien.com)

Charlotte Meskens - Senior Associate (charlotte.meskens@tiberghien.com)

 

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com