Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Eerste hulp bij cryptomunten: Rulingcommissie

donderdag, 28 oktober 2021

Eerste hulp bij cryptomunten: Rulingcommissie

In onze vorige publicatie 'Eerste hulp bij crypotmunten' hadden we het over het realiseren van meerwaarden op cryptomunten en wat de gevolgen kunnen zijn voor uw aangifte personenbelasting. We concludeerden dat het, bij gebreke aan wetgeving en rechtspraak, niet steeds evident is om de fiscale kwalificatie van meerwaarden gerealiseerd naar aanleiding van de verkoop van cryptomunten – maar ook van andere inkomsten genoten naar aanleiding van bv. staking, lending, mining, etc. – vaak onzeker kan zijn. Indien u als belastingplichtige zekerheid wenst, kan u ervoor opteren om uw situatie voor te leggen aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen, ook wel de “rulingcommissie” genoemd.

In dit artikel gaan we nader in op deze procedure.

Algemeen

Indien een belastingplichtige duidelijkheid wenst te krijgen omtrent hoe de belastingwetten zullen worden toegepast op diens specifieke situatie en/of handeling kan deze trachten een voorafgaande beslissing (‘ruling’) te bekomen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (‘rulingcommissie’).

In functie van de parameters van het concrete dossier, kan dan in overleg en met respect voor de geldende rechtspraktijk een voorafgaande beslissing worden bekomen waarmee de Dienst de volledige fiscale administratie bindt.

Kenmerken van een rulingaanvraag

Voorafgaand

Een rulingaanvraag kan worden ingediend door particulieren en rechtspersonen (bv. vennootschappen) maar is enkel mogelijk voor een specifieke situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad (het zgn. ‘voorafgaand karakter’ van de aanvraag aan de verrichting). In het kader van crypto-transacties stelt zich in dit kader een belangrijke vraag indien er reeds diverse voorafgaande transacties hebben plaatsgevonden. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan de aankoop van bitcoin om hiermee een welbepaalde – minder bekende – munt aan te kopen, maar ook aan het effectief traden in onderscheiden munten waarbij er diverse transacties per jaar plaatsvinden.

Het voorafgaand karakter is o.i. aanwezig indien een ruling wordt gevraagd over een specifieke transactie, in de mate dat deze nog niet fiscaal werd verwerkt. Het feit dat er reeds voorafgaand gelijkaardige transacties werden doorgevoerd zou o.i. geen invloed mogen hebben op het voorafgaande karakter. Uiteraard is het wel zo dat vorige transacties wel een impact kunnen hebben op de kwalificatie van de meerwaarde die zal worden gerealiseerd en waarvoor een ruling wordt gevraagd (zie ons vorig artikel).

Belang van de specifieke feiten

Een ruling is een beslissing in een concreet dossier waarbij uitsluitend rekening wordt gehouden met de specifieke feiten uit het dossier. Het is aldus van belang dat in de rulingaanvraag een correcte en volledige weergave van de feiten wordt neergeschreven. Indien de effectieve feiten afwijken van deze die werden voorgelegd aan de rulingcommissie is de ruling niet bindend voor de administratie.

Derhalve kunnen ook geen rechten worden geput uit rulings die reeds werden afgeleverd. Uiteraard kunnen bestaande rulings wel richtinggevend zijn voor andere dossiers waarin soortgelijke feiten voorliggen.

Prefilingaanvraag

Om een dossier aldus zo accuraat en compleet mogelijk aan de rulingcommissie voor te leggen, kan een prefilingaanvraag voorafgaand aan een formele rulingaanvraag aangewezen zijn.

Een prefilingaanvraag is een eerste anonieme toets van de situatie of voorgenomen verrichting bij de rulingcommissie. Hierbij kan de belastingplichtige aan de rulingcommissie op informele wijze een dossier bespreken om een indicatie te krijgen van de beoordeling bij een formele rulingaanvraag, zonder dat enige partij (noch de rulingcommissie, noch de belastingplichtige) gebonden is door het prefilingoordeel.

Praktijkervaring toont ook het nut van een prefilingaanvraag in cryptodossiers. Zeker wanneer er sprake is van de handel in afgeleiden van cryptomunten (futures), mining, ico’s, staking, lending, liquidity mining, etc. blijkt deze voorafgaandelijke aanvraag een nuttige informatiefase te zijn om in overleg met de rulingcommissie tot een geïnformeerd en constructief dossier te komen waarvoor een voorafgaande beslissing kan worden bekomen.

Niet enkel nuttig voor fiscale zekerheid, maar ook…

Zoals reeds gesteld verkrijgt een belastingplichtige zekerheid omtrent de fiscale kwalificatie van een voorgenomen verrichting middels een voorafgaande beslissing. Aangezien een voorafgaande beslissing de volledige fiscale administratie bindt, kan hier bij een eventuele latere fiscale controle niet zomaar op worden teruggekomen.

Nu blijkt dat ook veel financiële instellingen zekerheid wensen omtrent het fiscaal karakter van de cryptowinsten, zeker wanneer deze gelden op hun rekeningen (zouden) terecht komen. De praktijk leert dat bij de omzetting van cryptomunten naar euro en de storting van dit bedrag naar een reguliere bankrekening, bepaalde financiële instellingen terughoudend zijn om de gelden zonder meer te aanvaarden. Naast vragen omtrent de legitieme herkomst van het vermogen stelt de instelling ook vaak vragen naar het belastingregime van de inkomsten. Ook hier kan een ruling de nodige hulp bieden.

 

Pieter Souffriau - Partner (pieter.souffriau@tiberghien.com)

Mitchell Hoefman - Senior Associate (mitchell.hoefman@tiberghien.com)

Emma Lermyte - Associate (emma.lermyte@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com