Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Management fees: goed onderbouwd dossier nodig om aftrek te verdedigen bij controle

dinsdag, 22 maart 2016

Management fees: goed onderbouwd dossier nodig om aftrek te verdedigen bij controle

Nico Demeyere en Quentin Masure

Het Hof van Cassatie heeft zich in een recent arrest opnieuw uitgesproken over de aftrekbaarheid van managementvergoedingen. Het hoogste rechtscollege eist dat de werkelijkheid van de prestaties afdoende bewezen wordt. Hiertoe is het voorleggen van een schriftelijke niet-gesimuleerde overeenkomst en de uitvoering ervan middels vereffende facturatie onvoldoende. Recente rechtspraak legt de lat hoger en verwacht dat de belastingplichtige voor elke dienstenovereenkomst kan aantonen dat er daadwerkelijk prestaties werden geleverd.

Het Wetboek Inkomstenbelastingen legt de volgende voorwaarden op voor de aftrekbaarheid van beroepskosten:
-    de kost werd tijdens het belastbare tijdperk gedaan of gedragen;
-    om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden;
-    de echtheid en het bedrag van de kost wordt verantwoord door bewijsstukken;
-    de kost houdt verband met de beroepsactiviteit van de belastingplichtige.

Deze vier voorwaarden moeten gelijktijdig vervuld zijn. De bewijslast ligt bij de belastingplichtige.

Werkelijkheid prestaties

In een recent arrest spreekt het hoogste rechtscollege zich uit over de wijze waarop de belastingplichtige de echtheid en het bedrag van de kosten kan bewijzen. In het voorliggend geval had de belastingplichtige hiertoe een schriftelijke managementovereenkomst alsook vereffende facturen voorgelegd. Tevens werd aangetoond dat de omzet van de vennootschap gestegen is nadat een beroep werd gedaan op de diensten van de managementvennootschap. Zowel de rechtbank als het Hof van Beroep te Antwerpen lieten slechts toe dat een gedeelte van de management fee in aftrek werd gebracht. Beide rechtscolleges vereisen dat de werkelijkheid van de managementprestaties op een objectieve wijze wordt bewezen. Een schriftelijke overeenkomst en vereffende (en niet geprotesteerde) facturen maken slechts een begin van bewijs uit. Uit de feiten bleek dat de facturen geen detail van de geleverde prestaties bevatten. De overeenkomst gaf slechts een zeer algemene omschrijving van de prestaties. Uit de feiten bleek dat de managementvennootschap slechts beperkte middelen (haar zaakvoerder/aandeelhouder) had om diensten te leveren die een fulltime bezigheid uitmaken. De vennootschap deed nooit beroep op werknemers of onderaannemers. Nochtans verplichtte de overeenkomst de manager tot het leveren van prestaties gedurende minstens 140 uren per maand. De feitenrechters oordeelden dan ook dat de echtheid en het bedrag van de kost onvoldoende werd aangetoond, aangezien de werkelijkheid van de verrichte prestaties niet werd aangetoond.  De aftrek van de managementvergoeding werd wel aanvaard ten belope van de vergoeding die betaald werd voor het uitvoeren van een mandaat als bestuurder.

In de wettekst is niet uitdrukkelijk opgenomen dat de werkelijkheid van de verrichte prestaties moet worden bewezen. In zijn advies baseert de advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie zich op de wetsvoorbereiding waarin expliciet gezegd wordt dat ook de werkelijkheid van de gedane uitgave – en dus de werkelijkheid van de verrichte prestaties - moet worden bewezen. Het Hof van Cassatie volgt de conclusie van de advocaat-generaal. Dit standpunt werd al ingenomen in vroegere rechtspraak, maar is bekritiseerd in de rechtsleer.

Uit het arrest kan ook worden afgeleid dat de fiscale administratie niet moet aantonen dat de managementovereenkomst gesimuleerd is om de aftrekbaarheid van de managementvergoeding te verwerpen.

Aanbeveling

Het arrest van het Hof van Cassatie onderlijnt nogmaals dat het aan te raden is om de werkelijkheid van de verrichte prestaties voldoende te documenteren. Bij een eventuele fiscale controle zal een schriftelijke overeenkomst onvoldoende zijn. Wij adviseren dan ook om alle stukken (b.v. prestatiestaten, duidelijke omschrijving van geleverde diensten, E-mail verkeer…) bij te houden waarmee kan worden aangetoond dat de manager werkelijk prestaties geleverd heeft. Idealiter worden deze elementen periodiek bijgehouden, het is immers niet altijd gemakkelijk om later, bij een fiscale controle, nog alle informatie terug te vinden.


Voor bijkomende vragen kan u terecht bij:
Nico Demeyere - Counsel (nico.demeyere@tiberghien.com)
Quentin Masure - Associate (quentin.masure@tiberghien.com)

Nico Demeyere en Quentin Masure

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com