Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Ceci n’est pas une cigarette. Het begrip “sigaren en cigarillo’s” voor accijnsdoeleinden.

woensdag, 17 april 2019

Ceci n’est pas une cigarette. Het begrip “sigaren en cigarillo’s” voor accijnsdoeleinden.

In een recent arrest oordeelde het Hof van Justitie dat tabaksrolletjes met een dekblad van natuurtabak die ter hoogte van de filter omhuld zijn met een extra papieren laag, moeten worden beschouwd als sigaren of cigarillo’s, en niet als sigaretten. De kwalificatie van een tabaksfabrikaat als sigaar of cigarillo dan wel als sigaret is van bijzonder belang omwille van de verschillen in de toepasselijke accijnstarieven.

In de zaak Skonis ir kvapas[i] diende het Hof van Justitie zich uit te spreken over de vraag of tabaksrolletjes van fijne snede met een filter en een dekblad van natuurtabak, waarbij een deel van het dekblad ter hoogte van het filter is omhuld met een extra papieren laag, voor accijnsdoeleinden moeten worden aangemerkt als sigaren of cigarillo’s, dan wel als sigaretten.

Op grond van artikel 4, lid 1, onder a), van richtlijn 2011/64 worden tabaksrolletjes met een dekblad van natuurtabak als sigaren of cigarillo’s beschouwd op voorwaarde dat zij geschikt zijn om en, gelet op hun kenmerken en de normale verwachtingen van de consument, uitsluitend bestemd zijn om als zodanig te worden gerookt. Tabaksrolletjes die geschikt zijn om als zodanig te worden gerookt en die geen sigaren of cigarillo’s zijn, worden bij toepassing van artikel 3, lid 1, onder a), van diezelfde richtlijn, gekwalificeerd als sigaretten.

De Litouwse douaneadministratie meende dat de betrokken producten als sigaretten moesten worden beschouwd op grond van de overweging dat de extra papieren laag waarmee de producten zijn omhuld, kan leiden tot een visuele gelijkenis tussen die producten en sigaretten. Het Hof van Justitie volgde deze stelling niet.

Volgens het Hof van Justitie is het materiaal waaruit het dekblad bestaat het essentiële criterium om het onderscheid te maken tussen sigaren of cigarillo’s enerzijds en sigaretten anderzijds. Het Hof oordeelt dat uit het hoger aangehaalde artikel 4, lid 1, onder a), van richtlijn 2011/64 volgt dat tabaksrolletjes met een dekblad van natuurtabak in de regel sigaren of cigarillo’s zijn en geen sigaretten.

Alleen indien de aanwezigheid van de extra papieren laag tot gevolg heeft dat die tabaksrolletjes, gelet op hun kenmerken en de normale verwachtingen van de consument, niet bestemd zijn om te worden gerookt als sigaren of cigarillo’s, zijn zij alsnog van deze indeling uitgesloten en zijn zij toch aan te merken als sigaretten. Volgens het Hof is deze uitzondering echter niet toepasselijk. Immers, in de ogen van de consument verleent een dekblad van natuurtabak de tabaksrolletjes die ermee zijn uitgerust een visueel aspect, een verbrandingssnelheid en een smaak bij het roken die deze tabaksrolletjes onderscheidt van sigaretten. De aanwezigheid van een extra papieren laag die enkel de filter omhult en niet het deel van de producten dat wordt verbruikt, doet hieraan geen afbreuk.

Op basis van de bewoordingen van artikel 4, lid 1, onder a), van richtlijn 2011/64, het opzet van die richtlijn en de met die richtlijn nagestreefde doelstellingen beslist het Hof dat tabaksrolletjes van fijne snede met een filter en een dekblad van natuurtabak, waarbij een deel van het dekblad ter hoogte van de filter omhuld is met een extra papieren laag, waardoor die producten eruit kunnen zien als sigaretten, voor accijnsdoeleinden kwalificeren als sigaren of cigarillo’s, en niet als sigaretten.

De kwalificatie als sigaren of cigarillo’s enerzijds of als sigaretten anderzijds is belangrijk. Het accijnstarief toepasselijk op sigaren of cigarillo’s is in de meeste EU-lidstaten[ii] aanzienlijk lager dan het accijnstarief dat geldt voor sigaretten.

In België zijn sigaren en cigarillo’s vandaag onderworpen aan een totale ad valorem accijns van 10 procent van de kleinhandelsprijs. Op sigaretten is daarentegen een totale ad valorem accijns toepasselijk van 40,04 procent van de kleinhandelsprijs, alsook een totale specifieke accijns van 66,4691 EUR per 1.000 stuks.

Tabaksproducenten en -handelaars dienen de kwalificaties van hun producten te toetsen aan dit arrest van het Hof van Justitie. Bedrijven die in het verleden, in strijd met dit arrest, te veel accijnzen hebben betaald, hebben recht op de terugbetaling ervan te vermeerderen met de interesten vanaf het tijdstip van de betaling van de accijnzen.

Voor vragen kan u steeds terecht bij Ward Lietaert (Associate, ward.lietaert@tiberghien.com) en/of Jurgen Gevers (Counsel, jurgen.gevers@tiberghien.com)

 

[i]HvJ 11 april 2019, zaak C-638/17, Skonis ir kvapas, ECLI:EU:C:2019:316.

[ii]https://bit.ly/2STPbAb (overzicht op datum van 1 juli 2018).

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com