Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Eindejaarstip: kapitaalverminderingen en gunstregime familiebedrijven – een gevaarlijke combinatie

woensdag, 06 december 2017

Eindejaarstip: kapitaalverminderingen en gunstregime familiebedrijven – een gevaarlijke combinatie

Zoals genoegzaam bekend wijzigen de regels betreffende de fiscale gevolgen van kapitaalverminderingen vanaf 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2018 zullen kapitaalverminderingen immers niet langer belastingvrij zijn maar proportioneel worden aangerekend op de reserves, en dus deels worden belast als dividend. In de praktijk stellen wij vast dat menig aandeelhouder op dit ogenblik overweegt het kapitaal van zijn vennootschap te verminderen voor de invoering van deze nieuwe regeling. Gelet op de hoogdringendheid die er op dit ogenblik bestaat om de kapitaalvermindering tijdig door te voeren (vanaf 1 januari 2018) wordt er op dit ogenblik vaak sneller voorbij gegaan aan bepaalde fiscale risico’s gekoppeld aan kapitaalverminderingen. In dit kader merken wij op dat de fiscus reeds heeft aangekondigd dat men met verhoogde interesse deze kapitaalverminderingen zal onderzoeken.

Een regeling waar op dit ogenblik mogelijks te weinig aandacht wordt aan besteed betreft het gunstregime voor schenking/vererving van familiale vennootschappen. Het gunstregime voorziet in een vrijstelling van schenkbelasting en een verminderd tarief in de erfbelasting (nl. 3% in rechte lijn en tussen echtgenoten). Om dit regime te behouden na schenking/overlijden, mogen geen kapitaalverminderingen gebeuren binnen de drie jaar na overdracht van de familiale vennootschap. Zodra in deze periode het kapitaal wordt verminderd leidt dit tot het proportioneel verlies van de vrijstelling/het verminderd tarief. Ook een partiële splitsing kan aanleiding geven tot een kapitaalvermindering aldus de Vlaamse Belastingdienst (zie hierover onze eerdere nieuwsbrief)

Concreet betekent dit het volgende: een kapitaalvermindering ten belope van de helft, leidt tot verlies van het gunstregime over de helft van de waarde van de aandelen. Bij de berekening van het pro rata wordt geen rekening gehouden met de overige bestanddelen van het eigen vermogen (zoals reserves). Onnodig gezegd dat onoordeelkundige kapitaalverminderingen bij controle van het dossier drie jaar na de overdracht tot zeer onaangename situaties kunnen leiden.

Het is dan ook steeds aangewezen rekening te houden met de wijze en tijdstip van verkrijging van aandelen vooraleer men overgaat tot herstructurering (incl. kapitaalvermindering) van een familiale vennootschap.

Pieter Souffriau

8 december 2017

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com